پرس شیعه - Mon Dec 11 12:58:48 IRST 2017 نمایش خبر

علامه طباطبایی معتقد است مردم در مشروعیت حکومت نقشی ندارند

حجت الاسلام امیدی گفت: علامه طباطبایی معتقد است به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند. به گزارش پرس شیعه، پنجاهمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره […]

حجت الاسلام امیدی گفت: علامه طباطبایی معتقد است به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند.
به گزارش پرس شیعه، پنجاهمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره مشروعیت حکومت در عصر غیبت با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی امیدی دانشیار و عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 18 آذرماه برگزار شد.
وی در ابتدای این نشست گفت: حکیم متأله علامه طباطبایی عارفی فرزانه، مفسری بزرگ، فقیهی نامدار و فیلسوفی سترگ در دو عرصه حکمت نظری و عملی است که به مقوله سیاست و اجتماع از این منظر اهتمامی خاص داشته است. اعتباریات و نظریه فطرت علامه که ریشه در حکمت اسلامی دارد مبنایی قویم برای بررسی مباحث فلسفی سیاست و حکومت از منظر این حکیم فرزانه است.
وی با بیان اینکه دیدگاه علامه را می توان از طریق رویکرد انسان شناسانه ایشان رهگیری و تبیین نمود، اظهارداشت: در این تلقی انسان را باید در دو مرحله وضع طبیعی و وضع مدنی مورد تأمل قرار داد و هر یک از این دو وضعیت را نیز به دو قسم تقسیم نمود و وضع طبیعی را به پیشارقابت و پسارقابت و وضع مدنی را به پیشادینی و پسا دینی منقسم ساخت.
وی افزود: در وضع طبیعی پیشا رقابت، انسان موجودی استخدام طلب است که به صورت یکسویه در پی تأمین منافع و برآوردن نیازهای متنوع خویش است. او در این وضع جز به منافع خود نمی اندیشد و از هر چیز نفع خود را می جوید. این ویژگی های طبیعی که همه انسان ها از آن برخوردارند در یک زیست طبیعی شبیه به زیست اجتماعی حیوانی به تزاحم می رسد. اعتبار استخدام و اعتبار اجتماع از جمله اموری است که بشر در این مرحله اعتبار می کند. واقعیت ویژگی های انسانی، واقعیت نیاز ها و واقعیت های جهان عینی، اعتبار کردن را به مثابه یک ضرورت مبدل ساخته است.
این محقق و نویسنده کشورمان گفت: در وضع طبیعی پسا رقابت که علامه از آن به اجتماع هَرَجی یاد می کند طبع استخدام طلب انسان ها با تزاحم منافع مواجه می شود. انسان در می یابد که دیگران نیز خواهان به استخدام در آردن او برای جلب منافع خود هستند ، ناگزیر برخی امور محدودساز را برای تأمین منافع دو سویه می پذیرد و به زندگی اجتماعی فراتر از خانواده تن می دهد. انسان فی البداهه برای گریز از این تزاحم با راهنمایی «عقل مطبوع» به سمت تاسیس نظام سیاسی می رود و خود را تابعی از بند و بست های این نظام می سازد. اما چنین اجتماعی قابل استمرار نیست زیرا همان امور محدوساز نیز توسط برخی نقض می شود و استخدام یکسویه در قالب استبداد و استثمار انسان های قویتر به کار گرفته می شود.
امیدی با اشاره به اینکه در وضع مدنی پیشادینی، استخدام دو سویه به صورت قانونمند و سامان یافته صورت می گیرد و عدالت اجتماعی مورد مطالبه قرار افراد واقع می شود، اظهارداشت: در اینجاست که عقل مسموع که همان عقل فطری است به کمک انسان می آید و انسان برای ادامه حیات به سمت پذیرش قواعد و قوانینی که خارج از عقل مطبوع آنها است می رود. با این حال نگاه بشر به قانون و اجتماع در حد نیازهای اجتماعی خویش باقی مانده و تفکر بشر نیز از این سطح نسبی فراتر نمی رود.
وی بیان کرد: اما در وضع مدنی پسا دینی، اجتماع بماهو اجتماع مورد توجه قرار گرفته و مصالح عالیه اجتماع و مضار آن از سوی پیامبران الهی مطرح گردید. از این رو انبیاء الهی نخستین منادیان مصالح واقعی اجتماع و رعایت عدل اجتماعی به معنای درست کلمه هستند. شریعت به نظر علامه طباطبایی بر طرف کنندۀ تمایلات و کشش های عقل مسموع یا همان عقل فطری یا عقل اکتسابی است. عقل مسموع در آموزه های علامه و تمامی حکمای ما تجلی عشق، ایثار، گذشت، عدالت، آزادی، پرهیز از ستم، مبارزه با زور و مفاهیم ناب بشری است که خاستگاه آن فطرت است
امیدی با بیان اینکه انسان بدون عقل مطبوع ( عقل ناظر به ویژگی های طبیعی که در بخشی از آن حیوان و انسان مشترکند) و عقل مسموع ( عقل ناظر بر فطرت خدایی که ویژۀ انسان است و در هیچ موجودی نیست ) قادر به ادامۀ حیات اجتماعی نیست، اضافه کرد: هیچ کدام از این دو ویژگی در خلقت انسان را نمی توان به نفع دیگری مصادره، تعطیل و یا تعدیل کرد. از نظر علامه خسارت های عمده ای که در طول تاریخ بر بشر وارد شد ناشی از نادیده انگاشتن و یا افراط و تفریط در استفاده از این دو خصلت خدادادی در بشر است. زیست انسانی در اجتماع تابعی از تعادل میان این دو ویژگی است. طبیعت انسان را به سمت کار، تلاش، استخدام و تولید برای تداوم حیات سوق می دهد و فطرت راه درست استفاده از این ویژگی ها را برای سازش با انسان های دیگر و شکر نعمت بجا آوردن را می آموزد.
وی تأکید کرد: علامه با چنین تبیینی مردم را نقطه ثقل اجتماع مدنی پیشادینی می داند که حکومت را به مثابه ابزاری برای تأمین نیازهای خود به خدمت گرفته و بدان اعتبار بخشیده است. با این حال علامه استخدام طلبی، اعتبار بخشی و عدالت گرایی را گرایش فطری انسان می داند و معتقد است که مردم باید با اراده ای پویا، آگاهانه و اثرگذار نقش خود را در زمینه های مختلف اجتماع ایفا کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اجتماع مدنی پیشادینی با دو مشکل اساسی مواجه است: یکی آنکه هرگاه عوامل محدویت ساز سست شده یا کنار زده شوند حس استخدام طلبی یکسویه افراد دوباره بازمی گردد و جامعه دچار استثمار و استبداد می شود. این امر به ویژه هنگامی که اعضاء این جامعه پا به کشورهای دیگر می گذارند نمود جدی تری می یابد. هیچ گونه ضمانتی قوی که بتواند مانع و رادع آنان از این امر در فقدان قانون باشد وجود ندارد. دوم آنکه اراده مردم هیچگاه به صورت زنده، آگاهانه و موثر زمینه بروز و ظهور نمی یابد.
وی افزود: اما در اجتماع مدنی پسادینی بویژه در دین اسلام اولا آگاهی و شناخت مردم و حاکمان از حقایق هستی از جمله خدا و آخرت و نیز وجود ارزش های اخلاقی ضمانتی برای عمل در فقد قانون و پشتوانه ای عملی برای تحقق یافتن قانون در جامعه خواهد بود. ثانیا اراده عمومی مردم در پرتو به کارگیری روش امامت از سوی حاکمان که به دور از هر گونه استبداد و استثمار است به صورت آگاهانه و موثر مورد توجه و کاربست قرار خواهد گرفت.
امیدی در ادامه سخنانش تصریح کرد: توجه به «حق» به رغم توجه به «اراده مردم» از مختصات دولت اسلامی است. این دولت باید بر مدار حقایق الهی و ارزش های مبتنی بر حق و بر پایه اراده های عمومی و رضایت مردم شکل گیرد. از آنجا که رأی اکثریت مستمرا با حق همراه نیست و امکان تفکیک از آن وجود دارد و نیز سعادت افراد در گرو عمل بر اساس احکام و ارزش های مبتنی بر حق است. از اینرو حاکمیت الهی ضرورت می یابد. این حاکمیت ابتدا از سوی پیامبر و سپس جانشینان دارای عصمت آن حضرت اعمال می گردد. در عصر غیبت اصل ضرورت حکومت که امری فطری است به قوت خود باقی است و مسلمین باید به تحقق آن اقدام نمایند مشروط بر آنکه روش پیامبر که همان روش امامت است را مورد عمل قرار دهند.
وی با بیان اینکه عموم مسلمین بعد از پیامبر به مسئله جانشینی توجه داشته اند ولی شیعه روش امامت را پذیرفته است که روش غیر پادشاهی و امپراطوری است، گفت: مرحوم علامه در اثبات ضرورت حکومت در آموزه های اسلامی به این نکته مهم توجه دارد که حجم عظیمی از احکام وجود دارد که اجرای آن متوقف برحضور«ولی» ووجود حاکمیت مقتدر است(مانند حدود، تعزیرات و انفال و غیره)چگونه می‏شود که شارع مقدس امر به تشکیل حکومت نکرده باشد؟ در صورتی این حکومت و ولایت برای پیامبر و امامان معصوم ثابت باشد، برای دوران پس از آنها نیز ثابت است، زیرا که با رفتن شخص، مقام از بین نمی‏رود.به نظر علامه نیاز بشر به زندگی اجتماعی و زندگی اجتماعی، به حکومت و مدیریت، امری ‏فطری است و هر کس که فطرت را الغاء کند، اصل اسلام را الغاء کرده است.مطالعه آثار علامه نشان می دهد که شدیدا بر الگوی حکومت ولایی تاکید دارند.
امیدی اظهارداشت: نظر به اینکه اصل مسأله ولایت در جامعه اسلامی جنبه ثابت دارد و به همین جهت جزء شریعت است، از جهت اصل ثبوت و کیفیت آن نیازمند به حکم خدا می‏باشد و خدای متعال سیرت آن حضرت را به منطوق آیات کثیر قرآنی پسندیده و امضا نموده است و نسبت به مسلمین به بیشتر از تبعیت روش رسول اکرم(ص) اذن نداده است. دین به مثابه یک صیغه اجتماعی عرضه شده بر مردم است که خداوند اقامه آن را بر عهده عموم مردم تکلیف نموده است. از آن جهت که بخش اعظمی از سلسله معارف اسلامی فقط در پرتو یک زندگی اجتماعی شایسته قابل اعمال و موثر هستند. بنابراین تشکیل جامعه و حکومت دینی از مقدمات واجب اقامه دین محسوب می شود. این تصور که اقامه حکومت حق یا تکلیف فرد یا صنف و گروه خاص است و مثلا با نبود آن فرد سایرین در این زمینه معافند، مخالف با قاعده فطری و عقلی است. بلکه در این زمینه نه کسی معاف خواهد بود و نه کسی بر دیگری برتری خواهد داشت. خداوند از همه مردم به‏ نحو مجموعی، احیا، اجرا و اقامه دین را خواسته است، لذا تشکیل حکومت اسلامی نیز که از شئون اجتماعی دین است، وظیفه همگانی و بر دوش عموم مردم است.
این محقق در ادامه این نشست گفت: خدا راضی نیست بندگانش کافر باشند. خداوند از همه مردم به‏طور دسته‏جمعی خواسته است که دین را به پا دارند. جامعه‏ای که از افراد تشکیل می‏شود با افراد آن جامعه پیوند دارد، بی‏آن‏که یکی بر دیگری برتری داشته باشد و یا امور اجتماعی مخصوص عده خاصی باشد. حتی شخص پیغمبر هم با افرادی که در رتبه پایین‏تر از او هستند در این زمینه هیچ فرقی با هم ندارند. از آنجا که بر اساس مبانی انسان شناختی علامه انسانها نسبت به یکدیگر برابرند و هیچ کدام مالک نفع و ضرر بر دیگران و بلکه بر خود نیستند، لذا اصل اولی و کلی در این موضوع، انحصار ولایت در خداوند است و در نتیجه هیچ انسانی حق ولایت بر دیگری را ندارد و در واقع حاکمیت یک انسان بدون اذن الهی گونه ای غصب و نامشروع است. حکومت از منظر شیعه حقیقتی است که … آن حکومت خدا بر مردم است.
وی با اشاره به اینکه التزام به مشروعیت توحیدی در اندیشه سیاسی علامه، حکومت انسان بر انسان را به دیده یک حق مستقل طرد می نماید و آن را صرفا در طول اراده الهی و به نحو بالتبع و بالعرض معتبر می داند، گفت: حد وسط این استدلال عدم مالکیت حقیقی انسان است. در نظر ایشان نظام سیاسی-اجتماعی اسلام هرچند اعتباری است اما ریشه تکوینی و الهی دارد. شخص پیغمبر از طرف خدا تعیین شده که به تمام شئون امت خود رسیدگی کند و سرپرستی کارهای دنیا و آخرت آنان را به‏عهده گیرد و تا مادام که حیات دارد، پیشوا و رهبر و امام مطلق امت باشد.
وی افزود: پس از پیغمبر (ص)، عامه مسلمانان عقیده دارند که انتخاب خلیفه و جانشین پیامبر که حاکم جامعه باشد مربوط به مسلمانان است، ولی عقیده شیعه این است که خلیفه از طرف خدا و رسول (ص)منصوب است که دوازده نفرند». منظور از اولوا الامر، اهل حل و عقد و هیأت اجتماعی نیست؛ بلکه افرادی از امت هستند که در گفتار و کردار معصومند و اطاعتشان بر امت واجب است. و چون ما قدرت تشخیص این افراد را نداریم، به ناچار باید خدا و پیامبر اکرم(ص) به نام آنان تصریح نمایند و آنان بنا به تصریح پیامبر اکرم(ص)، امامان دوازده گانه (ع) هستند. لازمه این سخنان آن است که در نگرش علامه، مردم در مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) هیچ نقشی نداشته اند بلکه نقش آنام در حکومت اسلامی معصومین(ع) فقط در چارچوب تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت معصوم و اجرای قوانین و مشارکت سیاسی در قالب قواعدی چون امر به معروف و نهی از منکر و مشورت در وضع احکام متغیر حکومتی، منشا اثر واقعی و قابل توجیه است.
دانشیار مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه حکومت در عصر غیبت از نظر علامه حکومت مومنان است، گفت: خدای سبحان حاکم مطلق و مطاع بدون قید و شرطی است که حق امر و نهی و اطاعت را به پیامبران و اولی الامر و مؤمنان از امت اسلامی اعطا کرده است. بنابراین، هیچ کس آزادی مقابله را با سخن حقی ندارد که آنان را بیان می‌کنند و به آن فرا می‌خوانند. با این حال وظیفه اجرای دین بر عهده همه مسلمین است. «در اسلام، قوه مجریه‏ یک طایفه ممتاز در جامعه نیست، بلکه همه افراد جامعه مشمول این عنوان هستند: هر فردی وظیفه دارد که دیگران را به طرف خیر و خوبی دعوت کند و امر به معروف و نهی از منکر نماید، اما مسأله حکومت وابسته به شرایطی است. «فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، برای این مقام متعین است و در اینکه اولیای حکومت باید زبده‌ترین و برجسته‌ترین افراد جامعه بوده باشند، کسی تردید به خود نمی‌دهد».
وی تأکید کرد: در نتیجه مشروعیت حکومت در عصر غیبت از نظر علامه، مشروعیت الهی مشروط به شرایط خاصی چون ایمان، تقوا، حسن تدبیر، علم و آگاهی و تبعیت از روش امامت در مواجهه با مردم است که از آن می توان به مشروعیت بالوصاف یاد کرد. به کارگیری معیارهای قرآنی در این زمینه ضروری است. برترین و زبده ترین افراد در این اوصاف (یعنی کسی که تالی تلو معصوم است) باید به حکومت اختیار شود. مردم وظیفه دارند با تشخیص این اوصاف در شخص حاکم او را به مسند قدرت بشنانند و از او تبعیت نمایند.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) بیان کرد: حکومت اسلامی زمانی از مطلوبیت برخوردار است که بر سه سنت « امامت، شریعت و مشورت» ابتنا یافته باشد و مسلمین در تعیین حاکم اسلامی باید طبق سیره رسول الله (ص) یعنی بر اساس سنت امامت عمل نمایند و نه برمبنای سنت پادشاهی و امپراطوری. یعنی حاکمی را برای تولی امور مسلمین انتخاب کنند که طبق سیره رسول اللَّه (ص) حکومت نماید و احکام الهی را بدون هیچ کم و زیاد حفظ و اقامه نماید. همچنین در حوادث مستحدثه سیاسی و اجتماعی و اموری که حکمی از احکام الهی وجود ندارد، جهت وضع قوانین متغیر از مشورت با مردم و افراد خبره سود برد.
وی افزود: ملاک «امامت» بر نوع حکومت مشروع و ملاحظه «شریعت» ناظر به مشروعیت قوانین است و شاخص «مشورت» ناظر به مردمسالاری و نقش اساسی مردم در حکومت است که هر سه از شاخص های دینی بودن حکومت است. از اینرو نظام مورد نظر علامه بیشتر شبیه جمهوری اسلامی با ولایت عالمان ربانی حائز برترین اوصاف در عرصه مدیریت جامعه اسلامی است. با این حال ایشان در باب شکل حکومت اسلامی معتقد است «در شریعت اسلام دستوری نیامده و حقا هم نباید وارد شود. زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابت دین است. طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است».
امیدی در پایان سخنانش در جمع بندی از بحثهای ارائه شده گفت: از منظر علامه طباطبایی به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند. معیارهایی الهی که شخص حاکم را برتر از سایرین می سازد و شیوه تعامل او با مردم (اتخاذ روش امامت) مشروعیت بخش حکومت است. مردم با پذیرش چنین حاکمی وظیفه دارند همه ابعاد و ساحات دین (که حاکی از حقایق نظام هستی و ارزش های اخلاقی و قوانین مبتنی بر حق و مصالح واقعی است) را به کمک وی در جامعه مستقر سازند.
پرس شیعه مراسم بزرگداشت شهدای طلبه در نجف برگزار شد Wed Mar 01 20:38:44 IRST 2017
پرس شیعه شاخص های نگران کننده توسعه کردستان/بعضی مدیران فقط شعار می دهند Tue Dec 19 16:48:04 IRST 2017
پرس شیعه بوی وابستگی به نفت از تدریس و پژوهش هایمان می آید Sun Jan 22 18:23:02 IRST 2017
پرس شیعه لغو نماز جمعه داعش در مساجد غرب موصل Fri Feb 24 17:54:21 IRST 2017
پرس شیعه انهدام 30 تیم تروریستی در سال 95/ کشف 108 بمب مغناطیسی و 15 جلیقه انتحاری از تروریست‌ها Fri May 05 16:19:10 IRDT 2017
پرس شیعه حوادث میانمار نمونه بارز نسل کشی سازمان یافته علیه مسلمانان است Mon Sep 18 20:22:29 IRDT 2017
پرس شیعه اردوغان: آمریکا تروریستها را تسلیح می‌کند Tue Sep 19 23:26:16 IRDT 2017
پرس شیعه ترامپ باز هم درجا زد/ من، پوتین، اعتماد! Sun Nov 12 10:56:09 IRST 2017
پرس شیعه همگرایی ایران و ترکیه اجتناب ناپذیر است/ اهمیت سفر اردوغان Wed Oct 04 09:59:26 IRST 2017
پرس شیعه حیات دینی، ایمان به حقایق دینی است/ مفهوم ایمان و حقیقت آن Sat Apr 01 00:22:48 IRDT 2017
پرس شیعه کدهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری اعلام شد Thu May 18 18:56:13 IRDT 2017
پرس شیعه لندن با استراتژی جدید آمریکا و متحدانش در افغانستان همراه است Fri Nov 24 13:23:19 IRST 2017
پرس شیعه منوچهر متکی از اعطای نشان عالی «خورشید تابان» قدردانی کرد Tue Jan 16 19:31:40 IRST 2018
پرس شیعه اذعان رژیم صهیونیستی به مداوای تروریست‌ ها Thu Jul 20 17:03:05 IRDT 2017
پرس شیعه ترامپ ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد Fri Feb 17 01:06:26 IRST 2017
پرس شیعه مسابقه گرافیک فاطمیه برگزار می شود Tue Feb 13 16:37:50 IRST 2018
پرس شیعه المسیره: نیروهای یمنی «أبوظبی» امارات را با موشک هدف قرار دادند Wed Aug 30 17:41:00 IRDT 2017
پرس شیعه رانش زمین در فیلیپین 133 کشته بر جای گذاشت Sat Dec 23 09:13:19 IRST 2017
پرس شیعه حمله خمپاره ای تروریست‌ها به غوطه دمشق/ ساختمان ایرنا آسیب دید Mon Feb 05 00:25:56 IRST 2018
پرس شیعه گفتگوی تلفنی رئیس جمهور ترکیه با امیر کویت Sat Nov 25 16:43:29 IRST 2017
پرس شیعه عربستان در صدد تخریب کامل زادگاه شیخ نمر است Mon Jan 30 13:29:07 IRST 2017
پرس شیعه پمپئو: به مسیری خواهیم رفت که فکر می‌ کنم به نفع ایران نیست! Sat Jun 23 19:19:41 IRDT 2018
پرس شیعه «ترزا می» و اردوغان درباره حمله سوریه تلفنی گفتگو کردند Sat Apr 14 15:54:24 IRDT 2018
پرس شیعه جهان زائرانه با جهان محققانه متفاوت است/ زیارت؛ از نیاز تا نهاد Wed Jan 24 08:35:59 IRST 2018
پرس شیعه کنفرانس ملی فرایندهای پالایش آب، هوا و خاک برگزار می شود Mon Jun 18 15:00:49 IRDT 2018
پرس شیعه دیدار فرستاده قطر به غزه با رهبران جنبش حماس Mon Sep 17 07:44:54 IRDT 2018
پرس شیعه معادن غنی افغانستان از آرزوهای ترامپ در سال 2018 است Sun Jan 28 09:10:13 IRST 2018
پرس شیعه محصول دانش بنیان در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی رونمایی شد Sun Aug 26 12:29:11 IRDT 2018
پرس شیعه خسروپناه:علوم انسانی در یونان مطرح شد/گلشنی:علوم انسانی جدید است Sat Oct 14 15:12:02 IRST 2017
پرس شیعه اهل سنت ایران با آزادی کامل تمام مراسمات خود را به پا می دارند Thu Jan 18 10:40:41 IRST 2018
پرس شیعه شیش و بش غرب برای حمله به سوریه/ آمریکا و دسیسه عربی-صهیونیستی Wed Apr 11 10:56:35 IRDT 2018
پرس شیعه بوریس جانسون:هیچ برنامه‌ای برای انتقال سفارت به بیت‌المقدس نداریم Thu Dec 07 09:45:45 IRST 2017
پرس شیعه شهادت 5 کشاورز یمنی در حمله هوایی ائتلاف سعودی به مزارع الحدیده Mon Oct 08 13:28:51 IRST 2018
پرس شیعه تربیت متخصصان دغدغه‌مند هدف طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی است Tue Aug 08 10:06:59 IRDT 2017
پرس شیعه «میمونهای کوچک» مدلی موثر برای درمان پارکینسون Mon Sep 10 15:04:51 IRDT 2018
پرس شیعه ارزانی دبیر ستاد هماهنگی و نظارت برکانون‌های فرهنگی هنری مساجد شد Sat Oct 21 15:30:20 IRST 2017
پرس شیعه عربستان به دنبال خرید سامانه گنبد آهنین از اسرائیل است Tue Jan 09 11:28:09 IRST 2018
پرس شیعه رنج جدید شماره سیم‌کارت‌های شاتل موبایل عرضه شد Sat Oct 06 15:16:45 IRST 2018
پرس شیعه انگلیس در دو کودتای 1299 و 28 مرداد نقشی مهم داشته است Sun Sep 10 12:22:03 IRDT 2017
پرس شیعه برای جلوگیری از تبعات منفی تحریم های آمریکا بر ترکیه تلاش می کنیم Fri Jul 20 18:28:25 IRDT 2018
پرس شیعه حمله هوایی نیروهای خارجی به «لغمان»/ 6 غیر نظامی کشته شدند Wed Oct 03 14:21:59 IRST 2018
پرس شیعه «نتانیاهو» باز هم لب به تهدید بشار اسد گشود Thu Jun 07 17:33:45 IRDT 2018
پرس شیعه بخش بین الملل نمایشگاه قرآن را قوی‌تر خواهیم کرد Sun Sep 16 14:24:31 IRDT 2018
پرس شیعه «توشه تبلیغ » ویژه مبلغین حوزه های علمیه عرضه شد Fri May 18 11:41:28 IRDT 2018
پرس شیعه نیروهای امنیتی عراق 11 عنصر داعش را در نینوا بازداشت کردند Wed Aug 29 10:40:54 IRDT 2018
پرس شیعه کشته شدن 2 نظامی آمریکایی در نیجریه Thu Oct 05 11:44:23 IRST 2017
پرس شیعه خشم روسیه از آمریکا بخاطر تحویل سلاح های کشنده به اوکراین Sun Dec 24 12:02:49 IRST 2017
پرس شیعه هدف ارتش میانمار ممانعت از بازگشت مسلمانان روهینگیا است Thu Oct 12 02:00:23 IRST 2017
پرس شیعه ماکرون با سران آلمان و انگلیس درباره برجام تماس تلفنی خواهد داشت Tue May 08 22:05:25 IRDT 2018
پرس شیعه 70 موکب اربعین حسینی در اندیمشک راه اندازی می شود Tue Oct 02 22:05:33 IRST 2018
پرس شیعه حمله موشکی نیروهای یمن به مواضع مزدوران سعودی در استان تعز Tue Mar 28 11:09:39 IRDT 2017
پرس شیعه وصیت ‎نامه یکی از روحانیان شهید عراق Fri Mar 03 16:56:19 IRST 2017
پرس شیعه کلاس‌های فلسفه و عرفان با تدریس نصرالله حکمت برگزار می‌شود Sun Oct 07 15:16:39 IRST 2018
پرس شیعه سازمان ملل خواستار آتش‌ بس انسانی در رقه سوریه شد Thu Aug 24 21:46:27 IRDT 2017
پرس شیعه همه جهان با تصمیم ترامپ درخصوص قدس مخالف است Tue Dec 19 11:40:12 IRST 2017
پرس شیعه نقد ابوریحان به فلسفه مشاء/مردم شناسی که به دنبال ترویج تسامح بود Mon Sep 04 13:21:31 IRDT 2017
پرس شیعه نشست میان ادیانی در کانادا برگزار شد Mon May 15 19:03:47 IRDT 2017
پرس شیعه اطلاعیه مجلس کوبا علیه تحریمهای آمریکا Tue Oct 09 15:56:44 IRST 2018
پرس شیعه تنگ‌تر شدن حلقه محاصره داعش در ارتفاعات «الصفا» در جنوب سوریه Tue Aug 14 10:06:57 IRDT 2018
پرس شیعه نام پیامبر و پنج تن آل عبا در انجیل و تورات Fri Oct 20 19:53:45 IRST 2017
پرس شیعه انتشار متن کامل نهمین گزارش وزارت خارجه درباره اجرای برجام Thu Apr 19 01:52:15 IRDT 2018
پرس شیعه مرحله دوم نهمین المپیاد دانش‌آموزی نانو برگزار شد Sun Jul 15 09:32:05 IRDT 2018
پرس شیعه 21 نظامی ترک در یک روز از عملیات «شاخه زیتون» کشته و زخمی شدند Fri Mar 02 15:31:17 IRST 2018
پرس شیعه مجموعه «قوانین و مقررات وقف» رونمایی شد  Sat Dec 23 11:10:50 IRST 2017
پرس شیعه ایران رئیس مجمع اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه شد Tue Jul 04 15:55:30 IRDT 2017
پرس شیعه جنگنده روسیه به اشتباه از سوی سوریه منهدم شده است Tue Sep 18 12:24:21 IRDT 2018
پرس شیعه 31 خادم شاهرودی موکب‌های اربعین برای دریافت کارت سلامت معرفی شدند Sun Oct 14 14:49:07 IRST 2018
پرس شیعه ترامپ به دنبال جنجال سازی توییتری است Sat Jul 14 09:32:53 IRDT 2018
پرس شیعه کشف داروهای اسرائیلی در بیمارستان گروه‌های تروریستی در سوریه Wed Sep 19 12:22:17 IRDT 2018
پرس شیعه تهدیدات نظامی دشمن توخالی است/ تفکرات لیبرالی؛ ریشه مشکلات کشور Fri Jul 27 11:29:10 IRDT 2018
پرس شیعه نخستین همایش تجلیل از خادمان قرآنی اربعین برگزار می‌شود Sun Jan 01 19:38:01 IRST 2017
پرس شیعه ائتلاف سعودی گزارش سازمان ملل درباره یمن را رد کرد Tue Jul 03 05:40:26 IRDT 2018
پرس شیعه روسیه: اقدامات ضدبرجامی آمریکا قوانین بین‎الملل را تضعیف می‎کند Fri Jun 29 15:50:01 IRDT 2018
پرس شیعه تغییر تصور و اندیشه /گفتاری از خسرو باقری Sun Feb 19 06:25:24 IRST 2017
پرس شیعه روسیه به «نیروی فضائی ارتش آمریکا» واکنش نشان داد Tue Jun 19 18:50:17 IRDT 2018
پرس شیعه ادعای رسانه سعودی درباره طرح تشکیل اقلیم سنی در عراق Mon Oct 02 11:20:24 IRST 2017
پرس شیعه کودتای 28 مرداد تلاش غرب برای مهار نهضت ملی شدن نفت بود Wed Aug 22 11:16:56 IRDT 2018
پرس شیعه ارتباطات کرمانشاه و ایلام برقرار است/حجم بالای مکالمه دلیل اختلال Sun Nov 12 23:40:59 IRST 2017
پرس شیعه «جنبش عراق یکپارچه» به «جریان حکمت ملی عراق» ملحق شد Sun Dec 24 15:40:40 IRST 2017
پرس شیعه گوگل 80درصد سایت های هک شده را حذف کرد Sun Jun 10 10:00:37 IRDT 2018
پرس شیعه قاسمی درگذشت گوینده پیشکسوت بهرام زند را تسلیت گفت Sat Apr 07 20:42:39 IRDT 2018
پرس شیعه ترامپ در سنگاپور با کیم جونگ اون دیدار خواهد کرد Thu May 10 19:50:50 IRDT 2018
پرس شیعه تیراندازی نظامیان صهیونیست به سوی ماهیگیران فلسطینی Sat Mar 18 06:38:35 IRST 2017
پرس شیعه نشست هم‌اندیشی با موضوع معنویت بین دینی برگزار می‌شود Tue Apr 17 11:12:01 IRDT 2018
پرس شیعه شیخ عیسی قاسم پس از ورود به لندن به بیمارستان منتقل شد Mon Jul 09 23:24:32 IRDT 2018
پرس شیعه وزیر صهیونیستی مجددا رهبران حماس را تهدید به ترور کرد Sun Sep 16 13:48:40 IRDT 2018
پرس شیعه واکنش مخالفان سوری به مواضع «دی‌میستورا» Thu Sep 07 13:43:04 IRDT 2017
پرس شیعه حج همایشی جهانی برای تجدید ایمان است Fri Aug 25 19:14:12 IRDT 2017
پرس شیعه آغاز محمدی اسلام و بقای حسینی آن یک حقیقت اند/ نسبت شهادت و تکلیف Thu Sep 28 09:04:19 IRST 2017
پرس شیعه انتقاد از نژاد پرستی و قانون منع ورود مسلمانان به آمریکا Sat Feb 18 14:45:09 IRST 2017
پرس شیعه تیلرسون: دیپلمات‌های آمریکایی به کوبا بازنمی‌گردند Tue Jan 09 16:21:07 IRST 2018
پرس شیعه توضیح مدیر روابط عمومی سازمان سمت پیرو برنامه زاویه Mon Aug 06 12:48:57 IRDT 2018
پرس شیعه انگلیس و ترکیه هدف مشترکی در سوریه دارند و آن برکناری اسد است Mon Jan 22 15:43:57 IRST 2018
پرس شیعه 2018 هوا خنک تر می شود Sun Dec 24 14:15:37 IRST 2017
پرس شیعه اکتفا کن به صله‌ با پروردگار، بگذار همه دنیا منزوی کنند تو را! Mon Mar 27 16:49:00 IRDT 2017
پرس شیعه «اسماعیل هنیه» و «یحیی السنوار» دیدار کردند Mon Feb 20 21:12:11 IRST 2017
پرس شیعه نشست تخصصی فلسفه و فارسی برگزار می شود Mon Jul 03 15:46:30 IRDT 2017
پرس شیعه تشکیل کمیسیون بین پارلمانی ایران و روسیه Sat Oct 14 16:03:17 IRST 2017
پرس شیعه نقشه پیشروی های ارتش سوریه در «مغر المیر» در حومه دمشق Sat Dec 23 15:19:54 IRST 2017
پرس شیعه رایزنی امیر قطر با داماد و مشاور رئیس‌جمهوری آمریکا Fri Jun 22 09:43:45 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی آیت الله ملک حسینی: جانباختگان سانچی همواره در قلب ملت ایران خواهند بود Wed Jan 31 19:10:00 IRST 2018
ایلنا تغییر عجیب در خط دفاعی پرسپولیس Thu Sep 13 11:55:23 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران همایش شیرخوارگان حسینی در شهرستان دلفان + تصاویر Fri Sep 22 15:50:57 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اجرای طرح ویزیت رایگان به همت سپاه و بسیج جامعه پزشکی مرند Tue Jun 05 19:26:01 IRDT 2018
خبرگزاری مهر ضربه محکم ترامپ به شبکه سی ان ان و واکنش ها Sun Jul 02 21:37:11 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر فجر دشمن شکن / آغاز راهپمایی مردم قزوین در سالروز جشن انقلاب Fri Feb 10 11:07:06 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سازمان منع آزمایش هسته‌ای:برای راستی آزمایی سایت اتمی کره شمالی آماده ایم Wed May 16 23:40:00 IRDT 2018
تدبیر و امید نامه حقوق بشری محمدجواد لاریجانی Wed May 31 10:02:57 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران صادرات 40 میلیون دلاری کالا از خراسان جنوبی Mon Jul 03 10:46:28 IRDT 2017
برنا خانه بوکس در قزوین راه اندازی می شود Mon Aug 28 14:53:55 IRDT 2017
جماران عکس/ تیراندازی در کنسولگری چین Wed Aug 02 14:00:38 IRDT 2017
تدبیر 24 شهری که 13 ثانیه لرزید Tue Dec 26 15:29:35 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین حضور زن در اجتماع باید از روی حکمت باشد Wed Mar 01 09:25:00 IRST 2017
ساعت24 سبک عجیب علی کریمی در مربیگری +عکس Wed Jul 05 23:44:28 IRDT 2017
آفتاب کشف استودیو موسیقی 2200 ساله +عکس Tue Jan 30 13:48:32 IRST 2018
ورزش 3 بعد از 2.5 فصل/ کرانچار و منصوریان به هم رسیدند (عکس) Wed May 03 11:00:00 IRDT 2017
پارسینه بی‌اعتمادی برانکو به رضاییان از کجا کلید خورد؟ Tue Apr 04 14:37:41 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم شدت گرفتن بیماری کلثوم نواز؛ برخی اعضای بدن همسر نواز شریف از کار افتاد Tue Jun 26 13:33:14 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران آبى پوشان فردا پولدار مى شوند Mon Mar 13 21:26:15 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران کی روش 27 بازیکن را به اردوی تیم ملی فراخواند/ جدایی کاوه از استقلال، او را به تیم ملی رساند Sun Oct 01 15:26:25 IRST 2017
نامه نیوز عکس زیرخاکی از شیر ایرانی در زمان قاجار Mon Sep 17 09:15:01 IRDT 2018
598 داوران هفته بیستم لیگ برتر Tue Jan 31 13:42:05 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین خادمِ حج فقرا Mon Jul 23 15:32:16 IRDT 2018
ایران آنلاین سهروردی شهید تکفیر Wed Aug 01 11:01:09 IRDT 2018
جهان نیوز شایع‌ترین بیماری چشم در دوران سالمندی Wed Apr 25 08:24:44 IRDT 2018
جهان نیوز کیهان: موافقان CFT چرا از افشای نام خود می‌ترسند؟! Mon Oct 08 07:50:52 IRST 2018
ایسکانیوز رئیس مجلس روز ارتش را تبریک گفت Tue Apr 18 08:48:43 IRDT 2017
آفتاب ایران اینترنت نامحدود تا یک ماه دیگر تعیین تکلیف می شود Mon Aug 28 11:08:08 IRDT 2017
عصر ایران سینگ: تیم دوم پرسپولیس هم خطرناک است Wed Apr 11 00:24:25 IRDT 2018
خبرگزاری مهر برقراری 400تماس با مرکز 125 همدان و انجام 12 عملیات Mon Dec 25 14:10:22 IRST 2017
صبا ایران رازهایی درباره فرزاد حسنی که نمی‌دانید Tue Sep 12 11:39:58 IRDT 2017
افکارخبر دهه اول فاطمیه/گزارش تصویری Tue Jan 30 14:27:57 IRST 2018
خبرگزاری مهر جزئیات ثبت ‌نام دوره های کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای اعلام شد Sun Apr 29 16:34:07 IRDT 2018
بولتن نیوز محمد بن سلمان، عموی خود را نیز بازداشت کرد Tue Nov 21 22:32:06 IRST 2017
تیک عکس/ مک کین در کنار مریم رجوی Sun Apr 16 13:04:10 IRDT 2017
دولت بهار روز شمار جنگ 33 روزه؛ شوک اسرائیل از پیروزی مقاومت Thu Jul 13 11:07:00 IRDT 2017
خبرگزاری حوزه چه دعایی به آسمان می رود Mon Dec 04 09:08:00 IRST 2017
آریا آثار اعجاب انگیز اشرف الکتاب از نوابغ خوشنویسی خط نسخ بررسی می شود Wed Jul 25 15:30:45 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر همایش دوچرخه سواری Thu May 31 18:59:15 IRDT 2018
روزنامه شهروند آقای شایعه Thu May 31 04:30:00 IRDT 2018
افکارخبر 10 سال و نیم از هیچ کسی شکایت نکردم Fri Aug 04 09:50:25 IRDT 2017
آریا 2هزار و 500تن روغن موتور از آبادان صادر شد Mon Aug 20 22:15:01 IRDT 2018
برنا کنسرت استادان موسیقی مقامی خراسان در نیاوران Sat Jul 01 10:19:32 IRDT 2017
صراط استقبال رئیس نظام مهندسی ساختمان تهران از ابلاغیه وزیر راه Tue Feb 06 13:57:30 IRST 2018
آرا نیوز شهادت عامل ایجاد انقلابی دوباره در میان مردم است Sun Jul 22 20:38:04 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم سردار نقدی به خوزستان سفر می‌کند + برنامه‌ها Mon Mar 13 19:00:38 IRST 2017
بی باک نیوز چرا چاپ سه بعدی غذا چیزی بیش از یک نوآوری است؟ Wed Apr 26 11:04:01 IRDT 2017
بولتن نیوز تظاهرات مردم ونزوئلا در اعتراض به تهدید ترامپ Tue Aug 15 10:43:47 IRDT 2017
ایانا راهنمایی برای بهبود بهره وری کشاورزان و ماهیگیران/ راهنمای ملی به کشاورزان و ماهیگیران امکان می دهد تا با تعامل میان داده ها ی کشاورزی و ماهیگیری اطلاعات را به دست آورند Thu Mar 09 13:19:43 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران سوریه: بکارگیری مواد شیمیایی در خان شیخون را تکذیب می کنیم/تروریست ها مسئول این حمله شیمیایی هستند Tue Apr 04 21:54:39 IRDT 2017
بی باک نیوز بیکاری و تعطیلی کارخانه‌‌ها زیبنده نظام نیست و باید تغییر کند Tue May 09 15:39:02 IRDT 2017
صراط جزئیات افزایش 50 درصدی سهمیه سوخت خودروهای دیزلی Sun Nov 26 14:55:21 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان اردستان تشکیل می شود Tue Jan 30 16:14:24 IRST 2018
تدبیر و امید مهار آتش‌سوزی در قطار پردیس تهران - مشهد Tue Dec 12 21:58:16 IRST 2017
خبرگزاری فارس عاملی: عدالت‌گرایی امری فراجغرافیایی و فراملی است/ ساداتی‌نژاد: 5 اصل در فقه روابط بین‌الملل امام خامنه‌ای قابل شناسایی است Thu Dec 21 11:27:00 IRST 2017
تدبیر 24 عکسی که در جیب تمام ایرانی‌ها موجود است Sun Apr 29 09:49:43 IRDT 2018
بی باک نیوز جزئیات گشایش ال سی از سوی بانکهای ایرانی Mon Apr 03 11:00:02 IRDT 2017
خبرگزاری مهر طرح حفاظت منطقه باستانی پیرازمیان موافقت شد/نجات سنگ‌افراشته‌ها Mon Oct 02 13:32:44 IRST 2017
واحد مرکزی خبر قلعه تاریخی چالشتر پذیرای مسافران نوروزی + فیلم Sat Mar 31 12:46:48 IRDT 2018
نامه نیوز مخالفت دبیر کل ناتو با اقدام ترکیه در خرید سامانه‌های «اس-400» از روسیه Tue Jul 10 11:57:01 IRDT 2018
پایگاه خبری الف روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم اسفند Mon Mar 13 00:12:02 IRST 2017
آریا بهترین ترندهای پاییزی مناسب تیپ بدنی شما Tue Oct 09 00:26:10 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم طرح 55 متری در سال آینده در اراک اجرایی می‌شود Mon Jun 11 16:13:43 IRDT 2018
خبرگزاری مهر نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور 350شرکت داخلی و خارجی برگزار می شود Mon Jun 19 19:54:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس جلسه کمیسیون سیاسی _ اجتماعی مجلس خبرگان رهبری برگزار شد Fri Aug 17 13:06:34 IRDT 2018
فردا افسر هوانیروز ارتش درحال امدادرسانی آسمانی شد +عکس Thu Nov 16 13:20:42 IRST 2017
مشرق نیوز بهترین ادویه برای پوست و مغز Fri Oct 05 16:04:51 IRST 2018
جهان نیوز زیاده روی حماقت آمیز بن سلمان علیه کانادا Thu Aug 09 18:24:17 IRDT 2018
جهان نیوز ازدواج پسر با دختر بزرگتر؛ خوب یا بد؟ Sun Aug 05 10:12:52 IRDT 2018
فردا شغل عجیب دختر ترامپ در کاخ سفید Mon Feb 27 18:48:29 IRST 2017
فردا انتقال 95 زائر بدحال به ایران Thu Nov 09 19:47:21 IRST 2017
شبکه خبر آغاز فروش بلیت قطارهای اربعین Mon Oct 15 08:00:45 IRST 2018
آریا صدای آخرین نفس های غاصبان فلسطین به گوش می رسد Fri Jun 08 14:41:35 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجو فیلم/ بالا بردن کاپ جام‌جهانی 2018 روسیه توسط فرانسوی‌ها Mon Jul 16 08:26:40 IRDT 2018
اعتدال مقابله نظامی ایران و ترکیه با شبه نظامیان کرد Mon Aug 21 14:41:11 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تکمیل کتاب خانه‌های اقلید Mon Oct 02 16:33:22 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم بیش از 1100 تن اقلام اساسی برای تنظیم بازار ماه رمضان در خراسان شمالی توزیع می‌شود Mon May 22 14:37:20 IRDT 2017
فرارو تکذیب یک شایعه درمورد اموال آیت‌الله‌هاشمی Mon Feb 20 08:57:54 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران میزان تولید برداشت انگور در آذربایجان غربی Wed Oct 10 13:19:55 IRST 2018
روزنامه دنیای اقتصاد مراسم تحلیف رایلا اودینگا به تعویق افتاد Sun Dec 10 23:30:51 IRST 2017
آفتاب مزایای ریختن نمک در شامپو Sun Apr 08 08:33:04 IRDT 2018
برنا محمدیان: دختران ما توانایی‌های خود را ثابت کردند Tue Oct 09 12:26:29 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران هشدار سازمان ملل درباره وضع بحرانی پناهجویان در یونان Fri Aug 31 14:28:25 IRDT 2018
خرداد نیوز لحظه‌ای که پزشکیان و مطهری دوباره نایب رئیس شدند /تصویـر Wed May 31 15:11:04 IRDT 2017
نامه نیوز یک روز 25 ساعت می شود Sat Jun 09 06:00:01 IRDT 2018
عصر ایران ادعای عربستان: ایران قاچاقی اسلحه و مواد منفجره می فرستد Sat Jul 22 20:09:18 IRDT 2017
پارس فوتبال پاسخ ونگر به سوال صلح و دوستی با مورینیو؟ Sun Apr 29 16:08:30 IRDT 2018
خبرگزاری فارس دولت برنامه و اراده‌ای برای حل بحران خوزستان ندارد/مردم خوزستان می‌گویند دولت ما را فراموش کرده است Thu Feb 16 10:27:00 IRST 2017
آفتاب ایران روحانی مشهور: مگر این صداوسیما در و پیکر ندارد؟ Thu Sep 13 12:54:05 IRDT 2018
اعتبار نیوز ابلاغ بخشنامه تسری نحوه رسیدگی به جرایم مالیاتی ماده 169 Wed Apr 04 12:38:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی وزنه‌بردار سبک وزن: ناعادلانه از تیم ملی کنار گذاشته شدم Tue Jul 31 12:52:00 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران ایران آماده گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی است Sun Jun 10 09:45:00 IRDT 2018
خبرگزاری حوزه تصاویر/ تقدیر از برگزیدگان گروه فرهنگی تبلیغی رشد Sat Jul 28 15:14:00 IRDT 2018
بی باک نیوز ویدیو دیدنی از یک پارکور کار در یزد Tue Sep 12 12:08:01 IRDT 2017
عصر خبر احمدی نژادوفرزندرهبری درآغوش سردارسلیمانی(عکس) Mon Nov 06 16:06:01 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران نقش موثر دو حوزه مشاوره و سلامت در دانشگاه‌ها Sat Aug 26 07:20:52 IRDT 2017
آنا گزارشی از 49 سال حضور رهبر انقلاب در کنار آسیب دیدگان حوادث طبیعی Tue Nov 21 09:42:32 IRST 2017
رجا نیوز خسارات طوفان در آیوای آمریکا Sat Jul 21 13:09:20 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران طرح حوض‌های خشک تعمیر انواع کشتی افتتاح شد/پتانسیل ساخت کشتی در حوض‌های خشک Wed Aug 09 18:10:18 IRDT 2017
رجا نیوز جهان در آستانه یک بحران مالی دیگر قرار دارد Mon Oct 09 16:28:03 IRST 2017