خانه
بهار نیوز - Thu Jul 19 11:09:20 IRDT 2018 متن خبر

سفره‌های مردم را خالی می‌کنند تا به آقازاده‌ها نان و کباب بدهند