پرس شیعه - Mon Dec 11 12:58:48 IRST 2017 نمایش خبر

علامه طباطبایی معتقد است مردم در مشروعیت حکومت نقشی ندارند

حجت الاسلام امیدی گفت: علامه طباطبایی معتقد است به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند. به گزارش پرس شیعه، پنجاهمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره […]

حجت الاسلام امیدی گفت: علامه طباطبایی معتقد است به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند.
به گزارش پرس شیعه، پنجاهمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره مشروعیت حکومت در عصر غیبت با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی امیدی دانشیار و عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 18 آذرماه برگزار شد.
وی در ابتدای این نشست گفت: حکیم متأله علامه طباطبایی عارفی فرزانه، مفسری بزرگ، فقیهی نامدار و فیلسوفی سترگ در دو عرصه حکمت نظری و عملی است که به مقوله سیاست و اجتماع از این منظر اهتمامی خاص داشته است. اعتباریات و نظریه فطرت علامه که ریشه در حکمت اسلامی دارد مبنایی قویم برای بررسی مباحث فلسفی سیاست و حکومت از منظر این حکیم فرزانه است.
وی با بیان اینکه دیدگاه علامه را می توان از طریق رویکرد انسان شناسانه ایشان رهگیری و تبیین نمود، اظهارداشت: در این تلقی انسان را باید در دو مرحله وضع طبیعی و وضع مدنی مورد تأمل قرار داد و هر یک از این دو وضعیت را نیز به دو قسم تقسیم نمود و وضع طبیعی را به پیشارقابت و پسارقابت و وضع مدنی را به پیشادینی و پسا دینی منقسم ساخت.
وی افزود: در وضع طبیعی پیشا رقابت، انسان موجودی استخدام طلب است که به صورت یکسویه در پی تأمین منافع و برآوردن نیازهای متنوع خویش است. او در این وضع جز به منافع خود نمی اندیشد و از هر چیز نفع خود را می جوید. این ویژگی های طبیعی که همه انسان ها از آن برخوردارند در یک زیست طبیعی شبیه به زیست اجتماعی حیوانی به تزاحم می رسد. اعتبار استخدام و اعتبار اجتماع از جمله اموری است که بشر در این مرحله اعتبار می کند. واقعیت ویژگی های انسانی، واقعیت نیاز ها و واقعیت های جهان عینی، اعتبار کردن را به مثابه یک ضرورت مبدل ساخته است.
این محقق و نویسنده کشورمان گفت: در وضع طبیعی پسا رقابت که علامه از آن به اجتماع هَرَجی یاد می کند طبع استخدام طلب انسان ها با تزاحم منافع مواجه می شود. انسان در می یابد که دیگران نیز خواهان به استخدام در آردن او برای جلب منافع خود هستند ، ناگزیر برخی امور محدودساز را برای تأمین منافع دو سویه می پذیرد و به زندگی اجتماعی فراتر از خانواده تن می دهد. انسان فی البداهه برای گریز از این تزاحم با راهنمایی «عقل مطبوع» به سمت تاسیس نظام سیاسی می رود و خود را تابعی از بند و بست های این نظام می سازد. اما چنین اجتماعی قابل استمرار نیست زیرا همان امور محدوساز نیز توسط برخی نقض می شود و استخدام یکسویه در قالب استبداد و استثمار انسان های قویتر به کار گرفته می شود.
امیدی با اشاره به اینکه در وضع مدنی پیشادینی، استخدام دو سویه به صورت قانونمند و سامان یافته صورت می گیرد و عدالت اجتماعی مورد مطالبه قرار افراد واقع می شود، اظهارداشت: در اینجاست که عقل مسموع که همان عقل فطری است به کمک انسان می آید و انسان برای ادامه حیات به سمت پذیرش قواعد و قوانینی که خارج از عقل مطبوع آنها است می رود. با این حال نگاه بشر به قانون و اجتماع در حد نیازهای اجتماعی خویش باقی مانده و تفکر بشر نیز از این سطح نسبی فراتر نمی رود.
وی بیان کرد: اما در وضع مدنی پسا دینی، اجتماع بماهو اجتماع مورد توجه قرار گرفته و مصالح عالیه اجتماع و مضار آن از سوی پیامبران الهی مطرح گردید. از این رو انبیاء الهی نخستین منادیان مصالح واقعی اجتماع و رعایت عدل اجتماعی به معنای درست کلمه هستند. شریعت به نظر علامه طباطبایی بر طرف کنندۀ تمایلات و کشش های عقل مسموع یا همان عقل فطری یا عقل اکتسابی است. عقل مسموع در آموزه های علامه و تمامی حکمای ما تجلی عشق، ایثار، گذشت، عدالت، آزادی، پرهیز از ستم، مبارزه با زور و مفاهیم ناب بشری است که خاستگاه آن فطرت است
امیدی با بیان اینکه انسان بدون عقل مطبوع ( عقل ناظر به ویژگی های طبیعی که در بخشی از آن حیوان و انسان مشترکند) و عقل مسموع ( عقل ناظر بر فطرت خدایی که ویژۀ انسان است و در هیچ موجودی نیست ) قادر به ادامۀ حیات اجتماعی نیست، اضافه کرد: هیچ کدام از این دو ویژگی در خلقت انسان را نمی توان به نفع دیگری مصادره، تعطیل و یا تعدیل کرد. از نظر علامه خسارت های عمده ای که در طول تاریخ بر بشر وارد شد ناشی از نادیده انگاشتن و یا افراط و تفریط در استفاده از این دو خصلت خدادادی در بشر است. زیست انسانی در اجتماع تابعی از تعادل میان این دو ویژگی است. طبیعت انسان را به سمت کار، تلاش، استخدام و تولید برای تداوم حیات سوق می دهد و فطرت راه درست استفاده از این ویژگی ها را برای سازش با انسان های دیگر و شکر نعمت بجا آوردن را می آموزد.
وی تأکید کرد: علامه با چنین تبیینی مردم را نقطه ثقل اجتماع مدنی پیشادینی می داند که حکومت را به مثابه ابزاری برای تأمین نیازهای خود به خدمت گرفته و بدان اعتبار بخشیده است. با این حال علامه استخدام طلبی، اعتبار بخشی و عدالت گرایی را گرایش فطری انسان می داند و معتقد است که مردم باید با اراده ای پویا، آگاهانه و اثرگذار نقش خود را در زمینه های مختلف اجتماع ایفا کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اجتماع مدنی پیشادینی با دو مشکل اساسی مواجه است: یکی آنکه هرگاه عوامل محدویت ساز سست شده یا کنار زده شوند حس استخدام طلبی یکسویه افراد دوباره بازمی گردد و جامعه دچار استثمار و استبداد می شود. این امر به ویژه هنگامی که اعضاء این جامعه پا به کشورهای دیگر می گذارند نمود جدی تری می یابد. هیچ گونه ضمانتی قوی که بتواند مانع و رادع آنان از این امر در فقدان قانون باشد وجود ندارد. دوم آنکه اراده مردم هیچگاه به صورت زنده، آگاهانه و موثر زمینه بروز و ظهور نمی یابد.
وی افزود: اما در اجتماع مدنی پسادینی بویژه در دین اسلام اولا آگاهی و شناخت مردم و حاکمان از حقایق هستی از جمله خدا و آخرت و نیز وجود ارزش های اخلاقی ضمانتی برای عمل در فقد قانون و پشتوانه ای عملی برای تحقق یافتن قانون در جامعه خواهد بود. ثانیا اراده عمومی مردم در پرتو به کارگیری روش امامت از سوی حاکمان که به دور از هر گونه استبداد و استثمار است به صورت آگاهانه و موثر مورد توجه و کاربست قرار خواهد گرفت.
امیدی در ادامه سخنانش تصریح کرد: توجه به «حق» به رغم توجه به «اراده مردم» از مختصات دولت اسلامی است. این دولت باید بر مدار حقایق الهی و ارزش های مبتنی بر حق و بر پایه اراده های عمومی و رضایت مردم شکل گیرد. از آنجا که رأی اکثریت مستمرا با حق همراه نیست و امکان تفکیک از آن وجود دارد و نیز سعادت افراد در گرو عمل بر اساس احکام و ارزش های مبتنی بر حق است. از اینرو حاکمیت الهی ضرورت می یابد. این حاکمیت ابتدا از سوی پیامبر و سپس جانشینان دارای عصمت آن حضرت اعمال می گردد. در عصر غیبت اصل ضرورت حکومت که امری فطری است به قوت خود باقی است و مسلمین باید به تحقق آن اقدام نمایند مشروط بر آنکه روش پیامبر که همان روش امامت است را مورد عمل قرار دهند.
وی با بیان اینکه عموم مسلمین بعد از پیامبر به مسئله جانشینی توجه داشته اند ولی شیعه روش امامت را پذیرفته است که روش غیر پادشاهی و امپراطوری است، گفت: مرحوم علامه در اثبات ضرورت حکومت در آموزه های اسلامی به این نکته مهم توجه دارد که حجم عظیمی از احکام وجود دارد که اجرای آن متوقف برحضور«ولی» ووجود حاکمیت مقتدر است(مانند حدود، تعزیرات و انفال و غیره)چگونه می‏شود که شارع مقدس امر به تشکیل حکومت نکرده باشد؟ در صورتی این حکومت و ولایت برای پیامبر و امامان معصوم ثابت باشد، برای دوران پس از آنها نیز ثابت است، زیرا که با رفتن شخص، مقام از بین نمی‏رود.به نظر علامه نیاز بشر به زندگی اجتماعی و زندگی اجتماعی، به حکومت و مدیریت، امری ‏فطری است و هر کس که فطرت را الغاء کند، اصل اسلام را الغاء کرده است.مطالعه آثار علامه نشان می دهد که شدیدا بر الگوی حکومت ولایی تاکید دارند.
امیدی اظهارداشت: نظر به اینکه اصل مسأله ولایت در جامعه اسلامی جنبه ثابت دارد و به همین جهت جزء شریعت است، از جهت اصل ثبوت و کیفیت آن نیازمند به حکم خدا می‏باشد و خدای متعال سیرت آن حضرت را به منطوق آیات کثیر قرآنی پسندیده و امضا نموده است و نسبت به مسلمین به بیشتر از تبعیت روش رسول اکرم(ص) اذن نداده است. دین به مثابه یک صیغه اجتماعی عرضه شده بر مردم است که خداوند اقامه آن را بر عهده عموم مردم تکلیف نموده است. از آن جهت که بخش اعظمی از سلسله معارف اسلامی فقط در پرتو یک زندگی اجتماعی شایسته قابل اعمال و موثر هستند. بنابراین تشکیل جامعه و حکومت دینی از مقدمات واجب اقامه دین محسوب می شود. این تصور که اقامه حکومت حق یا تکلیف فرد یا صنف و گروه خاص است و مثلا با نبود آن فرد سایرین در این زمینه معافند، مخالف با قاعده فطری و عقلی است. بلکه در این زمینه نه کسی معاف خواهد بود و نه کسی بر دیگری برتری خواهد داشت. خداوند از همه مردم به‏ نحو مجموعی، احیا، اجرا و اقامه دین را خواسته است، لذا تشکیل حکومت اسلامی نیز که از شئون اجتماعی دین است، وظیفه همگانی و بر دوش عموم مردم است.
این محقق در ادامه این نشست گفت: خدا راضی نیست بندگانش کافر باشند. خداوند از همه مردم به‏طور دسته‏جمعی خواسته است که دین را به پا دارند. جامعه‏ای که از افراد تشکیل می‏شود با افراد آن جامعه پیوند دارد، بی‏آن‏که یکی بر دیگری برتری داشته باشد و یا امور اجتماعی مخصوص عده خاصی باشد. حتی شخص پیغمبر هم با افرادی که در رتبه پایین‏تر از او هستند در این زمینه هیچ فرقی با هم ندارند. از آنجا که بر اساس مبانی انسان شناختی علامه انسانها نسبت به یکدیگر برابرند و هیچ کدام مالک نفع و ضرر بر دیگران و بلکه بر خود نیستند، لذا اصل اولی و کلی در این موضوع، انحصار ولایت در خداوند است و در نتیجه هیچ انسانی حق ولایت بر دیگری را ندارد و در واقع حاکمیت یک انسان بدون اذن الهی گونه ای غصب و نامشروع است. حکومت از منظر شیعه حقیقتی است که … آن حکومت خدا بر مردم است.
وی با اشاره به اینکه التزام به مشروعیت توحیدی در اندیشه سیاسی علامه، حکومت انسان بر انسان را به دیده یک حق مستقل طرد می نماید و آن را صرفا در طول اراده الهی و به نحو بالتبع و بالعرض معتبر می داند، گفت: حد وسط این استدلال عدم مالکیت حقیقی انسان است. در نظر ایشان نظام سیاسی-اجتماعی اسلام هرچند اعتباری است اما ریشه تکوینی و الهی دارد. شخص پیغمبر از طرف خدا تعیین شده که به تمام شئون امت خود رسیدگی کند و سرپرستی کارهای دنیا و آخرت آنان را به‏عهده گیرد و تا مادام که حیات دارد، پیشوا و رهبر و امام مطلق امت باشد.
وی افزود: پس از پیغمبر (ص)، عامه مسلمانان عقیده دارند که انتخاب خلیفه و جانشین پیامبر که حاکم جامعه باشد مربوط به مسلمانان است، ولی عقیده شیعه این است که خلیفه از طرف خدا و رسول (ص)منصوب است که دوازده نفرند». منظور از اولوا الامر، اهل حل و عقد و هیأت اجتماعی نیست؛ بلکه افرادی از امت هستند که در گفتار و کردار معصومند و اطاعتشان بر امت واجب است. و چون ما قدرت تشخیص این افراد را نداریم، به ناچار باید خدا و پیامبر اکرم(ص) به نام آنان تصریح نمایند و آنان بنا به تصریح پیامبر اکرم(ص)، امامان دوازده گانه (ع) هستند. لازمه این سخنان آن است که در نگرش علامه، مردم در مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) هیچ نقشی نداشته اند بلکه نقش آنام در حکومت اسلامی معصومین(ع) فقط در چارچوب تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت معصوم و اجرای قوانین و مشارکت سیاسی در قالب قواعدی چون امر به معروف و نهی از منکر و مشورت در وضع احکام متغیر حکومتی، منشا اثر واقعی و قابل توجیه است.
دانشیار مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه حکومت در عصر غیبت از نظر علامه حکومت مومنان است، گفت: خدای سبحان حاکم مطلق و مطاع بدون قید و شرطی است که حق امر و نهی و اطاعت را به پیامبران و اولی الامر و مؤمنان از امت اسلامی اعطا کرده است. بنابراین، هیچ کس آزادی مقابله را با سخن حقی ندارد که آنان را بیان می‌کنند و به آن فرا می‌خوانند. با این حال وظیفه اجرای دین بر عهده همه مسلمین است. «در اسلام، قوه مجریه‏ یک طایفه ممتاز در جامعه نیست، بلکه همه افراد جامعه مشمول این عنوان هستند: هر فردی وظیفه دارد که دیگران را به طرف خیر و خوبی دعوت کند و امر به معروف و نهی از منکر نماید، اما مسأله حکومت وابسته به شرایطی است. «فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، برای این مقام متعین است و در اینکه اولیای حکومت باید زبده‌ترین و برجسته‌ترین افراد جامعه بوده باشند، کسی تردید به خود نمی‌دهد».
وی تأکید کرد: در نتیجه مشروعیت حکومت در عصر غیبت از نظر علامه، مشروعیت الهی مشروط به شرایط خاصی چون ایمان، تقوا، حسن تدبیر، علم و آگاهی و تبعیت از روش امامت در مواجهه با مردم است که از آن می توان به مشروعیت بالوصاف یاد کرد. به کارگیری معیارهای قرآنی در این زمینه ضروری است. برترین و زبده ترین افراد در این اوصاف (یعنی کسی که تالی تلو معصوم است) باید به حکومت اختیار شود. مردم وظیفه دارند با تشخیص این اوصاف در شخص حاکم او را به مسند قدرت بشنانند و از او تبعیت نمایند.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) بیان کرد: حکومت اسلامی زمانی از مطلوبیت برخوردار است که بر سه سنت « امامت، شریعت و مشورت» ابتنا یافته باشد و مسلمین در تعیین حاکم اسلامی باید طبق سیره رسول الله (ص) یعنی بر اساس سنت امامت عمل نمایند و نه برمبنای سنت پادشاهی و امپراطوری. یعنی حاکمی را برای تولی امور مسلمین انتخاب کنند که طبق سیره رسول اللَّه (ص) حکومت نماید و احکام الهی را بدون هیچ کم و زیاد حفظ و اقامه نماید. همچنین در حوادث مستحدثه سیاسی و اجتماعی و اموری که حکمی از احکام الهی وجود ندارد، جهت وضع قوانین متغیر از مشورت با مردم و افراد خبره سود برد.
وی افزود: ملاک «امامت» بر نوع حکومت مشروع و ملاحظه «شریعت» ناظر به مشروعیت قوانین است و شاخص «مشورت» ناظر به مردمسالاری و نقش اساسی مردم در حکومت است که هر سه از شاخص های دینی بودن حکومت است. از اینرو نظام مورد نظر علامه بیشتر شبیه جمهوری اسلامی با ولایت عالمان ربانی حائز برترین اوصاف در عرصه مدیریت جامعه اسلامی است. با این حال ایشان در باب شکل حکومت اسلامی معتقد است «در شریعت اسلام دستوری نیامده و حقا هم نباید وارد شود. زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابت دین است. طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است».
امیدی در پایان سخنانش در جمع بندی از بحثهای ارائه شده گفت: از منظر علامه طباطبایی به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند. معیارهایی الهی که شخص حاکم را برتر از سایرین می سازد و شیوه تعامل او با مردم (اتخاذ روش امامت) مشروعیت بخش حکومت است. مردم با پذیرش چنین حاکمی وظیفه دارند همه ابعاد و ساحات دین (که حاکی از حقایق نظام هستی و ارزش های اخلاقی و قوانین مبتنی بر حق و مصالح واقعی است) را به کمک وی در جامعه مستقر سازند.
پرس شیعه بیش از 75 درصد مراکز درمانی یمن تعطیل شده است Tue Sep 04 15:16:02 IRDT 2018
پرس شیعه نماینده آیت الله سیستانی از تشکیل کار گروه حمایت از آوارگان خبر داد Thu Mar 16 18:12:07 IRST 2017
پرس شیعه پیام هفته وحدت، صلح، انسان‌دوستی، و حفظ کرامت ابناء بشر است Thu Dec 07 08:26:03 IRST 2017
پرس شیعه نشریه قنوت ویژه مراسم معنوی اعتکاف تولید شد Wed Apr 05 11:14:40 IRDT 2017
پرس شیعه علت استعفای حریری را باید در عربستان جستجو کرد Sun Nov 05 19:31:59 IRST 2017
پرس شیعه نشست خصوصی وزیر خارجه آمریکا با آمانو پیرامون برجام Fri Mar 03 11:49:12 IRST 2017
پرس شیعه مقام صهیونیست درصدد توقف فعالیت‌های «آنروا» در قدس اشغالی Tue Sep 04 13:42:51 IRDT 2018
پرس شیعه «اشرف غنی» به امارات متحده عربی سفر کرد Sun Feb 12 04:22:02 IRST 2017
پرس شیعه دزدی اطلاعات بانکی مشتریان با حفره امنیتی در مایکروسافت ورد Wed Apr 12 11:01:24 IRDT 2017
پرس شیعه جایگاه ولایت امر و امامت امت و آثار آن در حقوق اساسی بررسی می‌شود Sun Feb 25 15:28:13 IRST 2018
پرس شیعه مفتی اعظم سوریه: متجاوزان بویی از انسانیت نبرده اند Sun Apr 15 08:50:43 IRDT 2018
پرس شیعه امنیت اروپا به برجام وابسته است Wed May 23 13:31:36 IRDT 2018
پرس شیعه وزیر خارجه بحرین: اسرائیل حق دفاع از خود در سوریه را دارد! Thu May 10 16:54:12 IRDT 2018
پرس شیعه ضوابط جدید کسر خدمت فرزندان ایثارگران Tue Aug 28 12:22:04 IRDT 2018
پرس شیعه موضوع امنیت در حج مهمترین مسئله ایران در مذاکره با عربستان است Sun Jan 01 13:34:34 IRST 2017
پرس شیعه پاسخ نظامی دمشق به تجاوزهای اسرائیل قواعد بازی را تغییر داده است Mon Mar 20 10:09:35 IRST 2017
پرس شیعه حفر تونل توسط تروریستها میان سوریه و ترکیه برای فرار سرکردگان Thu Jun 21 16:33:53 IRDT 2018
پرس شیعه اتریش درباره اختلاف افکنی در فرایند «برگزیت» به لندن هشدار داد Thu Jul 05 09:38:05 IRDT 2018
پرس شیعه کتاب «روان شناسی تحول دینداری» منتشر شد Sun Jul 01 11:18:45 IRDT 2018
پرس شیعه آمریکا و سریال ناتمام فساد اخلاقی مقامات/ استعفای سومین عضو کنگره Fri Dec 08 12:10:07 IRST 2017
پرس شیعه نهادها و نیروهای مسلح موظف به استفاده از کالای تولید داخل هستند Sat Jul 28 11:19:50 IRDT 2018
پرس شیعه چین خواستار توقف شهرک‌ سازی‌های رژیم صهیونیستی شد Fri Apr 14 08:50:04 IRDT 2017
پرس شیعه دریافت و مطالعه پیام های فیس بوک از طریق پوست Wed Jun 20 09:14:05 IRDT 2018
پرس شیعه آمریکا تمایلی به حل بحران قطر ندارد Tue Sep 11 10:26:16 IRDT 2018
پرس شیعه سومین شماره فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی منتشر می شود Wed May 24 12:29:35 IRDT 2017
پرس شیعه حق ترکیه برای اقدام علیه کُردهای مورد حمایت آمریکا محفوظ است Sun Jan 14 19:53:09 IRST 2018
پرس شیعه با طلایه داران علم ایران آشنا شوید/ معرفی 228 دانشمند برتر ایرانی Wed Apr 05 13:36:53 IRDT 2017
پرس شیعه دادگاه فدرال آمریکا به شکایت دسته جمعی از فیس بوک رأی داد Tue Apr 17 16:19:15 IRDT 2018
پرس شیعه «بشار اسد» مرگ 15 نظامی روسیه را به «پوتین» تسلیت گفت Thu Sep 20 02:40:51 IRDT 2018
پرس شیعه مسئولیت ناتو در قبال افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان Tue Dec 05 15:08:11 IRST 2017
پرس شیعه بازدارندگی دفاعی ایران،دشمنان راازهرگونه ماجراجویی برحذرداشته است Wed Aug 22 17:19:16 IRDT 2018
پرس شیعه برلین نیم درصد افزایش بودجه ناتو خواهد داشت Sun Jul 08 11:47:32 IRDT 2018
پرس شیعه گرمای شدید در ژاپن 5 نفر کشته و 1500 فرد نیز راهی بیمارستان شدند Sun Jul 15 17:07:11 IRDT 2018
پرس شیعه درخواست دولت هند برای ذخیره اطلاعات کاربران در سرورهای محلی Sun Aug 05 16:39:03 IRDT 2018
پرس شیعه سه چیز همیشه کمیاب است! Sun Feb 26 15:26:23 IRST 2017
پرس شیعه کتاب «تمام نهج‌البلاغه» به کتابخانه‌های مادرید اهدا شد Sun Sep 23 11:30:42 IRST 2018
پرس شیعه پادشاهی به معنی قدیم جایی در عالم کنونی نمی‌تواند داشته باشد Thu Sep 27 09:00:42 IRST 2018
پرس شیعه فروشندگان سلاح مرگبارنمی تواننددرباره توان دفاعی ایران قضاوت کنند Sat Feb 03 19:44:33 IRST 2018
پرس شیعه یکهزار برنامه در هفته دفاع مقدس توسط سپاه تهران برگزار می‌شود Mon Sep 18 11:44:33 IRDT 2017
پرس شیعه کتاب مسجد بریتانیا منتشر شد Wed Aug 29 08:48:44 IRDT 2018
پرس شیعه نیروهای عراقی به آخرین منطقه داعش در استان نینوا حمله کردند Tue Aug 29 16:37:51 IRDT 2017
پرس شیعه تیراندازی در تگزاس آمریکا با 5 زخمی/حال دو نفر وخیم گزارش شده است Mon Feb 19 20:08:09 IRST 2018
پرس شیعه استقلال کشور مان در سایه انقلاب اسلامی است Fri Feb 03 15:25:28 IRST 2017
پرس شیعه کابل برگردان در 3 مرکز مخابراتی تهران ادامه می یابد Wed Oct 10 15:47:07 IRST 2018
پرس شیعه مرداد 96 نقطه عطف رویدادهای نجومی/ کاوشگری که به پایان راه رسید Sat Mar 31 12:18:35 IRDT 2018
پرس شیعه دخالت در امور کشورها، عادت آمریکایی ها است Sun Feb 25 19:28:06 IRST 2018
پرس شیعه دلایل تاریخی حقانیت مذهب شیعه چیست؟ Thu Apr 05 18:07:52 IRDT 2018
پرس شیعه الحاق ناو موشک‌انداز «کنارک» به منطقه سوم نیروی دریایی ارتش Mon Oct 08 10:30:03 IRST 2018
پرس شیعه شمارۀ 139 ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد Wed Oct 25 13:05:55 IRST 2017
پرس شیعه مذاکرات روسیه و هند برای تولید جتهای جنگنده نسل پنجم Mon Aug 20 03:55:24 IRDT 2018
پرس شیعه احکام فقهی مسلمانان ساکن غرب به بازنگری جدی نیاز دارد Fri Aug 11 19:05:16 IRDT 2017
پرس شیعه لغو دسترسی 30 مقام کاخ سفید به اسناد فوق محرمانه Thu Mar 01 05:28:25 IRST 2018
پرس شیعه ترامپ وزیر دفاع آمریکا را پس از انتخابات کنگره برکنار می‌کند Sat Sep 15 22:00:56 IRDT 2018
پرس شیعه دعای عرفه برای اثبات حقانیت شیعه کافی است/امر خداوند متعال به دعا Tue Aug 21 11:43:38 IRDT 2018
پرس شیعه مهمترین آثار حدیثی زیدیه Tue May 30 11:44:24 IRDT 2017
پرس شیعه بازخوانی میراث حکمت عملی: عامری، دوانی و کشفی Wed Jan 31 16:13:28 IRST 2018
پرس شیعه سفرای اروپایی مراسم انتقال سفارت آمریکا را تحریم می‌کنند Sun May 13 15:58:02 IRDT 2018
پرس شیعه بیانیه مشترک فرانسه، انگلیس و آلمان درباره برجام Wed May 09 08:11:47 IRDT 2018
پرس شیعه ترامپ به بدرفتاری با ماهی‎ها متهم شد! Mon Nov 06 11:41:06 IRST 2017
پرس شیعه تلاشها برای اختلاف افکنی میان عراقی ها و ایرانی ها مشکوک است Fri Aug 10 11:29:02 IRDT 2018
پرس شیعه مقامات ترکیه مانع ورود سفیر آلمان به دادگاه دمیرتاش شدند Wed Feb 14 20:20:23 IRST 2018
پرس شیعه طوفان جان 27 تن در هند را گرفت Sun Jun 10 09:12:20 IRDT 2018
پرس شیعه مواضع داعش در الحویجه هدف حملات جنگنده‌های ائتلاف و ارتش عراق Sun Sep 10 11:34:56 IRDT 2017
پرس شیعه اولین واکنش وزیرخارجه اردن به معامله قرن Wed Jul 04 14:27:27 IRDT 2018
پرس شیعه نظامیان ترکیه و ارتش آزاد سوریه امنیت ادلب را تامین می کنند Fri Sep 15 17:49:14 IRDT 2017
پرس شیعه بیانیه کمیته حقوق‌بشر سازمان‌ملل درباره رئیس جمهوری پیشین برزیل Sat Aug 18 17:49:42 IRDT 2018
پرس شیعه آغاز رزمایش مشترک دریایی «خلیفه 3 » میان مصر و امارات Tue Apr 10 21:08:45 IRDT 2018
پرس شیعه رزمایش دفاعی امنیتی در فرودگاه مهرآباد با موفقیت انجام شد Sat Jun 24 18:16:29 IRDT 2017
پرس شیعه پیش بینی «باراک» در مورد آینده سیاسی نتانیاهو Mon Sep 17 10:35:01 IRDT 2018
پرس شیعه وحدت تنها راه پیروزی است/ وحدت امانت الهی بر دوش مسلمانان Thu Dec 07 15:41:56 IRST 2017
پرس شیعه سیستم عامل های خانواده ویندوز را به روزرسانی کنید Wed Aug 30 15:27:56 IRDT 2017
پرس شیعه مطالعه انقلاب اسلامی خلاءهای علم اجتماعی سکولار را نشان می دهد Mon Mar 06 15:33:58 IRST 2017
پرس شیعه خاستگاه دعا و نیایش، روح آدمی است   Tue May 02 10:52:46 IRDT 2017
پرس شیعه نشست همکاری‌های دوسویه سازمان «سمت» و حوزه علمیه خواهران قم Wed Jan 03 12:09:29 IRST 2018
پرس شیعه امیر شاه صفی از اردوگاه دانشجویان نیروی هوایی ارتش بازدید کرد Sun Aug 13 17:14:03 IRDT 2017
پرس شیعه 93 هفته توقیف نماز جمعه شیعیان/ 341 روز اقامت اجباری عیسی قاسم Fri Apr 27 15:14:30 IRDT 2018
پرس شیعه ایران شریک اساسی پیروزی های منطقه است Thu Jul 20 16:01:58 IRDT 2017
پرس شیعه تعداد بازدیدهای ماهانه فیس بوک نصف شد Sat Aug 11 10:15:46 IRDT 2018
پرس شیعه ترکیه صدور روادید برای شهروندان آمریکایی را آغاز کرد Mon Nov 06 20:59:49 IRST 2017
پرس شیعه مرکل با پادشاه اردن دیدار می کند Thu Jun 21 11:05:20 IRDT 2018
پرس شیعه وزارت خارجه عراق انفجار مترو «سن‌پترزبورگ» را محکوم کرد Tue Apr 04 09:47:50 IRDT 2017
پرس شیعه افزایش انتشار مقالات برتر پژوهشگران ایرانی/ لزوم همکاری علمی Mon Jan 22 14:02:10 IRST 2018
پرس شیعه ویژگی های جوان در نگاه امیرمؤمنان Fri Jan 27 12:22:20 IRST 2017
پرس شیعه متاسفم که باید رقص پوتین را ببینیم Sat Sep 01 11:43:34 IRDT 2018
پرس شیعه هیلی: پیشنهاد ترامپ برای تصدی پست وزیر امور خارجه را رد کردم Thu Sep 07 20:24:26 IRDT 2017
پرس شیعه حمله برخی از معترضان عراقی به استانداری های کربلا و بصره Sun Jul 15 13:46:30 IRDT 2018
پرس شیعه انتشار کتاب صحیفه سجادیه به زبان بنگالی Mon Oct 02 13:32:14 IRST 2017
پرس شیعه کرسی رجل سیاسی در فقه سیاسی برگزار می‌شود Tue Sep 05 11:26:23 IRDT 2017
پرس شیعه ترامپ: روسیه آماده باش موشک‌های جدید و هوشمند ما می آیند Wed Apr 11 15:42:26 IRDT 2018
پرس شیعه عقل و علم در مقایسه با منزلت عبادت، برتری دارند Mon Aug 13 15:46:07 IRDT 2018
پرس شیعه تظاهرات ضد آمریکایی در نوار غزه/وقوع درگیری در کرانه باختری Sun Dec 17 17:39:14 IRST 2017
پرس شیعه تحویل اولین سری از جنگنده‌های اف 35 به ترکیه Tue Jun 26 12:42:25 IRDT 2018
پرس شیعه جدیدترین شماره از فصلنامه «سیاست متعالیه» منتشر شد Sun Dec 10 15:02:32 IRST 2017
پرس شیعه سقراط و سیاست پیشاحقیقت: پاسخ انقلابی سقراط به نیچه و ترامپ Fri Oct 06 12:19:59 IRST 2017
پرس شیعه هدف آمریکا تجزیه سوریه است/دعوت از 1600 نفر برای نشست سوچی Thu Jan 25 16:29:18 IRST 2018
پرس شیعه ایرانی‌ترین غیرایرانی‌ها کتاب شد/نگاهی نو به خلقیات ایرانیان Mon Nov 06 14:48:55 IRST 2017
پرس شیعه پکن دیدار فرمانده بلندپایه ارتش چین از آمریکا را لغو کرد Sun Sep 23 01:07:23 IRST 2018
پرس شیعه بازدید امیر موسوی از پایگاه شکاری دلحامدو گروه پدافند هوایی کنارک Wed Oct 04 14:52:25 IRST 2017
پرس شیعه شورای همکاری خلیج فارس در شُرف فروپاشی Tue Jun 27 15:51:05 IRDT 2017
پرس شیعه کنفرانس بین‌المللی لیبرالیسم مدرن برگزار می‌شود Tue May 15 12:30:32 IRDT 2018
598 چرا اعضای کابینه مقابل اظهارات هنجارشکنانه روحانی سکوت کردند Sun May 28 10:14:26 IRDT 2017
شفاف قلیانی ها حتما بخوانند! Tue Aug 22 18:25:52 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر عفو بین الملل: شکنجه و نقض حقوق بشر در بحرین همچنان ادامه دارد Mon Nov 21 17:57:05 IRST 2016
خبرگزاری دانشجو حسون: کمک ایران به سوریه برای یاری رساندن به حق است Fri Jul 14 19:25:02 IRDT 2017
روزنامه شرق وضعیت اضطراری ماندگار Thu Oct 05 03:30:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم ثبت قرارداد بازیکنان سایپا در هیئت فوتبال + عکس Wed Jun 29 16:02:41 IRDT 2016
آریا نخستین اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری جوانان جانباز و معلول برگزار می شود Wed Sep 05 11:00:17 IRDT 2018
انتخاب تصاویر : ارسال کمک به مسلمانان روهینگیا Mon Feb 20 16:37:11 IRST 2017
مشرق نیوز ارتباط ماده موجود در خمیردندان و سرطان روده Sun Jun 03 05:00:00 IRDT 2018
افکارخبر واکنش چیت‌چیان به منتقدان صادرات برق Tue Jan 31 10:49:31 IRST 2017
فرارو همسر نگهبان پلاسکو استخدام شد Tue Mar 14 21:02:09 IRST 2017
تیتر نیوز آلمانی‌ها دربی استقلال و پرسپولیس را لغو کردند! Wed Jul 12 10:15:12 IRDT 2017
ایران آنلاین تقدیر از یک انیمیشن در جشنواره فیلم صنعتی Wed Apr 12 13:38:12 IRDT 2017
خبرگزاری مهر فعالان بخش بهداشت مدارس چهارمحال و بختیاری تجلیل می شوند Wed Apr 05 18:16:02 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم اجتماع بزرگ حامیان «حجت‌الاسلام رئیسی» در کرمانشاه برگزار می‌شود‌ Tue May 16 14:37:11 IRDT 2017
جام نیوز تکرار درخواست بی‌‌اساس آرژانتین برای بازداشت ولایتی Thu Jul 12 14:31:45 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران کاهش 300 درصدی حوادث منجر به فوت در جامعه کارگری کردستان Mon May 01 09:01:33 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران پایان ماه‌عسل ترامپ و پوتین Sun Feb 19 09:59:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس واکنش منفی سعودی‌ها به توافق «آستانه» برای کاهش تنش در سوریه Sun May 07 13:51:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی فرماندار سیروان: شکستن اتحاد اروپا و آمریکا علیه ایران از دستاوردهای برجام است Sun Jan 29 18:58:00 IRST 2017
خبرگزاری مهر تیم پزشکی وزارت بهداشت بربالین دانش آموزان زاهدانی حضور یافت Tue Dec 18 22:20:17 IRST 2018
بی باک نیوز 70 میلیون اجاره بهای زمین آزادی برای سرخابی ها Wed Jul 26 09:35:01 IRDT 2017
خبر خودرو مصدومیت 14 نفر در تصادف زنجیره‌ای 15 خودرو Wed Nov 07 12:33:08 IRST 2018
اقتصاد آنلاین تور 5روزه به اقامت در قبرس چقدر تمام می‌شود؟ Thu Dec 06 10:00:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران کاهش قیمت و افزایش عرضه توزیع مرغ در خوزستان Sat Jun 02 11:00:12 IRDT 2018
افکارخبر افزایش قیمت خودرو و سکوت سازمان حمایت Mon May 29 15:26:00 IRDT 2017
جماران سواد آموزان در کهگیلویه و بویراحمد تسهیلات دریافت می کنند Sat Aug 18 22:10:34 IRDT 2018
بی باک نیوز شرکت فورد 10 درصد نیروی انسانی اش را اخراج می کند Wed May 17 21:34:01 IRDT 2017
فردا بیش از 100 نظامی و مزدور سعودی در 3روز اخیر کشته شدند Thu Mar 30 22:19:02 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا جزئیات ایجاد 971 هزار شغل در سال 96 Mon Aug 21 09:43:13 IRDT 2017
شفاف تکلیف افزایش حقوق کارمندان دولت این هفته مشخص می‌شود Sun Sep 30 08:16:17 IRST 2018
جماران ثبت سفارش‌ها استانی شد حمایت از قطعه‌سازان صنعت خودرو Thu Dec 27 12:59:54 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم اهواز| افزایش صادرات راهکار موثر برطرف کردن بیکاری است Mon Jul 02 16:28:39 IRDT 2018
صراط عشق به «سامانتا»/ آیا ازدواج با رباطها عادی می شود؟ Fri Mar 30 11:45:47 IRDT 2018
بولتن نیوز انتشار 3 ویژه‌نامه‌ نوروزی Wed Mar 15 13:24:00 IRST 2017
روزنامه ایران جهان نویسندگان Mon Apr 25 06:00:00 IRDT 2016
واحد مرکزی خبر خرمدره میزبان مسابقات کبدی استان Sun Jan 13 11:17:20 IRST 2019
بی باک نیوز چالش مانکن بانوان- نین جوتسو اصفهان - شین دو شی کای Mon Aug 21 15:43:02 IRDT 2017
عصر ایران  «حقیقت» زیر بارش برف گم شده؟ Wed Jan 31 09:31:29 IRST 2018
تی نیوز هشدار پوتین به ماجراجویی های کودکانه ماکرون Sat Apr 14 02:03:03 IRDT 2018
صبح تهران مرکز آمار برای دولت سنگ تمام گذاشت Wed Jul 05 14:35:16 IRDT 2017
برنا اولین جلسه ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزان شهرستان شهریار Thu Jun 01 12:03:01 IRDT 2017
آفتاب ایران هشدار نسبت به وضعیت وخیم بیماران کلیوی زلزله زده/دستگاه الکتروشوک مرکز بهداشت سرپل ذهاب 7 ماه خراب بود Sun Jul 22 10:50:28 IRDT 2018
شیعه نیوز وقتی مفتی وهابی رسوا می شود + تصاویر Thu Mar 09 12:54:22 IRST 2017
ایران آنلاین اعضای هیات‌های نظارت بر انتخابات همه استان‌ها مشخص شدند Mon Jan 02 15:00:36 IRST 2017
صبا ایران عاقبت مدیر مدرسه‌ای که موی دانش‌آموزانش را تراشید Wed Apr 11 16:24:44 IRDT 2018
افکارخبر سارق مسلح بانک ناکام ماند Mon Jul 31 14:05:23 IRDT 2017
تدبیر و امید دولت ترامپ هنوز در عربستان و ترکیه سفیر ندارد Thu Oct 18 14:37:17 IRST 2018
آفتاب پاسخ کانادا به آزار جنسی در سینما Fri Nov 24 14:43:09 IRST 2017
تیترنیوز کرمانشاه معاون وزیر ورزش و جوانان: امسال برای ورزش ایران پربار است Fri Oct 26 09:29:27 IRST 2018
پارسینه شایع ترین علل ابتلا به سیروز کبدی چیست؟ Sun Apr 23 02:44:01 IRDT 2017
پول نیوز بازسازی یک روستای آسیب دیده توسط بانک تجارت Mon Nov 20 18:44:03 IRST 2017
خبرگزاری مهر منطقه آزاد دروازه قاچاق نیست/ برخی سنگ‌اندازی‌ها سیاسی است Mon Jul 25 10:59:28 IRDT 2016
واحد مرکزی خبر هر شب با اخبار ورزش استان سمنان+ فیلم Mon Nov 19 20:08:36 IRST 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایشگاه آثار نقاشی و خوشنویسی هفته قرآن در شاهرود برپا می شود Sun Dec 30 15:23:25 IRST 2018
جوان آنلاین نیروگاه 30 مگاواتی برق خورشیدی در دلیجان احداث می‌شود Mon Sep 18 12:59:21 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی انصاری مهر: شهرداری اصفهان به ورزش شهر رویکرد جدیدی دارد Fri Jul 22 16:28:00 IRDT 2016
خبرآنلاین خوش‌تیپ مثل بشار رسن در مراسم بدرقه تیم‌ملی عراق/ عکس Tue Dec 18 11:36:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران آغاز رای گیری انتخابات و خلق حماسه حضور در خوزستان Fri May 19 08:36:16 IRDT 2017
پارسینه محدودیت جاده چالوس تا پایان تعطیلات اعلام شد Fri Mar 30 20:14:42 IRDT 2018
افکارخبر حال جسمانی بازیگر محبوب وخیم اعلام شد Tue Nov 07 08:31:40 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران کسب عناوین برتر در استارت آپ ویکند سلامت الکترونیک Thu Aug 02 09:53:54 IRDT 2018
جماران رویکرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی فرهنگی است Mon Dec 24 18:58:26 IRST 2018
واحد مرکزی خبر شناسایی بیش از 2 میلیون نفر معتاد در کشور Wed Aug 16 12:44:27 IRDT 2017
پارس فوتبال عکس ؛ واکنش معنادار وزیر ورزش به درخشش ملی پوشان ایران برابر اسپانیا Thu Jun 21 14:55:51 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران فارس پیشرو در ساخت خانه برای نیازمندان Wed May 24 10:35:33 IRDT 2017
اعتبار نیوز آزادی 117 زندانی جرائم غیرعمد در چهارمحال و بختیاری Tue Sep 12 13:29:00 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران نجواهای مهم گم شده اجتماعی در هیاهوی سیاست را بشنویم Thu Apr 12 12:24:50 IRDT 2018
خرداد نیوز 3 سئوال مشخص نجفی از قالیباف Sun May 14 20:21:04 IRDT 2017
انتخاب اسم فیلم پیمان معادی تغییر کرد Thu Jan 18 18:20:54 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران اطاعت از ولی فقیه ضامن بقای انقلاب اسلامی است Tue Jan 31 15:00:07 IRST 2017
شیعه نیوز انسان چگونه عروس شیطان می‌شود؟ Sun Jan 28 09:15:18 IRST 2018
آنا اصرار بر اروپا در اتصال به سوئیفت بی فایده است/ چگونه سوئیفت را دور بزنیم؟ Thu May 31 15:51:00 IRDT 2018
روزنامه کیهان تقدیر دختر امام موسی صدر از میثم مطیعی(اخبار ادبی و هنری) Fri Sep 21 20:43:29 IRDT 2018
اقتصاد آنلاین ادامه فعالیت تاکسی‌خطی و حذف تدریجی گردشی‌ها Tue Nov 21 16:16:05 IRST 2017
اطلاعات دادستان کل کشور: نیازمند مدیریت کارآمد در وحدت ملی هستیم Wed Oct 17 18:47:42 IRST 2018
همشهری آنلاین جهانگیری: لازم باشد در مورد جریان اصلاحات با رهبری صحبت می‌کنم Wed May 03 16:00:02 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم تشکیل کارگروه ویژه وزارت صمت و بخش‌ خصوصی برای اصلاح بخشنامه‌ها/ نظام ارزی رو به شفافیت Sat Apr 14 23:25:01 IRDT 2018
فردا عیادت اسطوره پرسپولیس از کیمیا علیزاده Mon Jul 10 14:51:58 IRDT 2017
آنا دغدغه امنیتی در استان کرمان نداریم Sat Aug 25 12:00:38 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر گشتی در فضای مجازی Sun Dec 23 17:38:22 IRST 2018
افکارخبر اولین تصویر بازیگر فیلم هالیوودی اصغر فرهادی/عکس Wed Sep 13 03:00:00 IRDT 2017
ساعت24 روحانی : مانع فروش نفت ایران شوید تا نتیجه اش را ببینید Tue Jul 03 11:24:00 IRDT 2018
خبرگزاری مهر دستگیری عاملان دو قتل اخیر در قم/ تلاش برای ایجاد امنیت پایدار Wed Jul 12 18:08:18 IRDT 2017
روزنو صالحی: می‌توانیم 4 روزه غنی‌سازی 20 درصد را از سر بگیریم Tue Jan 15 16:05:06 IRST 2019
تدبیر 24 نود را به زنجیر کشیدند + عکس Sat Oct 20 09:54:42 IRST 2018
نود تی وی گزارش زنده : استقلال 1 - پرسپولیس 0 Thu Mar 01 15:45:00 IRST 2018
تابناک مرغ ارزان می‌شود Wed Jan 02 08:13:53 IRST 2019
جماران چند هزار نفر در کشور منتظر پیوند عضو هستند؟ Sat Nov 04 12:36:04 IRST 2017
روزنامه کیهان نرخ تورم 3 ماه آینده صعودی خواهد بود Wed May 16 21:22:40 IRDT 2018
روزنامه کیهان آمریکا و روسیه یکدیگر را به جنگ اتمی در فضا تهدید کردند Wed Jun 20 21:15:07 IRDT 2018
تهران پرس فرمان «اتوبوس مرگ» در دستان آمدنیوز/ «کشته سازی» پای ثابت رسانه های ضدانقلاب Fri Feb 23 00:50:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران برنامه‌های امروز رادیو فارس یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 97 Sun Apr 29 07:57:48 IRDT 2018
خبرگزاری حوزه دومین همایش جهانی علمای مقاومت در بیروت برگزار می شود Thu Oct 26 22:29:00 IRST 2017
دریک آنلاین تصویب هزارو 200مصوبه درکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید Wed Dec 19 21:06:34 IRST 2018
خبرگزاری فارس پخش سریال «تاریکی شب، روشنایی روز» آبان ماه/ پایان تدوین قسمت 7 Wed Sep 06 15:54:00 IRDT 2017
روزنامه کیهان پاسخگویی به مطالبات مردم در صدر برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی باشد Wed Aug 23 21:50:04 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین اولین نیروگاه خورشیدی مسکونی در لرستان به بهره برداری رسید Sat Jul 22 15:34:28 IRDT 2017
صبحانه با خبر ناگفته‌های خواندنی بهاره رهنما درباره جشن عروسی‌اش +عکس Wed Aug 30 13:15:28 IRDT 2017
خرداد نیوز فیلم‌های تلویزیون در نیمه بهمن ماه Thu Feb 02 12:09:03 IRST 2017