پرس شیعه - Mon Dec 11 12:58:48 IRST 2017 نمایش خبر

علامه طباطبایی معتقد است مردم در مشروعیت حکومت نقشی ندارند

حجت الاسلام امیدی گفت: علامه طباطبایی معتقد است به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند. به گزارش پرس شیعه، پنجاهمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره […]

حجت الاسلام امیدی گفت: علامه طباطبایی معتقد است به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند.
به گزارش پرس شیعه، پنجاهمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره مشروعیت حکومت در عصر غیبت با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی امیدی دانشیار و عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 18 آذرماه برگزار شد.
وی در ابتدای این نشست گفت: حکیم متأله علامه طباطبایی عارفی فرزانه، مفسری بزرگ، فقیهی نامدار و فیلسوفی سترگ در دو عرصه حکمت نظری و عملی است که به مقوله سیاست و اجتماع از این منظر اهتمامی خاص داشته است. اعتباریات و نظریه فطرت علامه که ریشه در حکمت اسلامی دارد مبنایی قویم برای بررسی مباحث فلسفی سیاست و حکومت از منظر این حکیم فرزانه است.
وی با بیان اینکه دیدگاه علامه را می توان از طریق رویکرد انسان شناسانه ایشان رهگیری و تبیین نمود، اظهارداشت: در این تلقی انسان را باید در دو مرحله وضع طبیعی و وضع مدنی مورد تأمل قرار داد و هر یک از این دو وضعیت را نیز به دو قسم تقسیم نمود و وضع طبیعی را به پیشارقابت و پسارقابت و وضع مدنی را به پیشادینی و پسا دینی منقسم ساخت.
وی افزود: در وضع طبیعی پیشا رقابت، انسان موجودی استخدام طلب است که به صورت یکسویه در پی تأمین منافع و برآوردن نیازهای متنوع خویش است. او در این وضع جز به منافع خود نمی اندیشد و از هر چیز نفع خود را می جوید. این ویژگی های طبیعی که همه انسان ها از آن برخوردارند در یک زیست طبیعی شبیه به زیست اجتماعی حیوانی به تزاحم می رسد. اعتبار استخدام و اعتبار اجتماع از جمله اموری است که بشر در این مرحله اعتبار می کند. واقعیت ویژگی های انسانی، واقعیت نیاز ها و واقعیت های جهان عینی، اعتبار کردن را به مثابه یک ضرورت مبدل ساخته است.
این محقق و نویسنده کشورمان گفت: در وضع طبیعی پسا رقابت که علامه از آن به اجتماع هَرَجی یاد می کند طبع استخدام طلب انسان ها با تزاحم منافع مواجه می شود. انسان در می یابد که دیگران نیز خواهان به استخدام در آردن او برای جلب منافع خود هستند ، ناگزیر برخی امور محدودساز را برای تأمین منافع دو سویه می پذیرد و به زندگی اجتماعی فراتر از خانواده تن می دهد. انسان فی البداهه برای گریز از این تزاحم با راهنمایی «عقل مطبوع» به سمت تاسیس نظام سیاسی می رود و خود را تابعی از بند و بست های این نظام می سازد. اما چنین اجتماعی قابل استمرار نیست زیرا همان امور محدوساز نیز توسط برخی نقض می شود و استخدام یکسویه در قالب استبداد و استثمار انسان های قویتر به کار گرفته می شود.
امیدی با اشاره به اینکه در وضع مدنی پیشادینی، استخدام دو سویه به صورت قانونمند و سامان یافته صورت می گیرد و عدالت اجتماعی مورد مطالبه قرار افراد واقع می شود، اظهارداشت: در اینجاست که عقل مسموع که همان عقل فطری است به کمک انسان می آید و انسان برای ادامه حیات به سمت پذیرش قواعد و قوانینی که خارج از عقل مطبوع آنها است می رود. با این حال نگاه بشر به قانون و اجتماع در حد نیازهای اجتماعی خویش باقی مانده و تفکر بشر نیز از این سطح نسبی فراتر نمی رود.
وی بیان کرد: اما در وضع مدنی پسا دینی، اجتماع بماهو اجتماع مورد توجه قرار گرفته و مصالح عالیه اجتماع و مضار آن از سوی پیامبران الهی مطرح گردید. از این رو انبیاء الهی نخستین منادیان مصالح واقعی اجتماع و رعایت عدل اجتماعی به معنای درست کلمه هستند. شریعت به نظر علامه طباطبایی بر طرف کنندۀ تمایلات و کشش های عقل مسموع یا همان عقل فطری یا عقل اکتسابی است. عقل مسموع در آموزه های علامه و تمامی حکمای ما تجلی عشق، ایثار، گذشت، عدالت، آزادی، پرهیز از ستم، مبارزه با زور و مفاهیم ناب بشری است که خاستگاه آن فطرت است
امیدی با بیان اینکه انسان بدون عقل مطبوع ( عقل ناظر به ویژگی های طبیعی که در بخشی از آن حیوان و انسان مشترکند) و عقل مسموع ( عقل ناظر بر فطرت خدایی که ویژۀ انسان است و در هیچ موجودی نیست ) قادر به ادامۀ حیات اجتماعی نیست، اضافه کرد: هیچ کدام از این دو ویژگی در خلقت انسان را نمی توان به نفع دیگری مصادره، تعطیل و یا تعدیل کرد. از نظر علامه خسارت های عمده ای که در طول تاریخ بر بشر وارد شد ناشی از نادیده انگاشتن و یا افراط و تفریط در استفاده از این دو خصلت خدادادی در بشر است. زیست انسانی در اجتماع تابعی از تعادل میان این دو ویژگی است. طبیعت انسان را به سمت کار، تلاش، استخدام و تولید برای تداوم حیات سوق می دهد و فطرت راه درست استفاده از این ویژگی ها را برای سازش با انسان های دیگر و شکر نعمت بجا آوردن را می آموزد.
وی تأکید کرد: علامه با چنین تبیینی مردم را نقطه ثقل اجتماع مدنی پیشادینی می داند که حکومت را به مثابه ابزاری برای تأمین نیازهای خود به خدمت گرفته و بدان اعتبار بخشیده است. با این حال علامه استخدام طلبی، اعتبار بخشی و عدالت گرایی را گرایش فطری انسان می داند و معتقد است که مردم باید با اراده ای پویا، آگاهانه و اثرگذار نقش خود را در زمینه های مختلف اجتماع ایفا کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اجتماع مدنی پیشادینی با دو مشکل اساسی مواجه است: یکی آنکه هرگاه عوامل محدویت ساز سست شده یا کنار زده شوند حس استخدام طلبی یکسویه افراد دوباره بازمی گردد و جامعه دچار استثمار و استبداد می شود. این امر به ویژه هنگامی که اعضاء این جامعه پا به کشورهای دیگر می گذارند نمود جدی تری می یابد. هیچ گونه ضمانتی قوی که بتواند مانع و رادع آنان از این امر در فقدان قانون باشد وجود ندارد. دوم آنکه اراده مردم هیچگاه به صورت زنده، آگاهانه و موثر زمینه بروز و ظهور نمی یابد.
وی افزود: اما در اجتماع مدنی پسادینی بویژه در دین اسلام اولا آگاهی و شناخت مردم و حاکمان از حقایق هستی از جمله خدا و آخرت و نیز وجود ارزش های اخلاقی ضمانتی برای عمل در فقد قانون و پشتوانه ای عملی برای تحقق یافتن قانون در جامعه خواهد بود. ثانیا اراده عمومی مردم در پرتو به کارگیری روش امامت از سوی حاکمان که به دور از هر گونه استبداد و استثمار است به صورت آگاهانه و موثر مورد توجه و کاربست قرار خواهد گرفت.
امیدی در ادامه سخنانش تصریح کرد: توجه به «حق» به رغم توجه به «اراده مردم» از مختصات دولت اسلامی است. این دولت باید بر مدار حقایق الهی و ارزش های مبتنی بر حق و بر پایه اراده های عمومی و رضایت مردم شکل گیرد. از آنجا که رأی اکثریت مستمرا با حق همراه نیست و امکان تفکیک از آن وجود دارد و نیز سعادت افراد در گرو عمل بر اساس احکام و ارزش های مبتنی بر حق است. از اینرو حاکمیت الهی ضرورت می یابد. این حاکمیت ابتدا از سوی پیامبر و سپس جانشینان دارای عصمت آن حضرت اعمال می گردد. در عصر غیبت اصل ضرورت حکومت که امری فطری است به قوت خود باقی است و مسلمین باید به تحقق آن اقدام نمایند مشروط بر آنکه روش پیامبر که همان روش امامت است را مورد عمل قرار دهند.
وی با بیان اینکه عموم مسلمین بعد از پیامبر به مسئله جانشینی توجه داشته اند ولی شیعه روش امامت را پذیرفته است که روش غیر پادشاهی و امپراطوری است، گفت: مرحوم علامه در اثبات ضرورت حکومت در آموزه های اسلامی به این نکته مهم توجه دارد که حجم عظیمی از احکام وجود دارد که اجرای آن متوقف برحضور«ولی» ووجود حاکمیت مقتدر است(مانند حدود، تعزیرات و انفال و غیره)چگونه می‏شود که شارع مقدس امر به تشکیل حکومت نکرده باشد؟ در صورتی این حکومت و ولایت برای پیامبر و امامان معصوم ثابت باشد، برای دوران پس از آنها نیز ثابت است، زیرا که با رفتن شخص، مقام از بین نمی‏رود.به نظر علامه نیاز بشر به زندگی اجتماعی و زندگی اجتماعی، به حکومت و مدیریت، امری ‏فطری است و هر کس که فطرت را الغاء کند، اصل اسلام را الغاء کرده است.مطالعه آثار علامه نشان می دهد که شدیدا بر الگوی حکومت ولایی تاکید دارند.
امیدی اظهارداشت: نظر به اینکه اصل مسأله ولایت در جامعه اسلامی جنبه ثابت دارد و به همین جهت جزء شریعت است، از جهت اصل ثبوت و کیفیت آن نیازمند به حکم خدا می‏باشد و خدای متعال سیرت آن حضرت را به منطوق آیات کثیر قرآنی پسندیده و امضا نموده است و نسبت به مسلمین به بیشتر از تبعیت روش رسول اکرم(ص) اذن نداده است. دین به مثابه یک صیغه اجتماعی عرضه شده بر مردم است که خداوند اقامه آن را بر عهده عموم مردم تکلیف نموده است. از آن جهت که بخش اعظمی از سلسله معارف اسلامی فقط در پرتو یک زندگی اجتماعی شایسته قابل اعمال و موثر هستند. بنابراین تشکیل جامعه و حکومت دینی از مقدمات واجب اقامه دین محسوب می شود. این تصور که اقامه حکومت حق یا تکلیف فرد یا صنف و گروه خاص است و مثلا با نبود آن فرد سایرین در این زمینه معافند، مخالف با قاعده فطری و عقلی است. بلکه در این زمینه نه کسی معاف خواهد بود و نه کسی بر دیگری برتری خواهد داشت. خداوند از همه مردم به‏ نحو مجموعی، احیا، اجرا و اقامه دین را خواسته است، لذا تشکیل حکومت اسلامی نیز که از شئون اجتماعی دین است، وظیفه همگانی و بر دوش عموم مردم است.
این محقق در ادامه این نشست گفت: خدا راضی نیست بندگانش کافر باشند. خداوند از همه مردم به‏طور دسته‏جمعی خواسته است که دین را به پا دارند. جامعه‏ای که از افراد تشکیل می‏شود با افراد آن جامعه پیوند دارد، بی‏آن‏که یکی بر دیگری برتری داشته باشد و یا امور اجتماعی مخصوص عده خاصی باشد. حتی شخص پیغمبر هم با افرادی که در رتبه پایین‏تر از او هستند در این زمینه هیچ فرقی با هم ندارند. از آنجا که بر اساس مبانی انسان شناختی علامه انسانها نسبت به یکدیگر برابرند و هیچ کدام مالک نفع و ضرر بر دیگران و بلکه بر خود نیستند، لذا اصل اولی و کلی در این موضوع، انحصار ولایت در خداوند است و در نتیجه هیچ انسانی حق ولایت بر دیگری را ندارد و در واقع حاکمیت یک انسان بدون اذن الهی گونه ای غصب و نامشروع است. حکومت از منظر شیعه حقیقتی است که … آن حکومت خدا بر مردم است.
وی با اشاره به اینکه التزام به مشروعیت توحیدی در اندیشه سیاسی علامه، حکومت انسان بر انسان را به دیده یک حق مستقل طرد می نماید و آن را صرفا در طول اراده الهی و به نحو بالتبع و بالعرض معتبر می داند، گفت: حد وسط این استدلال عدم مالکیت حقیقی انسان است. در نظر ایشان نظام سیاسی-اجتماعی اسلام هرچند اعتباری است اما ریشه تکوینی و الهی دارد. شخص پیغمبر از طرف خدا تعیین شده که به تمام شئون امت خود رسیدگی کند و سرپرستی کارهای دنیا و آخرت آنان را به‏عهده گیرد و تا مادام که حیات دارد، پیشوا و رهبر و امام مطلق امت باشد.
وی افزود: پس از پیغمبر (ص)، عامه مسلمانان عقیده دارند که انتخاب خلیفه و جانشین پیامبر که حاکم جامعه باشد مربوط به مسلمانان است، ولی عقیده شیعه این است که خلیفه از طرف خدا و رسول (ص)منصوب است که دوازده نفرند». منظور از اولوا الامر، اهل حل و عقد و هیأت اجتماعی نیست؛ بلکه افرادی از امت هستند که در گفتار و کردار معصومند و اطاعتشان بر امت واجب است. و چون ما قدرت تشخیص این افراد را نداریم، به ناچار باید خدا و پیامبر اکرم(ص) به نام آنان تصریح نمایند و آنان بنا به تصریح پیامبر اکرم(ص)، امامان دوازده گانه (ع) هستند. لازمه این سخنان آن است که در نگرش علامه، مردم در مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) هیچ نقشی نداشته اند بلکه نقش آنام در حکومت اسلامی معصومین(ع) فقط در چارچوب تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت معصوم و اجرای قوانین و مشارکت سیاسی در قالب قواعدی چون امر به معروف و نهی از منکر و مشورت در وضع احکام متغیر حکومتی، منشا اثر واقعی و قابل توجیه است.
دانشیار مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه حکومت در عصر غیبت از نظر علامه حکومت مومنان است، گفت: خدای سبحان حاکم مطلق و مطاع بدون قید و شرطی است که حق امر و نهی و اطاعت را به پیامبران و اولی الامر و مؤمنان از امت اسلامی اعطا کرده است. بنابراین، هیچ کس آزادی مقابله را با سخن حقی ندارد که آنان را بیان می‌کنند و به آن فرا می‌خوانند. با این حال وظیفه اجرای دین بر عهده همه مسلمین است. «در اسلام، قوه مجریه‏ یک طایفه ممتاز در جامعه نیست، بلکه همه افراد جامعه مشمول این عنوان هستند: هر فردی وظیفه دارد که دیگران را به طرف خیر و خوبی دعوت کند و امر به معروف و نهی از منکر نماید، اما مسأله حکومت وابسته به شرایطی است. «فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، برای این مقام متعین است و در اینکه اولیای حکومت باید زبده‌ترین و برجسته‌ترین افراد جامعه بوده باشند، کسی تردید به خود نمی‌دهد».
وی تأکید کرد: در نتیجه مشروعیت حکومت در عصر غیبت از نظر علامه، مشروعیت الهی مشروط به شرایط خاصی چون ایمان، تقوا، حسن تدبیر، علم و آگاهی و تبعیت از روش امامت در مواجهه با مردم است که از آن می توان به مشروعیت بالوصاف یاد کرد. به کارگیری معیارهای قرآنی در این زمینه ضروری است. برترین و زبده ترین افراد در این اوصاف (یعنی کسی که تالی تلو معصوم است) باید به حکومت اختیار شود. مردم وظیفه دارند با تشخیص این اوصاف در شخص حاکم او را به مسند قدرت بشنانند و از او تبعیت نمایند.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) بیان کرد: حکومت اسلامی زمانی از مطلوبیت برخوردار است که بر سه سنت « امامت، شریعت و مشورت» ابتنا یافته باشد و مسلمین در تعیین حاکم اسلامی باید طبق سیره رسول الله (ص) یعنی بر اساس سنت امامت عمل نمایند و نه برمبنای سنت پادشاهی و امپراطوری. یعنی حاکمی را برای تولی امور مسلمین انتخاب کنند که طبق سیره رسول اللَّه (ص) حکومت نماید و احکام الهی را بدون هیچ کم و زیاد حفظ و اقامه نماید. همچنین در حوادث مستحدثه سیاسی و اجتماعی و اموری که حکمی از احکام الهی وجود ندارد، جهت وضع قوانین متغیر از مشورت با مردم و افراد خبره سود برد.
وی افزود: ملاک «امامت» بر نوع حکومت مشروع و ملاحظه «شریعت» ناظر به مشروعیت قوانین است و شاخص «مشورت» ناظر به مردمسالاری و نقش اساسی مردم در حکومت است که هر سه از شاخص های دینی بودن حکومت است. از اینرو نظام مورد نظر علامه بیشتر شبیه جمهوری اسلامی با ولایت عالمان ربانی حائز برترین اوصاف در عرصه مدیریت جامعه اسلامی است. با این حال ایشان در باب شکل حکومت اسلامی معتقد است «در شریعت اسلام دستوری نیامده و حقا هم نباید وارد شود. زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابت دین است. طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است».
امیدی در پایان سخنانش در جمع بندی از بحثهای ارائه شده گفت: از منظر علامه طباطبایی به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند. معیارهایی الهی که شخص حاکم را برتر از سایرین می سازد و شیوه تعامل او با مردم (اتخاذ روش امامت) مشروعیت بخش حکومت است. مردم با پذیرش چنین حاکمی وظیفه دارند همه ابعاد و ساحات دین (که حاکی از حقایق نظام هستی و ارزش های اخلاقی و قوانین مبتنی بر حق و مصالح واقعی است) را به کمک وی در جامعه مستقر سازند.
پرس شیعه اعدام رهبر جهاد اسلامی در بنگلادش Fri Apr 14 08:28:35 IRDT 2017
پرس شیعه مثلث خدا، انسان و جهان در دوران جدید جابجا شده است Mon Jul 03 15:47:27 IRDT 2017
پرس شیعه آمریکا سفارت خود را در بیت المقدس خواهد ساخت Thu Dec 21 20:26:13 IRST 2017
پرس شیعه انتخابات 96 و پارادوکس دوست داشتنی روشنفکران Thu May 04 12:00:20 IRDT 2017
پرس شیعه بیست سال است که به موانع توسعه منطق می اندیشم Mon May 01 16:40:54 IRDT 2017
پرس شیعه رهبر مارونی های لبنان برای دیدار با حریری عازم عربستان می شود Thu Nov 09 19:35:14 IRST 2017
پرس شیعه همکاری روسیه و ژاپن برای آموزش پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان Sat Nov 25 10:27:07 IRST 2017
پرس شیعه مفسدان اقتصادی در لبنان جولان می‎دهند Mon Mar 20 11:19:19 IRST 2017
پرس شیعه نگرانی شدید مصر نسبت به پیامدهای منفی همه پرسی اقلیم کردستان Tue Sep 26 17:09:39 IRST 2017
پرس شیعه دریادار سیاری با هیئت نیروی دریایی روسیه دیدار کرد Sat Aug 26 17:25:56 IRDT 2017
پرس شیعه ارتش سوریه میدان نفتی «التیم» در دیرالزور را آزاد کرد Sat Sep 09 12:40:16 IRDT 2017
پرس شیعه پژوهش های تمدن نوین اسلامی محدود به زمان خاصی نشود Sat Feb 25 17:32:52 IRST 2017
پرس شیعه مناظره «اخلاق؛ در میانه فلسفه و کلام» برگزار می شود Tue Oct 17 15:37:28 IRST 2017
پرس شیعه حمایت ایران از مسلمانان روهینگیا با ارسال 100 تن محموله Wed Sep 13 11:08:43 IRDT 2017
پرس شیعه بمباران مواضع داعش در الرقه و نزدیک مرز عراق Sat Apr 15 15:10:09 IRDT 2017
پرس شیعه اشرف غنی به ولایت ناامن «ننگرهار» سفر کرد Sun Sep 03 16:27:03 IRDT 2017
پرس شیعه فرضیه قدرتمندی بیشتر مردان در مقایسه با زنان زیر سوال رفت Tue Dec 05 13:28:56 IRST 2017
پرس شیعه پوتین ماراتن دیپلماتیک برای حل و فصل وضعیت سوریه را ادامه می دهد Sun Nov 26 16:09:56 IRST 2017
پرس شیعه اسپانیا از کاتالونیا معذرت خواهی کرد Fri Oct 06 17:22:15 IRST 2017
پرس شیعه ایرانسل از سرویس ویژه افراد کم‌بینا رونمایی کرد Sun Nov 26 18:13:44 IRST 2017
پرس شیعه با اخلاق، می توان فضاهای تبلیغات جهانی را تسخیر کرد Mon May 15 18:51:36 IRDT 2017
پرس شیعه برگزاری نشستی با محوریت «افراط‌ گرایی و اسلام‌ ستیزی» در دورتموند Wed Feb 22 20:31:00 IRST 2017
پرس شیعه واکنش مقام آمریکایی به کشته شدن علی عبدالله صالح Tue Dec 05 15:03:09 IRST 2017
پرس شیعه واکنش کلینتون و آلبرایت به سخنان نژادپرستانه ترامپ Sat Jan 13 21:27:20 IRST 2018
پرس شیعه قاسمی: تروریست‌ها اتحاد و همدلی ملت افغانستان را هدف گرفته اند Fri Aug 25 21:01:08 IRDT 2017
پرس شیعه ​مهد کودک‌ های مساجد سنگاپور ارتقا خواهند یافت Sun Apr 30 15:39:45 IRDT 2017
پرس شیعه پرتال جدید وزارت امور خارجه رونمایی شد Sat Mar 11 15:47:25 IRST 2017
پرس شیعه نخست‌ وزیر عراق خواهان تحقیق درباره نا آرامی‌ های بغداد شد Sun Feb 12 12:41:23 IRST 2017
پرس شیعه شرکت دانشمندانی از 20 کشور جهان در اولین کنگره فلسفی در بلاروس Tue Oct 24 11:47:42 IRST 2017
پرس شیعه «عون» اقدام اسرائیل را محکوم کرد/بری: پرواز هواپیماها تهدید ماست Mon Sep 11 15:42:06 IRDT 2017
پرس شیعه رئیس دستگاه امنیتی عربستان سعودی، اردن و مصر را تهدید کرد Tue Feb 14 17:20:19 IRST 2017
پرس شیعه 90 درصد خاک سوریه آزاد شده است/داعش به پاکستان می رود Thu Oct 05 11:35:08 IRST 2017
پرس شیعه جامعه مهدوی سرشار از معرفت، تعامل، رشد و گذشت است Tue Nov 28 13:27:32 IRST 2017
پرس شیعه شورای مجمع پارلمانی اروپا ترکیه را به فهرست نظارت سیاسی خود افزود Tue Apr 25 16:45:25 IRDT 2017
پرس شیعه ردگیری بمب ها و موشک ها برای نخستین بار درکشور Sat Feb 04 13:22:32 IRST 2017
پرس شیعه اصلاح تعرفه اینترنت جدی است Mon Sep 04 10:32:00 IRDT 2017
پرس شیعه تایلند بدنبال ارتقای امنیت هوایی خود با مشارکت آمریکاست Wed Dec 20 11:09:48 IRST 2017
پرس شیعه بررسی جایگاه اخوت دینی از منظر قرآن کریم Mon Apr 10 12:29:55 IRDT 2017
پرس شیعه شرایط بد اقتصادی زیبنده جمهوری اسلامی نیست Tue Apr 04 18:23:59 IRDT 2017
پرس شیعه در صورت تشدید حملات خطوط کشتیرانی دریای سرخ را می بندیم Mon Jan 08 23:09:42 IRST 2018
پرس شیعه یعلون: الجبیر، سخنان ما را به عربی ترجمه می کند Mon Nov 20 08:32:53 IRST 2017
پرس شیعه تماس مشکوک با روس‌ ها Mon Feb 13 09:24:29 IRST 2017
پرس شیعه ظریف: همکاری های بانکی ایران با عمان شروع شده است Mon Oct 02 16:30:06 IRST 2017
پرس شیعه آثار راه‌یافته به مرحله نهایی داوری جشنواره نقد کتاب اعلام شد Mon Dec 04 13:17:31 IRST 2017
پرس شیعه نظامیان جدید ناتو در افغانستان به میدان جنگ اعزام نمی شوند Sat Nov 11 10:02:50 IRST 2017
پرس شیعه بازداشت کلیه متحصنان داخل منزل شیخ عیسی قاسم / فاجعه ای بزرگ در الدراز جریان دارد Tue May 23 17:18:30 IRDT 2017
پرس شیعه علوم انسانی مبتنی بر فلسفه است/فلسفه با کلام کامل می شود Wed Sep 20 14:48:11 IRDT 2017
پرس شیعه اساس اسلام بر وحدت و برادری است/ وحدت به معنای تأکید بر مشترکات Thu Dec 07 15:39:24 IRST 2017
پرس شیعه 19 نفر در حادثه برخورد قطار با اتوبوس در روسیه کشته شدند Fri Oct 06 18:03:57 IRST 2017
پرس شیعه دانشنامه علوم قرآن رونمایی شد Wed Mar 08 23:32:34 IRST 2017
پرس شیعه داعش در غرب عراق نفس های آخر خود را می کشد Wed Nov 01 21:00:12 IRST 2017
پرس شیعه تأکید مجدد روسیه و اتحادیه اروپا بر لزوم حفظ برجام Sat Oct 21 10:03:38 IRST 2017
پرس شیعه حملات خمپاره ای گروههای مسلح به غرب دمشق Thu Nov 02 17:29:37 IRST 2017
پرس شیعه چاپ دوم کتاب وحدت اسلامی در نگاه اهل بیت(ع) منتشر شد Mon Dec 04 12:44:13 IRST 2017
پرس شیعه پیام «نچیروان بارزانی» به معترضان در شهر سلیمانیه عراق Wed Dec 20 08:46:29 IRST 2017
پرس شیعه بودجه باید در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه باشد Fri Jan 12 16:21:12 IRST 2018
پرس شیعه میلاد مسعود امام على بن موسى الرضا(ع)11 ذی القعده Fri Aug 04 00:00:54 IRDT 2017
پرس شیعه قدردانی سپاه از مردم، ناجا، بسیج و سربازان گمنام امام زمان (عج) Sun Jan 07 11:41:25 IRST 2018
پرس شیعه هزینه مکالمه مشتریان خوش حساب مخابرات نصف می شود Sat Sep 02 16:24:52 IRDT 2017
پرس شیعه زندگی ساده آیت الله مشکینی درس عملی برای طلاب است Fri Jul 28 14:19:49 IRDT 2017
پرس شیعه باید منتظر واکنش ایران و حزب‌الله به حمله اسرائیل به سوریه باشیم Mon Oct 16 16:03:59 IRST 2017
پرس شیعه همایش «ارتشی و سپاهی، یک لشگر اللهی» آغاز شد Mon Oct 23 09:22:42 IRST 2017
پرس شیعه فروش موبایل های مینیاتوری در انگلیس ممنوع شد Tue Dec 19 09:14:59 IRST 2017
پرس شیعه آغاز نشست خبری سالانه پوتین با حضور 1640 خبرنگار Thu Dec 14 12:48:12 IRST 2017
پرس شیعه سناتور دموکرات آمریکا خواستار دریافت مدارک اِخراج «جیمز کومی» شد Sat Oct 28 00:29:15 IRST 2017
پرس شیعه پاکستان آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی را محکوم کرد Mon Sep 04 08:12:39 IRDT 2017
پرس شیعه 900 روستای مازندران به اینترنت پرسرعت مجهز می شوند Tue Apr 11 16:09:44 IRDT 2017
پرس شیعه دشمن با استفاده از فضای مجازی به دنبال اهداف شوم خود بود Tue Jan 16 15:17:40 IRST 2018
پرس شیعه نشست فوق العاده اعضای کلیسای مرکزی ارتدکس یونان Sat Jul 08 14:47:26 IRDT 2017
پرس شیعه فرودگاه ها آماده خدمات رسانی به حجاج هستند Sat Jul 29 10:08:56 IRDT 2017
پرس شیعه قدرت دفاعی کشور را با تمام توان تقویت می کنیم Wed Nov 22 16:07:19 IRST 2017
پرس شیعه انتشار مصاحبه جعلی با پاپ فرانسیس در واتیکان Sun Feb 12 18:45:15 IRST 2017
پرس شیعه بازدید امیر قطر از پایگاه نیروهای آمریکایی در دوحه Mon Sep 11 19:24:21 IRDT 2017
پرس شیعه فناوری‌هایی که در آینده‌ مغز انسان را هک می‌کنند! Sun Jul 09 07:39:50 IRDT 2017
پرس شیعه شماره جدید فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان منتشر شد Sun Apr 09 15:52:24 IRDT 2017
پرس شیعه بهترین معیار تشخیص حق از باطل فرمایشات امام و رهبری است Sun Jan 07 11:06:51 IRST 2018
پرس شیعه ترکیه در پی رهبری امنیتی و سیاسی در آسیای مرکزی است Tue Apr 11 16:30:54 IRDT 2017
پرس شیعه آمریکا باید خیال‌ واهی خود درباره پیونگ‌یانگ را کنار بگذارد Mon Dec 25 16:02:57 IRST 2017
پرس شیعه یورش نظامیان آل خلیفه به قبرستان «الماحوز» محل دفن 3 شهید بحرینی Sun Jan 14 19:41:03 IRST 2018
پرس شیعه حمله مسلحانه به بازاری در جنوب شرقی نیجریه 10 کشته برجا گذاشت Mon Oct 09 20:58:31 IRST 2017
پرس شیعه تقدیر سازمان ملل از بسیج مردمی عراق Fri Jun 02 12:04:20 IRDT 2017
پرس شیعه آمریکا و ترکیه درباره نیروهای مرزی شمال سوریه گفتگو می‌کنند Wed Jan 17 13:23:07 IRST 2018
پرس شیعه بومی سازی سامانه اندازه گیری تشعشعات رادیویی Sat Mar 04 17:17:29 IRST 2017
پرس شیعه بزرگترین انبار سلاح داعش در تلعفر منهدم شد Sun Aug 13 16:37:07 IRDT 2017
پرس شیعه متن کامل طرح تحریم های جدید آمریکا علیه ایران Sat Mar 25 19:59:35 IRDT 2017
پرس شیعه شاخصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اسلام آمریکایی Sat Jul 08 13:14:56 IRDT 2017
پرس شیعه قدس خط قرمز ماست/ کشورهای اسلامی از فلسطین حمایت کنند Wed Dec 13 12:24:32 IRST 2017
پرس شیعه سازمان‌های بین‌المللی مجری منافع غرب هستند/ نقدی بر سند 2030 Sun May 14 11:19:35 IRDT 2017
پرس شیعه دو داعشی در آلمان دستگیر شدند Wed Jan 25 10:00:59 IRST 2017
پرس شیعه ماکرون خواستار لغو محاصره قطر شد Fri Sep 15 22:02:15 IRDT 2017
پرس شیعه تصوف در میان اهل سنت محمل اظهار ارادت به اهل بیت است Tue Mar 14 11:57:27 IRST 2017
پرس شیعه ساخت درب صحن سرداب امام زمان(عج) و نیم ضریح خیمه حضرت زینب(س) Sun Feb 26 23:55:28 IRST 2017
پرس شیعه موگرینی: آینده سوریه با زمان پیش از جنگ تفاوت خواهد داشت Sun Sep 24 03:08:26 IRST 2017
پرس شیعه رژیم صهیونیستی در آستانه نابودی قرار دارد Fri Apr 28 20:40:53 IRDT 2017
پرس شیعه ویکی لیکس کد نرم افزاری ابزارهای هک سیا را منتشر می کند Fri Mar 10 10:05:47 IRST 2017
پرس شیعه ماکرون: بشار اسد در قدرت خواهد ماند و باید با او گفتگو کرد Mon Dec 18 03:27:29 IRST 2017
پرس شیعه 5 شرکت بین المللی در پارک فناوری اطلاعات سرمایه گذاری می کنند Mon Sep 25 13:55:53 IRST 2017
پرس شیعه ناسیونالیسم، مانع وحدت اسلامی است/ وحدت به معنای یکسان سازی نیست Mon Jan 23 10:18:38 IRST 2017
پرس شیعه سرنوشت عجیب پرچمداران ایرانی در لبنان Thu Aug 31 16:48:51 IRDT 2017
پرس شیعه شورای عالی در برنامه ریزی ها از اساتید نظرخواهی می کند Wed Mar 01 14:32:16 IRST 2017
آفتاب بازار نفت نمی‌تواند سوریه را انکار کند Sat Apr 08 15:51:17 IRDT 2017
میزان لاوروف وارد کاخ سفید شد Wed May 10 19:13:27 IRDT 2017
خبرگزاری مهر سقوط آزاد قیمت سکه در بازار/ سکه طرح جدید 44 هزارتومان ارزان شد Thu Jan 04 16:05:32 IRST 2018
روزنامه دنیای اقتصاد احتمال حضور پسر ترامپ در سنا Wed Jul 12 10:47:32 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران میزبانی رامسر در استعدادیابی سراسری دانش آموزان فوتبالیست Wed Jul 19 09:39:55 IRDT 2017
انتخاب اولین ورود یک ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج‌فارس در دوره ترامپ Tue Mar 21 18:56:26 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا برخورد با مواد مخدر ضعیف است/ خشونت در کشور ریشه در تهاجم فرهنگی دارد Sat Dec 09 11:03:12 IRST 2017
جام نیوز واکنش عضو ایرانی AFC به تهدید مهدی رحمتی؛ انگلیسی بلد است؟ Sun Feb 26 10:28:42 IRST 2017
صراط ملاقات دختری که از چنگال داعش فرار کرد با مسی +عکس Sat Jan 14 12:48:17 IRST 2017
خرداد نیوز ظریف با رئیس‌جمهور ازبکستان دیدار کرد Fri Nov 10 13:09:29 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران کشف گورهای جمعی جدید در نزدیکی دیرالزور، گواهی بر جنایات ائتلاف آمریکایی در سوریه Tue Sep 12 14:52:05 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران امشب آخرین مهلت ثبت نام آزمون استخدامی/ برگزاری آزمون سوم شهریور Sun Jul 02 10:43:28 IRDT 2017
میزان باورهای غلطی که از میوه ها داریم Tue May 16 18:21:47 IRDT 2017
تابناک Jailed Russian says he can prove hack of DNC on Kremlin's orders Thu Dec 28 10:42:45 IRST 2017
ایسکانیوز زمین خواری، فساد اقتصادی است/ صدور حکم اعدام برای چهار سارق مسلح/ کاهش 9 درصدی جمعیت کیفری زندان ‌های استان تهران Thu Mar 16 10:12:00 IRST 2017
ایران آنلاین شناسایی قاتل با کمک ربات Sat Apr 08 19:38:15 IRDT 2017
سراج 24 دشمن امروز ما تنبلی، دوری از مردم، تجمل گرایی و بیکاری است/ روستاها و جوانان از عملکرد دولتمردان آسیب می‌بینند Mon Apr 03 19:40:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران برگزاری بیش از 2 هزار دوره آموزش خانواده Sun Jul 02 23:25:46 IRDT 2017
بهار نیوز اطلاعیه درباره هاشمی شاهرودی Sun Jan 07 13:54:26 IRST 2018
خبرگزاری کتاب ایران سازوکار داوری مجموعه داستان در جوایز ادبی چگونه بود؟ Fri Jan 12 10:11:44 IRST 2018
بی باک نیوز یوزپلنگ های وحشی باغ وحش استرالیا Sun Apr 09 07:29:02 IRDT 2017
بی باک نیوز ناکامی توطئه تجزیه زنجیره‌ای Mon Oct 02 05:12:01 IRST 2017
اقتصاد آنلاین آمریکا: همه گزینه‌ها در مورد کره شمالی روی میز است Sun Apr 16 20:06:43 IRDT 2017
خبرگزاری مهر لزوم برخورد جدی وزیر کشور با استاندار آذربایجان غربی Wed Feb 01 10:36:29 IRST 2017
نامه نیوز وقتی همسرم همراه یک غریبه از خانه خارج شدند، دنیا روی سرم خراب شد! Mon Jan 15 05:45:01 IRST 2018
آریا شکنجه معارضان سیاسی در دستور کار حکومت بحرین Wed Aug 23 13:04:54 IRDT 2017
دولت بهار طلایی: قاسمی به بازی‌های اسلامی اعزام نمی‌شود Tue May 16 11:40:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی جمع آوری 9.5میلیون سند مکتوب ایثارگران در سال 95/از نظر بودجه با مشکل مواجه بودیم Wed Mar 22 21:19:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف رهایی گروگان 25 ساله پس از 21 روز Tue Feb 21 12:40:16 IRST 2017
پایگاه خبری الف ماده غذایی که «ضریب هوشی» کودکتان را افزایش می‌دهد Thu Jun 22 09:40:20 IRDT 2017
تی نیوز کریمی: تا یکشنبه تکلیف بازیکنان مشخص نشود دیگر در تمرینات شرکت نمی کنم/آقایان فدراسیون فوتبال فقط تیم نفت بدهی دارد؟! Thu Jul 13 21:23:12 IRDT 2017
افکارخبر رفیق قدیمی «امیرحسین رستمی» Wed Jul 05 14:24:32 IRDT 2017
برنا نمایش فیلم‌های ایرانی در جشنواره «دنیای آسیا» Tue Oct 24 14:13:18 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اختتامیه دومین جشنواره حبیب حرم در همدان Wed Oct 18 13:12:36 IRST 2017
روزنامه شرق وزیر احمدی‌نژاد بگوید چرا بر تولید تراریخته قفل زدند؟ Sat Sep 02 04:30:00 IRDT 2017
بی باک نیوز طرح تحول سلامت توانست رضایت مردم را تامین کند Mon Aug 14 16:37:01 IRDT 2017
تابناک «سید حسن نصرالله» شهادت نیروهای حماس در حمله اخیر رژیم صهیونیستی را تسلیت گفت Thu Nov 02 03:39:27 IRST 2017
برنا پیگیری وزارتخانه برای تصویب معاونت هفتم در شورای عالی اداری Mon Feb 20 08:57:58 IRST 2017
خبرگزاری حوزه هیئت های مذهبی در طول تاریخ اسلام منشأ تحولات بسیار بزرگی بوده اند Sun Aug 13 19:24:00 IRDT 2017
خبر گزاری دانا برگزاری دومین دوره المپیاد درون مدرسه ای دبستان دخترانه امام صادق علیه السلام Sun Jan 14 07:50:38 IRST 2018
ایسکانیوز بهره گیری از ظرفیت های علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تدوین استانداردهای بین المللی Wed Jan 03 17:24:37 IRST 2018
خبرگزاری دانشجو رییس پلیس فتا استان کرمان قتل دسته جمعی در این استان را تکذیب کرد Thu Jun 29 14:49:38 IRDT 2017
صبحانه با خبر امسال 11 هزار نفر استخدام می‌شوند Sun Jul 30 11:12:14 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران درآمد حاصل از فروش نفت منطقه کردستان عراق به جیب چه کسانی می‌رود؟ Thu Oct 26 10:02:25 IRST 2017
بی باک نیوز بیشتر با فیسبوک اشنا بشیم :) Tue Jul 25 20:29:01 IRDT 2017
دولت بهار انگلیس: عربستان از قوی‌ترین متحدان منطقه‌ای ماست Mon Oct 16 20:45:00 IRST 2017
دولت بهار مردم؛ ضمیمه حداقلی یا متنِ حداکثری؟! Sat Apr 08 13:36:00 IRDT 2017
افکارخبر ماجرای یک سلبریتی که طعمه جاسوس زن موساد شد Mon Nov 27 00:10:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم خاطره ای از مرحوم حاج سید احمد خمینی (ره) Mon Apr 03 16:50:00 IRDT 2017
ایسکانیوز فیروز کریمی به نشست خبری دیدار پارس جنوبی - گسترش فولاد نمی‌رسد Sat Dec 23 13:03:10 IRST 2017
روزنو هدف ترامپ، آوردن ایران پای میز مذاکره است با شرایط تازه Sat Nov 04 09:40:21 IRST 2017
میزان شیوه تامین ویتامین D در پاییز و زمستان Sun Oct 15 11:06:13 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا بخش زیادی از تولیدکنندگان نقره، بیکار شده‌اند/ بارهای "نقره قاچاق" در تایلند و چین ساخته می‌شوند Mon Apr 03 17:51:34 IRDT 2017
فردا قانون منع تردد شبانه در «هویستون» آمریکا اجرایی شد Wed Aug 30 11:07:43 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین برگزاری مجمع بزرگ مبلغین ماه مبارک رمضان برای تعمیق باورهای دینی Mon May 08 12:51:20 IRDT 2017
روزنامه شرق آینه دیروز Tue Mar 14 03:30:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی توافق ترامپ و مکرون برای پاسخ مشترک در صورت حمله شیمیایی در سوریه Wed Jun 28 05:17:00 IRDT 2017
598 استان‌های پربارش در 3 روز آینده Tue Apr 18 15:30:45 IRDT 2017
فردا اشتاین مایر: با ترامپ دوران ناآرامی خواهیم داشت Mon Jan 23 05:24:03 IRST 2017
تی نیوز کشور آلمان نیروگاه بادی در دامغان می سازد Sun Jul 09 12:05:31 IRDT 2017
فرارو یگان ویژه برای ترور رهبران کره‌شمالی Thu Sep 14 00:24:56 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم وزارت ورزش و ادعای نامزد انتخابات فدراسیون تکواندو؛ دُمِ خروس بیرون زد Sat Dec 23 12:09:32 IRST 2017
روزنامه دنیای اقتصاد نمایشگاه «هشتگ‌»‌ها در گالری دنا Mon Aug 21 10:34:26 IRDT 2017
یک ورزش تراکتورسازی به‌دنبال گرفتن رضایت‌نامه نریمان‌جهان از گسترش فولاد Wed Dec 13 09:08:28 IRST 2017
جماران سه طرح با چهار میلیارد ریال هزینه در بهادران شهرستان مهریز افتتاح شد Sun Sep 03 15:33:16 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن رایزنی برای تقویت همکاری مجمع جهانی تقریب با حزب سعادت ترکیه Wed Jul 05 16:46:02 IRDT 2017
روزنامه کیهان افشای اطلاعات محرمانه کشور و احتمال تحریم‌های جدید با اجرای «توافقنامه پاریس» Mon Oct 02 17:55:56 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا آلمان: بشار اسد نمی‌تواند به حکومت ادامه دهد Mon Jan 02 22:33:23 IRST 2017
بولتن نیوز صبح یک روز لعنتی به تئاتر شهر می‌آید Sat Jul 15 10:03:01 IRDT 2017
بولتن نیوز جزئیات حل مشکل پرداخت‌های خرد در ایران Wed Oct 25 10:51:18 IRST 2017
روزنامه دنیای اقتصاد جهش هفت برابری عملیات کانتینری در بندر لنگه Sat Jun 24 11:41:15 IRDT 2017
انتخاب 5 هزار و صد میلیاردتومان از دریافتی‌های غیرمتعارف به خزانه عودت داده شد Wed Apr 05 15:52:40 IRDT 2017
جام نیوز مدعی استقلال، ضعیف‌تر از پارسال! Sat Sep 16 07:20:00 IRDT 2017
ایلنا رسمی/ تعداد سهمیه لیگ یکی ها برای حضور در لیگ برتر مشخص شد Fri Oct 06 14:51:10 IRST 2017
تیتر نیوز همایش ملی آیت الله هاشمی و 8 سال دفاع مقدس Sun Oct 08 17:42:55 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا دوست داشتم همیشه در کنارش باشم/خوابی که باعث تعجب شهید بصیر شد Sat Jul 08 08:28:46 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا "گروه مرگ" وظیفه فدراسیون فوتبال ایران و هیئت رئیسه را سنگنین‌تر کرد/ بازیهای تدارکاتی با تیم‌های بزرگ در دستور کار قرار می‌گیرد Sun Dec 03 14:06:05 IRST 2017
خبرگزاری نسیم سفر سرلشکر باقری به ترکیه مهم بود/ اربیل همه پرسی را لغو کند Tue Aug 22 12:17:01 IRDT 2017
جماران نمایشگاه الکامپ در بجنورد آغاز به کار کرد Mon Oct 30 11:16:59 IRST 2017
خبرگزاری مهر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت آیت الله بارک‌بین را تسلیت گفت Sun Apr 09 13:03:01 IRDT 2017
ایسکانیوز برخورد وزارت اطلاعات با موارد بسیاری از فسادهای بانکی Wed Aug 16 10:05:43 IRDT 2017
خبرگزاری فارس نگار جواهریان، حمید نعمت‌الله و بهرام توکلی، داوران بخش فیلم و هنرهای سنتی جشنواره امام رضا(ع) Wed May 03 10:26:00 IRDT 2017
خرداد نیوز حواس انسان تا سال2030 در فضای مجازی شبیه سازی می شود/ زیستن درفضای دوم را بیاموزیم Mon Sep 11 19:05:16 IRDT 2017
سراج 24 رهبر معظم انقلاب از رشادت و ایثارگری جانبازان سرافراز تجلیل و قدردانی کردند Mon May 01 17:29:00 IRDT 2017
پارسینه ورود قایق‌های جنگی اسراییل به آبهای لبنان Sun Jun 18 19:09:58 IRDT 2017
آفتاب ایران آخرین پست فیس‌بوک کی‌روش Sat Jul 08 11:52:05 IRDT 2017
خانه ملت نگاه به آموزش و پرورش در بودجه سال 96 در اولویت قرار نگرفته است Sat Feb 11 11:38:00 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی استفاده از ظرفیت ها زیربنای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان هاست Tue Apr 11 15:24:00 IRDT 2017
تی نیوز برگزیدگان داستان نویسی کودک و نوجوان رضوی معرفی شدند Tue Jul 11 21:27:59 IRDT 2017
خبرگزاری مهر سالانه 250میلیون دلار صنایع دستی ایران به کشورهای دیگر صادرمی شود Mon Aug 14 20:11:51 IRDT 2017
افکارخبر رکورداران سیمرغ بهترین بازیگر زن/تصاویر Mon Dec 18 08:39:40 IRST 2017
نامه نیوز آمریکا: کمک 2 شرکت اماراتی به ایران برای دور زدن تحریم‌ها Sat Jul 08 15:27:02 IRDT 2017
ایسکانیوز رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در مواجهه با رای عدم اعتماد Sun May 28 10:24:31 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران دریاچه‌ای در یکی از خیابان‌های بوکان! + فیلم Sun Mar 05 16:48:58 IRST 2017
تیک 10 دلیل برای حذف همیشگی نوشابه‌های گازدار! Sun May 14 19:56:01 IRDT 2017
خبرگزاری مهر درگیری طالبان با داعش در «غور» افغانستان/ فرمانده داعش کشته شد Tue Aug 22 12:09:55 IRDT 2017
فردا واکنش امیرعبداللهیان به حمله نظامی اسرائیل به سوریه Fri Apr 28 15:57:04 IRDT 2017
تدبیر 24 ونوس یک سیاره مرده نیست Wed Dec 20 08:50:59 IRST 2017
بی باک نیوز سوءتدبیر دولت یازدهم در بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور Sun Apr 30 05:21:01 IRDT 2017
تهران پرس اشتیاق مردم برای دیدن امام خمینی (ره)+ عکس Tue Jan 31 08:50:00 IRST 2017