اتاق خبر - Sat Jul 08 20:01:03 IRDT 2017 نمایش خبر

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

بانک مرکزی، دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش
 اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بین‌المللی، تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای بین‌المللی بسیار ضرورت داشت. بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی توسط مقام ریاست جمهوری و با هدف افزایش انطباق‌پذیری شبکه بانکی کشور با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی که عاملی مهم و اثرگذار در احیای روابط کارگزاری و پیوستن بانک‌ها به نظام بانکی بین‌المللی است و باتوجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان، به بازنگری «آیین‌نامه‌ کفایت سرمایه» و «آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» اقدام کرده است
 . 
 
 

این بازنگری با بهره‌برداری از سند 15 - IFSB، تحت عنوان «استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی‌- منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی در سال (2013)»، و اسناد بال (2) و بال (3) منتشر شده توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها بوده است که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» است که این مهم در یک‌هزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ 1396.03.23‌ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. 
 

یکی از مأموریت‌ها و اهداف اصلی بانک‌ مرکزی در زمینه نظارت بانکی، حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانک‌ها و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است. بدین ‌منظور، «شاخص کفایت سرمایه» به عنوان یکی از مهم‌ترین سنجه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده سلامت بانکی می‌تواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون سازد. در این خصوص، در سال 1382 «آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری» و «آیین‌نامه کفایت سرمایه» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقباً به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است. 
 

این در حالی است که طی دهه اخیر و به ویژه پس از وقوع بحران مالی سال 2008، استانداردهای بین‌المللی در این رابطه دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های فراوانی شده است. به گونه‌ای که در ابتدای امر توافق‌نامه سرمایه بال (2) توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین شد و بعد در ادامه باتوجه به عدم موفقیت آن در دست‌یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانک‌ها بود، توافق‌نامه سرمایه بال (3) توسط کمیته نظارت بانکی بال به اجرا درآمد. با این وجود و به رغم تحولات عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بین‌المللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنان بدون تغییر و تحول کند و لذا فاصله قابل توجهی با آخرین استانداردهای نظارتی بین‌المللی پیدا کرد. 
 

اهم موارد تغییرات دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی به شرح زیر است: 
 

- موزون کردن دارایی‌ها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و بازار؛ در آیین‌نامه قبلی، دارایی‌ها صرفاً بر مبنای ریسک اعتباری موزون شده بودند. 
 

- استفاده از رویکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به دلیل عدم امکان بهره‌گیری از روش‌های رتبه‌بندی داخلی و نبود مؤسسات رتبه‌بندی مستقل فعال در کشور؛ البته اوزان ریسک مربوط به مطالبات از سایر دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرف مقابل در نظر گرفته شده است. 
 

- لحاظ کردن بدهی تبعی در سرمایه لایه (2)؛ اهم ویژگی‌های بدهی‌های مزبور به شرح زیر است: 
 

1. بدهی مزبور و متعلقات آن تحت هیچ شرایطی زودتر از موعد تعیین‌شده و حداقل تا 5 سال پس از ایجاد آن بازپرداخت نمی‌شود. 
 

2.در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری، این قبیل بدهی‌های مؤسسه اعتباری پس از سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها پرداخت می‌شود. 
 

3.توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد. 
 

- مدنظر قراردادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛ 
 

- مدنظر قراردادن سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛ 
 

- شفاف‌سازی و تصریح تعریف اندوخته‌ها؛ 
 

- کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت طی برنامه زمان‌بندی پنج‌ساله از اجزای سرمایه لایه (2)؛ 
 

- تعریف نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه لایه (1)؛ 
 

- در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف مقابل برای نهادهای سایر کشورها؛ 
 

- به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روش‌های کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛ 
 

- الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه 1 و 2، مانده دارایی‌های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان‌پذیر باشد. 
 

- در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه. 
 

گفتنی است، در دستورالعمل یاد شده به منظور تطبیق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرایط و ضوابط مندرج در آن، یک دوره گذار نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که طی یک بازه زمانی مشخص، بانک‌ها ملزم به تطبیق سطح سرمایه خود برای رسیدن به حدود مقرر هستند. همچنین، برای بانک‌هایی که نتوانند حدود مقرر را رعایت کنند حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اقداماتی پیشگیرانه و یا تنبیهی از سوی بانک مرکزی به شرحی که در دستورالعمل آمده است، پیش‌بینی شده است. 
 

در پایان لازم به ذکر است دستورالعمل تدوین شده گامی مهم و مؤثر در راستای کاهش سطح فاصله میان استانداردهای نظارتی کشورمان با استانداردهای روز بین‌المللی تلقی شود و زمینه افزایش سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم کند. 
 

همچنین در این بخشنامه آمده است، ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی‌ربط آن بانک‌ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تمهیدات لازم و زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز به منظور اجرای دستورالعمل فراهم شده و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق انجام شود. مقتضی است نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود. ‌ 
 

انتهای پیام/
اتاق خبر راه‌های جلوگیری از مصرف ناخواسته اینترنت Sat Sep 02 12:30:06 IRDT 2017
اتاق خبر آی‌آر همچنان در صدر پسوندهای دامنه Tue Aug 28 10:57:04 IRDT 2018
اتاق خبر بخش تعاون ظرفیت بالایی برای رونق تولید و اشتغال دارد Wed Apr 19 11:26:35 IRDT 2017
اتاق خبر واردات نفت آسیا از ایران کاهش یافت Sat Mar 31 19:06:06 IRDT 2018
اتاق خبر قیمت مصوب انواع سیگار اعلام شد + جدول Sun Jun 03 13:14:04 IRDT 2018
اتاق خبر تغییر رویکرد اقتصادی Mon Aug 27 09:34:43 IRDT 2018
اتاق خبر اوج مصرف برق به 53 هزار مگاوات نزدیک شد Tue Jun 26 22:42:04 IRDT 2018
اتاق خبر آخرین وضعیت صادرات صنایع غذایی Fri Apr 07 13:54:05 IRDT 2017
اتاق خبر ملانیا ترامپ در گذر جراحی‌های پلاستیک Sun Jul 16 15:21:00 IRDT 2017
اتاق خبر غول‌های نفتی امسال درس پس می‌دهند؟ Thu Feb 01 13:13:02 IRST 2018
اتاق خبر واردات سیگار 73 درصد کم شد Tue Feb 21 13:00:02 IRST 2017
اتاق خبر افزایش قیمت طلا ربطی به کاهش نرخ سود سپرده ندارد Mon Sep 04 09:43:02 IRDT 2017
اتاق خبر سامانه «پاک» رونمایی شد Tue Feb 06 12:25:04 IRST 2018
اتاق خبر مصباحی‌مقدم:اصولگرا دنبال پیروزی در مرحله اول هستند Mon Apr 03 11:23:52 IRDT 2017
اتاق خبر قیمت گوشی پایین‌آمدنی نیست! Sun Sep 02 08:59:05 IRDT 2018
اتاق خبر افت شاخص بورس همراه با صعود قندی‌ها Sun Sep 10 17:53:02 IRDT 2017
اتاق خبر داستان دنباله دارآزادراه تهران–شمال Sat Jan 20 10:10:04 IRST 2018
اتاق خبر اجبار نیروگاه‌ها به استفاده از سوخت‌مایع به‌علت کمبود گاز Wed Jan 31 19:48:04 IRST 2018
اتاق خبر ورود 32 هواپیما به کشور در 20 ماه آینده Sun May 21 14:05:03 IRDT 2017
اتاق خبر استقبال از ایفای نقش سازنده چین درمنطقه Fri Mar 10 20:09:01 IRST 2017
اتاق خبر حباب سکه شکست Sat Mar 18 16:57:01 IRST 2017
اتاق خبر حباب قیمتی ناشی از کمبود کالا می‌ترکد Sat Sep 15 14:08:14 IRDT 2018
اتاق خبر حذف فقر مطلق Mon Jan 08 10:03:34 IRST 2018
اتاق خبر بهره‌برداری از پروژه آلومنیوم جنوب در هفته دولت 97 Thu Apr 13 09:01:03 IRDT 2017
اتاق خبر توکلی: قالیباف به نفع رئیسی کنار می‌رود Mon May 08 10:49:16 IRDT 2017
اتاق خبر احمدی نژاد: فعلا و البته فعلا در انتخابات مستقیم وارد نمی‌شوم، اما بقیه دوستان منعی ندارند Sat Mar 11 10:23:49 IRST 2017
اتاق خبر افتتاح فاز نخست دولت همراه Thu May 10 21:17:05 IRDT 2018
اتاق خبر ترامپ می داند نقض برجام از سوی آمریکا دیوانگی است Wed Mar 15 19:53:16 IRST 2017
اتاق خبر سرگردانی بازار سهام از بالا گرفتن مجدد آتش جنگ تجاری Wed Jul 11 13:28:04 IRDT 2018
اتاق خبر اقدام آمریکا در انتقال سفارت نشان‌دهنده حمایتش از اسرائیل است Thu Jun 07 11:39:04 IRDT 2018
اتاق خبر ساخت پلاسکوی جدید آغاز شد Fri Jun 15 18:49:04 IRDT 2018
اتاق خبر ایران و عراق مبادلات دلاری ندارند Fri Aug 10 14:20:06 IRDT 2018
اتاق خبر مشکلات اقتصادی با تیم فعلی حل نمی شود Fri Aug 03 14:21:05 IRDT 2018
اتاق خبر توصیه‌های اردیبهشتی هواشناسی کشاورزی Thu Apr 27 17:05:03 IRDT 2017
اتاق خبر تلاش قوای سه‌گانه برای اتخاذ جهت‌گیری واحد در اقتصاد Wed Aug 08 21:47:07 IRDT 2018
اتاق خبر مطهری پیگیری حواشی روز قدس از سوی دادستان را خواستار شد Fri Jun 23 21:46:03 IRDT 2017
اتاق خبر آقای بازیگر از دنیای بازیگری خداحافظی کرد؟ Sat Jul 15 16:15:00 IRDT 2017
اتاق خبر نابودی 100هزار فرصت شغلی در ازای ورود یک میلیارد دلار کالای قاچاق Fri Feb 03 18:22:01 IRST 2017
اتاق خبر افزایش شدید نرخ ارز در بازار Wed Jan 03 16:27:02 IRST 2018
اتاق خبر رکود تورمی در انتظار بازار مسکن Fri Apr 06 15:29:03 IRDT 2018
اتاق خبر ختراع عینکی برای افرادی که تنها هستند Wed Jul 12 14:15:00 IRDT 2017
اتاق خبر افزایش چشمگیر تاخیر در پروازهای عتبات Sun May 21 10:09:02 IRDT 2017
اتاق خبر صادرات ایران به مالزی 5 برابر شد Wed Dec 13 10:02:03 IRST 2017
اتاق خبر سکه طرح جدید121هزارتومان گران شد Mon Jul 23 16:08:09 IRDT 2018
اتاق خبر عادت غذایی ایرانیان رصد می شود Thu Mar 16 11:11:04 IRST 2017
اتاق خبر دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت‌نام، آگهی استخدام و لغو آزمون وزارت نفت Mon Dec 04 20:26:06 IRST 2017
اتاق خبر تغییر نرخ سود بانکی تاثیری بر سرمایه‌گذاری ندارد Sat Jul 15 14:49:02 IRDT 2017
اتاق خبر کار عجیب این گدا Tue Jul 11 07:29:00 IRDT 2017
اتاق خبر جهانگیری درگذشت آیت‌الله ابن‌الرضا (خوانساری) را تسلیت گفت Sun Mar 26 13:13:41 IRDT 2017
اتاق خبر یک هفته صف پایدار خرید در بورس تهران Thu Sep 13 21:23:10 IRDT 2018
اتاق خبر جمهوری چک در حال پیوستن به واحد پول یورو است Thu Jun 22 18:07:03 IRDT 2017
اتاق خبر 10 میلیارد یورو قرارداد ساخت نیروگاه امضا شد Sat Jan 28 09:49:02 IRST 2017
اتاق خبر اعلام آخرین آمار مصدومان زلزله تهران و البرز Thu Dec 21 10:27:03 IRST 2017
اتاق خبر ضرورت بازنگری در مفاد قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه Sat Apr 14 15:09:05 IRDT 2018
اتاق خبر عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان چقدر است؟ Tue Jan 16 09:02:02 IRST 2018
اتاق خبر اشتغال220هزارنفری درصنعت آبزی Fri Jun 30 19:25:03 IRDT 2017
اتاق خبر قتل‌عام برندها Mon May 28 10:29:21 IRDT 2018
اتاق خبر وزارت راه چین به ابهامات درباره حادثه سانچی پاسخ داد Sat Jan 20 14:21:03 IRST 2018
اتاق خبر افزایش 15 هزار تومانی قیمت سکه طرح جدید Thu Apr 05 19:04:05 IRDT 2018
اتاق خبر آخرین خبرها از تعامل شرکت‌های خارجی با ایران Sun Jun 24 21:09:05 IRDT 2018
اتاق خبر یک توضیح درباره تخفیف در طرح‌های تشویقی تلفن همراه Tue May 23 10:13:04 IRDT 2017
اتاق خبر تبعات منفی جدایی کردستان عراق Wed Jul 05 18:00:00 IRDT 2017
اتاق خبر چرا شاهد کولبری هستیم؟ Mon Sep 11 09:31:06 IRDT 2017
اتاق خبر مستمری مددجویان واریز شد Thu May 18 23:16:43 IRDT 2017
اتاق خبر آمار جمعیت شاغل و بیکار در نیمه نخست سال اعلام شد Fri Nov 24 13:33:04 IRST 2017
اتاق خبر هزینه 2.9 میلیارد دلاری فولکس واگن برای بازخرید خودروهای آلاینده Wed Mar 01 13:50:02 IRST 2017
اتاق خبر پیش‌بینی افت قیمت سنگ‌آهن به کمتر از 50 دلار Tue Apr 25 10:42:01 IRDT 2017
اتاق خبر اختلاف‌قیمتی‌اندک،دلیل بی‌رغبتی به مصرفCNG Mon Jul 24 18:26:02 IRDT 2017
اتاق خبر احتمال کاهش نرخ سود بانکی Sat Apr 15 11:59:15 IRDT 2017
اتاق خبر ممنوعیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور Thu Jun 29 15:08:01 IRDT 2017
اتاق خبر انتقاد به عملکرد سلبریتی‌ها در زلزله کرمانشاه Fri Jun 01 21:10:05 IRDT 2018
اتاق خبر بخش معدن اولویت کاری دولت دوازدهم Wed Aug 30 20:53:03 IRDT 2017
اتاق خبر رشد نسبی قیمت دلار در بازارهای جهانی Mon May 22 19:56:02 IRDT 2017
اتاق خبر وقتی وارد اتاق شدم آذر با پسرهمسایه خلوت کرده بود و باید... Tue Jul 11 08:24:00 IRDT 2017
اتاق خبر گران فروشان بلیت هواپیمای اربعین جریمه شدند Sun Dec 24 08:58:03 IRST 2017
اتاق خبر وزیر راه و شهرسازی: حضور مردم نشانه اتحاد و امید برای آینده است Fri Feb 10 20:45:02 IRST 2017
اتاق خبر تکذیب وزارت کار درباره خبر تعطیلی سی ام اسفند Wed Feb 22 22:08:02 IRST 2017
اتاق خبر تشکیل کمیته نظارت بر توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت Wed Jan 17 13:18:05 IRST 2018
اتاق خبر رد ادعای «گندم خاک‌آلود» Sun Nov 19 19:03:02 IRST 2017
اتاق خبر جزئیات اسید پاشی انتقامجویانه به روی کارفرما Sun Jul 09 10:46:00 IRDT 2017
اتاق خبر برجام و راهبرد قدرت نرم Sun Jun 24 11:15:02 IRDT 2018
اتاق خبر افزایش نرخ رسمی دلار و یورو Tue Aug 08 14:09:02 IRDT 2017
اتاق خبر معمای شیل برای اوپک Sat Nov 25 10:18:04 IRST 2017
اتاق خبر نشانه شوم برای تولیدکنندگان LNG جهان Fri Sep 15 13:54:03 IRDT 2017
اتاق خبر 2سناریوی قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی Mon Jul 03 14:39:02 IRDT 2017
اتاق خبر تب کریمه کنگو در کمین است Mon May 29 09:04:02 IRDT 2017
اتاق خبر اوپک پالایشی؛ کمربند امن صادرات نفت Mon Jun 05 20:24:02 IRDT 2017
اتاق خبر ویتنام در سیاست نگاه به شرق ایران جایگاه ویژه‌ای دارد Sat Apr 22 12:16:48 IRDT 2017
اتاق خبر علت غیبت رئیس جمهور در مراسم روز صنعت Sat Jul 08 09:53:00 IRDT 2017
اتاق خبر در موضوع برجام برخی جناح‌ها منافع ملی را فدای منافع جناحی کردند Fri Feb 24 13:57:02 IRST 2017
اتاق خبر بازجویی از شریک بابک زنجانی آغاز شد Sat Feb 11 11:10:42 IRST 2017
اتاق خبر مشکل برق مناطق زلزله زده برطرف شد Wed Nov 15 14:36:01 IRST 2017
اتاق خبر سقف پرداخت به سپرده‌گذاران میزان 200 میلیونی شد Wed Mar 01 21:08:02 IRST 2017
اتاق خبر جزئیات افزایش نرخ بلیت اتوبوس های شرکت واحد Fri Jul 07 12:05:00 IRDT 2017
اتاق خبر حذف کاغذبازی‌های اداری در کشور Sat Sep 16 09:08:02 IRDT 2017
اتاق خبر تجهیزات پزشکی سازمان استاندارد و غذا و دارو را دور یک میز مینشاند Sat Feb 10 08:23:35 IRST 2018
اتاق خبر کاسپین دارای بیشترین تاخیر Sun Nov 12 10:13:02 IRST 2017
اتاق خبر پازوکی: مشکلات تیم اقتصادی دولت فردی نیست Tue Aug 28 11:59:09 IRDT 2018
اتاق خبر جزییات امضای تفاهم‌نامه برای توسعه هشت میدان نفتی و گازی Sat Jul 29 15:41:02 IRDT 2017
اتاق خبر دنیزلی،اسکوچیچ، اولیویرا، مظلومی، گل‌محمدی و درخشان در میان گزینه‌های هدایت ماشین‌سازی Sun Dec 04 11:48:15 IRST 2016
باشگاه خبرنگاران خوراکیخوشمزه ای که اشتهای شما را کنترل می کند! Tue Sep 18 08:54:58 IRDT 2018
جماران تروریست نامیدن سپاه تمامی منطقه را برای آمریکا ناامن می کند Thu Jul 27 16:35:51 IRDT 2017
ورزش 3 تیم ملی خانه من است / افاضلی: حواشی خاص خودمان را داریم! Thu Apr 12 10:27:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران خدمات ویژه مرکز کودکان کم شنوا و ناشنوای ایرانشهر Mon Jun 25 13:40:43 IRDT 2018
ایلنا اختصاص اعتبار 14 هزار میلیاردی برای تقویت بنیه دفاعی، بازسازی مناطق زلزله زده، ریزگردها و صداوسیما Sat Feb 17 17:49:56 IRST 2018
روزنامه کیهان معاملات بازار مشتقه ارزی باید به صورت آزمایشی آغاز شود Fri Dec 08 21:27:49 IRST 2017
افکارخبر موسیقی رپ هیچ اشکالی ندارد Thu Mar 09 15:54:34 IRST 2017
بنکر 2 میلیون و 200 هزار سکه درحال ورود به بازار Mon Sep 03 10:21:17 IRDT 2018
خبرگزاری فارس تست پزشکی اعضای سپیدرود در ایفمارک Sun Jul 16 09:56:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم ناگفته‌های جواد منصوری از فرماندهی سپاه خواندنی شد Mon Feb 13 12:48:52 IRST 2017
وزارت نیرو زنان نقش موثری در مدیریت مصرف آب در خانواده دارند Sun Feb 25 15:31:20 IRST 2018
خبرگزاری مهر غفلت مسئولان شهری تهران از حوزه های نرم افزاری/عدم تحقق طرح ها Wed Mar 08 14:06:17 IRST 2017
آنا «خنکای ختم خاطره» تمدید شد Sun Jun 03 15:11:49 IRDT 2018
میزان تعرض عناصر معاند به سفارت ایران در کپنهاک/ سفیر دانمارک به وزارت امور خارجه احضار شد Thu Mar 02 11:54:33 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران فاجعه هوایی 37 سال پیش ایتالیا همچنان در هاله‌ای از ابهام + فیلم Sun Jul 02 10:11:24 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر هشدار یونیسف درباره بازداشت کودکان مهاجر در پرتغال Wed Jul 25 06:40:55 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران افتتاح اولین پالایشگاه پلاسمای انسانی کشور و خاورمیانه در کرمان Fri Feb 10 09:02:55 IRST 2017
خبرگزاری مهر بانک‌ها از بخش تولید اردبیل حمایت کنند Thu Sep 21 10:06:54 IRDT 2017
بولتن نیوز تارتار: پارس جنوبی تیمی یکدست و جوان است اما هنوز برای بقا تلاش می‌کنیم/ تیم داوری ضعیف بود Sat Aug 05 00:00:55 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم بچه ها کجا بازی کنند ؟ Wed Oct 10 15:23:47 IRST 2018
خبرگزاری مهر اتلتیکو مادرید 3 امتیاز ارزشمند در خانه بیلبائو کسب کرد Thu Sep 21 00:22:43 IRDT 2017
خرداد نیوز گزارش زنده؛دقیقه 70 بازی؛ العین 6- استقلال 0 Mon May 29 23:16:43 IRDT 2017
خبرگزاری مهر گفتگوی العبادی و یلدریم در مورد همه پرسی اقلیم کردستان عراق Fri Sep 15 22:19:11 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم دوازدهمین جشنواره عکس «دوربین.نت» افتتاح شد +تصاویر Sat Nov 25 09:19:53 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین ادامه خوشگذرانی رحمتی در دوبی بعد از خوردن شش گل!+عکس Sun Jun 04 16:51:09 IRDT 2017
ساعت24 تعطیلی موردی مدارس تهران در برخی مناطق/ کوتاهی مسئولان شهری در آماده‌سازی مسیرهای برخی مدارس Tue Jan 30 13:24:09 IRST 2018
فردا طرح بزرگ اسرائیل برای شهرک‌سازی در قدس Mon Jul 03 13:39:10 IRDT 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «بازگشت» در ایتالیا Sun Jul 22 12:57:00 IRDT 2018
میزان استقرار شبانه روزی شعب ویژه تعزیرات حکومتی برای برخورد با متخلفان در بازار ارز Wed Apr 11 15:53:06 IRDT 2018
روزنامه کیهان دولت در تصویب قطع آب مشترکان پرمصرف تعلل می‌کند Sat May 26 21:15:56 IRDT 2018
خبرگزاری فارس کشف محموله قاچاق 3 میلیاردی در زنجان Thu Oct 26 23:17:00 IRST 2017
جماران استقبال قائمشهری ها از عضو تیم ملی والیبال نشسته Thu Jul 06 15:07:33 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو اختلاف نظر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره درباره توافق ترامپ با اون Wed Jun 13 10:43:36 IRDT 2018
آنا مشکل در خوابیدن از علائم اولیه کدام بیماری است؟ Fri Jul 07 23:45:00 IRDT 2017
آفتاب تصاویر/تبریز در مه آلودگی Sun Dec 17 13:54:30 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران نرخ خرید و فروش محصولات DS Automobiles Fri Feb 23 15:14:21 IRST 2018
ورزش 3  تشکر کاوه از هواداران استقلال / مهاجم استقلال از وایکینگ قدردانی کرد! Tue May 23 07:27:00 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن ایجاد 205 هزار فرصت شغلی برای مددجویان سراسر کشور Sun Aug 26 15:22:10 IRDT 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین دادستان تهران: برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی راه فساد را برای برخی هموار ساخته است Wed Oct 10 11:12:26 IRST 2018
پارسینه جهانگیری: سفر قریب الوقوع روحانی به مسکو Tue Feb 21 18:46:19 IRST 2017
تدبیر حاشیه دست از سر "ناصر سرخ‌ها" برنمی‌دارد/ شکایت پسر محمدخانی از یک فیلم Tue Feb 14 07:36:03 IRST 2017
آفتاب ایران ارایه خدمات امدادی به بیش از 15 هزار نفر از مسافران راهیان نور در نوروز Wed Mar 28 17:13:22 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا اکران فیلم ضداستکباری “یتیم خانه ایران” در کردکوی+تصاویر Sun Jan 01 16:14:19 IRST 2017
آریا «زمانی برای خندیدن» اسفند ماه روی آنتن شبکه سه Wed Feb 21 12:08:11 IRST 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین برق 50 هزار خانوار در گیلان قطع شد Thu Feb 02 22:10:00 IRST 2017
جام نیوز دور جدید فشارها و فضاسازی‌های آمریکا علیه سردار قاسم سلیمانی Mon Jan 23 09:25:07 IRST 2017
روزنامه شهروند همگرایی در حوزه پاسفیک و منافع ملی ایران Thu Sep 07 04:30:00 IRDT 2017
صراط حال و روز «کاخ رضا شاهی» خوب نیست Wed May 03 07:49:30 IRDT 2017
فردا بازدید دادستان کل کشور از ستاد انتخابات وزارت کشور Fri May 19 17:51:21 IRDT 2017
تهران پرس منازل 25 درصد از روستاییان سند ملکی ندارد Wed Apr 18 16:17:00 IRDT 2018
خبرگزاری حوزه چرا بنده دیگران؟ Thu Jun 14 22:30:00 IRDT 2018
پارسینه العبادی خواستار تشدید تدابیر امنیتی شد Mon Dec 18 11:26:44 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم کلاهبرداری 3 میلیارد ریالی زیرپوشش مامور دولتی در گلستان Tue Mar 07 17:30:16 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم تصاویر صفحه اول روزنامه‌های دوشنبه 23 اسفند Mon Mar 13 05:56:00 IRST 2017
پارس نیوز آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور اعلام شد Thu Oct 04 20:35:55 IRST 2018
ساعت24 دفاع وزیر سوئدی از حفظ حجاب در ایران Mon Feb 13 23:35:11 IRST 2017
آریا تشکر پوتین از ترامپ Sun Dec 17 20:23:19 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی مشغله‌ای به نام روزمرگی Tue Aug 28 09:48:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران قبل از دوره "وزارت" هیچ‌گاه بدهکار نبودم/خواب راحت ندارم Sat Mar 18 16:41:01 IRST 2017
واحد مرکزی خبر تجهیز 13 هزار هکتار اراضی به آبیاری مکانیزه Sat May 19 09:08:59 IRDT 2018
عصر ایران بهزیستی: هنوز مستندات اعتیاد یا بیماری پدر شکنجه‌گر ماهشهری به دست نیامده (+عکس) Tue Apr 24 14:33:42 IRDT 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین عشق و مهربانی را در حرم امام رضا(ع)مشاهده کردم Sat May 12 15:57:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی رئیسی:سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد می کنم Mon May 01 01:50:00 IRDT 2017
روزنامه کیهان دولت به جای واردات گندم پول کشاورزان را بدهد Sun Oct 29 21:10:47 IRST 2017
واحد مرکزی خبر فردا؛ دیدار وزیر امورخارجه فرانسه با شمخانی Mon Jan 30 15:44:30 IRST 2017
جهان نیوز علل و درمان خارش چشم‌ها Mon Jul 02 08:37:10 IRDT 2018
بی باک نیوز چاپگر سه بعدی قلب سیلیکونی واقعی ساخت+عکس Sat Jul 15 06:59:01 IRDT 2017
بی باک نیوز مهرماه امسال 4918 کلاس درس به بهره برداری رسید Tue Sep 26 06:47:01 IRST 2017
برنا اعضای بدن زن 60 ساله به یک نفر زندگی بخشید Fri Apr 21 11:50:59 IRDT 2017
خرداد نیوز پیروزی حسن یزدانی مقابل علیرضا کریم Fri Jul 07 18:33:46 IRDT 2017
افکارخبر فتاح: مناظره‌های انتخاباتی عمق نداشت Sat Aug 26 00:00:00 IRDT 2017
افکارخبر لغو روادید سفر به قطر برای اتباع مغرب Wed Sep 06 10:28:53 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا تشکیل 4 کمیته برای حل مشکل اصناف و بازار Tue Jun 26 09:53:29 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران پور ابراهیمی: بررسی طرح تحول نظام بانکی تا چند ماه آینده تمام می‌شود Thu May 25 19:44:04 IRDT 2017
تابناک اجازه واگذاری مالکیت فکری و تجهیزاتی دستگاه های اجرایی به دانشگاه ها Tue Jan 03 17:06:21 IRST 2017
بهار نیوز تب کوپن با شارژ کارت یارانه بالا رفت! Mon Sep 17 09:37:20 IRDT 2018
جماران مواد مخدر، بیشترین جرایم زندانیان استان زنجان Mon Jul 03 12:29:57 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم نظارت ویژه سازمان جهانی بهداشت بر حجاج Sun Aug 06 13:00:01 IRDT 2017
روزنامه شرق آینه Tue Feb 13 03:30:00 IRST 2018
برنا کشف 335 کیلوگرم مواد مخدر در استان ایلام Sat May 06 13:05:48 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اوج حضورچهارمحالی ها در انتخابات/مشارکت 82درصدی مردم شهرستان کیار Fri May 19 22:10:38 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم بازی وزارت ورزش با مهره داورزنی در چینش فدراسیون تکواندو Sat Dec 23 18:02:01 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با سخنرانی ناطق نوری Wed Dec 27 15:54:24 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی بزرگداشت شهدای آتش‌نشان در مدرسه عالی شهید مطهری Wed Feb 01 21:41:00 IRST 2017
آفتاب پیشنهاد آخوندی برای تشکیل مجمع معماران ایران همزمان با روز معمار Mon Apr 23 21:35:27 IRDT 2018
جماران وزیر کشور: امسال همکاری میان ایران و عراق در اربعین بسیار بهتر بود Sun Nov 12 04:28:42 IRST 2017
آنا 10 تضمینی که باید از اروپا گرفت Tue May 15 09:14:31 IRDT 2018
ایران آنلاین از کاهش قیمت گوجه سبز تا نرخ مصوب گوجه فرنگی Wed Apr 26 18:33:07 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن توسعه وقف؛ زمینه گسترش فعالیت‌های قرآنی Wed Apr 26 07:49:52 IRDT 2017
دولت بهار توتال: عربستان برای امضای قرارداد با ایران، به ما چراغ سبز نشان داد Fri Jul 28 20:03:00 IRDT 2017
آریا ابهام در نامزدی رئیس جمهوری ساحل‌عاج در انتخابات Sun Jun 03 15:55:15 IRDT 2018
شیعه نیوز بازداشت یکی دیگر از خطبای حسینی در بحرین Thu Jun 29 08:44:13 IRDT 2017
خبرگزاری فارس بهره‌گیری از بیت‌المال باید درست انجام شود Sun Aug 20 18:00:00 IRDT 2017
خانه ملت تشکیل کمیته‌ای برای نهایی کردن طرح تعیین تکلیف حق‌التدریسان Wed Jun 13 18:49:00 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا برگزاری رزمایش یک کاسب یک دانش آموز در بوشهر/توزیع 3000 بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان مستضعف Wed Sep 12 12:28:00 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر قایقران هرمزگانى در راه مسابقات جهانى بلغارستان Tue Jun 26 09:15:28 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران اختصاص وام به کتابفروشی ها آغاز شد Sun Jan 07 14:00:20 IRST 2018
واحد مرکزی خبر افتتاح مسابقات ورزشی کارکنان راه آهن در بندرعباس Mon Jan 29 08:55:33 IRST 2018
ایران جیب خودروهای تولید داخل 23 درصد ارزبری دارند نه بیشتر Wed Aug 22 13:30:01 IRDT 2018
ایلنا ساخت پالایشگاه در برزیل و اسپانیا با هدف استفاده اجباری از نفت ایران Fri Feb 03 10:31:00 IRST 2017