خبرگزاری مهر - Tue Nov 14 16:23:51 IRST 2017 نمایش خبر

من به حیران نبودن انسان اعتراض دارم!

میرزا رنگ اخرایی‌اش را برمی‌دارد و بیرون می‌رود، پیاده‌روی می‌کند تا آن‌جایی که دیواری او را به کشف فرا می‌خواند، بعد این کلمات هستند که در سرش جاری می‌شوند تا در نهایت هنری متفاوت ثبت شود.

دریافت 6 MB مجله مهر: کارش متفاوت بود، او با رنگ اخرایی از کوچه پس کوچه‌های تهران تا خرابه‌های دمشق را نقاشی می‌کرد، اما نشانه‌ای از نقاش این طرح‌ها دیده نمی‌شد و حتی در ویدئوها چهره‌اش را پوشانده شده بود! نقش‌هایش تفاوت داشتند، با یک نگاه کردن همه جزییات را نمی‌شد دید، باید دقت کرد، دقیق شد و فکر کرد که چرا و چطور این طرح روی دیوار نقش بسته است. طرح‌های مختلف زیادی بود، اما درک من با درک بغل دستی‌ام فرق می‌کرد. من می‌گفتم دلش را به یارش داده، بغل دستی‌ام می‌گفت دلش را دزدیده‌ است! و چقدر راه است میان این حرف‌ها. اگر می‌خواهید او را بشناسید، صفحه اینستاگرامش را بخوانید، از پست اول تا آخر با او زندگی کنید، نوشته‌هایش را بخوانید، آن‌وقت دغدغه‌هایش را می‌شناسید، می‌فهمید که او پیاده‌روی می‌کند، در پیاده‌روی‌هایش نشانه‌ها را می‌یابد و بعد با کلمات روایت می‌کند. بیش‌تر از 300 پست در صفحه‌اش دارد، وقت بگذارید و بخوانید و ببینید، با او به پیاده‌روی‌هایش برای شنیدن صدای سکوت در در خرابه‌های دمشق بروید و هربار برای طرح‌ها داستان خودتان را بگویید. مطمئن باشید که خسته نمی‌شوید. در این گزارش توضیحاتیرا درباره کارش می‌خوانید، کسی که نامش نیست، عکسش نیست و همه‌اش همان نقش‌هایی است که از او منتشر شده است. متن‌ها و خاطراتی هم که از او در متن استفاده شده را می‌توانید در متن‌های اینستاگرام بخوانید. یادمان رفته در زندگی‌مان حیرت کنیم میرزا در نقاشی‌هایشبه دنبال ایجاد و دریافت حیرت است. از نظرش انسان معاصر خیلی حیران نمی‌شود. ذوق می‌کند، غمگین می‌شود، تعجب می‌کند، عصبانی می‌شود اما حیرت نمی‌کند.اینکه انسان چیزی را می‌بیند که معنای آن را نمی‌داند و چنین مسئله‌ای او را حیران می‌کند و نظم زندگی او را برهم می‌زند.نبود این حیرت تا حدودی تقصیر علوم تجربی است.آنها روحیه‌ای ایجاد کرده‌اند که ما برای هرچیزی یک تعریف یک خطی داریم و همین تعریف اعتماد به نفس انسان را از او می‌گیرد. انسان از شناخت فردی باز می‌ماند و شناخت را به علم واگذار می‌کند. می‌گوید تو بشناس به ما هم بگو. او در نقاشی خیابانی به دنبال ایجاد و دریافت این حیرت است. می‌خواهدنظم موجود برهم بخورد. می‌خواهدامکان حیرت را فراهم کند. جایی که کسی انتظار ندارد ناگهان چیزی را ببینید که برای فهمش کسی نیست به او کمک کند و او خودش باید آن را بفهمد. میرزامثالی درباره دیدن خودش در آینه یک تاکسی دارد و می‌گوید وقتییک بار توی تاکسی نشسته بوده و چشمش به آینه بغل تاکسی که تنظیم نبوده، می‌افتد. اصلا این آینه بوده که او را به خودش نشان می‌داد.حواسشنبوده، برای یک لحظه در شرایطی که آمادگی‌اش را نداشتهخودشرا دیده. آن‌هم جایی که انتظارش را نداشته است. او هنوز هم معتقد استآن تصویری که از خودشدیدهواقعی‌ترین تصویری بود کهدیده است. از نظرشآینه‌های شهری چنین کارکردی دارند و به همین دلیل در دوره‌ای آئینه‌هایی را روی دیوارهای شهر نصب کرده است، اودوست داردآدم‌ها را جایی که انتظارش را ندارند نشان خودشان بدهد. غیرمنتظره بودن امکان حیرت را فراهم می‌آورد ویک جور خرق عادت است. اخرایی رنگی که انسان نخستین داشت نقاشی‌های میرزا همه‌شان رنگ یکسانی دارند، یک جور قرمز خاصی که البته خودش می‌گوید «رنگ اخرایی». به هر حالانسان نخستین خاک اخرا داشت و دیوار. به نظر می‌رسد هر سال که گذشته بر تاثیر نقش‌های انسان نخستین اضافه شده و رازآلودتر شده‌اند.نقش‌هایی که محصول حیرت انسان‌هایی است که خودشان پدیده‌ها را می‌شناختند. میرزا هم آن ابزار ساده و بی‌ریا را در اختیار داشته،خاک اخرا که در این سال‌ها تمام نشده و هنوز روی زمین خدا هست. دیوار هم که این روزهاخیلی بیشتر از زمان انسان‌های نخستین وجود دارد، چوندر شهر غارهای بیشتری به نسبت کوهستان وجود دارد. به حیران نبودن انسان اعتراض دارم! نقاشی خیابانی در همه دنیا هنری اعتراضی است، اعتراض‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی در بسیاری از کشورها از طریق این طرح‌های خیابانی به گوش مردم و حتی مسئولین می‌رسد، اما نگاه میرزا فرق می‌کند، البته او هم اعتراض دارد، اما از جنسی دیگر. قطعا کسی که در خیابان و آن هم غیرقانونی کار می‌کند یک دردی دارد. اما درد او کلی‌تر از اعتراضات سیاسی و اجتماعی است. آنها تاریخ مصرف دارند. کهنه می‌شوند و بی‌اعتبار. اما چه می‌شود، رازی که نقش‌های نخستین با ما درمیان می‌گذارند همچنان تازه هستند این طرح‌هااعتراض به حیران نبودن است، اعتراضی کهمخاطبش انسان است نه سیاست و حکومت خاصی. المان‌ها خودشان ظهور می‌کنند شاید از اولین سوال‌ها و فکرهاییکه درباره آثار میرزا به ذهن می‌رسد این باشد که طرح‌ها و ایده‌ها از کجا می‌آیند،اما همه این المان‌ها ظهور می‌کنند. مهم می‌شوند و معنی‌شان گسترش پیدا می‌کند و بی انتها می‌شوند. چیزی که پیش از اینیک معنا داشت ناگهان وسعتی پیدا می‌کند که مثل دشتی بی‌نهایت می‌توان در آن دوید، خستگی در کرد، خوابید، بیدار شد.به نظر می‌رسد این قاعده درباره همه‌ اجزا عالم صدق می‌کند.اما همین که احساس کنید آن چیز را شناخته‌اید همه چیز تمام می‌شود. دیگر بیکران نیست. ما اغلب خودمان اشیا بی‌نهایت را برای خودمان کوچک و حقیر می‌کنیم تا خیال خودمان را راحت کنیم که شناختیمشان. هستی اما رازهایش را به گوش کسی می‌گوید که محرم باشد و ظرفیت این را داشته باشد که می‌توان چیزی را تا آخر عمر کشف کرد و نشناخت. او در آثارش از شمع و آینه استفاده می‌کند، اما همین طرح‌ها که ممکن است در ذهن هرکدام از ما معانی محدودی داشته باشند،همین که روی دیوار می‌روند شمع یا آینه با سخاوت و مهربانی، با همه‌ی معانی‌شان به استقبال مخاطب می‌رود. این لطفی است که هستی به همه ما دارد. داستانِ کلمات یکی از نکته‌های دیگری که در آثار میرزا خیلی دیده می‌شود، متن‌های پر و پیمان پایین عکس‌ها و فیلم‌هایش است. جالب است که در پایین پست‌هایش متن‌ها و برداشت‌های جالبی را از برخی آثار می‌توان خواند، در یکی از نقش‌ها،نقشی کشیدم که انسانی دستانش را تابانده بود و نگاهش را به خورشیدی تابان داده بود. بعد از منتشر شدن آن تصویر بسیاری معنایی را که از نقش برداشت کرده‌اند، برایش می‌نویسند،تک تک نظرات این نقشمی‌توانست شعر کوتاه و زیبایی باشد. انسان‌هایی که خودشان را شاعر نمی‌دانستند اما به زیبایی شعر سروده بودند. کار میرزا جدا از ادبیات نیست، نقش‌ها با متن‌هایی که زیر آن‌ها می‌نویسد، کامل‌تر می‌شوند. خاطره‌ای از همین تاثیر کلمه را زیر یکی از پست‌هایش این‌طور نوشته: «وقتی داشتم نقشی که سر تقاطع سمیه و موسوی است را می‌کشیدم پلیس آمد. کار تمام شده بود. گفت باید با من بیای چون کاری که کردی سیاسی و غیر قانونی است. گفتم من با شما میایم فقط شما برای من بگو من چه چیزی کشیدم. پلیس به نقش نگاهی انداخت و گفت چه می‌دانم چه کشیدی. بعد گفت یک آدم کشیدی که روی سرش یک پرنده است. گفتم دم شما گرم. دقیقا همین را کشیدم. گفت خب یعنی چه؟ گفتم یعنی این پرنده فقط به این آدم اعتماد دارد و به زمین اعتماد ندارد. گفت فقط همین؟ گفتم بله. گفت زودتر جمع کن برو من ندید میگیرم. برای خودت دردسر درست نکن!» من آنجا احساس کردم کلمه برای آن مامور پلیس همه چیز را جا انداخت. چون خودم هم همیشه دوزاری‌ام با کلمات می‌افتد.» کلمه همه‌چیز است برای میرزا کلمه معنی ویژه‌ای دارد، همه‌چیز از کلمه به وجود آمده است،انجیل یوحنا با این آیه آغاز می‌شود: در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و بعد اسلامی می‌آید که معجزه‌اش فقط کلمه ‌است. او کلمه را همه‌چیز می‌داند، به این شکل کهاگر ستاره‌ای را نقاشی کند، آن ستاره از هزاران کلمه ساخته شده؛ نور، آرزو، امید، عشق، دست‌نیافتنی بودن، رویا، خیال، انگیزه، حرکت، تابش، وهم، مقاومت، انتطار، بخشش و هزاران کلمه‌ دیگر که هر آن می‌توان آن‌ها را با تماشای ستاره‌ها کشف کرد. حالا ممکن است یک نفر بگوید ستاره‌ای درخشید و ستاره‌ای درخشان را نقاشی کند. هر دو از استفاده از کلمه ناگزیرند. میرزا هستی را خلق شده با معانی مختلف می‌داند وانسان‌ها را هم کاشفان معانی و کلماتی معرفی می‌کند. یعنیهمه ما با کلمه در ارتباط با یکدیگر هستیم. نمایشگاهی بدون مرز میرزا نمایشگاه‌های مختلفی را برپا کرده است، اما همه‌شان در سطح شهر بوده‌اند و نه در گالری‌هایی که به برای این‌کار می‌شناسیم، البته تجربه برگزاری این سبک نمایشگاه با بقیه متفاوت است، اولین تجربه نمایشگاهی را در نمایشگاه خیابانی ارباب جمشید داشته است. به هر حال درگالری‌ها دایرهرفتار مخاطب محدود است مثلا یک نفر نمی‌تواند شب تا صبح پای یک نقاشی بخوابد، یا سیگار روشن کند یا هروقت دلش خواست از خانه راه بیفتد و نقاشی ببیند، از طرفی جنس مخاطب هم در گالری‌ها محدود است، عموما در تهران وقتی جمعه‌ها از این گالری به آن گالری بروید متوجه تکراری بودن آدم‌ها می‌شوید، اما برگزاری نمایشگاه بدون هیچ مجوزی در مرکز تهران دایره‌ مخاطبان میرزا راگسترش داده است. کارتن‌خواب‌های ارباب جمشید اولین مخاطبان او بوده‌اند ودرباره‌ کارها نظر می‌دادند و پای آنها می‌خوابیدند. خیابان ارباب جمشید را می‌توانکمی پایین تر از میدان فردوسی که همیشه خیلی شلوغ است، پیدا کرد. خیابانی که در آن صدای آب جوی شنیده می‌شود و همه چیز خیلی آرامش بخش است. یک محله‌ی قدیمی و اصیل. در این خیابانسه نقش کات اوت و دو نقش اُخرایی کشیدهو با این پنج نقش همه را به نمایشگاه خیابانی ارباب جمشید دعوت کرده است. یعنی هرکس از ارباب جمشید سر در می‌آورد،پنج کار او را می‌توانست کنار هم ببیند. پای یکی از نقش‌هایش که زیر ستون‌ها بود،شب‌ها هموطنانی می‌خوابیدند. یک بار از یکی از آنها می‌پرسد ماجرای نقاشی‌های دور تا دور ارباب جمشید چیست؟ که فرد می‌گوید: «فکر کنم کار آدم فضایی‌هاست چون زیر همه‌شان یک نشانه گذاشته. یک دایره و یک نقطه تویش.»البتهحالا همه‌ی کارهایش از بین رفته، با این حال، حالِ ارباب جمشید از سر میرزا بیرون نرفته و شاید روزی همه ما بار دیگر به این خیابان برای تماشای نمایشگاه خیابانی دعوت شویم. پیاده‌روی برای شنیدن صدای سکوت جنگ خرابی به بار آورده، سیاهی و ویرانی از در و دیوار دمشق می‌بارد، انگار تمامی ندارد؛ اما کشف انسان که تمام نمی‌شود، میرزا در سفرش به دمشق به دنبال گمشده‌های روح انسان در خرابه‌ها می‌گردد. برای اوتنهایی فردی اهمیت زیادی دارد، تنهایی که بیشتر غربت است تا انزوا. از نظرشغربت اصیل‌ترین حس و حال انسانی است، رنج آور و اضطراب آفرین است اما دروغ نیست. تلخ است اما حقیقت است. غربت بی دلیل انسان نشانه‌ واضحی است که یک جای کار می‌لنگد. نشانه‌ی آن است که اینجا، آنجا نیست. انسان هرچقدر هم که بگرد نمی‌تواند دلیل واضحی برای این غربت پیدا کند. از همین رو در کارهای اولش می‌شد این غربت را به شکل انفرادی دید،حیوانات غریب، آدم‌های غریب، جداجدا. جایی در خیابان شوش غریبی رو به زمین خم شده و ستاره‌ای را تماشا می‌کند که روی زمین افتاده، در بالاتر روی دیوار آجری مردی را می‌بینید که از پشت تیر خورده و غریب است، یا در دزاشیب مرد غریبی خورشید را به شانه می‌برد، یا آنکه سایه‌اش پرنده‌ای‌ست. یا تابلوی پرندگان خیابان شوش که همان تصویر پرواز دسته جمعی پرستوها هنگام غروب است. اما میرزا بعدتر به دنبال غربت‌های دسته جمعی می‌رود، تنهایی‌های همگانی.هرچه تعداد غریب‌ها زیادتر باشد خلوص غربت نیز بیشتر می‌شود. خاورمیانه هم در نظر اومصداق بارز این ماجراست. یک غربت دسته‌جمعی. غربتی که می‌تواند جایگاه انسان را روی زمین مشخص کند. امااین حال و احوال در شرایط زندگی مدرن خیلی پوشیده می‌شود و سخت به دست می‌آید، از همین رو اودر نقش‌هایشبیشتر به این تنهایی‌های جمعی اشاره می‌کند. اینکه ما هم مثل همه انسان‌ها چه جنگی باشد و چه نباشد غریبیم و شاید راه نجات همین غربت باشد.
خبرگزاری مهر فیلم‌های کوتاه داستانی «سما» اعلام شد/ معرفی هیات انتخاب Tue Apr 04 09:33:40 IRDT 2017
خبرگزاری مهر برگرداندن صدور مجوز به روال قبل به نفع موسسات قرآنی است Sat Sep 08 12:30:05 IRDT 2018
خبرگزاری مهر رئیس بزرگترین حزب مخالف دولت سودان به خارطوم بازگشت Thu Jan 26 20:57:48 IRST 2017
خبرگزاری مهر آیین نامه انضباطی دانشجویان درخصوص فضای مجازی تغییر خاصی نداشت Sat Apr 27 09:00:52 IRDT 2019
خبرگزاری مهر مستند «بزرم رزم» اکرانی نوستالژیک از موسیقی ایرانی در دهه 60 بود Wed Apr 11 11:01:22 IRDT 2018
خبرگزاری مهر با این عینک راحت بخوابید! Mon May 29 09:37:48 IRDT 2017
خبرگزاری مهر برگزاری 400 برنامه متنوع طی عید غدیر در ایلام Thu Sep 07 13:58:46 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تصویر عینی از معلم انقلاب در «شریعتی بدون روتوش» Sat May 11 11:36:09 IRDT 2019
خبرگزاری مهر مردم خرمشهر اسامی اعضای شورای شهر خود را شناختند Sat May 20 07:20:33 IRDT 2017
خبرگزاری مهر روابط میان دو دستگاه وقف ایران وافغانستان توسعه می یابد Tue May 01 12:30:43 IRDT 2018
خبرگزاری مهر پرونده‌های انتخابات تا یکی دو ماه آینده جمع‌بندی می‌شود Tue Jul 25 12:51:40 IRDT 2017
خبرگزاری مهر فصلنامه مردم نامه رونمایی می شود Fri Apr 28 20:52:04 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اکران «مغزهای کوچک زنگ زده» پس از جام جهانی/ پخش به فیلمیران رسید Sun Feb 18 08:37:16 IRST 2018
خبرگزاری مهر 4 میلیارد تومان کمک بلاعوض به 364 باغدار چالوس پرداخت شد Tue Feb 28 11:42:14 IRST 2017
خبرگزاری مهر نماز عید فطر در استان سمنان برگزار شد/ عید شیرین بندگی Wed Jun 05 09:53:35 IRDT 2019
خبرگزاری مهر تشکیل شورای «دانا» موجب دخالت در امور اجرایی نهادها نمی‌شود Fri Nov 24 22:11:12 IRST 2017
خبرگزاری مهر سردار پاکپور درگذشت پدر شهیدان عاصمی را تسلیت گفت Thu Mar 30 14:02:41 IRDT 2017
خبرگزاری مهر نقاشی دیواری واقعه 5 آذر گرگان رونمایی می‌شود Sun Nov 18 11:08:30 IRST 2018
خبرگزاری مهر «دونالد ترامپ» وارد عربستان شد Sat May 20 11:33:50 IRDT 2017
خبرگزاری مهر چهار عنوان دانشنامه فرهنگ، هنر و تمدن کردستان رونمایی می شود Mon Mar 11 14:51:42 IRST 2019
خبرگزاری مهر ضرورت توجه به نیازهای کشور در اولویت پژوهشی دانشگاه‌ها Mon Dec 24 11:12:24 IRST 2018
خبرگزاری مهر دسترسی به آمار کتابخانه‌ها توسط ایرانداک فراهم شد Sun Nov 11 17:15:48 IRST 2018
خبرگزاری مهر مرمت و ساماندهی پل صفوی بیستون آغاز شد Mon Sep 25 14:13:24 IRST 2017
خبرگزاری مهر برای ارتباط با صنعت باید ساختار تحصیلات تکمیلی را دگرگون کرد Sat Feb 23 09:10:19 IRST 2019
خبرگزاری مهر قیمت مرغ در بازار 7700 تومان شد Sat Jul 02 13:07:14 IRDT 2016
خبرگزاری مهر اعلام برنامه اجرای بهمن ماه عمارت ارغنون Sat Feb 03 09:43:27 IRST 2018
خبرگزاری مهر تیم والیبال شهرداری ورامین- شهرداری ارومیه؛ دربی شهرداری چی ها Sun Jan 13 09:30:54 IRST 2019
خبرگزاری مهر جزئیاتی جدید از دستگیری نظامیان آمریکایی در خلیج فارس تشریح شد Sun Sep 24 11:33:54 IRST 2017
خبرگزاری مهر کیفیت هوای 7 منطقه مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد Sun Apr 16 09:18:17 IRDT 2017
خبرگزاری مهر  ترجمه‌ عربی بیانات امام خمینی و رهبر انقلاب رونمایی شد Fri May 03 12:10:07 IRDT 2019
خبرگزاری مهر حضور بیش از 350 شرکت فعال در پنجمین نمایشگاه ساخت ایران  Tue Apr 18 14:40:55 IRDT 2017
خبرگزاری مهر انتشار فیلمنامه مشترک برادران نولان درباره سفرهای فضایی Sun Jul 31 09:17:07 IRDT 2016
خبرگزاری مهر باب دیلن در استکهلم/ آقای خواننده سرانجام نوبل ادبیات را گرفت Sun Apr 02 10:09:53 IRDT 2017
خبرگزاری مهر لحظه لحظه زندگی حضرت فاطمه (س)، درسی برای بشریت Mon Feb 27 16:15:59 IRST 2017
خبرگزاری مهر تلخ‌کامی دریاچه آب شیرین؛ مصائب یگانه «گهر» آلپ ایران تمامی ندارد Tue Jun 12 03:16:04 IRDT 2018
خبرگزاری مهر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی فرصتی مناسب برای ترویج فرهنگ مطالعه است Tue May 21 19:08:48 IRDT 2019
خبرگزاری مهر ایران از برقراری حسن هم جواری استقبال می کند Mon Aug 21 11:31:32 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مهمانان نوروزی آموزش‌وپرورش خوزستان از مرز یک‌میلیون نفر-شب گذشت Fri Mar 31 23:53:24 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تولید ماده استخوانی با دی اکسید موجود در هوا Tue Oct 23 16:20:21 IRST 2018
خبرگزاری مهر موج ضعیف بارشی امروز وارد ایلام می شود Sat Feb 23 10:11:46 IRST 2019
خبرگزاری مهر جزئیات صدور ویزا و مشکلات زائران/ وعده اینترنت رایگان در مرزها Thu Oct 26 03:23:47 IRST 2017
خبرگزاری مهر سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس منصوب شد Tue Aug 07 08:40:21 IRDT 2018
خبرگزاری مهر کمک 2 میلیارد و 400 میلیون تومانی مردم همدان به جبهه مقاومت Sun Jan 22 14:43:08 IRST 2017
خبرگزاری مهر جزئیات خطوط جدید مترو تهران/پیش بینی یک خط مترو در همت Sat Apr 22 12:41:50 IRDT 2017
خبرگزاری مهر روایت شهرزاد از عشق و انتقام منتشر شد Sun Mar 05 09:30:22 IRST 2017
خبرگزاری مهر گزینش‌گری خویش‌بنیادانه‌ غیرالتقاطی/ دفاع از مواجهه مطهری با تجدد Sun May 05 10:35:52 IRDT 2019
خبرگزاری مهر زنجان از نظر معضلات اجتماعی در پایین تر ین رده قرار دارد Thu Feb 02 09:20:18 IRST 2017
خبرگزاری مهر بلندگوی انعطاف پذیر به نازکی کاغذ ساخته شد Wed May 17 10:59:21 IRDT 2017
خبرگزاری مهر شهادت نشان از اقتدار نیروی انتظامی است Sun Aug 14 13:48:38 IRDT 2016
خبرگزاری مهر تسلیحات آمریکایی علیه ترکیه مورد استفاده قرار می گیرند Sun Aug 20 20:26:56 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مرحله استانی مسابقات طرح رباتیک Tue Dec 18 16:27:28 IRST 2018
خبرگزاری مهر توان عملیاتی جمعیت هلال احمر اصفهان هنگام سوانح افزایش یابد Thu Aug 10 15:45:48 IRDT 2017
خبرگزاری مهر وزارت ارشاد در انتخاب ناشرین و کتاب‌ها دقت کند Sat May 04 14:39:53 IRDT 2019
خبرگزاری مهر زلزله در نجف شدید نبود/زوار اربعین در صحت به سر می برند Sun Nov 12 23:53:04 IRST 2017
خبرگزاری مهر یورش صهیونیستها به «طولکرم»/وقوع درگیری شدید با فلسطینیان Sat Sep 23 09:46:52 IRST 2017
خبرگزاری مهر ضرورت اولویت بندی نیازهای توسعه شهری/ توجه به تحقق خروجی محوری Fri Nov 16 14:19:16 IRST 2018
خبرگزاری مهر نتایج پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت آموزش و پرورش بوشهر اعلام شد Thu Feb 23 10:35:00 IRST 2017
خبرگزاری مهر نتانیاهو باز هم علیه ایران یاوه گویی کرد Tue Feb 12 00:24:02 IRST 2019
خبرگزاری مهر هیچ‌تر از هیچ‌تر از هیچ‌تر... Mon Aug 20 09:25:39 IRDT 2018
خبرگزاری مهر هتل ژاپنی کارمندان رباتیک را اخراج کرد Wed Jan 16 12:05:15 IRST 2019
خبرگزاری مهر اولین جشنواره جوان موفق استان البرز Wed Apr 17 22:29:07 IRDT 2019
خبرگزاری مهر شناسایی و برنامه ریزی فرهنگی برای 50 نقطه آسیب پذیر در سطح فارس Sat Aug 19 15:52:44 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مابه‌التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان خرداد پرداخت می‌شود Wed May 15 10:16:50 IRDT 2019
خبرگزاری مهر توضیحات دادستان تهران در مورد اظهارات خزعلی و احمد توکلی Tue Nov 14 16:04:32 IRST 2017
خبرگزاری مهر بهره گیری مناسب از آب زمینه ساز توسعه بخش کشاورزی است Tue Dec 19 21:27:37 IRST 2017
خبرگزاری مهر برنامه‌ریزی‌های جدید برای کنترل بازار گوشت Mon Jan 30 10:21:33 IRST 2017
خبرگزاری مهر سند تدبیر توسعه آذربایجان‌شرقی الگوی منطقه‌ای برنامه ششم است Sun Jul 30 10:47:20 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بهره برداری از 47 پروژه مدیریت بحران در خراسان جنوبی Sat Dec 23 13:02:13 IRST 2017
خبرگزاری مهر بازپخش حضور بهنام صفوی در «دورهمی» Tue May 14 16:40:19 IRDT 2019
خبرگزاری مهر ترکیه: هیچ چیز درباره قتل «خاشقچی» پنهان نمی‌ماند Mon Oct 22 20:20:34 IRST 2018
خبرگزاری مهر آماده‌‏سازی دانش‏‌آموزان برای دهمین دوره المپیاد نانو Sat Jan 26 16:04:48 IRST 2019
خبرگزاری مهر بیماران از قرص خوردن و آمپول زدن نجات می یابند Mon Feb 20 11:12:04 IRST 2017
خبرگزاری مهر 6 ایستگاه پمپاژ آب در لرستان تکمیل و راه‌اندازی می‌شود Tue Aug 02 10:21:05 IRDT 2016
خبرگزاری مهر امسال هزار تن سیب و 1500 تن پرتقال در زنجان ذخیره سازی می شود Mon Jan 30 15:40:04 IRST 2017
خبرگزاری مهر شاهد کمترین مشکلات جامعه کارگری در آذربایجان شرقی هستیم Tue Apr 30 20:59:32 IRDT 2019
خبرگزاری مهر مطالبات مردم در ساماندهی حاشیه‌نشینی باید مورد توجه قرار گیرد Thu Oct 18 20:26:50 IRST 2018
خبرگزاری مهر نشست سه جانبه نمایندگان عالیرتبه ایران، روسیه وترکیه برگزار شد Wed Nov 28 15:44:44 IRST 2018
خبرگزاری مهر 50 هزار مترمربع به فضای سبز منطقه دو اضافه می‌شود Sun May 21 12:32:43 IRDT 2017
خبرگزاری مهر آب تا 20 خردادماه در بستر زاینده رود جاری است Sun Mar 26 12:07:52 IRDT 2017
خبرگزاری مهر جرج دبلیو بوش: روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرد! Thu Feb 08 15:17:16 IRST 2018
خبرگزاری مهر توقیف موتورسیکلت با حرکات نمایشی و تردد بدون کلاه ایمنی در یزد Sun Dec 17 14:43:36 IRST 2017
خبرگزاری مهر امضای قرارداد 20 فروند هواپیمای «ای تی آر» Thu Apr 13 12:55:54 IRDT 2017
خبرگزاری مهر نمایشگاه های هفته پژوهش باید عملیاتی و کاربردی باشد Mon Oct 29 11:23:45 IRST 2018
خبرگزاری مهر کاشان در عزای نخستین سفیر ولایت منطقه به سوگ نشست Tue Mar 05 11:19:24 IRST 2019
خبرگزاری مهر حسن‌زاده: حرف استقلال و پرسولیس این است که ما دانه درشت هستیم Mon Jul 31 11:21:14 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بر اساس مسئولیت اجتماعی تا اعلام نتیجه به کار خود ادامه خواهم داد Mon Oct 29 12:29:54 IRST 2018
خبرگزاری مهر نمایشگر الماسی 2019 به بازار می آید Tue Feb 06 10:24:58 IRST 2018
خبرگزاری مهر مسابقات فوتسال مدارس شهرستان گناوه برگزار شد Wed Jan 31 10:39:41 IRST 2018
خبرگزاری مهر مشکل آب آلوده در عراق‎ Tue Feb 12 12:10:22 IRST 2019
خبرگزاری مهر فرونشست زمین در چهارمحال وبختیاری جدی است Fri Feb 17 19:43:40 IRST 2017
خبرگزاری مهر وزیر خارجه پاکستان به قطر سفر کرد Sun Dec 30 09:01:40 IRST 2018
خبرگزاری مهر پایان بدترین دوره رکود مسکن سه دهه اخیر/ سود سپرده؛متهم ردیف اول Mon Jul 03 14:22:46 IRDT 2017
خبرگزاری مهر افتتاح خط تولید اولین جت جنگنده تمام ایرانی کوثر Sat Nov 03 10:02:52 IRST 2018
خبرگزاری مهر عملیات احداث فاز سوم بیمارستان خوانساری اراک کلید خورد Tue Apr 16 16:30:31 IRDT 2019
خبرگزاری مهر تلاش می کنیم خسارت های مالی به سیل زدگان هرچه زودتر جبران شود Thu Apr 18 20:28:33 IRDT 2019
خبرگزاری مهر توضیحاتی درباره ترکیب جدید هیئت امنای موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی Sat Jun 03 15:38:10 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ناظران مجلس در شورای فرهنگ عمومی استان‌ها انتخاب شدند Wed Jan 02 12:42:08 IRST 2019
خبرگزاری مهر هماهنگی لازم برای تسهیل بازگشت زائران اربعین انجام شده است Tue Oct 23 11:15:45 IRST 2018
خبرگزاری مهر اسلام به روحانیت انقلابی زنده است Wed Jan 17 12:36:15 IRST 2018
خبرگزاری مهر آغاز جام هفدهم با آرزوی مشترک ایران و چند تیم/برنامه کامل مسابقات Sat Jan 05 07:26:44 IRST 2019
خبرگزاری فارس رفتار نژادپرستانه در دربی صربستان Mon Feb 20 14:15:00 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین حرم مطهر رضوی همزمان با شب میلاد حضرت جوادالائمه(ع) گلباران می شود Mon Mar 26 10:25:42 IRDT 2018
جماران مراسم پرحاشیه تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان گنبدکاووس Sun Feb 04 13:57:30 IRST 2018
اتاق خبر ریسک رکود آمریکا در 6 ماه آینده به 40-45 درصد افزایش یافت Fri Jun 14 18:11:03 IRDT 2019
ایلنا لزوم ایجاد اشتغال پایدار برای زندانیان آزاد شده Mon May 13 10:25:16 IRDT 2019
اتاق خبر24 از دستفروشان «عطر» نخرید! Wed Oct 04 23:55:00 IRST 2017
خبرگزاری حوزه تولید محتوای دینی به روز در فضای مجازی؛ ماموریت مهم روحانیت Thu Apr 20 14:02:00 IRDT 2017
شبکه خبر جمع‌ آوری آلودگی های نفتی از آب دریا Sun Sep 10 22:05:37 IRDT 2017
پایگاه خبری الف پوتین خواستار از سرگیری گفتگوی اطلاعاتی روسیه و آمریکا Thu Feb 16 18:30:02 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا خدمت رسانی یزدی‌ها در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه به روایت تصویر Sun Dec 17 10:40:18 IRST 2017
خبرگزاری دانشجو آقای فروشنده! با این ترسی که شما دارید، با اولین گلوله تمام کلیدها را تقدیم دشمن می‌کنید Mon May 08 16:35:52 IRDT 2017
اخبار بانک برخورد شدید با بانک‌هایی که باجه VIP دارند Sun May 19 09:28:07 IRDT 2019
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین برد ارزشمند ایرلند شمالی مقابل نروژ/ 3 امتیاز شیرین برای لهستان Mon Mar 27 09:48:38 IRDT 2017
598 حضور 10 هزار مأمور پلیس در کرمانشاه Mon Nov 20 10:56:12 IRST 2017
عصر ایران جامعه‌ای که آدم‌های خوب را به سمت «هیولا» شدن هُل می‌دهد Sat May 04 10:22:06 IRDT 2019
آفتاب جنجال جدید علیه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی| داستان خودکشی دختر جوان چیست؟ Thu Jan 10 14:40:01 IRST 2019
خبرگزاری فارس انتقاد از تیرچه‌سازی با دستگاه جوش نقطه‌ای به دلیل کاهش استحکام و ایمنی Mon Oct 15 16:27:35 IRST 2018
آنا لزوم تعامل و همراهی موسسات آموزش عالی در سیستان و بلوچستان Mon Jan 22 15:36:08 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران درآمد پوتین چقدر است؟ Tue Apr 16 08:32:19 IRDT 2019
سراج 24 نامه وزیر خارجه سوریه به همتای عراقی / تاکید بر ادامه هماهنگی با بغداد Fri Nov 17 09:30:00 IRST 2017
روزنامه ایران برف و باران در نقاط مختلف کشور ادامه دارد Tue Jan 09 00:00:00 IRST 2018
پارس نیوز صحبت‌های شجاعانه علیرضا بیرانوند در خصوص عادل فردوسی‌پور Mon Mar 25 13:30:15 IRDT 2019
پارسینه لیزری که روی فلزات نقاشی می‌کند Sat Feb 23 17:27:16 IRST 2019
خبرگزاری فارس پتانسیل تاجیکستان و قزاقستان برای افزایش یک میلیارد دلاری تراز تجاری Sat Apr 22 11:36:00 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین 7شب اقامت در بلژیک چقدر آب می‌خورد؟ Tue Apr 02 11:00:00 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم ترامپ: آمریکا ظرف 90 روز آینده صدور ویزا برای تمامی کشورها را از سر می‌گیرد Mon Jan 30 08:53:58 IRST 2017
ورزش 3 السد مهیای حضور در دوبی Sat Feb 10 15:11:57 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی رکورد فروش زمین شهرک های صنعتی قم در سه ماهه نخست 96 شکسته شد Sun Jun 25 13:03:00 IRDT 2017
تهران پرس هیچ وزیری در تاریخ مجلس سه بار رای اعتماد در یکسال نگرفته است Mon Aug 06 21:40:00 IRDT 2018
بی باک نیوز مجوز 8 نگارخانه جدید صادر شد/ اعلام نام صاحبان گالری‌ها Tue Oct 25 08:35:02 IRST 2016
پرشین خودرو قرارداد همکاری «عتف» با موسسه فناوری اتریش امضا می‌شود Tue Aug 01 09:06:00 IRDT 2017
فردا لاریجانی: ایران برای حفظ برجام تلاش می‌کند Tue Oct 09 09:05:45 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران ترامپ: کسی نیستم که با ایران وارد جنگ شود Mon May 20 09:06:48 IRDT 2019
اقتصاد آنلاین خرید و فروش موتورسیکلتی دارو! Sun Dec 23 09:00:24 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران روند افزایش دما در خوزستان تا روز سه شنبه Sat Jul 08 12:30:42 IRDT 2017
جهان نیوز چرا جهاد اسلامی بیانیه مسکو را امضا نکرد؟ Wed Feb 13 12:07:17 IRST 2019
روزنامه دنیای اقتصاد آیت الله سبحانی: حضور زنان در ورزشگاه‌ها با عفت آنان سازگار نیست Tue Dec 05 11:50:32 IRST 2017
پارسینه نقش هنر کارگران «مترو تهران» بر دیوار بتونی تونل مترو! Mon Mar 11 11:36:53 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی 14هزار و 400 تن گوشت مرغ در استان مرکزی تولید شد Sun Jul 22 07:43:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران جشنواره فجر مانند شرکت در انتخابات است/با دست و هورا چیزی نصیبمان نمی شود Sun Feb 18 19:21:09 IRST 2018
خبرگزاری حوزه مهارت‌آموزی به طلاب جزو سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه باشد Thu Aug 24 08:49:00 IRDT 2017
خبرگزاری فارس انقلاب اسلامی برای مردم آزاده جهان الهام‌بخش است Wed Feb 01 10:30:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران مسمومیت در مخزن مایعات 3 کشته بر جای گذاشت Tue Sep 19 10:11:11 IRDT 2017
نامه نیوز "دمپایی" حاشیه‌ساز مقامات قطری در دیدار با ظریف Tue Oct 03 17:05:16 IRST 2017
عصر ایران دیدنی‌های امروز؛ از مهمانی ترامپ در کاخ سفید تا جشن تکلیف دختران 20 ساله ژاپنی Tue Jan 15 11:02:26 IRST 2019
پرشین خودرو محور کرج-چالوس یکطرفه می‌شود Mon Apr 02 15:16:00 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا درخواست جالب روزنامه کره‌شمالی از ترامپ Sat Aug 18 18:38:47 IRDT 2018
تهران پرس حزب اسلامی کار در عرصه سیاست داخلی به ویژه در شهرستان ها فعال خواهد بود Sat Apr 07 10:50:00 IRDT 2018
مشرق نیوز پولشویی انتخاباتی با واردات خودرو لوکس Sun Nov 18 09:00:00 IRST 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزیدگان جشنواره کهن دیار فیروزکوه در اولین روز به اجرای برنامه هنری پرداختند. Sat Mar 16 13:55:00 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم آیت‌الله ‌مقتدایی: استاد پرورش با «روی باز و گشاده» ‌همیشه پیگیر ‌‌احقاق حقوق مردم بود‌ Sat Dec 29 11:08:42 IRST 2018
روزنامه کیهان آتش‌سوزی پالایشگاهی در جنوب آلمان Sun Sep 02 21:11:37 IRDT 2018
تابناک ضربه به سلامت طبقات کم درآمد جامعه با گرانی لبنیات Sun Jan 06 16:27:29 IRST 2019
آفتاب مدیرعامل سکه ثامن بازداشت شد+فیلم Sat Oct 06 13:56:35 IRST 2018
اعتبار نیوز دستگیری 12 اخلالگر بازار ارز Wed Apr 11 09:54:00 IRDT 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 75 اجرای عمومی نمایش در شهرستان جاجرم Thu May 03 08:33:01 IRDT 2018
تیک اسامی شرکت‌های کم فروش اینترنتی اعلام شد Mon May 06 19:30:01 IRDT 2019
خبرگزاری بین المللی قرآن هتک حرمت قرآن در مسجد «سلا»ی مراکش + عکس Wed Mar 01 12:11:42 IRST 2017
خبرگزاری حوزه جلسات تفسیر قرآن در حوزه امام رضا(ع) تهران برگزار می‌شود Mon Jan 23 13:01:00 IRST 2017
نامه نیوز تصاویری از بازسازی کاخ سفید در دوران پسا اوباما Thu Aug 24 12:16:02 IRDT 2017
598 راه‌های کاهش استرس شب امتحان Mon May 29 15:50:21 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم کارخانه کاغذی که لیوان و بشقاب یکبار مصرف تولید می‌کند!/ نیازمند سند ملی کاغذ هستیم Sun Mar 03 19:35:03 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران استقبال رسمی از رئیس جمهور فنلاند توسط روحانی + فیلم Wed Oct 26 10:15:36 IRST 2016
باشگاه خبرنگاران برقراری 324 مورد تماس مزاحم با سامانه 125 همدان Tue Nov 06 10:33:22 IRST 2018
خبرگزاری دانشجو سامانه امکان خرید آنلاین کتب درسی در دانشگاه پیام نور راه اندازی شد Wed Oct 03 19:01:01 IRST 2018
فردا قهرمانی که شاخ مافیای دارویی را شکست! Wed Feb 08 12:24:25 IRST 2017
واحد مرکزی خبر روند کند احیای دریاچه ارومیه Thu Oct 11 14:25:44 IRST 2018
روزنامه شهروند تریبون Sat Jun 30 04:30:00 IRDT 2018
بولتن نیوز همسر ترامپ خبرساز شد! Wed Aug 30 12:18:54 IRDT 2017
افکارخبر فیلم‌های تلویزیون در تعطیلات Fri Nov 23 07:55:00 IRST 2018
پارسینه تمام مدارس و دانشگاه‌های استان تهران فردا تعطیل است Sun Jan 28 15:32:35 IRST 2018
فردا اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه شامگاهی امروز مجلس Mon Feb 25 19:40:41 IRST 2019
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین انجمن"پیوند مغز استخوان" در کرمانشاه افتتاح شد Sat Sep 02 17:51:02 IRDT 2017
روزنو ریزش 200 هزار تومانی قیمت سکه/ نرخ دلار چقدر کاهش یافت؟ Sun Mar 03 13:22:26 IRST 2019
میزان تصویب لایحه حمایت از محیط بانان در کمیسیون قضایی مجلس Sat Dec 08 09:02:44 IRST 2018
خبرگزاری دانشجو واکنش مردم عراق به سیل ویرانگر ایران Mon Apr 08 10:49:53 IRDT 2019
واحد مرکزی خبر تامین رایگان سیمان مورد نیاز بازسازی منازل Sat Mar 23 12:13:25 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم اردبیل| تاج: ارز مورد نیاز تیم‌های ملی فوتبال توسط دولت تامین می‌شود Tue Sep 25 17:28:24 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم مسئولان ورزشی استان زنجان مشکلات ورزشکاران را درک نمی کنند Sun Jul 29 12:19:19 IRDT 2018
نامه نیوز بهمن فرمان‌آرا در گذر زمان/ عکس Tue Aug 15 06:35:01 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد قتل با سلاح شکاری در آمل! Tue Aug 28 13:57:37 IRDT 2018
ورزش 3 غریبه 21 ساله در ترکیب ذوب‌آهن  Sat Jul 29 06:20:00 IRDT 2017
اتاق خبر گاز 150 تومانی غیر قانونی است Sun Jan 22 19:17:05 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 2 روستای کوهرنگ از نعمت روشنایی بهره مند شدند Tue Feb 28 16:52:00 IRST 2017
تابناک نخستین برنامه تیم ملی والیبال باسرمربی جدید Sat Mar 11 12:03:18 IRST 2017
آفتاب ایران درباره وضعیت سلامتی محصوران اخیرا بحثی در شورای عالی امنیت ملی مطرح نشد/ امیدواریم شرایط محصوران به گونه ای شود که دغدغه ای برای مردم نباشد Tue Aug 01 11:34:06 IRDT 2017
همشهری آنلاین نخستین رمان ترجمه شده از زبان اُزبک به انگلیسی برنده جایزه معتبر اروپایی شد Sat Mar 09 15:08:22 IRST 2019
خبرگزاری دانشجو آخرین مذاکرات کارلوس کی‌روش و تیم ملی فوتبال کلمبیا Fri Feb 01 09:36:35 IRST 2019
تی نیوز علمای بزرگ بحرین خواستار تقلیل حکم اعدام جمعی از جوانان شدند Fri Apr 27 09:18:11 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی 6 و نیم میلیون هکتار از اراضی کرمان بیابانی است Thu Nov 29 09:03:00 IRST 2018
ایلنا تیراندازی در اطراف هتلی در نایروبی+ویدئو Tue Jan 15 16:47:13 IRST 2019
برنا پروژه فولاد اندیمشک الگوی سازندگی و وحدت در کشور است/ ظرفیت های فراوان اندیمشک مورد توجه قرار گیرد Sat May 04 14:51:57 IRDT 2019
پارس فوتبال سرعتی زن تیم ملی در صدر برترین مدافعان لیگ ملت‌ها Mon Jun 17 20:01:24 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران تبریک وزیر ورزش و جوانان به اصغر فرهادی Mon Feb 27 12:20:05 IRST 2017
ایران آنلاین واکنش تند خانم بازیگر به کودک آزاری +عکس Mon May 01 09:48:51 IRDT 2017
تدبیر و امید تصاویر/ دیدار پوتین و روحانی در تهران Sat Sep 08 13:10:28 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران اصلی‌ترین دغدغه‌های جهان نفت در سال 98 چه خواهد بود؟ Thu Mar 21 10:27:31 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی رشد 19 درصدی بارش های استان البرز/183 میلیمتر متوسط بارندگی Mon Feb 13 21:02:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 منتشر شد+ دانلود Tue Jul 31 09:08:20 IRDT 2018
آنا اگر ذهنی سرگردان دارید، احتمالا باهوش و خلاق هستید Tue Nov 14 13:30:00 IRST 2017