خانه
افکارخبر - Sat Apr 08 10:12:08 IRDT 2017 متن خبر

آقای حقانی! شما در شهرداری حراج باغ‌ها و تراکم‌فروشی را پایه‌گذاری کردید

معاون شهردار تهران گفت:کسانی ازغیرشفاف بودن عملکرد شهرداری سخن می‌گویند که دوران مدیریتشان در تهران با محکومیت قضایی پایان یافت و دستخط و دستورات کتبی آنان برای قلع وقمع درختان و ساخت برج‌های تجاری در اسناد سازمان پارکها وفضای سبز موجود است.