خبرگزاری مهر - Tue Nov 14 16:23:51 IRST 2017 نمایش خبر

من به حیران نبودن انسان اعتراض دارم!

میرزا رنگ اخرایی‌اش را برمی‌دارد و بیرون می‌رود، پیاده‌روی می‌کند تا آن‌جایی که دیواری او را به کشف فرا می‌خواند، بعد این کلمات هستند که در سرش جاری می‌شوند تا در نهایت هنری متفاوت ثبت شود.

دریافت 6 MB مجله مهر: کارش متفاوت بود، او با رنگ اخرایی از کوچه پس کوچه‌های تهران تا خرابه‌های دمشق را نقاشی می‌کرد، اما نشانه‌ای از نقاش این طرح‌ها دیده نمی‌شد و حتی در ویدئوها چهره‌اش را پوشانده شده بود! نقش‌هایش تفاوت داشتند، با یک نگاه کردن همه جزییات را نمی‌شد دید، باید دقت کرد، دقیق شد و فکر کرد که چرا و چطور این طرح روی دیوار نقش بسته است. طرح‌های مختلف زیادی بود، اما درک من با درک بغل دستی‌ام فرق می‌کرد. من می‌گفتم دلش را به یارش داده، بغل دستی‌ام می‌گفت دلش را دزدیده‌ است! و چقدر راه است میان این حرف‌ها. اگر می‌خواهید او را بشناسید، صفحه اینستاگرامش را بخوانید، از پست اول تا آخر با او زندگی کنید، نوشته‌هایش را بخوانید، آن‌وقت دغدغه‌هایش را می‌شناسید، می‌فهمید که او پیاده‌روی می‌کند، در پیاده‌روی‌هایش نشانه‌ها را می‌یابد و بعد با کلمات روایت می‌کند. بیش‌تر از 300 پست در صفحه‌اش دارد، وقت بگذارید و بخوانید و ببینید، با او به پیاده‌روی‌هایش برای شنیدن صدای سکوت در در خرابه‌های دمشق بروید و هربار برای طرح‌ها داستان خودتان را بگویید. مطمئن باشید که خسته نمی‌شوید. در این گزارش توضیحاتیرا درباره کارش می‌خوانید، کسی که نامش نیست، عکسش نیست و همه‌اش همان نقش‌هایی است که از او منتشر شده است. متن‌ها و خاطراتی هم که از او در متن استفاده شده را می‌توانید در متن‌های اینستاگرام بخوانید. یادمان رفته در زندگی‌مان حیرت کنیم میرزا در نقاشی‌هایشبه دنبال ایجاد و دریافت حیرت است. از نظرش انسان معاصر خیلی حیران نمی‌شود. ذوق می‌کند، غمگین می‌شود، تعجب می‌کند، عصبانی می‌شود اما حیرت نمی‌کند.اینکه انسان چیزی را می‌بیند که معنای آن را نمی‌داند و چنین مسئله‌ای او را حیران می‌کند و نظم زندگی او را برهم می‌زند.نبود این حیرت تا حدودی تقصیر علوم تجربی است.آنها روحیه‌ای ایجاد کرده‌اند که ما برای هرچیزی یک تعریف یک خطی داریم و همین تعریف اعتماد به نفس انسان را از او می‌گیرد. انسان از شناخت فردی باز می‌ماند و شناخت را به علم واگذار می‌کند. می‌گوید تو بشناس به ما هم بگو. او در نقاشی خیابانی به دنبال ایجاد و دریافت این حیرت است. می‌خواهدنظم موجود برهم بخورد. می‌خواهدامکان حیرت را فراهم کند. جایی که کسی انتظار ندارد ناگهان چیزی را ببینید که برای فهمش کسی نیست به او کمک کند و او خودش باید آن را بفهمد. میرزامثالی درباره دیدن خودش در آینه یک تاکسی دارد و می‌گوید وقتییک بار توی تاکسی نشسته بوده و چشمش به آینه بغل تاکسی که تنظیم نبوده، می‌افتد. اصلا این آینه بوده که او را به خودش نشان می‌داد.حواسشنبوده، برای یک لحظه در شرایطی که آمادگی‌اش را نداشتهخودشرا دیده. آن‌هم جایی که انتظارش را نداشته است. او هنوز هم معتقد استآن تصویری که از خودشدیدهواقعی‌ترین تصویری بود کهدیده است. از نظرشآینه‌های شهری چنین کارکردی دارند و به همین دلیل در دوره‌ای آئینه‌هایی را روی دیوارهای شهر نصب کرده است، اودوست داردآدم‌ها را جایی که انتظارش را ندارند نشان خودشان بدهد. غیرمنتظره بودن امکان حیرت را فراهم می‌آورد ویک جور خرق عادت است. اخرایی رنگی که انسان نخستین داشت نقاشی‌های میرزا همه‌شان رنگ یکسانی دارند، یک جور قرمز خاصی که البته خودش می‌گوید «رنگ اخرایی». به هر حالانسان نخستین خاک اخرا داشت و دیوار. به نظر می‌رسد هر سال که گذشته بر تاثیر نقش‌های انسان نخستین اضافه شده و رازآلودتر شده‌اند.نقش‌هایی که محصول حیرت انسان‌هایی است که خودشان پدیده‌ها را می‌شناختند. میرزا هم آن ابزار ساده و بی‌ریا را در اختیار داشته،خاک اخرا که در این سال‌ها تمام نشده و هنوز روی زمین خدا هست. دیوار هم که این روزهاخیلی بیشتر از زمان انسان‌های نخستین وجود دارد، چوندر شهر غارهای بیشتری به نسبت کوهستان وجود دارد. به حیران نبودن انسان اعتراض دارم! نقاشی خیابانی در همه دنیا هنری اعتراضی است، اعتراض‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی در بسیاری از کشورها از طریق این طرح‌های خیابانی به گوش مردم و حتی مسئولین می‌رسد، اما نگاه میرزا فرق می‌کند، البته او هم اعتراض دارد، اما از جنسی دیگر. قطعا کسی که در خیابان و آن هم غیرقانونی کار می‌کند یک دردی دارد. اما درد او کلی‌تر از اعتراضات سیاسی و اجتماعی است. آنها تاریخ مصرف دارند. کهنه می‌شوند و بی‌اعتبار. اما چه می‌شود، رازی که نقش‌های نخستین با ما درمیان می‌گذارند همچنان تازه هستند این طرح‌هااعتراض به حیران نبودن است، اعتراضی کهمخاطبش انسان است نه سیاست و حکومت خاصی. المان‌ها خودشان ظهور می‌کنند شاید از اولین سوال‌ها و فکرهاییکه درباره آثار میرزا به ذهن می‌رسد این باشد که طرح‌ها و ایده‌ها از کجا می‌آیند،اما همه این المان‌ها ظهور می‌کنند. مهم می‌شوند و معنی‌شان گسترش پیدا می‌کند و بی انتها می‌شوند. چیزی که پیش از اینیک معنا داشت ناگهان وسعتی پیدا می‌کند که مثل دشتی بی‌نهایت می‌توان در آن دوید، خستگی در کرد، خوابید، بیدار شد.به نظر می‌رسد این قاعده درباره همه‌ اجزا عالم صدق می‌کند.اما همین که احساس کنید آن چیز را شناخته‌اید همه چیز تمام می‌شود. دیگر بیکران نیست. ما اغلب خودمان اشیا بی‌نهایت را برای خودمان کوچک و حقیر می‌کنیم تا خیال خودمان را راحت کنیم که شناختیمشان. هستی اما رازهایش را به گوش کسی می‌گوید که محرم باشد و ظرفیت این را داشته باشد که می‌توان چیزی را تا آخر عمر کشف کرد و نشناخت. او در آثارش از شمع و آینه استفاده می‌کند، اما همین طرح‌ها که ممکن است در ذهن هرکدام از ما معانی محدودی داشته باشند،همین که روی دیوار می‌روند شمع یا آینه با سخاوت و مهربانی، با همه‌ی معانی‌شان به استقبال مخاطب می‌رود. این لطفی است که هستی به همه ما دارد. داستانِ کلمات یکی از نکته‌های دیگری که در آثار میرزا خیلی دیده می‌شود، متن‌های پر و پیمان پایین عکس‌ها و فیلم‌هایش است. جالب است که در پایین پست‌هایش متن‌ها و برداشت‌های جالبی را از برخی آثار می‌توان خواند، در یکی از نقش‌ها،نقشی کشیدم که انسانی دستانش را تابانده بود و نگاهش را به خورشیدی تابان داده بود. بعد از منتشر شدن آن تصویر بسیاری معنایی را که از نقش برداشت کرده‌اند، برایش می‌نویسند،تک تک نظرات این نقشمی‌توانست شعر کوتاه و زیبایی باشد. انسان‌هایی که خودشان را شاعر نمی‌دانستند اما به زیبایی شعر سروده بودند. کار میرزا جدا از ادبیات نیست، نقش‌ها با متن‌هایی که زیر آن‌ها می‌نویسد، کامل‌تر می‌شوند. خاطره‌ای از همین تاثیر کلمه را زیر یکی از پست‌هایش این‌طور نوشته: «وقتی داشتم نقشی که سر تقاطع سمیه و موسوی است را می‌کشیدم پلیس آمد. کار تمام شده بود. گفت باید با من بیای چون کاری که کردی سیاسی و غیر قانونی است. گفتم من با شما میایم فقط شما برای من بگو من چه چیزی کشیدم. پلیس به نقش نگاهی انداخت و گفت چه می‌دانم چه کشیدی. بعد گفت یک آدم کشیدی که روی سرش یک پرنده است. گفتم دم شما گرم. دقیقا همین را کشیدم. گفت خب یعنی چه؟ گفتم یعنی این پرنده فقط به این آدم اعتماد دارد و به زمین اعتماد ندارد. گفت فقط همین؟ گفتم بله. گفت زودتر جمع کن برو من ندید میگیرم. برای خودت دردسر درست نکن!» من آنجا احساس کردم کلمه برای آن مامور پلیس همه چیز را جا انداخت. چون خودم هم همیشه دوزاری‌ام با کلمات می‌افتد.» کلمه همه‌چیز است برای میرزا کلمه معنی ویژه‌ای دارد، همه‌چیز از کلمه به وجود آمده است،انجیل یوحنا با این آیه آغاز می‌شود: در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و بعد اسلامی می‌آید که معجزه‌اش فقط کلمه ‌است. او کلمه را همه‌چیز می‌داند، به این شکل کهاگر ستاره‌ای را نقاشی کند، آن ستاره از هزاران کلمه ساخته شده؛ نور، آرزو، امید، عشق، دست‌نیافتنی بودن، رویا، خیال، انگیزه، حرکت، تابش، وهم، مقاومت، انتطار، بخشش و هزاران کلمه‌ دیگر که هر آن می‌توان آن‌ها را با تماشای ستاره‌ها کشف کرد. حالا ممکن است یک نفر بگوید ستاره‌ای درخشید و ستاره‌ای درخشان را نقاشی کند. هر دو از استفاده از کلمه ناگزیرند. میرزا هستی را خلق شده با معانی مختلف می‌داند وانسان‌ها را هم کاشفان معانی و کلماتی معرفی می‌کند. یعنیهمه ما با کلمه در ارتباط با یکدیگر هستیم. نمایشگاهی بدون مرز میرزا نمایشگاه‌های مختلفی را برپا کرده است، اما همه‌شان در سطح شهر بوده‌اند و نه در گالری‌هایی که به برای این‌کار می‌شناسیم، البته تجربه برگزاری این سبک نمایشگاه با بقیه متفاوت است، اولین تجربه نمایشگاهی را در نمایشگاه خیابانی ارباب جمشید داشته است. به هر حال درگالری‌ها دایرهرفتار مخاطب محدود است مثلا یک نفر نمی‌تواند شب تا صبح پای یک نقاشی بخوابد، یا سیگار روشن کند یا هروقت دلش خواست از خانه راه بیفتد و نقاشی ببیند، از طرفی جنس مخاطب هم در گالری‌ها محدود است، عموما در تهران وقتی جمعه‌ها از این گالری به آن گالری بروید متوجه تکراری بودن آدم‌ها می‌شوید، اما برگزاری نمایشگاه بدون هیچ مجوزی در مرکز تهران دایره‌ مخاطبان میرزا راگسترش داده است. کارتن‌خواب‌های ارباب جمشید اولین مخاطبان او بوده‌اند ودرباره‌ کارها نظر می‌دادند و پای آنها می‌خوابیدند. خیابان ارباب جمشید را می‌توانکمی پایین تر از میدان فردوسی که همیشه خیلی شلوغ است، پیدا کرد. خیابانی که در آن صدای آب جوی شنیده می‌شود و همه چیز خیلی آرامش بخش است. یک محله‌ی قدیمی و اصیل. در این خیابانسه نقش کات اوت و دو نقش اُخرایی کشیدهو با این پنج نقش همه را به نمایشگاه خیابانی ارباب جمشید دعوت کرده است. یعنی هرکس از ارباب جمشید سر در می‌آورد،پنج کار او را می‌توانست کنار هم ببیند. پای یکی از نقش‌هایش که زیر ستون‌ها بود،شب‌ها هموطنانی می‌خوابیدند. یک بار از یکی از آنها می‌پرسد ماجرای نقاشی‌های دور تا دور ارباب جمشید چیست؟ که فرد می‌گوید: «فکر کنم کار آدم فضایی‌هاست چون زیر همه‌شان یک نشانه گذاشته. یک دایره و یک نقطه تویش.»البتهحالا همه‌ی کارهایش از بین رفته، با این حال، حالِ ارباب جمشید از سر میرزا بیرون نرفته و شاید روزی همه ما بار دیگر به این خیابان برای تماشای نمایشگاه خیابانی دعوت شویم. پیاده‌روی برای شنیدن صدای سکوت جنگ خرابی به بار آورده، سیاهی و ویرانی از در و دیوار دمشق می‌بارد، انگار تمامی ندارد؛ اما کشف انسان که تمام نمی‌شود، میرزا در سفرش به دمشق به دنبال گمشده‌های روح انسان در خرابه‌ها می‌گردد. برای اوتنهایی فردی اهمیت زیادی دارد، تنهایی که بیشتر غربت است تا انزوا. از نظرشغربت اصیل‌ترین حس و حال انسانی است، رنج آور و اضطراب آفرین است اما دروغ نیست. تلخ است اما حقیقت است. غربت بی دلیل انسان نشانه‌ واضحی است که یک جای کار می‌لنگد. نشانه‌ی آن است که اینجا، آنجا نیست. انسان هرچقدر هم که بگرد نمی‌تواند دلیل واضحی برای این غربت پیدا کند. از همین رو در کارهای اولش می‌شد این غربت را به شکل انفرادی دید،حیوانات غریب، آدم‌های غریب، جداجدا. جایی در خیابان شوش غریبی رو به زمین خم شده و ستاره‌ای را تماشا می‌کند که روی زمین افتاده، در بالاتر روی دیوار آجری مردی را می‌بینید که از پشت تیر خورده و غریب است، یا در دزاشیب مرد غریبی خورشید را به شانه می‌برد، یا آنکه سایه‌اش پرنده‌ای‌ست. یا تابلوی پرندگان خیابان شوش که همان تصویر پرواز دسته جمعی پرستوها هنگام غروب است. اما میرزا بعدتر به دنبال غربت‌های دسته جمعی می‌رود، تنهایی‌های همگانی.هرچه تعداد غریب‌ها زیادتر باشد خلوص غربت نیز بیشتر می‌شود. خاورمیانه هم در نظر اومصداق بارز این ماجراست. یک غربت دسته‌جمعی. غربتی که می‌تواند جایگاه انسان را روی زمین مشخص کند. امااین حال و احوال در شرایط زندگی مدرن خیلی پوشیده می‌شود و سخت به دست می‌آید، از همین رو اودر نقش‌هایشبیشتر به این تنهایی‌های جمعی اشاره می‌کند. اینکه ما هم مثل همه انسان‌ها چه جنگی باشد و چه نباشد غریبیم و شاید راه نجات همین غربت باشد.
خبرگزاری مهر طالبان 235 گروگان خود را در شمال افغانستان آزاد کردند Tue Aug 08 22:41:27 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ماموریت لاریجانی به کمیسیون آموزش برای پیگیری وضعیت آموزش یاران Sun Aug 14 11:17:59 IRDT 2016
خبرگزاری مهر مسیر خدمت رسانی و رسیدگی به مشکلات مردمی را باید توسعه بخشید Fri Feb 16 11:16:14 IRST 2018
خبرگزاری مهر روایت زندگی در عراق با نمایش «سرداب» Thu Jan 11 14:28:33 IRST 2018
خبرگزاری مهر 100 مدرسه در مناطق محروم کشور افتتاح می شود Tue Sep 26 09:35:33 IRST 2017
خبرگزاری مهر بلندترین سرسره جهان رونمایی شد Mon Jun 27 10:33:35 IRDT 2016
خبرگزاری مهر تردد از بنادر مسافری هرمزگان برقرار شد Sun Mar 10 10:10:18 IRST 2019
خبرگزاری مهر دستاوردهای انقلاب اسلامی برای جوانان تبیین شود Mon Dec 25 12:10:00 IRST 2017
خبرگزاری مهر جامعه پزشکی در انتخابات 30 تیر شرکت کند Tue Jun 06 14:31:53 IRDT 2017
خبرگزاری مهر برلیناله شب افتتاحیه را با سیاست پشت سر گذاشت/ انتقاد از ترامپ Fri Feb 10 09:49:42 IRST 2017
خبرگزاری مهر 97نفر در استان سمنان نامزد پنجمین انتخابات شورای هیئات مذهبی شدند Thu Oct 26 20:04:31 IRST 2017
خبرگزاری مهر مدیریت واحد جهانی نیرنگ دنیای غرب است/ مقاومت انقلابی رمز پیروزی Mon Dec 10 13:13:34 IRST 2018
خبرگزاری مهر 53 میلیون مترمکعب آب از استان‌های دیگر به همدان منتقل خواهد شد Sat Dec 30 09:19:50 IRST 2017
خبرگزاری مهر مسئولان استانی پیگیر جذب اعتبارات ملی باشند Sat Apr 15 12:06:02 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تشکیل جلسه ستاد برگزاری فینال لیگ قهرمانان در باشگاه پرسپولیس Sun Nov 04 17:55:21 IRST 2018
خبرگزاری مهر موافقت آمریکا با فروش 1/15 میلیارد دلاری تجهیزات نظامی به عربستان Wed Aug 10 00:55:15 IRDT 2016
خبرگزاری مهر عده ای می خواهند کمر پرستاری را بشکنند Wed May 03 13:02:24 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بازارچه خیریه دانشجویان علوم پزشکی ایران برپا می شود Sun Oct 14 11:40:05 IRST 2018
خبرگزاری مهر آغاز فعالیت پایگاه پژوهشی بافت تاریخی دهدشت/افتتاح موزه یاسوج Thu Aug 17 09:22:18 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ماجرای رضاییان و زحماتی که برباد می‌رود/ بازیکنی که حرفه‌ای نیست Tue Jun 28 02:13:37 IRDT 2016
خبرگزاری مهر 3400 طرح در شهرک های صنعتی کشور بهره برداری می شود Wed May 31 13:03:21 IRDT 2017
خبرگزاری مهر رد صلاحیت 128 داوطلب انتخابات شوراهای لرستان/166 نفر انصراف دادند Fri Apr 14 10:06:37 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 165 هزار مسافر نوروزی در فضاهای آموزشی مازندران اقامت کردند Sat Mar 25 15:11:08 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تیم فوتبال صبای قم به دیدار دانش فریدونکنار می‌رود Tue Dec 05 08:41:05 IRST 2017
خبرگزاری مهر مدارس استثنایی و پیش دبستانی قزوین تعطیل شد Sat Jan 19 08:23:02 IRST 2019
خبرگزاری مهر حماسه آفرینی روز قدس تجلی ولایتمداری مردم گیلان است Fri Jul 01 13:34:09 IRDT 2016
خبرگزاری مهر هنر بستری برای خودشناسی است/ زندانی بودن در بعد زمان و مکان Sun Jan 07 10:41:42 IRST 2018
خبرگزاری مهر محدودیت ترافیکی پروژه پل «قدس» اردبیل آغاز شد Mon Jul 03 10:51:07 IRDT 2017
خبرگزاری مهر هشدار انصار الله یمن نسبت به کشیده شدن درگیریها به دریای سرخ Sun Jul 30 17:42:28 IRDT 2017
خبرگزاری مهر صحبت‌ جنجالی نماینده مجلس درباره آبروریزی پرسپولیس وهوادار بدهکار Mon Dec 18 12:20:04 IRST 2017
خبرگزاری مهر وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از حمایت نوبخت برخوردار است Tue Aug 15 16:48:28 IRDT 2017
خبرگزاری مهر هفته سیزدهم کورس اسبدوانی زمستانه گنبد برگزار شد Fri Jan 25 22:39:11 IRST 2019
خبرگزاری مهر 189 طرح گازرسانی در آذربایجان غربی افتتاح و کلنگ زنی می‌شود Thu Feb 02 19:48:37 IRST 2017
خبرگزاری مهر پخش مستند «صیادان پزم» از «گنجینه» شبکه مستند Tue Dec 18 13:49:06 IRST 2018
خبرگزاری مهر کارکردهای حسن و قبح از منظر خواجه نصیرالدین طوسی Mon Mar 27 12:36:36 IRDT 2017
خبرگزاری مهر پیش‌بینی ایجاد 162 هزار فرصت شغلی برای «مددجویان» در سال آینده Tue Feb 05 12:39:10 IRST 2019
خبرگزاری مهر بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) ناجا در استان کرمانشاه افتتاح شد Mon May 01 09:23:42 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ثبت 27 هزار ازدواج در فارس/ متاهلان سازگاری اجتماعی بیشتر دارند Tue Mar 12 11:26:38 IRST 2019
خبرگزاری مهر میزان بودجه شهرداری ظلم به آبادان است/در حق آبادان کوتاهی شده Tue Nov 21 19:55:41 IRST 2017
خبرگزاری مهر دیدار نخست‌وزیر یونان با معاون رئیس‌جمهوری ترکیه Tue Feb 05 20:49:17 IRST 2019
خبرگزاری مهر مظنون به طراحی انفجار «سن‌ پترزبورگ» اعتراف کرد Tue Apr 18 17:47:42 IRDT 2017
خبرگزاری مهر «کوپال» فیلم اختتامیه‌ جشنواره‌ ژنو شد Wed Jan 10 15:56:56 IRST 2018
خبرگزاری مهر وزارت علوم پژوهشگاه شاخص پژوه را منحل کرد Mon Feb 27 20:03:03 IRST 2017
خبرگزاری مهر طرح بیمه فعالان قرآنی تصویب شد/ اعطای تسهیلات به فعالان و موسسات Mon Aug 20 12:42:52 IRDT 2018
خبرگزاری مهر کارگران روغن نباتی فعالیت خود را آغاز می کنند Sun Nov 25 11:52:30 IRST 2018
خبرگزاری مهر ثبت‌نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در بوشهر آغاز شد Wed Mar 08 14:22:23 IRST 2017
خبرگزاری مهر کادر فنی سپاهان تقویت می شود Wed Oct 04 13:38:53 IRST 2017
خبرگزاری مهر 1000 مسجد لرستان بدون امام جماعت هستند/ ضرورت جذب جوانان به مساجد Mon Aug 21 14:03:26 IRDT 2017
خبرگزاری مهر شناسایی و رفع آسیب‌های برنامه‌های عملیاتی سال 98 Mon Mar 04 17:40:59 IRST 2019
خبرگزاری مهر واکنش پوتین به خروج آمریکا از پیمان INF Sat Feb 02 12:44:53 IRST 2019
خبرگزاری مهر افزایش تعداد گیت‌ها و پارکینگ‌های مرز شلمچه و چذابه Thu Oct 26 11:14:41 IRST 2017
خبرگزاری مهر ناطق نوری پس از 28 سال از ریاست فدراسیون بوکس کنار رفت Mon Jul 31 12:55:08 IRDT 2017
خبرگزاری مهر لحظه جان سپردن کودک یمنی در آغوش والدینش Sat Dec 08 16:01:32 IRST 2018
خبرگزاری مهر رئیس کارگروه موارد خاص دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد منصوب شد Fri Jul 14 11:44:22 IRDT 2017
خبرگزاری مهر وابستگی عناصر حمله تروریستی به جریان الاحوازیه Sat Sep 22 10:27:30 IRST 2018
خبرگزاری مهر زمانی: حسینی نیمکت‌نشین شد چون به استراحت نیاز داشت! Tue Jan 23 09:20:26 IRST 2018
خبرگزاری مهر توقف لیورپول برابر نیوکاسل/ مشکلات تیم کلوپ همچنان پابرجاست Sun Oct 01 21:23:09 IRST 2017
خبرگزاری مهر هیات مدیره پرسپولیس رقم ترانسفر طارمی را مشخص می کند Mon Dec 25 09:29:43 IRST 2017
خبرگزاری مهر نیروی امنیتی قوی عامل سربلندی است Wed Jun 29 12:39:13 IRDT 2016
خبرگزاری مهر وقتی جشنواره به یاد زاون تب می‌کند/ اکران در فضای باز Tue Sep 04 13:02:38 IRDT 2018
خبرگزاری مهر مانیتور 34 اینچی مخصوص عکاسان ساخته شد Fri Dec 22 11:33:58 IRST 2017
خبرگزاری مهر قاسم سلیمانی نشان ذوالفقار را از رهبر معظم انقلاب دریافت کرد Sun Mar 10 20:35:49 IRST 2019
خبرگزاری مهر جشنواره تئاتر «بچه‌های مسجد» برگزیدگان خود را شناخت Sat Aug 11 11:06:36 IRDT 2018
خبرگزاری مهر 10 عنوان کتاب تازه از اعضای انجمن قلم رونمایی شد Tue May 29 12:53:39 IRDT 2018
خبرگزاری مهر سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی از تعویق «معامله‌قرن» خبر داد Sun Jan 06 18:30:50 IRST 2019
خبرگزاری مهر 3 پزشک قلابی در قرچک بازداشت شدند Wed Feb 14 10:53:51 IRST 2018
خبرگزاری مهر درخواست کارگردان فلسطینی: درباره کشور ما بیشتر فیلم بسازید Sun Dec 17 12:23:05 IRST 2017
خبرگزاری مهر آموزش های دوره ای سواد رسانه در استان قزوین برگزار می شود Sun Feb 12 09:05:20 IRST 2017
خبرگزاری مهر مشکل رانش زمین چوار به خوبی کنترل شده است Tue Nov 14 12:28:15 IRST 2017
خبرگزاری مهر 3 کیلوگرم تریاک از مسافر اتوبوس کشف شد/ جاسازی مواد مخدر دور کمر Mon May 29 17:37:45 IRDT 2017
خبرگزاری مهر انتظار مردم هرمزگان اجرای اقتصاد دریا محور است Tue Feb 14 20:09:30 IRST 2017
خبرگزاری مهر استاندار فوت 9هم استانی در حادثه واژگونی اتوبوس را تسلیت گفت Tue Feb 13 08:58:08 IRST 2018
خبرگزاری مهر امنیت در تهران از پایتخت کشورهای اروپایی هم بیشتر است Wed Dec 27 13:37:50 IRST 2017
خبرگزاری مهر اسکورت روزانه 600 محموله کمکی به زلزله‌زدگان ازمحور روانسر Sat Nov 25 11:40:21 IRST 2017
خبرگزاری مهر بازرسی فارس بالغ بر 3 هزار مناقصه و مزایده را نظارت کرده است Wed Jun 22 12:33:18 IRDT 2016
خبرگزاری مهر ورود تمام قد پلیس برای حمایت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق کالا Thu Apr 26 03:53:07 IRDT 2018
خبرگزاری مهر درماندگی آمریکا در برابر ملت ایران دلیل حقانیت و اقتدار ما است Sun Feb 18 10:35:18 IRST 2018
خبرگزاری مهر بی‌حرمتی به نمایندگان ایران پاسخ داده می‌شود/بساط سامسونگ جمع شود Fri Feb 09 06:09:31 IRST 2018
خبرگزاری مهر ایجاد2000 فرصت شغلی باتبدیل محور خرم‌آباد - پلدختر به مسیرگردشگری Sat Jun 25 13:10:03 IRDT 2016
خبرگزاری مهر وزش باد گرم در گیلان/دمای هوا 5 تا 10 افزایش می یابد Tue Dec 25 18:45:00 IRST 2018
خبرگزاری مهر خرید تضمینی 252 تن پنبه از کشاورزان خراسان‌جنوبی Sat Jan 27 13:50:05 IRST 2018
خبرگزاری مهر نمازجمعه در حوزه فرهنگی و بصیرت‌افزایی جامعه نقش مهمی ایفا کند Mon Dec 17 16:39:04 IRST 2018
خبرگزاری مهر سیل و رانش زمین در فیلیپین 133 کشته بر جای گذاشت Sat Dec 23 09:13:19 IRST 2017
خبرگزاری مهر جلسه علنی آغاز شد/بررسی لایحه CFT در دستور کار مجلس Wed Jan 09 08:31:01 IRST 2019
خبرگزاری مهر خط کشی معابر سطح شهر کرمان آغاز شد Sun Jan 15 18:06:02 IRST 2017
خبرگزاری مهر نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به تهران آمد Sun Jul 31 10:47:36 IRDT 2016
خبرگزاری مهر واژگونی اتوبوس مسافربری در محور طبس یک کشته برجای گذاشت Mon Jan 23 10:55:17 IRST 2017
خبرگزاری مهر برای استمرار برجام ازاروپا انتظار داریم بدعهدی آمریکا راجبران کند Tue Jun 12 22:51:47 IRDT 2018
خبرگزاری مهر «قاتلی که در آرزوی جایی در بهشت بود» نقد و بررسی می‌شود Tue Oct 16 11:53:24 IRST 2018
خبرگزاری مهر انتقال فن‌آوری حساس هسته‌ای به ریاض به پیگردقضایی ترامپ می‌انجامد Wed Feb 20 17:33:08 IRST 2019
خبرگزاری مهر ماشین سازی با کمک هواداران به لیگ برتر می آید Sun Jul 09 18:30:09 IRDT 2017
خبرگزاری مهر سرلشکر جعفری روز نیروی دریایی ارتش را تبریک گفت Thu Dec 06 13:36:54 IRST 2018
خبرگزاری مهر محیط‌زیست استان البرز در معرض تهدید است Mon Mar 11 18:12:41 IRST 2019
خبرگزاری مهر 6.1 میلیارد ریال اعتبار بسته رونق تولید به جویبار تخصیص یافت Wed Dec 20 15:50:05 IRST 2017
خبرگزاری مهر قراردادهای 36روزه؛خط بطلان بر امنیت شغلی/ دستور کار تازه دولت Wed Feb 15 15:09:28 IRST 2017
خبرگزاری مهر ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون؛ ششمین قاتل جهان Thu Apr 26 14:16:06 IRDT 2018
خبرگزاری مهر پیونگ یانگ: برای غرق کردن «کارل وینسون» آماده ایم Sun Apr 23 12:13:42 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دانشجویان در توسعه شهرستان کنگان نقش‌آفرینی کنند Thu Dec 06 01:59:18 IRST 2018
خبرگزاری مهر قالیباف فردا به ورامین و استان فارس می رود Sat May 13 17:21:50 IRDT 2017
خبرگزاری مهر رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خواستار افتتاح بیمارستان کوثر شد Sat Dec 31 09:43:10 IRST 2016
جام نیوز خیانت خواننده مرد به بیانسه Mon Dec 04 20:20:56 IRST 2017
شفقنا رابطه ایران و عراق به کجا می انجامد؟ Tue Jul 17 15:40:30 IRDT 2018
جام نیوز عاشق استقلال هستم و آرزو دارم سال 96 بازیکن استقلال شوم Wed Mar 15 14:20:27 IRST 2017
اقتصاد آنلاین آخرین وضعیت مطالبات رانندگان و کامیون‌داران/ تامین قطعات با ارز4200 Wed Jul 18 23:09:19 IRDT 2018
تی نیوز گلایه دفاتر پیشخوان از همراه اول؛ سیم کارت خام در ازای بازاریابی برای ترابرد؟ Tue Aug 15 22:32:48 IRDT 2017
پارسینه نحوه دریافت ارز مسافری و دانشجویی Thu Apr 12 23:06:39 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران شهرک ویلایی ریما در ارومیه احداث می‌شود Mon Jan 14 13:09:46 IRST 2019
تی نیوز شرق استان کرمان پیشتاز در صلح و سازش Sun Apr 15 17:56:42 IRDT 2018
بولتن نیوز اضافه شدن 2 بخش تازه به شبکه نمایش Sun Jul 30 09:49:04 IRDT 2017
اعتدال واردات سیب زمینی تکذیب شد Thu Mar 02 22:28:43 IRST 2017
فردا ماجرای کپی‌برداری اصغر فرهادی از بیضایی چه بود؟ Wed Apr 12 11:15:48 IRDT 2017
ایسکانیوز تشکیل کمیته مقابله با بحران و امدادرسانی به مناطق سیل زده در دانشگاه آزاد اسلامی Tue Mar 26 14:55:55 IRDT 2019
ایسکانیوز مدال برنز گرند پری ترکیه بر گردن دانشجوی دانشگاه آزاد بجنورد Sun Apr 08 12:14:02 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی دولت و مجلس نظارت بر وضعیت اقتصادی را تشدید کنند Fri Sep 07 14:46:00 IRDT 2018
خبرگزاری فارس فشار 10 گروه حقوق بشری بر ماکرون برای توقف فروش سلاح به عربستان Wed Apr 04 19:39:00 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم "گمشده مزار شریف" با طرح جدید به نمایشگاه کتاب آمد Wed May 09 13:56:03 IRDT 2018
پارس نیوز مصلحی:برخی در کشور به نظام در حال فروپاشی آمریکا دلخوش کرده‌اند Wed Jan 04 08:15:00 IRST 2017
میزان 8 راهکار برای غلبه بر خستگی مزمن Fri Feb 16 14:06:45 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران حمایت بانک ملت از برگزاری مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران Sun Apr 16 12:15:18 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم بوشهر| عملیات اجرایی سد مخزنی خاییز تنگستان آغاز شد Sun Feb 10 17:12:36 IRST 2019
فرارو آیت‌الله موسوی جزایری از «امامت جمعه اهواز» استعفا داد Tue Feb 19 14:03:35 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران همکاری حامد بهداد و صداپیشه «دکتر ژیواگو»/ تهامی: به اندازه موهای سرم آنونس فیلم گفتم! Wed Jul 26 08:40:02 IRDT 2017
جماران جزئیات طرح کارت خرید کالای ایرانی/ 2میلیون کارت به ارزش 10 هزار میلیارد Sun Aug 06 10:33:21 IRDT 2017
تابناک صندوق پس انداز یکم،مسیری فرسایشی برای خانه‌دار شدن مردم / خانه‌های خالی که در مالکیت بانک‌ها هستند / طلسم آزاد راه شمال کی شکسته خواهد شد؟ Tue Jul 11 00:33:04 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران رونمایی از طرح استادیوم جدید باشگاه رئال مادرید Thu Apr 04 11:25:01 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران 7 نمایشگاه در ماه مبارک رمضان برپا می شود Wed May 30 13:03:26 IRDT 2018
پایگاه خبری الف حق‌شناس: روحانی از همراهی اصلاح‌طلبان بعد انتخابات هم استفاده کند Tue Aug 01 08:20:20 IRDT 2017
افکارخبر گزارش زنده؛ الهلال 1 - پرسپولیس 0 Tue Sep 26 19:36:40 IRST 2017
تی نیوز نیکبخت حاضر به گذشت از تقصیرات قلعه نوعی نیست Thu Jul 27 15:39:25 IRDT 2017
دولت بهار قیمت خودرو سرعت گرفت Mon Aug 14 09:48:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران دید افقی در کنگاور به هزار متر رسید/جوانرود پر بارش ترین شهر استان کرمانشاه Sat Apr 28 10:27:36 IRDT 2018
پارس نیوز چند هزار نفر به کنسرت‌های معتمدی رفتند؟ Tue Apr 09 14:50:00 IRDT 2019
خبرگزاری دانشجو وزیر ارشاد از نمایشگاه کتاب بازدید کرد Thu May 04 12:57:37 IRDT 2017
اکو ویژن نخستین پیش بینی سود هر سهم 96 دفرا Mon Feb 13 14:45:13 IRST 2017
واحد مرکزی خبر روسیه: آمریکا هیچ چیز محسوسی برای بهبود روابط با مسکو پیشنهاد نکرده است Wed Jun 21 21:10:25 IRDT 2017
تی نیوز علت گرانی بلیت تهران-استانبول، توقف در فرودگاه اتاتورک است Mon Apr 09 19:15:14 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر سرشماری زمستانه حیات وحش طالقان Wed Dec 27 17:30:42 IRST 2017
تیتر نیوز واکنش ستاره ایرانی به پیشنهاد منچسترسیتی Tue Jul 31 11:23:47 IRDT 2018
بهار نیوز طبیعت بهاری شمال کشور Fri Apr 06 19:50:08 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن نشست «گفتمان‌سازی سبک زندگی قرآنی» در ایکنا استان مرکزی برگزار شد Thu Feb 02 08:46:50 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مکرون فرد شماره دو رقیب انتخاباتی نتانیاهو را به پاریس دعوت کرد Mon Apr 08 19:04:00 IRDT 2019
خبرآنلاین فرمانده کل سپاه: دیگر پشمی در کلاه آمریکا نیست Thu Mar 07 14:38:08 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و اروپا؛ همداستانِ تقابل با یکجانبه گرایی Thu Jul 05 10:03:00 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر تجلیل از خانواده شهدا وجانبازان باشت Sun Jan 13 13:39:35 IRST 2019
پایگاه خبری الف سخنگوی شورای نگهبان: «برای حصر یک مرجع قانونی تصمیم گرفته است» Sat Mar 11 15:09:41 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم 15 تیرماه؛ آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره سراسری شعر رضوی در همدان Sat Jun 24 16:00:41 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا گرمای هوا با چاشنی نوسان برق در کهنوج Thu Jun 01 09:49:39 IRDT 2017
تی نیوز اعلام پیامکی «سوابق بیمه ای» طی 2 ماه آینده Sun Aug 27 15:01:10 IRDT 2017
ایسکانیوز پاسخ قاطع دیبالا به پیشنهاد منچستریونایتد Sun Jan 21 10:56:15 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران فراز و نشیب‌های توسعه انرژی‌های تجدید پذیر Tue May 30 11:25:43 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران انگلیس در هراس از توفان سهمگین هکتور Wed Jun 13 20:39:06 IRDT 2018
ورزش 3 خط و نشان مسلمان برای کاپیتان نفت (عکس) Sat Jul 22 07:36:00 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران مشخصات سیگارهای جعلی اعلام شد + جدول Sat Nov 04 00:07:00 IRST 2017
تجارت نیوز ژاپن احتمالا به زودی خرید نفت از ایران را متوقف می‌کند Sun Nov 18 10:07:53 IRST 2018
واحد مرکزی خبر یونان: رفتار ناقض قوانین بین المللی را نمی پذیریم Wed Jul 11 13:46:06 IRDT 2018
میزان فهرست 10 بازیکن گرانقیمت لیگ جزیره/ سانچز بیشترین دستمزد را می‌گیرد Wed Feb 07 06:00:13 IRST 2018
آفتاب ایران علی علیپور: در ایران و آسیا برای من و طارمی پنالتی نمی گیرند! Mon Aug 21 17:14:05 IRDT 2017
اکو ویژن سهم حمل و نقل ریلی در جابجایی مسافر و بار به 20 و 30 درصد می رسد Tue Mar 14 13:15:15 IRST 2017
رجا نیوز هشدار رئیس پلیس پایتخت به برخی ماموران Tue Mar 19 14:04:49 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران صدور 44 پروانه بهره برداری صنعتی در هرمزگان Sun Oct 29 08:50:00 IRST 2017
جماران کاپیتان ژاپن برای ملی پوشان ایران کُری خواند Sat Jan 26 10:30:22 IRST 2019
تی نیوز پیش فروش اینترنتی «تابستان داغ» آغاز شد Tue Aug 29 01:29:21 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی آغاز مسابقات فوتبال گروه 2 نوجوانان کشور در یزد Thu Apr 27 01:17:00 IRDT 2017
آریا پاسخ وزارت امور خارجه به شبهات الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو Mon Jan 29 10:56:59 IRST 2018
واحد مرکزی خبر هشدار وزیر امنیت انگلیس درباره ظهور مجدد القاعده Tue Dec 25 14:55:22 IRST 2018
صبح تهران حضور شبانه امیر تتلو در منطقه زلزله کرمانشاه +عکس Sat Nov 18 11:23:06 IRST 2017
پایگاه خبری الف 6 عامل داعش در فارس به زندان محکوم شدند Wed Jun 21 15:48:20 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو خبرنگاران چشم ناظر مردم و سرداران جبهه مبارزه با فساد هستند Wed Aug 08 12:41:07 IRDT 2018
خبرگزاری فارس اینجا در سال‌های پرافتخار قدم بزنید Thu Feb 28 19:24:16 IRST 2019
ایران آنلاین پخش خندوانه از 26 اردیبهشت در شبکه نسیم Sat May 12 13:50:50 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران ترمیم 3 دهانه از طاق پوش‌های مسجد جامع شوشتر Tue Jul 04 09:37:04 IRDT 2017
تهران پرس بی‌محلی ادامه‌دار دولت به برنج ایرانی/ ایران 30 هزار تن برنج هندی می‌خرد Fri Nov 03 07:40:00 IRST 2017
واحد مرکزی خبر چشم‌ها را باید شست، کیش را جور دیگری باید دید Sun Nov 25 16:03:05 IRST 2018
تهران پرس بسته اخبار اجتماعی ایسنا Wed Apr 11 20:16:00 IRDT 2018
تی نیوز استخدام فروشنده خانم جهت مانتو فروشی در اصفهان Sun Jul 23 14:01:52 IRDT 2017
تی نیوز ابتکار شهرداری ماکلوان؛ اهدای بذر سبزیجات بجای پسماند Tue Aug 08 17:23:49 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر اعلام آمادگی قطر برای تسهیل میانجی‌گری بین این کشور و اعضای شورای همکاری Tue Jun 06 11:45:30 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران حمام شن در کویرلوت سوژه نشنال جئوگرافیک شد Wed Jan 17 02:01:01 IRST 2018
بهار نیوز خودروسازان سوار بر بی‌کیفیت‌ها می‌تازند! Wed Dec 13 10:56:13 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تکمیل 22 بیمارستان با تجهیز و راه‌اندازی تخت‌های بیمارستانی در کشور Tue Jul 11 11:03:55 IRDT 2017
تی نیوز صعود 800 کوهنورد به رندوله اشنویه آغاز شد Fri Apr 13 13:44:47 IRDT 2018
ایلنا دعوت میشل عون برای بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان Sun Jan 20 14:46:42 IRST 2019
گویا آی تی کاهش مشکلات چشم و سردرد با تعویض مانیتور کامپیوتر Tue Oct 03 17:30:29 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی پاکستان حمله تروریستی در فرانسه را محکوم کرد Fri Jul 15 15:04:00 IRDT 2016
صبحانه با خبر سهام عادی و سهام ممتاز چیست؟ Mon Sep 25 14:41:10 IRST 2017
خبر گزاری دانا فیس بوک از کودکان کلاهبرداری می کند Sun Jan 27 09:02:22 IRST 2019
واحد مرکزی خبر برگزاری تورهای نیم روزه و یک روزه گردشگری در استان فارس Wed Mar 29 12:43:40 IRDT 2017
میزان «چریک‌های کت و شلواری» چه کسانی هستند؟ / ماموریت ویژه برای سفرایی که باید فعالیت‌شان را چند برابر کنند Tue Jul 31 07:01:02 IRDT 2018
ایران آنلاین سایت لرزه نگاری از دسترس خارج شد Wed Apr 05 11:40:30 IRDT 2017
مشرق نیوز سرپرست جدید استقلال انتخاب شد Sun Jul 29 14:35:19 IRDT 2018
رجا نیوز منوچهر پوراحمد درگذشت Sat Jan 20 17:08:39 IRST 2018
خبر گزاری دانا رحمانی فضلی: باید از حریم خانواده و جامعه در فضای مجازی صیانت کرد Wed Sep 06 12:24:26 IRDT 2017
بی باک نیوز خلاصی از کمردرد به روش جراحی Sat Apr 15 10:07:01 IRDT 2017
تابناک ‌نمی‌توان به مردم بیش از این فشار آورد/ دولت هزینه‌های سلطنت مآبانه را کم کند Wed Oct 31 13:46:24 IRST 2018
جهان نیوز چند نفر در جهان به سه زبان حرف می‌زنند؟ Sat Jul 28 07:58:08 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران جمعیت هلال احمر استان ایلام باید به امکانات جدید و روز مجهز شود Thu May 10 16:59:16 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر هم افزایی برای رونق بیشتر تولید استان مرکزی Tue Apr 16 16:08:41 IRDT 2019
اتاق خبر24 «منبر» اینستاگرام نیست Fri Sep 21 06:00:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران زیرساخت‌های مهارت‌افزایی در استان بوشهر توسعه یافت Wed Nov 15 14:37:00 IRST 2017
واحد مرکزی خبر نگرانی بلاروس و روسیه از فعالیت های ناتو در حوزه دریای بالتیک و لهستان Wed May 30 10:53:10 IRDT 2018