پرس شیعه - Mon Dec 11 12:58:48 IRST 2017 نمایش خبر

علامه طباطبایی معتقد است مردم در مشروعیت حکومت نقشی ندارند

حجت الاسلام امیدی گفت: علامه طباطبایی معتقد است به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند. به گزارش پرس شیعه، پنجاهمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره […]

حجت الاسلام امیدی گفت: علامه طباطبایی معتقد است به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند.
به گزارش پرس شیعه، پنجاهمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره مشروعیت حکومت در عصر غیبت با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی امیدی دانشیار و عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 18 آذرماه برگزار شد.
وی در ابتدای این نشست گفت: حکیم متأله علامه طباطبایی عارفی فرزانه، مفسری بزرگ، فقیهی نامدار و فیلسوفی سترگ در دو عرصه حکمت نظری و عملی است که به مقوله سیاست و اجتماع از این منظر اهتمامی خاص داشته است. اعتباریات و نظریه فطرت علامه که ریشه در حکمت اسلامی دارد مبنایی قویم برای بررسی مباحث فلسفی سیاست و حکومت از منظر این حکیم فرزانه است.
وی با بیان اینکه دیدگاه علامه را می توان از طریق رویکرد انسان شناسانه ایشان رهگیری و تبیین نمود، اظهارداشت: در این تلقی انسان را باید در دو مرحله وضع طبیعی و وضع مدنی مورد تأمل قرار داد و هر یک از این دو وضعیت را نیز به دو قسم تقسیم نمود و وضع طبیعی را به پیشارقابت و پسارقابت و وضع مدنی را به پیشادینی و پسا دینی منقسم ساخت.
وی افزود: در وضع طبیعی پیشا رقابت، انسان موجودی استخدام طلب است که به صورت یکسویه در پی تأمین منافع و برآوردن نیازهای متنوع خویش است. او در این وضع جز به منافع خود نمی اندیشد و از هر چیز نفع خود را می جوید. این ویژگی های طبیعی که همه انسان ها از آن برخوردارند در یک زیست طبیعی شبیه به زیست اجتماعی حیوانی به تزاحم می رسد. اعتبار استخدام و اعتبار اجتماع از جمله اموری است که بشر در این مرحله اعتبار می کند. واقعیت ویژگی های انسانی، واقعیت نیاز ها و واقعیت های جهان عینی، اعتبار کردن را به مثابه یک ضرورت مبدل ساخته است.
این محقق و نویسنده کشورمان گفت: در وضع طبیعی پسا رقابت که علامه از آن به اجتماع هَرَجی یاد می کند طبع استخدام طلب انسان ها با تزاحم منافع مواجه می شود. انسان در می یابد که دیگران نیز خواهان به استخدام در آردن او برای جلب منافع خود هستند ، ناگزیر برخی امور محدودساز را برای تأمین منافع دو سویه می پذیرد و به زندگی اجتماعی فراتر از خانواده تن می دهد. انسان فی البداهه برای گریز از این تزاحم با راهنمایی «عقل مطبوع» به سمت تاسیس نظام سیاسی می رود و خود را تابعی از بند و بست های این نظام می سازد. اما چنین اجتماعی قابل استمرار نیست زیرا همان امور محدوساز نیز توسط برخی نقض می شود و استخدام یکسویه در قالب استبداد و استثمار انسان های قویتر به کار گرفته می شود.
امیدی با اشاره به اینکه در وضع مدنی پیشادینی، استخدام دو سویه به صورت قانونمند و سامان یافته صورت می گیرد و عدالت اجتماعی مورد مطالبه قرار افراد واقع می شود، اظهارداشت: در اینجاست که عقل مسموع که همان عقل فطری است به کمک انسان می آید و انسان برای ادامه حیات به سمت پذیرش قواعد و قوانینی که خارج از عقل مطبوع آنها است می رود. با این حال نگاه بشر به قانون و اجتماع در حد نیازهای اجتماعی خویش باقی مانده و تفکر بشر نیز از این سطح نسبی فراتر نمی رود.
وی بیان کرد: اما در وضع مدنی پسا دینی، اجتماع بماهو اجتماع مورد توجه قرار گرفته و مصالح عالیه اجتماع و مضار آن از سوی پیامبران الهی مطرح گردید. از این رو انبیاء الهی نخستین منادیان مصالح واقعی اجتماع و رعایت عدل اجتماعی به معنای درست کلمه هستند. شریعت به نظر علامه طباطبایی بر طرف کنندۀ تمایلات و کشش های عقل مسموع یا همان عقل فطری یا عقل اکتسابی است. عقل مسموع در آموزه های علامه و تمامی حکمای ما تجلی عشق، ایثار، گذشت، عدالت، آزادی، پرهیز از ستم، مبارزه با زور و مفاهیم ناب بشری است که خاستگاه آن فطرت است
امیدی با بیان اینکه انسان بدون عقل مطبوع ( عقل ناظر به ویژگی های طبیعی که در بخشی از آن حیوان و انسان مشترکند) و عقل مسموع ( عقل ناظر بر فطرت خدایی که ویژۀ انسان است و در هیچ موجودی نیست ) قادر به ادامۀ حیات اجتماعی نیست، اضافه کرد: هیچ کدام از این دو ویژگی در خلقت انسان را نمی توان به نفع دیگری مصادره، تعطیل و یا تعدیل کرد. از نظر علامه خسارت های عمده ای که در طول تاریخ بر بشر وارد شد ناشی از نادیده انگاشتن و یا افراط و تفریط در استفاده از این دو خصلت خدادادی در بشر است. زیست انسانی در اجتماع تابعی از تعادل میان این دو ویژگی است. طبیعت انسان را به سمت کار، تلاش، استخدام و تولید برای تداوم حیات سوق می دهد و فطرت راه درست استفاده از این ویژگی ها را برای سازش با انسان های دیگر و شکر نعمت بجا آوردن را می آموزد.
وی تأکید کرد: علامه با چنین تبیینی مردم را نقطه ثقل اجتماع مدنی پیشادینی می داند که حکومت را به مثابه ابزاری برای تأمین نیازهای خود به خدمت گرفته و بدان اعتبار بخشیده است. با این حال علامه استخدام طلبی، اعتبار بخشی و عدالت گرایی را گرایش فطری انسان می داند و معتقد است که مردم باید با اراده ای پویا، آگاهانه و اثرگذار نقش خود را در زمینه های مختلف اجتماع ایفا کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اجتماع مدنی پیشادینی با دو مشکل اساسی مواجه است: یکی آنکه هرگاه عوامل محدویت ساز سست شده یا کنار زده شوند حس استخدام طلبی یکسویه افراد دوباره بازمی گردد و جامعه دچار استثمار و استبداد می شود. این امر به ویژه هنگامی که اعضاء این جامعه پا به کشورهای دیگر می گذارند نمود جدی تری می یابد. هیچ گونه ضمانتی قوی که بتواند مانع و رادع آنان از این امر در فقدان قانون باشد وجود ندارد. دوم آنکه اراده مردم هیچگاه به صورت زنده، آگاهانه و موثر زمینه بروز و ظهور نمی یابد.
وی افزود: اما در اجتماع مدنی پسادینی بویژه در دین اسلام اولا آگاهی و شناخت مردم و حاکمان از حقایق هستی از جمله خدا و آخرت و نیز وجود ارزش های اخلاقی ضمانتی برای عمل در فقد قانون و پشتوانه ای عملی برای تحقق یافتن قانون در جامعه خواهد بود. ثانیا اراده عمومی مردم در پرتو به کارگیری روش امامت از سوی حاکمان که به دور از هر گونه استبداد و استثمار است به صورت آگاهانه و موثر مورد توجه و کاربست قرار خواهد گرفت.
امیدی در ادامه سخنانش تصریح کرد: توجه به «حق» به رغم توجه به «اراده مردم» از مختصات دولت اسلامی است. این دولت باید بر مدار حقایق الهی و ارزش های مبتنی بر حق و بر پایه اراده های عمومی و رضایت مردم شکل گیرد. از آنجا که رأی اکثریت مستمرا با حق همراه نیست و امکان تفکیک از آن وجود دارد و نیز سعادت افراد در گرو عمل بر اساس احکام و ارزش های مبتنی بر حق است. از اینرو حاکمیت الهی ضرورت می یابد. این حاکمیت ابتدا از سوی پیامبر و سپس جانشینان دارای عصمت آن حضرت اعمال می گردد. در عصر غیبت اصل ضرورت حکومت که امری فطری است به قوت خود باقی است و مسلمین باید به تحقق آن اقدام نمایند مشروط بر آنکه روش پیامبر که همان روش امامت است را مورد عمل قرار دهند.
وی با بیان اینکه عموم مسلمین بعد از پیامبر به مسئله جانشینی توجه داشته اند ولی شیعه روش امامت را پذیرفته است که روش غیر پادشاهی و امپراطوری است، گفت: مرحوم علامه در اثبات ضرورت حکومت در آموزه های اسلامی به این نکته مهم توجه دارد که حجم عظیمی از احکام وجود دارد که اجرای آن متوقف برحضور«ولی» ووجود حاکمیت مقتدر است(مانند حدود، تعزیرات و انفال و غیره)چگونه می‏شود که شارع مقدس امر به تشکیل حکومت نکرده باشد؟ در صورتی این حکومت و ولایت برای پیامبر و امامان معصوم ثابت باشد، برای دوران پس از آنها نیز ثابت است، زیرا که با رفتن شخص، مقام از بین نمی‏رود.به نظر علامه نیاز بشر به زندگی اجتماعی و زندگی اجتماعی، به حکومت و مدیریت، امری ‏فطری است و هر کس که فطرت را الغاء کند، اصل اسلام را الغاء کرده است.مطالعه آثار علامه نشان می دهد که شدیدا بر الگوی حکومت ولایی تاکید دارند.
امیدی اظهارداشت: نظر به اینکه اصل مسأله ولایت در جامعه اسلامی جنبه ثابت دارد و به همین جهت جزء شریعت است، از جهت اصل ثبوت و کیفیت آن نیازمند به حکم خدا می‏باشد و خدای متعال سیرت آن حضرت را به منطوق آیات کثیر قرآنی پسندیده و امضا نموده است و نسبت به مسلمین به بیشتر از تبعیت روش رسول اکرم(ص) اذن نداده است. دین به مثابه یک صیغه اجتماعی عرضه شده بر مردم است که خداوند اقامه آن را بر عهده عموم مردم تکلیف نموده است. از آن جهت که بخش اعظمی از سلسله معارف اسلامی فقط در پرتو یک زندگی اجتماعی شایسته قابل اعمال و موثر هستند. بنابراین تشکیل جامعه و حکومت دینی از مقدمات واجب اقامه دین محسوب می شود. این تصور که اقامه حکومت حق یا تکلیف فرد یا صنف و گروه خاص است و مثلا با نبود آن فرد سایرین در این زمینه معافند، مخالف با قاعده فطری و عقلی است. بلکه در این زمینه نه کسی معاف خواهد بود و نه کسی بر دیگری برتری خواهد داشت. خداوند از همه مردم به‏ نحو مجموعی، احیا، اجرا و اقامه دین را خواسته است، لذا تشکیل حکومت اسلامی نیز که از شئون اجتماعی دین است، وظیفه همگانی و بر دوش عموم مردم است.
این محقق در ادامه این نشست گفت: خدا راضی نیست بندگانش کافر باشند. خداوند از همه مردم به‏طور دسته‏جمعی خواسته است که دین را به پا دارند. جامعه‏ای که از افراد تشکیل می‏شود با افراد آن جامعه پیوند دارد، بی‏آن‏که یکی بر دیگری برتری داشته باشد و یا امور اجتماعی مخصوص عده خاصی باشد. حتی شخص پیغمبر هم با افرادی که در رتبه پایین‏تر از او هستند در این زمینه هیچ فرقی با هم ندارند. از آنجا که بر اساس مبانی انسان شناختی علامه انسانها نسبت به یکدیگر برابرند و هیچ کدام مالک نفع و ضرر بر دیگران و بلکه بر خود نیستند، لذا اصل اولی و کلی در این موضوع، انحصار ولایت در خداوند است و در نتیجه هیچ انسانی حق ولایت بر دیگری را ندارد و در واقع حاکمیت یک انسان بدون اذن الهی گونه ای غصب و نامشروع است. حکومت از منظر شیعه حقیقتی است که … آن حکومت خدا بر مردم است.
وی با اشاره به اینکه التزام به مشروعیت توحیدی در اندیشه سیاسی علامه، حکومت انسان بر انسان را به دیده یک حق مستقل طرد می نماید و آن را صرفا در طول اراده الهی و به نحو بالتبع و بالعرض معتبر می داند، گفت: حد وسط این استدلال عدم مالکیت حقیقی انسان است. در نظر ایشان نظام سیاسی-اجتماعی اسلام هرچند اعتباری است اما ریشه تکوینی و الهی دارد. شخص پیغمبر از طرف خدا تعیین شده که به تمام شئون امت خود رسیدگی کند و سرپرستی کارهای دنیا و آخرت آنان را به‏عهده گیرد و تا مادام که حیات دارد، پیشوا و رهبر و امام مطلق امت باشد.
وی افزود: پس از پیغمبر (ص)، عامه مسلمانان عقیده دارند که انتخاب خلیفه و جانشین پیامبر که حاکم جامعه باشد مربوط به مسلمانان است، ولی عقیده شیعه این است که خلیفه از طرف خدا و رسول (ص)منصوب است که دوازده نفرند». منظور از اولوا الامر، اهل حل و عقد و هیأت اجتماعی نیست؛ بلکه افرادی از امت هستند که در گفتار و کردار معصومند و اطاعتشان بر امت واجب است. و چون ما قدرت تشخیص این افراد را نداریم، به ناچار باید خدا و پیامبر اکرم(ص) به نام آنان تصریح نمایند و آنان بنا به تصریح پیامبر اکرم(ص)، امامان دوازده گانه (ع) هستند. لازمه این سخنان آن است که در نگرش علامه، مردم در مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) هیچ نقشی نداشته اند بلکه نقش آنام در حکومت اسلامی معصومین(ع) فقط در چارچوب تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت معصوم و اجرای قوانین و مشارکت سیاسی در قالب قواعدی چون امر به معروف و نهی از منکر و مشورت در وضع احکام متغیر حکومتی، منشا اثر واقعی و قابل توجیه است.
دانشیار مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه حکومت در عصر غیبت از نظر علامه حکومت مومنان است، گفت: خدای سبحان حاکم مطلق و مطاع بدون قید و شرطی است که حق امر و نهی و اطاعت را به پیامبران و اولی الامر و مؤمنان از امت اسلامی اعطا کرده است. بنابراین، هیچ کس آزادی مقابله را با سخن حقی ندارد که آنان را بیان می‌کنند و به آن فرا می‌خوانند. با این حال وظیفه اجرای دین بر عهده همه مسلمین است. «در اسلام، قوه مجریه‏ یک طایفه ممتاز در جامعه نیست، بلکه همه افراد جامعه مشمول این عنوان هستند: هر فردی وظیفه دارد که دیگران را به طرف خیر و خوبی دعوت کند و امر به معروف و نهی از منکر نماید، اما مسأله حکومت وابسته به شرایطی است. «فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، برای این مقام متعین است و در اینکه اولیای حکومت باید زبده‌ترین و برجسته‌ترین افراد جامعه بوده باشند، کسی تردید به خود نمی‌دهد».
وی تأکید کرد: در نتیجه مشروعیت حکومت در عصر غیبت از نظر علامه، مشروعیت الهی مشروط به شرایط خاصی چون ایمان، تقوا، حسن تدبیر، علم و آگاهی و تبعیت از روش امامت در مواجهه با مردم است که از آن می توان به مشروعیت بالوصاف یاد کرد. به کارگیری معیارهای قرآنی در این زمینه ضروری است. برترین و زبده ترین افراد در این اوصاف (یعنی کسی که تالی تلو معصوم است) باید به حکومت اختیار شود. مردم وظیفه دارند با تشخیص این اوصاف در شخص حاکم او را به مسند قدرت بشنانند و از او تبعیت نمایند.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) بیان کرد: حکومت اسلامی زمانی از مطلوبیت برخوردار است که بر سه سنت « امامت، شریعت و مشورت» ابتنا یافته باشد و مسلمین در تعیین حاکم اسلامی باید طبق سیره رسول الله (ص) یعنی بر اساس سنت امامت عمل نمایند و نه برمبنای سنت پادشاهی و امپراطوری. یعنی حاکمی را برای تولی امور مسلمین انتخاب کنند که طبق سیره رسول اللَّه (ص) حکومت نماید و احکام الهی را بدون هیچ کم و زیاد حفظ و اقامه نماید. همچنین در حوادث مستحدثه سیاسی و اجتماعی و اموری که حکمی از احکام الهی وجود ندارد، جهت وضع قوانین متغیر از مشورت با مردم و افراد خبره سود برد.
وی افزود: ملاک «امامت» بر نوع حکومت مشروع و ملاحظه «شریعت» ناظر به مشروعیت قوانین است و شاخص «مشورت» ناظر به مردمسالاری و نقش اساسی مردم در حکومت است که هر سه از شاخص های دینی بودن حکومت است. از اینرو نظام مورد نظر علامه بیشتر شبیه جمهوری اسلامی با ولایت عالمان ربانی حائز برترین اوصاف در عرصه مدیریت جامعه اسلامی است. با این حال ایشان در باب شکل حکومت اسلامی معتقد است «در شریعت اسلام دستوری نیامده و حقا هم نباید وارد شود. زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابت دین است. طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است».
امیدی در پایان سخنانش در جمع بندی از بحثهای ارائه شده گفت: از منظر علامه طباطبایی به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند. معیارهایی الهی که شخص حاکم را برتر از سایرین می سازد و شیوه تعامل او با مردم (اتخاذ روش امامت) مشروعیت بخش حکومت است. مردم با پذیرش چنین حاکمی وظیفه دارند همه ابعاد و ساحات دین (که حاکی از حقایق نظام هستی و ارزش های اخلاقی و قوانین مبتنی بر حق و مصالح واقعی است) را به کمک وی در جامعه مستقر سازند.
پرس شیعه رئیس سازمان امور دینی ترکیه قتل عام نمازگزاران سوری را محکوم کرد Sat Mar 18 12:51:23 IRST 2017
پرس شیعه برگزاری نشست«نسبت فضای مجازی و تمدن نوین اسلامی در تعلیم و تربیت» Mon Dec 18 11:35:55 IRST 2017
پرس شیعه تئوری ها و دستورات اسلامی، قابلیت برطرف نمودن معضلات را دارند Tue Feb 14 18:56:55 IRST 2017
پرس شیعه افزایش 566 درصدی اسناد افشاشده در اینترنت در سال 2016 Sat Apr 01 11:13:22 IRDT 2017
پرس شیعه سفیر قطر در ایران فعالیت خود را از سر گرفت Sat Aug 26 16:19:26 IRDT 2017
پرس شیعه 3 کشته در حمله راکتی تروریستها به دمشق Thu Feb 01 19:26:56 IRST 2018
پرس شیعه آمریکا باتسلیح کردهای سوریه، گروه‌های تروریستی جدیدی ایجاد می‌کند Wed Oct 04 17:34:36 IRST 2017
پرس شیعه چگونه می توان یک جامعه پراکنده بشری را به یک نفس واحد تبدیل کرد؟ Fri Jul 21 14:33:26 IRDT 2017
پرس شیعه بال های سیمرغ را چیدند… Sun Feb 12 16:40:31 IRST 2017
پرس شیعه مراسم اختتامیه پروژه «کلاس درس» برگزار شد Wed Aug 02 13:18:07 IRDT 2017
پرس شیعه وزیر خارجه امارات با «عبدربه منصور هادی» در مکه دیدار کرد Tue Jun 12 08:57:24 IRDT 2018
پرس شیعه تصویر روز ناسا از یک سحابی Wed Jun 27 14:10:15 IRDT 2018
پرس شیعه آیت الله «عیسی قاسم» تحت عمل جراحی قرار گرفت Fri Dec 08 17:54:05 IRST 2017
پرس شیعه تماس تلفنی رئیس جمهور سودان با امیر قطر Sat May 05 08:24:05 IRDT 2018
پرس شیعه میشل عون: آمریکا حق وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت را ندارد Tue Dec 19 09:03:17 IRST 2017
پرس شیعه اسوه حسنه در صبر و استقامت/ شباهت خطبه زینب کبری به کلام علی(ع) Tue Jan 23 07:30:56 IRST 2018
پرس شیعه تاکید ترامپ بر عمق روابط میان آمریکا و مصر Sat Jul 14 13:30:17 IRDT 2018
پرس شیعه فاز نخست پروژه «موتور ملی دیزل سنگین» رونمایی شد Mon Sep 18 10:14:17 IRDT 2017
پرس شیعه کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن پرداخت می شود Tue Dec 26 11:23:44 IRST 2017
پرس شیعه نورافشانی 1183 شمع در کربلا Fri May 12 21:45:59 IRDT 2017
پرس شیعه اقدام ترکیه در خرید سامانه موشکی از روسیه تهدیدی برای ناتو است Sun Jul 15 13:52:10 IRDT 2018
پرس شیعه ماست؛ فرشته نجات مبتلایان به فشار خون بالا Mon Feb 19 15:34:58 IRST 2018
پرس شیعه هشدار وزیر خارجه قطر به شهروندان این کشور در مورد سفر به مصر Fri Sep 15 21:16:02 IRDT 2017
پرس شیعه تظاهرات معلمان در اقلیم کردستان عراق Sun Oct 01 12:41:59 IRST 2017
پرس شیعه بازگشایی جاده حمص-حماه پس از 7 سال/تداوم نبرد باداعش در جنوب دمشق Sat May 05 20:58:05 IRDT 2018
پرس شیعه منع استفاده از تسلیحات هسته‌ای «واقع گرایانه» نیست Tue Mar 28 09:31:45 IRDT 2017
پرس شیعه 35 محور انتخاب کالای باکیفیت فناوری اطلاعات/ شروط حضور در فراخوان Mon Jul 09 10:20:28 IRDT 2018
پرس شیعه آنکارا حریم هوایی خود به روی اقلیم کردستان عراق را می‌بندد Mon Oct 16 17:53:30 IRST 2017
پرس شیعه ریشه بسیاری از مفاسد جامعه از طلاق سرچشمه می‌گیرد Fri Aug 25 17:17:27 IRDT 2017
پرس شیعه یکی از ساختمان‌ های سفارت مسکو در دمشق هدف حمله مسلحانه قرار گرفت Mon Mar 20 14:00:26 IRST 2017
پرس شیعه نگاه فرهنگی و تغییر سبک زندگی عامل اصلی وضعیت جمعیتی کشور است Sun Sep 17 11:39:15 IRDT 2017
پرس شیعه حمله انتحاری داعش به عشائر مخالف با تروریستها در شرق دیالی Sun Jan 07 07:53:03 IRST 2018
پرس شیعه حمله‌ انتحاری در قندهار 11 دانش آموز را کشت Mon Apr 30 16:00:25 IRDT 2018
پرس شیعه اختلال تلگرام برای کاربران اروپا و خاورمیانه Thu Mar 29 15:01:51 IRDT 2018
پرس شیعه ضرورت اهتمام طلاب به علم آ‌موزی از سطح مقدمات Thu Oct 05 15:54:51 IRST 2017
پرس شیعه واکنش ترامپ به بازرسی از دفتر وکیلش؛ این اقدام حمله به آمریکا بود Tue Apr 10 11:10:26 IRDT 2018
پرس شیعه بیانیه علمای بحرین در واکنش به صدور احکام اعدام علیه مخالفان Tue Feb 27 23:44:08 IRST 2018
پرس شیعه آمریکا و انگلیس مسئول حمله به «الحدیده» هستند Thu Jun 14 10:32:14 IRDT 2018
پرس شیعه تحلیل روزنامه آمریکایی از ادعاهای بی‌ پایه ترامپ در مورد جمهوری اسلامی ایران Mon Apr 02 17:42:01 IRDT 2018
پرس شیعه 5 کشته بر اثر انفجار مین در الرقه/تداوم درگیری تروریست ها Sun Dec 24 13:47:05 IRST 2017
پرس شیعه سیارکی از کنار زمین رد شد Tue Apr 17 09:21:00 IRDT 2018
پرس شیعه یک فروند هواپیمای اف27 در پایگاه شهید لشگری اورهال شد Sat Jun 23 14:46:22 IRDT 2018
پرس شیعه «ابوبکر البغدادی» از موصل فرار کرده است Wed Apr 05 17:52:43 IRDT 2017
پرس شیعه عراقی ها به مشارکت نظامیان آمریکایی در جنگ چراغ سبز نشان نمی دهند Thu Apr 20 15:30:27 IRDT 2017
پرس شیعه امام جواد(ع)؛ الگویی برای جوانان اهل علم Fri Apr 07 15:12:00 IRDT 2017
پرس شیعه ایجاد نیروی نظامی جدید کردی در شمال سوریه Wed Dec 27 13:05:02 IRST 2017
پرس شیعه هدف فلسفه و علوم اجتماعی آزادی انسان است/گفتاری از قانعی راد Mon Jul 03 15:20:16 IRDT 2017
پرس شیعه ایران شریک اساسی پیروزی های منطقه است Thu Jul 20 16:01:58 IRDT 2017
پرس شیعه اخباری از کشته شدن افسر رژیم آل خلیفه Sun Jan 29 14:09:22 IRST 2017
پرس شیعه ایجاد منطقه «پرواز ممنوع» بر فراز آسمان اقلیم کردستان عراق Fri Sep 29 12:31:20 IRST 2017
پرس شیعه حملات هوایی ائتلاف سعودی به فرودگاه الحدیده Sun Jun 17 04:41:40 IRDT 2018
پرس شیعه ده‌ها هزار نفر از مردم یمن در استان «صعده» تظاهرات کردند Tue Dec 19 11:52:19 IRST 2017
پرس شیعه مردم در انتخابات نفس تازه گرفته اند و مطالبات را پیگیری می کنند Fri Jun 02 18:10:56 IRDT 2017
پرس شیعه تهیه دستورالعمل پیشگیری از نفوذ بزرگترین باج گیر سایبری Sun May 14 09:07:47 IRDT 2017
پرس شیعه فعالیت‌های گروه عرفان اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی Wed Jun 20 11:58:01 IRDT 2018
پرس شیعه با این هدفون حواستان پرت نمی شود Sat Mar 04 17:23:57 IRST 2017
پرس شیعه پرتویی از فضایل حضرت زهرا (س) Wed Feb 21 18:37:33 IRST 2018
پرس شیعه هزار و 614 نفر از شهروندان یمنی بر اثر بیماری «وبا» جان باخته اند Thu Jul 06 15:51:25 IRDT 2017
پرس شیعه تیراندازی در کویته 3 کشته و 3 زخمی برجای گذاشت Mon Apr 30 08:24:20 IRDT 2018
پرس شیعه حمام خون در قلب پایتخت افغانستان/افزایش تلفات به 348 کشته و زخمی Sun Jan 28 14:31:06 IRST 2018
پرس شیعه واکنش محمد بن سلمان به لو رفتن جزییات نشست های محرمانه‌اش Mon Jan 01 18:14:10 IRST 2018
پرس شیعه مصوبات فرماندهی کل قوا درخصوص سربازان مناطق زلزله زده کرمانشاه Mon Nov 20 13:02:20 IRST 2017
پرس شیعه دومین روز از مذاکرات وین درباره سوریه امروز آغاز می شود Fri Jan 26 13:31:09 IRST 2018
پرس شیعه انتخابات سرنوشت ساز ترکیه؛ بررسی مواضع نامزدها Sat Jun 23 11:17:37 IRDT 2018
پرس شیعه تمام نتایجی که گرفته‌ام از محبت و نظر لطف اهل بیت بوده‌است Sun May 13 14:01:16 IRDT 2018
پرس شیعه تیلرسون امروز با حریری در پاریس دیدار می کند Fri Dec 08 10:44:23 IRST 2017
پرس شیعه آیت‌الله «عباس کعبی» با دبیرکل جنبش «نُجَباء» عراق دیدار کرد Tue Mar 21 13:57:46 IRST 2017
پرس شیعه برخورد حضرت مهدی(عج) با آحاد بشریت/ محبت؛ شعار جامعه مهدوی Fri May 19 06:17:09 IRDT 2017
پرس شیعه ترامپ متوهم است Sat Feb 11 15:58:12 IRST 2017
پرس شیعه تیراندازی در نزدیکی ساختمان مرکزی یوتیوب در کالیفرنیا Wed Apr 04 01:18:43 IRDT 2018
پرس شیعه مرکل دوشنبه فهرست وزیران حزب خود را معرفی می کند Wed Feb 14 09:28:02 IRST 2018
پرس شیعه پاکستان انتقال سفارت آمریکا به قدس را محکوم کرد Tue May 15 09:31:32 IRDT 2018
پرس شیعه ستاد مشترک ارتش ترکیه: عملیات عفرین با نام «شاخه زیتون» آغاز شد Sat Jan 20 18:37:18 IRST 2018
پرس شیعه درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت افزایش یافت Mon Sep 18 16:05:34 IRDT 2017
پرس شیعه شهادت و زخمی شدن 1910 فلسطینی از آغاز قیام ضد تصمیم ترامپ Wed Dec 13 14:41:00 IRST 2017
پرس شیعه ضرورت مبارزه فکری و فرهنگی برای ریشه کنی پدیده شوم داعش Tue Nov 28 12:10:53 IRST 2017
پرس شیعه بازگشت «گستره شریعت» پس از دو دهه/ پخش اولین قسمت از 20 مهر Tue Oct 10 10:18:43 IRST 2017
پرس شیعه مروری بر جریان اسلامی سازی علوم در ایران Fri Apr 20 11:51:30 IRDT 2018
پرس شیعه جدیدترین شماره فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا منتشر شد Mon Aug 21 12:21:42 IRDT 2017
پرس شیعه دوست ولیعهد عربستان تلاش کرد بین آنکارا و دوحه فتنه ایجاد کند Sat Feb 03 14:05:07 IRST 2018
پرس شیعه اختلال 3 روزه در ارتباط تلفنی مشترکان 7 مرکز مخابراتی Wed Nov 01 10:58:57 IRST 2017
پرس شیعه استفاده از تانکهای آلمانی از سوی ارتش ترکیه متوقف شود Fri Feb 02 11:01:26 IRST 2018
پرس شیعه «ترامپ» از «مِی» خواست ایران را بیشتر تحت فشار قرار دهد Fri Jul 13 18:55:04 IRDT 2018
پرس شیعه مصر گذرگاه رفح را تا اطلاع ثانوی بست Fri Nov 24 22:20:09 IRST 2017
پرس شیعه تیراندازی نظامیان صهیونیست/13 فلسطینی زخمی شده اند Fri Apr 06 10:50:10 IRDT 2018
پرس شیعه ترامپ از روسیه در حل مسئله کره شمالی انتقاد کرد Thu Oct 26 10:27:55 IRST 2017
پرس شیعه ترامپ را مجبور به اتخاذ تصمیات ضد روسی می کنند/ ترکیه عصبانی است Mon Jan 22 12:54:58 IRST 2018
پرس شیعه کارگاه بین المللی اینترنت اشیا به کار خود پایان داد Tue Jul 11 16:35:44 IRDT 2017
پرس شیعه چالش مهاجرت به کانادا شدت پیدا کرده است Sat Apr 21 09:34:48 IRDT 2018
پرس شیعه جانسون: با وزرای اروپایی درخصوص برجام گفتگو کردیم Mon Nov 13 16:30:30 IRST 2017
پرس شیعه تشکیلات خود گردان فلسطین از تل‌ آویو شکایت می‌کند Fri Jan 27 12:05:54 IRST 2017
پرس شیعه قطعنامه سازمان ملل درباره کریمه اشتباه است Wed Dec 20 16:38:48 IRST 2017
پرس شیعه مراقب باشیم کشورهای دیگر به برادری ایران و پاکستان آسیب نزنند Sat Jun 30 14:47:30 IRDT 2018
پرس شیعه پیروزی های مقاومت اسلامی در سوریه نشان دهنده حقانیت انقلاب است Sun Sep 24 09:47:23 IRST 2017
پرس شیعه اقامه عزای جوادالائمه(ع) در حسینیه فدک‌الزهرا(س) Mon Aug 21 16:52:52 IRDT 2017
پرس شیعه موتورولا هم نمایشگر تاشوی گرمایی تولید می کند Tue Jun 19 09:10:15 IRDT 2018
پرس شیعه پرچم های مقاومت رژیم صهیونیستی را احاطه کرده‌اند Wed Nov 22 17:06:06 IRST 2017
پرس شیعه برگزاری نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین؛ امیدی نیست Sun Jan 14 00:00:35 IRST 2018
پرس شیعه تولید اولین نرم افزار آموزش نماز برای مسلمانان فرانسوی زبان Wed Jun 28 16:12:21 IRDT 2017
پرس شیعه برخی به دنبال تحکیم سبک زندگی غربی اند/ جامعه پذیری انقلاب اسلامی Sat Feb 18 11:26:29 IRST 2017
آفتاب رویترز: فناوریVAR در بازی ایران و پرتغال معکوس عمل کرد Tue Jun 26 14:12:16 IRDT 2018
اتاق خبر دلار دولتی برای خوراک دام و طیور داده‌ایم؛ تجار بهانه نیاورند Mon May 14 09:32:05 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم فرجی: سال پرترافیکی در پیش داریم Mon Apr 23 16:32:01 IRDT 2018
تهران پرس خاطره ای از مظلومیت شهید صیاد شیرازی Sat Apr 21 08:51:00 IRDT 2018
تی نیوز شایعه ای دیگر در کمین استقلال Sat Jul 15 21:53:53 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن ویژه‌نامه شهدای مدافع حرم منتشر شد Tue Sep 12 13:58:40 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد طرح تجدیدنظر بر تعطیلات نوروز به هیات‌رئیسه مجلس رفت Tue Apr 11 11:05:40 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران توسعه اخلاق حرفه‌ای ماموریت دانشکده‌های پزشکی Sun Nov 26 14:02:47 IRST 2017
تی نیوز دستگیری 4 نفر در حادثه تصادف خودروی پلیس با عابران پیاده/شناسایی راننده فراری Mon Jul 10 15:04:57 IRDT 2017
فرارو پیام تسلیت رهبر انقلاب برای درگذشت حجة‌الاسلام والمسلمین صالحی Thu Apr 13 12:42:48 IRDT 2017
پارسینه حمله مرگبار فردی با خودرو به جمعیت در ماساچوست Wed May 03 21:55:07 IRDT 2017
جوان آنلاین قدرت‌نمایی طالبان در کنار نماد قوه قضائیه افغانستان Tue Feb 07 21:25:33 IRST 2017
مقام معظم رهبری عکس / دیدار رئیس جمهوری فنلاند Wed Oct 26 12:15:00 IRST 2016
فرارو واردات بیش از 86 تن سنگ پا به کشور! Tue Apr 03 16:23:21 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران قلم مثبت‌اندیش به ارتقاء اوضاع جامعه کمک می‌کند Wed Jul 05 12:25:49 IRDT 2017
روزنو پسرِ «حبیب محبیان» و سمیر زند مجوز گرفتند Mon Apr 10 23:30:01 IRDT 2017
مشرق نیوز عکس/ کنکور سراسری ویژه معلولین جسمی Sat Jun 30 08:48:40 IRDT 2018
جماران 2 کشته در تصادف محور آباده در فارس Sat Jul 07 15:18:24 IRDT 2018
فردا خبری در راه است Sat May 27 11:50:24 IRDT 2017
آفتاب ردّ رشوه 2.5 میلیونی از سوی پلیس تهران Fri Sep 29 15:43:11 IRST 2017
ایسکانیوز آمادگی 100 درصدی نیروهای خدمات شهری برای بارش‌های پایتخت Tue Feb 13 10:16:44 IRST 2018
اخبار بانک پرداخت‌های آفلاین؛ راهکار حل مشکل پول خرد Fri Sep 22 10:23:47 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران قدردانی رییس جمهوری از حضور حماسی مردم ایران در مراسم یوم الله 22 بهمن Sat Feb 11 21:12:17 IRST 2017
واحد مرکزی خبر پاکسازی شهر سخنه سوریه از تروریست ها Mon Aug 07 06:56:46 IRDT 2017
اتاق خبر24 رشادت‌های «سرلشکر سلیمانی» در میدان جنگ Tue Feb 27 17:58:00 IRST 2018
جهان نیوز موشک‌های یمنی روی سَر متجاوزان Sat Jun 09 20:17:37 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران نشست خبری کامل برانکو بعد از بازی با استقلال + فیلم Sun Feb 12 21:40:28 IRST 2017
انصاف بیانیه حسن روحانی درباره انتخابات Wed May 17 18:47:50 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی انتقاد امام جمعه تبریز از انتقال اعتبار بانکها به خارج استان Mon Jun 11 19:00:00 IRDT 2018
صبا ایران احراز نشدن صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری الزاما نیازمند حکم قطعی دادگاه نیست Tue Apr 18 13:22:13 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران احمدی:از هواداران تیم پرسپولیس به دلیل حرکت آقاخان عذر خواهی می کنم Sun Sep 17 23:59:37 IRDT 2017
ایسکانیوز تاکنون بیش از 300 کودک کار و متکدی جمع‌آوری شدند که 70 درصد آنها از اتباع بیگانه هستند Sun Sep 17 11:59:46 IRDT 2017
آفتاب ایران ستاره استقلال را به ورزشگاه تختی راه ندادند! Thu Mar 29 14:39:20 IRDT 2018
خبرگزاری مهر تلاش برای افزایش سهمیه فوتبال آذربایجان شرقی در لیگ برتر جوانان Wed Mar 01 13:02:54 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی ممنوع الخروجی اموات؛ از شایعه تا واقعیت Tue Jul 10 14:43:00 IRDT 2018
انتخاب استاندار مرکزی: در ناآرامی‌های اخیر حدود 20 بانک تخریب شدند Mon Jan 01 16:31:15 IRST 2018
خبرگزاری مهر شیوع سرطان معده در اردبیل/شهروندان تغذیه سالمی ندارند Sun Jul 16 17:17:25 IRDT 2017
آفتاب ایران دولت فلسطین به مرکزیت قدس شرقی را به رسمیت می شناسیم Wed Dec 13 19:20:06 IRST 2017
خرداد نیوز هشدار پلیس ترکیه در مورد حملات تروریستی در نوروز Sat Mar 18 00:51:09 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا برج فناوری هرمزگان امسال راه اندازی می شود Sun Apr 23 15:28:09 IRDT 2017
نامه نیوز بلاخره مخبر رئیس واحد علوم و تحقیقات می‌شود یا نه؟ Mon Aug 14 14:11:19 IRDT 2017
ایسکانیوز ناواس: مقابل برزیل باختیم اما سرمان بالاست Fri Jun 22 19:13:40 IRDT 2018
دولت بهار افغانستان افزایش کمک نظامی روسیه را خواستار شد Mon Apr 17 13:40:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف سفیر فرانسه در واشنگتن: سیاست اروپا در قبال ایران این هفته مشخص می شود Sat May 12 07:55:00 IRDT 2018
تی نیوز نرخ یورو در ایران تعیین کننده نیست/ افزایش قیمت دلار با شیب ملایم امری طبیعی است Wed Jul 12 19:37:22 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران قوزک پای مصنوعی که روی زمین ناهموار راه می‌رود Wed Jun 27 10:41:36 IRDT 2018
تدبیر و امید فرماندۀ اعدام‌های داعش کشته شد Wed Mar 08 16:35:37 IRST 2017
عصر ایران ایران حادثه لاهور را محکوم کرد Tue Feb 14 19:09:10 IRST 2017
پایگاه خبری الف نظر ستاره ایرانی استرالیا درباره حضور در تیم ملی ایران Mon Feb 05 20:49:00 IRST 2018
بی باک نیوز کشف جنازه نوزاد دو ساله پنهان شده در تاکسی Thu Mar 23 20:17:01 IRDT 2017
ایسکانیوز اختصاص ارز 3800 تومانی برای ترخیص 1.2 میلیون تن کالاهای اساسی Wed May 02 14:48:19 IRDT 2018
ساعت24 نسخه طلاق روانپزشک برای زن میانسال Sun Dec 17 08:25:16 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران خلاصه اخبار سه شنبه 2 آبان در آذربایجان غربی Wed Oct 25 09:32:45 IRST 2017
واحد مرکزی خبر آخرین دعای کمیل حج گزاران ایرانی پیش از اعمال حج تمتع Fri Aug 25 00:51:58 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران خرید یک واحد کلنگی چقدر تمام می شود؟ Fri Feb 09 14:53:01 IRST 2018
آفتاب مهمترین علامت سینوزیت Mon Jan 22 02:30:01 IRST 2018
جام جم آنلاین اجرای زوج و فرد و طرح ترافیک در روز تحلیف Fri Aug 04 19:47:00 IRDT 2017
پارسینه ظریف مذاکره مجدد برجام را "یک افسانه" خواند Wed Sep 27 22:26:07 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن برپایی مرحله مقدماتی نخستین مسابقات بین‌المللی بانوان از فردا Fri Apr 21 09:11:14 IRDT 2017
العالم حمله بمب‌‌افکن‌های روسی به داعش در دیر الزور Sat Feb 04 10:49:23 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران دوئل اوبامیانگ و لواندوفسکی برای تاریخ سازی در بوندسلیگا Wed May 03 12:14:31 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران پشت صحنه استودیوی رادیو هنگام پخش خبر آزادی خرمشهر +فیلم Wed May 24 10:43:08 IRDT 2017
پرشین خودرو برای رفع توقیف خودرو چه مدارکی لازم است؟ Mon Feb 27 12:46:00 IRST 2017
واحد مرکزی خبر تربیت 178 هزار حافظ قرآن در استان Thu Jun 14 13:51:59 IRDT 2018
تهران پرس اختصاص بازار قلعه محمود به عرضه محصولات خانگی زنان سرپرست خانوار Mon Apr 23 09:51:00 IRDT 2018
تدبیر و امید شعار علیه علی دایی در تبریز Thu Jan 18 16:56:32 IRST 2018
عصر ایران حمایت محمود دولت‌آبادی از روحانی: اگر شیرین‌ترش را سراغ دارید آدرسش را به من هم بدهید! Wed May 17 14:43:46 IRDT 2017
ایلنا 77 کارگر نمونه در استان اصفهان تجلیل می شوند Sat Apr 08 15:35:26 IRDT 2017
آفتاب درخواست از وزارت بهداشت برای برخورد قاطعانه با مراکزی که دفترچه تامین اجتماعی را نمی پذیرند Thu Feb 16 20:53:59 IRST 2017
بی باک نیوز هند تعرفه‌های ضد دامپینگ برای شیشه ایران اعمال می‌کند Thu Mar 23 12:24:01 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی برف سنگین، برق مناطقی از البرز را قطع کرد Sun Jan 28 12:19:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران ادعای بولتون: آمریکا دیگر به وعده‌های کاغذی تکیه نمی‌کند Wed May 09 18:34:33 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران برتری قاطع ملی پوشان فوتبال ساحلی برابر تاهیتی Sat Apr 22 11:54:44 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو رئیس کل بانک مرکزی انقدر بی‌اعتبار شده که معاون اول رئیس جمهور وارد موضوع ارز شد/ روحانی باید سیف را عزل می‌کرد Sat May 12 05:49:01 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران دانلود پیام رسان بله 3.40؛ گفتگو همراه با انجام امور بانکی Tue Jul 10 16:03:34 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران تیم ریکرو مردان نیز طلایی شد/ پایان کار مسابقات تیمی با 3طلا، 2نقره و یک برنز Sat Jul 22 20:06:49 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا بعد از برجام چند ال‌سی باز شد؟ Sat Apr 28 11:51:01 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر سفر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جزیره کیش Tue Dec 26 09:06:37 IRST 2017
جماران ایران امن ترین کشور برای سرمایه گذاری خارجی است Thu Mar 01 08:42:55 IRST 2018
بولتن نیوز وضعیت هوای تهران سالم است Fri Mar 10 14:38:40 IRST 2017
واحد مرکزی خبر ورود هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به پاکستان Wed Jan 25 16:52:38 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین نمایندگان از توضیحات «اردکانیان» قانع شدند Sun Dec 17 19:53:36 IRST 2017
میزان لباس و کیف ویژه المپیک زمستانه برای هواداران روسیه + عکس Sun Feb 04 12:03:09 IRST 2018
آنا ضد و نقیض‌حرف‌های رئیس جمهور عامل بی‌اعتمادی مردم است Tue May 08 10:37:33 IRDT 2018
بولتن نیوز گفت‌وگوی تلفنی امیر کویت با امیر قطر Sat Jun 24 13:17:09 IRDT 2017
ورزش 3 96 سال با ستارگان ایرانی شاغل در کشورهای دیگر / گوچی؛ اولین بازیکن منتخب سال در لیگ‌های اروپایی Tue May 16 11:32:00 IRDT 2017
میزان توجه به آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، نقطه قوت نمایش «کیفر» است Sat Jan 27 13:30:01 IRST 2018
پارس فوتبال روزنامه ایران ورزشی ، دوشنبه 24 مهر ؛ معجزه مسقط ؛ به این تیتر فکر کنید ! Mon Oct 16 00:46:22 IRST 2017
روزنو پاسخ شورای امنیت به درخواست آمریکا: در حال حاضر ضرورتی برای نشست فوری درباره اوضاع ایران وجود ندارد Wed Jan 03 09:54:28 IRST 2018
پرشین خودرو خطرناک‌ترین شهرهای جهان را بشناسید Wed Jul 26 15:40:00 IRDT 2017
فردا رئیس جمهور ازبکستان وارد ترکیه شد Wed Oct 25 17:59:28 IRST 2017
روزنو بحرین: بازداشت چند زندانی در راه فرار به ایران Thu Feb 09 12:35:52 IRST 2017
خبرگزاری مهر متهم سابقه دار برای شانزدهمین بار دستگیر شد Sat Jan 27 19:26:05 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران برگزاری کارگاه آموزش کاردستی با استفاده از مواد بازیافتی در سیاهکل Tue Sep 12 13:41:41 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران پله: نیمار به مسی شبیه است نه رونالدو Sat Apr 07 15:29:19 IRDT 2018
روزنو برای رفع عطش ترنجبین بخورید/خواص درمانی این گیاه را فراموش نکنید Tue Jan 23 16:04:12 IRST 2018
فرارو دلیل توقف پرداختی‌ها در کاسپین Sun Sep 17 20:52:53 IRDT 2017
ایلنا فتاح حضور در جمع نامزدهای جمنا را نپذیرفت Thu Apr 06 21:54:15 IRDT 2017
ایلنا استمرار اعتراض کارگران حمل ونقل خلیج فارس/ اداره کار اسلامشهر: کارگران به دنبال مطالبات صنفی و قانونی خود هستند Mon Jan 08 13:05:22 IRST 2018
خبرگزاری دانشجو تهران و توکیو تبادل نامه همکاری‌های نظارت بانکی امضا کردند Tue Feb 14 18:09:17 IRST 2017