پرس شیعه - Mon Dec 11 12:58:48 IRST 2017 نمایش خبر

علامه طباطبایی معتقد است مردم در مشروعیت حکومت نقشی ندارند

حجت الاسلام امیدی گفت: علامه طباطبایی معتقد است به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند. به گزارش پرس شیعه، پنجاهمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره […]

حجت الاسلام امیدی گفت: علامه طباطبایی معتقد است به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند.
به گزارش پرس شیعه، پنجاهمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره مشروعیت حکومت در عصر غیبت با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی امیدی دانشیار و عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 18 آذرماه برگزار شد.
وی در ابتدای این نشست گفت: حکیم متأله علامه طباطبایی عارفی فرزانه، مفسری بزرگ، فقیهی نامدار و فیلسوفی سترگ در دو عرصه حکمت نظری و عملی است که به مقوله سیاست و اجتماع از این منظر اهتمامی خاص داشته است. اعتباریات و نظریه فطرت علامه که ریشه در حکمت اسلامی دارد مبنایی قویم برای بررسی مباحث فلسفی سیاست و حکومت از منظر این حکیم فرزانه است.
وی با بیان اینکه دیدگاه علامه را می توان از طریق رویکرد انسان شناسانه ایشان رهگیری و تبیین نمود، اظهارداشت: در این تلقی انسان را باید در دو مرحله وضع طبیعی و وضع مدنی مورد تأمل قرار داد و هر یک از این دو وضعیت را نیز به دو قسم تقسیم نمود و وضع طبیعی را به پیشارقابت و پسارقابت و وضع مدنی را به پیشادینی و پسا دینی منقسم ساخت.
وی افزود: در وضع طبیعی پیشا رقابت، انسان موجودی استخدام طلب است که به صورت یکسویه در پی تأمین منافع و برآوردن نیازهای متنوع خویش است. او در این وضع جز به منافع خود نمی اندیشد و از هر چیز نفع خود را می جوید. این ویژگی های طبیعی که همه انسان ها از آن برخوردارند در یک زیست طبیعی شبیه به زیست اجتماعی حیوانی به تزاحم می رسد. اعتبار استخدام و اعتبار اجتماع از جمله اموری است که بشر در این مرحله اعتبار می کند. واقعیت ویژگی های انسانی، واقعیت نیاز ها و واقعیت های جهان عینی، اعتبار کردن را به مثابه یک ضرورت مبدل ساخته است.
این محقق و نویسنده کشورمان گفت: در وضع طبیعی پسا رقابت که علامه از آن به اجتماع هَرَجی یاد می کند طبع استخدام طلب انسان ها با تزاحم منافع مواجه می شود. انسان در می یابد که دیگران نیز خواهان به استخدام در آردن او برای جلب منافع خود هستند ، ناگزیر برخی امور محدودساز را برای تأمین منافع دو سویه می پذیرد و به زندگی اجتماعی فراتر از خانواده تن می دهد. انسان فی البداهه برای گریز از این تزاحم با راهنمایی «عقل مطبوع» به سمت تاسیس نظام سیاسی می رود و خود را تابعی از بند و بست های این نظام می سازد. اما چنین اجتماعی قابل استمرار نیست زیرا همان امور محدوساز نیز توسط برخی نقض می شود و استخدام یکسویه در قالب استبداد و استثمار انسان های قویتر به کار گرفته می شود.
امیدی با اشاره به اینکه در وضع مدنی پیشادینی، استخدام دو سویه به صورت قانونمند و سامان یافته صورت می گیرد و عدالت اجتماعی مورد مطالبه قرار افراد واقع می شود، اظهارداشت: در اینجاست که عقل مسموع که همان عقل فطری است به کمک انسان می آید و انسان برای ادامه حیات به سمت پذیرش قواعد و قوانینی که خارج از عقل مطبوع آنها است می رود. با این حال نگاه بشر به قانون و اجتماع در حد نیازهای اجتماعی خویش باقی مانده و تفکر بشر نیز از این سطح نسبی فراتر نمی رود.
وی بیان کرد: اما در وضع مدنی پسا دینی، اجتماع بماهو اجتماع مورد توجه قرار گرفته و مصالح عالیه اجتماع و مضار آن از سوی پیامبران الهی مطرح گردید. از این رو انبیاء الهی نخستین منادیان مصالح واقعی اجتماع و رعایت عدل اجتماعی به معنای درست کلمه هستند. شریعت به نظر علامه طباطبایی بر طرف کنندۀ تمایلات و کشش های عقل مسموع یا همان عقل فطری یا عقل اکتسابی است. عقل مسموع در آموزه های علامه و تمامی حکمای ما تجلی عشق، ایثار، گذشت، عدالت، آزادی، پرهیز از ستم، مبارزه با زور و مفاهیم ناب بشری است که خاستگاه آن فطرت است
امیدی با بیان اینکه انسان بدون عقل مطبوع ( عقل ناظر به ویژگی های طبیعی که در بخشی از آن حیوان و انسان مشترکند) و عقل مسموع ( عقل ناظر بر فطرت خدایی که ویژۀ انسان است و در هیچ موجودی نیست ) قادر به ادامۀ حیات اجتماعی نیست، اضافه کرد: هیچ کدام از این دو ویژگی در خلقت انسان را نمی توان به نفع دیگری مصادره، تعطیل و یا تعدیل کرد. از نظر علامه خسارت های عمده ای که در طول تاریخ بر بشر وارد شد ناشی از نادیده انگاشتن و یا افراط و تفریط در استفاده از این دو خصلت خدادادی در بشر است. زیست انسانی در اجتماع تابعی از تعادل میان این دو ویژگی است. طبیعت انسان را به سمت کار، تلاش، استخدام و تولید برای تداوم حیات سوق می دهد و فطرت راه درست استفاده از این ویژگی ها را برای سازش با انسان های دیگر و شکر نعمت بجا آوردن را می آموزد.
وی تأکید کرد: علامه با چنین تبیینی مردم را نقطه ثقل اجتماع مدنی پیشادینی می داند که حکومت را به مثابه ابزاری برای تأمین نیازهای خود به خدمت گرفته و بدان اعتبار بخشیده است. با این حال علامه استخدام طلبی، اعتبار بخشی و عدالت گرایی را گرایش فطری انسان می داند و معتقد است که مردم باید با اراده ای پویا، آگاهانه و اثرگذار نقش خود را در زمینه های مختلف اجتماع ایفا کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اجتماع مدنی پیشادینی با دو مشکل اساسی مواجه است: یکی آنکه هرگاه عوامل محدویت ساز سست شده یا کنار زده شوند حس استخدام طلبی یکسویه افراد دوباره بازمی گردد و جامعه دچار استثمار و استبداد می شود. این امر به ویژه هنگامی که اعضاء این جامعه پا به کشورهای دیگر می گذارند نمود جدی تری می یابد. هیچ گونه ضمانتی قوی که بتواند مانع و رادع آنان از این امر در فقدان قانون باشد وجود ندارد. دوم آنکه اراده مردم هیچگاه به صورت زنده، آگاهانه و موثر زمینه بروز و ظهور نمی یابد.
وی افزود: اما در اجتماع مدنی پسادینی بویژه در دین اسلام اولا آگاهی و شناخت مردم و حاکمان از حقایق هستی از جمله خدا و آخرت و نیز وجود ارزش های اخلاقی ضمانتی برای عمل در فقد قانون و پشتوانه ای عملی برای تحقق یافتن قانون در جامعه خواهد بود. ثانیا اراده عمومی مردم در پرتو به کارگیری روش امامت از سوی حاکمان که به دور از هر گونه استبداد و استثمار است به صورت آگاهانه و موثر مورد توجه و کاربست قرار خواهد گرفت.
امیدی در ادامه سخنانش تصریح کرد: توجه به «حق» به رغم توجه به «اراده مردم» از مختصات دولت اسلامی است. این دولت باید بر مدار حقایق الهی و ارزش های مبتنی بر حق و بر پایه اراده های عمومی و رضایت مردم شکل گیرد. از آنجا که رأی اکثریت مستمرا با حق همراه نیست و امکان تفکیک از آن وجود دارد و نیز سعادت افراد در گرو عمل بر اساس احکام و ارزش های مبتنی بر حق است. از اینرو حاکمیت الهی ضرورت می یابد. این حاکمیت ابتدا از سوی پیامبر و سپس جانشینان دارای عصمت آن حضرت اعمال می گردد. در عصر غیبت اصل ضرورت حکومت که امری فطری است به قوت خود باقی است و مسلمین باید به تحقق آن اقدام نمایند مشروط بر آنکه روش پیامبر که همان روش امامت است را مورد عمل قرار دهند.
وی با بیان اینکه عموم مسلمین بعد از پیامبر به مسئله جانشینی توجه داشته اند ولی شیعه روش امامت را پذیرفته است که روش غیر پادشاهی و امپراطوری است، گفت: مرحوم علامه در اثبات ضرورت حکومت در آموزه های اسلامی به این نکته مهم توجه دارد که حجم عظیمی از احکام وجود دارد که اجرای آن متوقف برحضور«ولی» ووجود حاکمیت مقتدر است(مانند حدود، تعزیرات و انفال و غیره)چگونه می‏شود که شارع مقدس امر به تشکیل حکومت نکرده باشد؟ در صورتی این حکومت و ولایت برای پیامبر و امامان معصوم ثابت باشد، برای دوران پس از آنها نیز ثابت است، زیرا که با رفتن شخص، مقام از بین نمی‏رود.به نظر علامه نیاز بشر به زندگی اجتماعی و زندگی اجتماعی، به حکومت و مدیریت، امری ‏فطری است و هر کس که فطرت را الغاء کند، اصل اسلام را الغاء کرده است.مطالعه آثار علامه نشان می دهد که شدیدا بر الگوی حکومت ولایی تاکید دارند.
امیدی اظهارداشت: نظر به اینکه اصل مسأله ولایت در جامعه اسلامی جنبه ثابت دارد و به همین جهت جزء شریعت است، از جهت اصل ثبوت و کیفیت آن نیازمند به حکم خدا می‏باشد و خدای متعال سیرت آن حضرت را به منطوق آیات کثیر قرآنی پسندیده و امضا نموده است و نسبت به مسلمین به بیشتر از تبعیت روش رسول اکرم(ص) اذن نداده است. دین به مثابه یک صیغه اجتماعی عرضه شده بر مردم است که خداوند اقامه آن را بر عهده عموم مردم تکلیف نموده است. از آن جهت که بخش اعظمی از سلسله معارف اسلامی فقط در پرتو یک زندگی اجتماعی شایسته قابل اعمال و موثر هستند. بنابراین تشکیل جامعه و حکومت دینی از مقدمات واجب اقامه دین محسوب می شود. این تصور که اقامه حکومت حق یا تکلیف فرد یا صنف و گروه خاص است و مثلا با نبود آن فرد سایرین در این زمینه معافند، مخالف با قاعده فطری و عقلی است. بلکه در این زمینه نه کسی معاف خواهد بود و نه کسی بر دیگری برتری خواهد داشت. خداوند از همه مردم به‏ نحو مجموعی، احیا، اجرا و اقامه دین را خواسته است، لذا تشکیل حکومت اسلامی نیز که از شئون اجتماعی دین است، وظیفه همگانی و بر دوش عموم مردم است.
این محقق در ادامه این نشست گفت: خدا راضی نیست بندگانش کافر باشند. خداوند از همه مردم به‏طور دسته‏جمعی خواسته است که دین را به پا دارند. جامعه‏ای که از افراد تشکیل می‏شود با افراد آن جامعه پیوند دارد، بی‏آن‏که یکی بر دیگری برتری داشته باشد و یا امور اجتماعی مخصوص عده خاصی باشد. حتی شخص پیغمبر هم با افرادی که در رتبه پایین‏تر از او هستند در این زمینه هیچ فرقی با هم ندارند. از آنجا که بر اساس مبانی انسان شناختی علامه انسانها نسبت به یکدیگر برابرند و هیچ کدام مالک نفع و ضرر بر دیگران و بلکه بر خود نیستند، لذا اصل اولی و کلی در این موضوع، انحصار ولایت در خداوند است و در نتیجه هیچ انسانی حق ولایت بر دیگری را ندارد و در واقع حاکمیت یک انسان بدون اذن الهی گونه ای غصب و نامشروع است. حکومت از منظر شیعه حقیقتی است که … آن حکومت خدا بر مردم است.
وی با اشاره به اینکه التزام به مشروعیت توحیدی در اندیشه سیاسی علامه، حکومت انسان بر انسان را به دیده یک حق مستقل طرد می نماید و آن را صرفا در طول اراده الهی و به نحو بالتبع و بالعرض معتبر می داند، گفت: حد وسط این استدلال عدم مالکیت حقیقی انسان است. در نظر ایشان نظام سیاسی-اجتماعی اسلام هرچند اعتباری است اما ریشه تکوینی و الهی دارد. شخص پیغمبر از طرف خدا تعیین شده که به تمام شئون امت خود رسیدگی کند و سرپرستی کارهای دنیا و آخرت آنان را به‏عهده گیرد و تا مادام که حیات دارد، پیشوا و رهبر و امام مطلق امت باشد.
وی افزود: پس از پیغمبر (ص)، عامه مسلمانان عقیده دارند که انتخاب خلیفه و جانشین پیامبر که حاکم جامعه باشد مربوط به مسلمانان است، ولی عقیده شیعه این است که خلیفه از طرف خدا و رسول (ص)منصوب است که دوازده نفرند». منظور از اولوا الامر، اهل حل و عقد و هیأت اجتماعی نیست؛ بلکه افرادی از امت هستند که در گفتار و کردار معصومند و اطاعتشان بر امت واجب است. و چون ما قدرت تشخیص این افراد را نداریم، به ناچار باید خدا و پیامبر اکرم(ص) به نام آنان تصریح نمایند و آنان بنا به تصریح پیامبر اکرم(ص)، امامان دوازده گانه (ع) هستند. لازمه این سخنان آن است که در نگرش علامه، مردم در مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) هیچ نقشی نداشته اند بلکه نقش آنام در حکومت اسلامی معصومین(ع) فقط در چارچوب تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت معصوم و اجرای قوانین و مشارکت سیاسی در قالب قواعدی چون امر به معروف و نهی از منکر و مشورت در وضع احکام متغیر حکومتی، منشا اثر واقعی و قابل توجیه است.
دانشیار مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه حکومت در عصر غیبت از نظر علامه حکومت مومنان است، گفت: خدای سبحان حاکم مطلق و مطاع بدون قید و شرطی است که حق امر و نهی و اطاعت را به پیامبران و اولی الامر و مؤمنان از امت اسلامی اعطا کرده است. بنابراین، هیچ کس آزادی مقابله را با سخن حقی ندارد که آنان را بیان می‌کنند و به آن فرا می‌خوانند. با این حال وظیفه اجرای دین بر عهده همه مسلمین است. «در اسلام، قوه مجریه‏ یک طایفه ممتاز در جامعه نیست، بلکه همه افراد جامعه مشمول این عنوان هستند: هر فردی وظیفه دارد که دیگران را به طرف خیر و خوبی دعوت کند و امر به معروف و نهی از منکر نماید، اما مسأله حکومت وابسته به شرایطی است. «فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، برای این مقام متعین است و در اینکه اولیای حکومت باید زبده‌ترین و برجسته‌ترین افراد جامعه بوده باشند، کسی تردید به خود نمی‌دهد».
وی تأکید کرد: در نتیجه مشروعیت حکومت در عصر غیبت از نظر علامه، مشروعیت الهی مشروط به شرایط خاصی چون ایمان، تقوا، حسن تدبیر، علم و آگاهی و تبعیت از روش امامت در مواجهه با مردم است که از آن می توان به مشروعیت بالوصاف یاد کرد. به کارگیری معیارهای قرآنی در این زمینه ضروری است. برترین و زبده ترین افراد در این اوصاف (یعنی کسی که تالی تلو معصوم است) باید به حکومت اختیار شود. مردم وظیفه دارند با تشخیص این اوصاف در شخص حاکم او را به مسند قدرت بشنانند و از او تبعیت نمایند.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) بیان کرد: حکومت اسلامی زمانی از مطلوبیت برخوردار است که بر سه سنت « امامت، شریعت و مشورت» ابتنا یافته باشد و مسلمین در تعیین حاکم اسلامی باید طبق سیره رسول الله (ص) یعنی بر اساس سنت امامت عمل نمایند و نه برمبنای سنت پادشاهی و امپراطوری. یعنی حاکمی را برای تولی امور مسلمین انتخاب کنند که طبق سیره رسول اللَّه (ص) حکومت نماید و احکام الهی را بدون هیچ کم و زیاد حفظ و اقامه نماید. همچنین در حوادث مستحدثه سیاسی و اجتماعی و اموری که حکمی از احکام الهی وجود ندارد، جهت وضع قوانین متغیر از مشورت با مردم و افراد خبره سود برد.
وی افزود: ملاک «امامت» بر نوع حکومت مشروع و ملاحظه «شریعت» ناظر به مشروعیت قوانین است و شاخص «مشورت» ناظر به مردمسالاری و نقش اساسی مردم در حکومت است که هر سه از شاخص های دینی بودن حکومت است. از اینرو نظام مورد نظر علامه بیشتر شبیه جمهوری اسلامی با ولایت عالمان ربانی حائز برترین اوصاف در عرصه مدیریت جامعه اسلامی است. با این حال ایشان در باب شکل حکومت اسلامی معتقد است «در شریعت اسلام دستوری نیامده و حقا هم نباید وارد شود. زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابت دین است. طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است».
امیدی در پایان سخنانش در جمع بندی از بحثهای ارائه شده گفت: از منظر علامه طباطبایی به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند. معیارهایی الهی که شخص حاکم را برتر از سایرین می سازد و شیوه تعامل او با مردم (اتخاذ روش امامت) مشروعیت بخش حکومت است. مردم با پذیرش چنین حاکمی وظیفه دارند همه ابعاد و ساحات دین (که حاکی از حقایق نظام هستی و ارزش های اخلاقی و قوانین مبتنی بر حق و مصالح واقعی است) را به کمک وی در جامعه مستقر سازند.
پرس شیعه انتقال ناگهانی محمود عباس به بیمارستانی در آمریکا Fri Feb 23 10:13:01 IRST 2018
پرس شیعه درخواست وزیر خارجه لبنان برای تاسیس سفارت بیروت در قدس Thu Dec 14 11:47:04 IRST 2017
پرس شیعه تیراندازی در استانبول دو زخمی برجای گذاشت Sun Jan 01 18:30:00 IRST 2017
پرس شیعه الگوی تقویت حیا در سبک زندگی اسلامی چیست؟ Sat Sep 30 17:44:01 IRST 2017
پرس شیعه موافقت نروژ با اعطای پناهندگی به افسران فراری ترکیه Wed Mar 22 17:56:01 IRDT 2017
پرس شیعه جدیدترین فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» منتشر شد Wed Oct 18 13:51:47 IRST 2017
پرس شیعه خیز آلمان برای ممنوعیت حجاب در مدارس Sun Apr 08 16:29:12 IRDT 2018
پرس شیعه کشتار کودکان به دست نظامیان اسرائیلی شرم آور است Sat Apr 21 08:42:26 IRDT 2018
پرس شیعه تغییرات قانون‌اساسی ترکیه پس از انتخابات 2019 اجرائی می‌شود Tue Apr 17 16:18:15 IRDT 2018
پرس شیعه امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شد Sun Aug 20 18:42:17 IRDT 2017
پرس شیعه رایزنی تلفنی نتانیاهو و پادشاه اردن Sun Jan 21 08:15:20 IRST 2018
پرس شیعه انفجار در شهر «هیت» استان الانبار عراق Sat Sep 30 22:33:20 IRST 2017
پرس شیعه اولین مرحله برای سالکان راه حق، گناه‌زدایی است Mon Oct 09 13:55:20 IRST 2017
پرس شیعه رئیس‌جمهور کره‌جنوبی 22 آذر ماه با «شی‌جین‌پینگ» دیدار می‌کند Wed Dec 06 11:59:47 IRST 2017
پرس شیعه مهارت های تفکر انتقادی ابزاری برای تسهیل گفتگو است Wed Apr 04 10:34:41 IRDT 2018
پرس شیعه قرقاش: ایران به دنبال بهره برداری از موضوع قدس است! Mon Dec 18 21:33:02 IRST 2017
پرس شیعه مجمع عمومی اساتید گفتمان دینی در استان اصفهان برگزار شد Mon Aug 28 15:15:25 IRDT 2017
پرس شیعه داعش و جبهه النصره به جان هم افتادند/حمله خمپاره ای به «جرمانا» Tue Nov 21 16:53:29 IRST 2017
پرس شیعه شمار نظامیان آمریکا در خاورمیانه 33 درصد افزایش یافت Fri Nov 24 03:47:31 IRST 2017
پرس شیعه ترامپ برجام را به شرط نظارت بیشتر بر ایران حفظ می کند Mon Oct 09 09:18:57 IRST 2017
پرس شیعه بستر لازم برای صادرات تولیدات ملی ایران در پاکستان وجود دارد Sat Feb 03 09:36:16 IRST 2018
پرس شیعه همگرایی ایران و ترکیه اجتناب ناپذیر است/ اهمیت سفر اردوغان Wed Oct 04 09:59:26 IRST 2017
پرس شیعه منشاء رفتار سلیقه‌ای با فرامین الهی Sun Feb 26 15:41:32 IRST 2017
پرس شیعه نشست تبیین‌های طبیعی و تجربه دینی برگزار می‌شود Mon Feb 13 14:56:38 IRST 2017
پرس شیعه «لودریان» دیدار با ظریف را مؤثر ارزیابی کرد Thu Jan 11 15:00:19 IRST 2018
پرس شیعه برنامه پاکستان برای ثبت رسمی مدارس شیعه و سنی Fri Apr 20 21:28:00 IRDT 2018
پرس شیعه ارتش ترکیه به 153 هدف در عفرین سوریه حمله کرد Sun Jan 21 12:31:49 IRST 2018
پرس شیعه چین از توقف آزمایش‌های هسته‌ای پیونگ‌یانگ استقبال کرد Sat Apr 21 10:09:31 IRDT 2018
پرس شیعه رایزنی معاونان وزرای دفاع ایران و روسیه پیرامون همکاریهای دفاعی Wed Aug 30 02:54:47 IRDT 2017
پرس شیعه ناکامی دولت برای بازپس گیری ماهواره «مصباح»/برجام مشکل را حل نکرد Sun May 07 09:07:27 IRDT 2017
پرس شیعه پیکر «مریم میرزاخانی» امروز در امریکا به خاک سپرده می شود Tue Jul 18 12:38:10 IRDT 2017
پرس شیعه شناسایی باکتری های عجیب روده با تاثیر مثبت و منفی بر سرطان Mon Nov 06 12:18:18 IRST 2017
پرس شیعه کلید استقلال اقتصادی ایران از منظر وزیر دادگستری رضاخان Tue Sep 05 16:03:41 IRDT 2017
پرس شیعه صدای قاریان ایرانی زیبا و دلنشین است Wed Apr 26 11:33:58 IRDT 2017
پرس شیعه ادامه خشونت ‎ها علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار Thu Jul 06 16:19:06 IRDT 2017
پرس شیعه مسعود بارزانی: جنگ در عفرین متوقف شود Mon Jan 22 18:53:54 IRST 2018
پرس شیعه شلیک موشک به شهرک نظامی «ملک فیصل» در جنوب عربستان Sat Apr 14 01:38:06 IRDT 2018
پرس شیعه ارتش آزمون خود را در هشت سال دفاع مقدس پس داد Tue Apr 18 12:02:49 IRDT 2017
پرس شیعه برپایی تظاهرات در نیویورک برای حمایت از مسلمانان Mon Feb 20 18:48:23 IRST 2017
پرس شیعه عملیات استشهادی در نزدیکی قدس اشغالی/3 شهرک‌نشین به هلاکت رسیدند Tue Sep 26 08:30:16 IRST 2017
پرس شیعه موضع دبیر کل اتحادیه عرب درباره بحران قطر و 4 کشور عربی Wed Oct 11 19:21:26 IRST 2017
پرس شیعه نگرانى‌ هاى زنان خانه‌ دار Wed Oct 04 21:14:17 IRST 2017
پرس شیعه نیوزویک: وحشتناک ترین کابوس ترامپ رنگ واقعیت گرفت Sat Nov 04 15:30:55 IRST 2017
پرس شیعه واکاوی تهدید وزیر صهیونیست؛ توجیه تجاوزگری و نگرانی ازقدرت مقاومت Sat Feb 17 12:44:04 IRST 2018
پرس شیعه وزرای خارجه ایران و افغانستان دیدار و رایزنی کردند Fri Sep 22 18:45:27 IRST 2017
پرس شیعه فایل صوتی عزت الدوری جعلی و ساختگی است Sun Apr 08 15:49:41 IRDT 2018
پرس شیعه هدایتگری امام عصر (عج) در قرآن چگونه عنوان شده است؟ Fri Apr 07 14:41:46 IRDT 2017
پرس شیعه رئیس‌ جمهور چین و وزیر خارجه آمریکا در پکن دیدار کردند Sat Sep 30 14:26:56 IRST 2017
پرس شیعه تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی 20 درصد ارزان شد Wed Mar 08 11:04:29 IRST 2017
پرس شیعه در بررسی نظرات علمی روش علمی بررسی می شود نه محتوا Sun Jan 07 11:24:06 IRST 2018
پرس شیعه نظامیان ترکیه در معره النعمان ادلب/حملات خمپاره‌ای به حومه دمشق Wed Feb 14 17:53:03 IRST 2018
پرس شیعه 40 فلسطینی زخمی شدند Fri Apr 06 10:50:10 IRDT 2018
پرس شیعه جزئیات انفجار در کلیسای شهر «طنطا»/ واکنش الازهر و اوقاف مصر Sun Apr 09 15:41:05 IRDT 2017
پرس شیعه دولت افغانستان و طالبان اخبار کمک روسیه به طالبان را تکذیب کردند Mon Oct 16 17:20:11 IRST 2017
پرس شیعه سازمان ملل ممنوعیت تجمعات اعتراضی در آمریکا را غیردموکراتیک خواند Sun Apr 02 03:01:16 IRDT 2017
پرس شیعه برگزاری نشست‌ های علمی در ماه مبارک رمضان Sun Apr 08 16:26:15 IRDT 2018
پرس شیعه بشار اسد تنها راه ایستادگی در برابر داعش است Mon Feb 20 20:12:01 IRST 2017
پرس شیعه ورود گروه اطلاعاتی ترکیه به همراه سرکردگان تروریست به سوریه Tue Apr 03 11:07:58 IRDT 2018
پرس شیعه تشکر ترامپ از رئیس جمهور ویتنام در توئیتر Sun Nov 12 15:10:07 IRST 2017
پرس شیعه علمای بحرین: خواستار تشییع نمادین 3 جوان در روز جمعه هستیم Thu Feb 22 15:11:42 IRST 2018
پرس شیعه نشست شورای امنیت یک «اشتباه احمقانه دیگر» از دولت ترامپ بود Sat Jan 06 01:48:38 IRST 2018
پرس شیعه نگاه ایرانی صرف با روح مطالعات تمدن نوین اسلامی سازگار نیست Mon Feb 13 20:41:57 IRST 2017
پرس شیعه هر آنچه باید درباره بازی پرطرفدار «کانتر» بدانید Wed Mar 01 11:05:27 IRST 2017
پرس شیعه وزیر کشور عراق: کرکوک شهر شماست آنرا ترک نکنید Mon Oct 16 20:29:35 IRST 2017
پرس شیعه حمله جنگنده های روس به مواضع داعش در سوریه Sat Aug 26 19:36:32 IRDT 2017
پرس شیعه محورهای رایزنی دیپلماتهای روسیه و کره شمالی در مسکو Wed Feb 07 16:08:29 IRST 2018
پرس شیعه 120 مظنون به ارتباط با کودتای سال 2016 ترکیه بازداشت شدند Thu Feb 01 10:43:21 IRST 2018
پرس شیعه ممانعت از هر اقدامی برای تعلیق حق‌ رأی لهستان در اتحادیه اروپا Fri Dec 22 16:54:24 IRST 2017
پرس شیعه کشته شدن 8 نظامی ترکیه در درگیری با اعضای پ ک ک Fri Nov 03 00:08:37 IRST 2017
پرس شیعه نشست ظرفیت‌های تمدنی جهان اسلام برگزار می‌شود Tue Apr 18 11:33:33 IRDT 2017
پرس شیعه خوشحالی همپیمانان ترامپ/ حمایت تروئیکای اروپا از برجام Fri Oct 13 21:50:20 IRST 2017
پرس شیعه ارتش آماده جانشفانی در ایران و خارج از مرزهای کشور است Wed Apr 18 09:48:21 IRDT 2018
پرس شیعه تشریح مولفه های قدرت منطقه ای/ بزرگ بودن خرج دارد Tue Jan 30 15:56:03 IRST 2018
پرس شیعه انتخابات سراسری پارلمان آلمان آغاز شد Sun Sep 24 09:52:16 IRST 2017
پرس شیعه سوخو -57؛ آخرین شوالیه سرخ Wed Oct 11 07:23:24 IRST 2017
پرس شیعه درمان عفونت استخوان با کشف محقق ایرانی Wed May 03 15:26:04 IRDT 2017
پرس شیعه وفات ابراهیم پسر حضرت محمد(ص) 18 رجب Sun Apr 16 04:30:17 IRDT 2017
پرس شیعه تاکید پوتین و مرکل بر لزوم حل بحران کره شمالی از طریق مذاکره Mon Sep 11 19:27:23 IRDT 2017
پرس شیعه جنگنده های «فانتوم» و «سوخو24» اهداف زمینی را منهدم کردند Wed Nov 01 08:48:02 IRST 2017
پرس شیعه سه نماینده مجلس از پاسخ‌های ظریف قانع نشدند Tue Oct 31 18:21:51 IRST 2017
پرس شیعه همایش جهانی سازی علوم انسانی- اجتماعی برگزار می شود Fri Apr 21 12:27:02 IRDT 2017
پرس شیعه اعلام فراخوان مقاله توسط نشریه نظریه و فلسفه تربیت Sun May 21 15:13:00 IRDT 2017
پرس شیعه تحرک عربی و اسلامی گسترده ضد صهیونیستها انجام شود Sun Dec 03 15:11:39 IRST 2017
پرس شیعه دیدار جابری انصاری و نماینده ویژه پوتین در امور سوریه Thu Sep 14 16:03:05 IRDT 2017
پرس شیعه قداست مقاله باید از بین برود/ پژوهش اصیل با دست خالی نمی شود Mon Feb 20 12:46:14 IRST 2017
پرس شیعه گسترش حملات هوایی آمریکا در افغانستان Tue Feb 06 17:28:38 IRST 2018
پرس شیعه حضور همگانی مردم در انتخابات یک وظیفه عمومی است Mon May 08 16:36:22 IRDT 2017
پرس شیعه اتحادیه عرب ظرفیت‌های خود را صرف اتهامات و تلاش های باطل می‌کند Mon Apr 16 00:01:03 IRDT 2018
پرس شیعه کتاب «فرهنگ در کلام و سیره امیرالمومنین(ع)» به چاپ رسید Wed May 10 11:22:06 IRDT 2017
پرس شیعه ریابکوف: روسیه پاسخی سخت و خشن به غرب می دهد Tue Mar 27 13:50:25 IRDT 2018
پرس شیعه نوری مالکی خبر سکته مغزی‌اش را تکذیب کرد Fri Aug 18 20:26:15 IRDT 2017
پرس شیعه هشدار باب کورکر در مورد کنار گذاشتن برجام از سوی دولت ترامپ Wed Jan 10 09:42:04 IRST 2018
پرس شیعه دیدار رهبر کره شمالی با رئیس ارتباطات خارجی چین Sun Apr 15 09:34:57 IRDT 2018
پرس شیعه ویژگی های انسان تراز تمدن اسلامی/تمدن حاصل توسعه و پیشرفت است Fri Feb 23 11:50:01 IRST 2018
پرس شیعه 235 کشته و 135 زخمی در حمله به مسجدی در سیناء مصر Fri Nov 24 15:05:49 IRST 2017
پرس شیعه اردوغان: خارجی ها در مسائل داخلی ایران مداخله نکنند Fri Jan 05 12:33:03 IRST 2018
پرس شیعه تکنوکرات‌ها ناکارآمدی را بر انقلاب تحمیل می‌کنند Wed Feb 07 08:05:53 IRST 2018
پرس شیعه سازمان ملل شهرک سازی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد Wed Jan 25 09:30:26 IRST 2017
پرس شیعه مردم سوریه باید آینده اسد را تعیین کنند Mon Apr 03 15:17:27 IRDT 2017
پرس شیعه جوایز نوبل ادبیات و اقتصاد اعطا شد Mon Dec 11 00:19:28 IRST 2017
نامه نیوز هرگز بدون گواهینامه رانندگی نکنید Wed Nov 22 08:11:43 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا کرمانشاه روز جمعه میزبان خدام حرم رضوی است Tue Aug 01 17:00:31 IRDT 2017
خبرگزاری حوزه تصاویر/ بازدید دانشجویان پزشکی گرجستان از مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کاشان Sun Feb 18 00:39:00 IRST 2018
نامه نیوز چند می گیری اجاره بدی ؟ گشتی در آژانس‌های املاک تهران از فلاح تا خواجه عبدالله Wed Aug 30 11:43:57 IRDT 2017
تابناک رشد اقتصادی ایران به گزارش صندوق بین‌المللی پول Tue Oct 10 19:34:14 IRST 2017
یک ورزش مصاف حساس تیم‌های دوم و سوم در هفته اول دور برگشت Wed Dec 06 10:00:21 IRST 2017
پایگاه خبری الف آخرین قیمت‌ها از بازار طلا و ارز Sun Jan 22 13:27:08 IRST 2017
خبرگزاری مهر گره‌گشایی از امور مردم زمینه‌ساز کسب مقامات معنوی است Wed Apr 04 12:19:12 IRDT 2018
روزنامه دنیای اقتصاد بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز چه برنامه‌ای دارد؟ /فیلم Thu Feb 15 18:33:33 IRST 2018
روزنو عکس| بزرگترین سرمایه تیم تازه وارد لیگ برتر Wed May 03 23:59:01 IRDT 2017
افکارخبر این بازیگر از اسلحه متنفر است+ عکس Thu Aug 10 08:16:56 IRDT 2017
نود تی وی فلاحت زاده: از نظر روحی و روانی به شرایط خوبی رسیدیم/ فولاد به دنبال بازی بسته است Thu Jan 11 13:10:00 IRST 2018
آفتاب آخرین‌اخبار و آمار از زلزله غرب کشور/413 کشته و حدود 7000 مجروح+فیلم و عکس Sun Nov 12 21:59:33 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران جاده پردیسان کهک قم از15فروردینامسال، مسدود می‌شود Wed Apr 04 14:16:36 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران علت حوادث رانندگی برای اتوبوس های گلستان چیست ؟ سهل انگاری یا نبود نظارت جدی و دقیق ؟ Thu Dec 07 12:26:45 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران دو رتبه برتر مسابقه داستان نویسی جشنواره امام رضا (ع) Mon Jul 17 11:58:15 IRDT 2017
اعتبار نیوز پرداخت ضربتی بیش از 12 هزار وام ازدواج توسط بانک تجارت Mon Aug 14 09:44:00 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا قانون تنقیح قوانین مالیاتی ابلاغ شد Sat May 27 10:28:19 IRDT 2017
ایسکانیوز جدایی قطعی دو بازیکن/افشین و حاج محمدی تیم پیدا کنند! Sat Dec 31 22:19:52 IRST 2016
خبرگزاری تسنیم 31 میلیارد تومان به طرح‌های آبرسانی روستایی استان بوشهر تخصیص یافت Thu Sep 21 12:48:59 IRDT 2017
دولت بهار جزئیات رانندگی نو گواهینامه‌ها Tue May 23 10:48:00 IRDT 2017
آنا امضای تفاهمنامه همکاری بسیج علمی با معاونت علمی ریاست جمهوری Mon Feb 27 12:14:33 IRST 2017
خبرگزاری فارس اقتصاد مقاومتی به‌هیچ‌وجه اقتصاد ریاضتی نیست/ روابط عمومی‌ها برای طرح‌های خود پیوست اقتصاد مقاومتی ارائه کنند Wed Jul 05 12:14:00 IRDT 2017
بولتن نیوز روند کاهش قیمت طلای جهانی متوقف شد Wed Jun 21 12:40:29 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا قیمت طلا کاهش یافت Thu Dec 21 23:25:34 IRST 2017
پارس فوتبال شکل همکاری ما به صورت ابلاغی است ؛ از آذرپی مکدر هستم Wed Nov 08 21:54:08 IRST 2017
فردا آخرین اخبار از حادثه تیراندازی در آبیک قزوین Tue Jul 18 16:00:46 IRDT 2017
صبا ایران دونالدترامپ: رفتار ستیزه جویانه ایران را تحمل نخواهم کرد! Wed Apr 26 10:04:03 IRDT 2017
انتخاب قدردانی رییس شورای شهر از اقدامات بانک شهر Fri Feb 10 12:05:59 IRST 2017
واحد مرکزی خبر مدیریت بهینه مصرف آب در فصل گرما + فیلم Sun May 14 17:32:24 IRDT 2017
بولتن نیوز یاد‌گیری تحلیلی و گام به گام Tue Jan 24 09:12:03 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن روایت حماسه قمر بنی‌هاشم(ع) در «خط سرخ شیدایی» Wed Nov 08 14:39:35 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا برجام؛ دروغ بزرگ دولتمردان به ملت/ قطعا برجام برای رفع همه تحریم‌ها بود Sat Jan 20 13:20:13 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران شکوه همدلی در نصف جهان + تصاویر Sun Feb 11 09:56:07 IRST 2018
ورزش 3 با حکم کمیته استیناف/ آوار 325 میلیونی بر سر پرسپولیس Wed Feb 07 13:33:00 IRST 2018
تابناک اقدام عجیب رستورانی برای افراد چاق Wed Apr 18 20:30:01 IRDT 2018
پارس نیوز تکذیب خبر دستگیری قاتل شهید حججی Sun Oct 01 14:59:17 IRST 2017
تیتر نیوز کلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا تصویب شد Sun Aug 13 10:06:24 IRDT 2017
پرشین خودرو ممنوع شدن صدور بارنامه برای ناوگان 50 سال و بالاتر Sat Nov 25 15:44:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس کشته و زخمی شدن 60 شبه‎نظامی ائتلاف سعودی در غرب یمن Mon Jan 15 15:16:46 IRST 2018
خبرگزاری فارس شب ویژه ارکستر سمفونیک تهران برای آزادگان/ روایت احمد پژمان از سرگذشت آزادگان ایران Tue Jan 03 11:43:00 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا مشترکین در مصرف گاز صرفه جویی کنند Sat Nov 18 16:54:40 IRST 2017
خبرگزاری مهر اقدام مسئولانه و زیست محیطی شهروند الیگودرزی Mon Feb 12 13:12:36 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی آتش سوزی درکارگاه شارژ سلیندرهای گاز مایع درقم/ آتش نشانی: حریق اطفاء شد Thu Apr 27 00:25:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و سواد سلامت در دانشجویان تحصیلات تکمیلی Tue Apr 10 05:07:00 IRDT 2018
خبرگزاری مهر بازدید از «جاده مرگ»/لزوم تسریع در اتمام پروژه دوراهی هرسین Thu Feb 09 11:43:21 IRST 2017
خبرگزاری مهر سایه تغییر کاربری روی باغ سیب کرج/آیا باغ ملی می‌ماند؟ Tue Nov 07 08:32:12 IRST 2017
آریا زندگی حضرت یونس (ع) را از رادیو نمایش بشنوید Sun Jul 23 10:54:24 IRDT 2017
خبرگزاری فارس دختر جاسوس سابق روس‌تبار، به یک بیمارستانی نظامی انگلیس منتقل شد Wed Apr 11 12:31:21 IRDT 2018
آفتاب ایران یک مامور پلیس عربستان در العوامیه کشته شد Mon Jul 31 16:26:07 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزاری سالگرد ارتحال آیت الله بهجت درقم/توصیه های آیت الله استادی به نامزدهای انتخابات Fri May 12 19:03:00 IRDT 2017
بی باک نیوز بارش برف در شهرستان بروجرد Fri Jan 27 15:54:01 IRST 2017
پرشین خودرو خودروی لوکس با پر پرندگان (+عکس) Tue Apr 04 18:00:00 IRDT 2017
شفاف اسامی موافقان و مخالفان کلیات کابینه دوازدهم Tue Aug 15 12:03:48 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تجلیل از دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان Tue Feb 21 21:32:01 IRST 2017
تدبیر و امید عکس/مطب خیابانی یک پزشک در سرپل‌ذهاب Wed Nov 15 13:17:50 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران سخنگوی ترزا می: نگذارید اوضاع ونزوئلا وخیم شود Mon Aug 07 16:19:16 IRDT 2017
آریا تعویض پلاک های دیوار کوب تا پایان مرداد ماه Mon Jul 31 12:08:00 IRDT 2017
پرشین خودرو تصاویر دیده نشده از بوشهر درده 1350 Mon Oct 02 14:35:00 IRST 2017
تابناک شورای شهر و روستا وظیفه اجرایی ندارند Sun Jan 29 16:42:21 IRST 2017
انتخاب فیلم/ سوپر گل نیمار به پاری سن ژرمن Thu Mar 09 10:36:13 IRST 2017
واحد مرکزی خبر تظاهرات در ایتالیا علیه سفر اردوغان به این کشور Mon Feb 05 17:07:26 IRST 2018
سلامت نیوز حمله 2 همراه بیمار به خانم دکتر اورژانس Sat Dec 30 11:07:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران مشکل ازدواج شاهزاده خانم با یک مرد معمولی Wed May 17 21:38:39 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 350 هزار اصله نهال شناسه دار در خراسان شمالی تولید شد Mon Feb 27 12:29:00 IRST 2017
نامه نیوز سمت وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم چیست؟ Wed Jul 26 12:06:13 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین سرخوردگی صهیونیست‌ها از سرنگونی جنگنده اف 16 Sun Feb 11 11:41:00 IRST 2018
ایسکانیوز شهرک های «دانش سلامت» راه اندازی می شود Thu Oct 19 19:04:59 IRST 2017
اقتصاد آنلاین تجارت سکه متوقف شد Tue Apr 10 15:38:47 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی نماینده روسیه در سازمان ملل: میانجیگری آمریکا در فلسطین از دست رفته است Fri Jan 26 02:36:00 IRST 2018
میزان مرزبان: از استقلال انتظار بیشتری وجود داشت/ در وهله اول به اتحاد درون زمین احتیاج داریم Mon Nov 20 17:10:56 IRST 2017
واحد مرکزی خبر جوانان مدافع حرم توطئه دشمنان را خنثی کردند Thu Oct 19 11:18:35 IRST 2017
تین بارش برف در جاده‌های 7 استان/ ترافیک روان در اکثر محورهای کشور Mon Apr 03 10:41:01 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا برپایی اولین کاروان فرهنگ و هنر در روستاهای گناباد Sat Feb 17 14:27:30 IRST 2018
ورزش 3 غفوری ملی‌پوش شماره دو استقلال(عکس) Sun Jan 01 16:03:00 IRST 2017
خبرگزاری مهر توصیه‌های بهداشتی برای نگهداری ماهی‌های قرمز سفره هفت‌سین Sun Feb 26 10:07:59 IRST 2017
تیک ریزش معدن زغال سنگ در پاکستان Thu May 25 15:21:39 IRDT 2017
صنعت بیمه ارائه تسهیلات بیمه تکمیلی صندوق هنر در قالب طرح های جدید Sun Jul 23 09:29:45 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر مه غلیظ دید را در گناوه به 50 متر رساند + گزارش Sat Oct 28 08:38:53 IRST 2017
تابناک حمایت مشروط نیجریه از تمدید توافق اوپک Tue Nov 07 17:48:06 IRST 2017
ایسکانیوز استقبال از«به وقت شام» همچنان ادامه دارد/500 سئانس فوق العاده و بیش از 6 میلیارد فروش Sun Apr 08 10:52:14 IRDT 2018
آریا معامله دلار آزاد زیر قیمت بانک ها Tue Sep 12 15:16:36 IRDT 2017
تی نیوز قبل از انتخابات حتی نخبگان هم از فعالیت های دولت خبردار نبودند/ اتاق های فکر ما با جنگ روانی ستادهای رقبا مقابله کرد Thu Jul 13 04:04:51 IRDT 2017
ایران آنلاین گشتی در جمعه بازار ماشین دست دوم عبدل‌آباد / سال نو با«پراید» دست دوم Mon Mar 06 12:30:39 IRST 2017
آنا کاهش محبوبیت امانوئل ماکرون رئیس‌­جمهوری فرانسه Sun Aug 27 09:37:50 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر لرستان میزبان اولین همایش بین‌المللی گفتمان دینی دانش‌آموزی می‌شود Thu Aug 03 18:18:07 IRDT 2017
اتاق خبر24 شاهکار جدید مرسدس بنز Sun Jul 23 15:13:00 IRDT 2017
برنا لیگ آزادگان؛ شهرداری تبریز- خونه به خونه بابل Wed Nov 15 09:36:54 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران در رادیو کرمان امروز شنونده چه برنامه هایی خواهید بود Sun Mar 12 01:40:42 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام شماره شناسه خودروهای وارداتی در زمان اظهار الزامی شد Sat Feb 18 12:34:28 IRST 2017
آفتاب اروپا همچنان پذیرای مهاجران خارجی Thu Nov 16 14:22:01 IRST 2017
پارسینه فرزند جپاروف با استقلالی‌ها تمرین کرد Mon Nov 06 17:56:51 IRST 2017
تهران پرس آینده قیمت ارز غیرقابل پیش‎بینی است Tue Feb 13 10:22:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران استقرار هیأت بازرسی در شوراهای شهر Sat Sep 30 12:43:21 IRST 2017
افکارخبر آخرین تحولات میدانی دیرالزور/ نقشه Mon Oct 09 22:14:35 IRST 2017
تهران پرس واکنش وزیر ورزش به مفقود شدن کوهنوردان در ارتفاعات اشترانکوه Sat Dec 09 06:09:00 IRST 2017
ایسکانیوز دستیاران کی روش به روسیه اعزام شدند Fri Jul 21 13:07:50 IRDT 2017
نماینده ترامپ خودشیفته، ابله و گستاخ است Fri Dec 08 14:53:00 IRST 2017
آفتاب واعظی: جمعیت بیکاران بیش از 3 میلیون نفر است Tue Apr 03 10:55:51 IRDT 2018
598 واکنش روحانی به رای مجلس به آخوندی Mon Feb 20 01:24:55 IRST 2017