اتاق خبر - Sat Jul 08 20:01:03 IRDT 2017 نمایش خبر

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

بانک مرکزی، دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش
 اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بین‌المللی، تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای بین‌المللی بسیار ضرورت داشت. بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی توسط مقام ریاست جمهوری و با هدف افزایش انطباق‌پذیری شبکه بانکی کشور با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی که عاملی مهم و اثرگذار در احیای روابط کارگزاری و پیوستن بانک‌ها به نظام بانکی بین‌المللی است و باتوجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان، به بازنگری «آیین‌نامه‌ کفایت سرمایه» و «آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» اقدام کرده است
 . 
 
 

این بازنگری با بهره‌برداری از سند 15 - IFSB، تحت عنوان «استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی‌- منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی در سال (2013)»، و اسناد بال (2) و بال (3) منتشر شده توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها بوده است که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» است که این مهم در یک‌هزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ 1396.03.23‌ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. 
 

یکی از مأموریت‌ها و اهداف اصلی بانک‌ مرکزی در زمینه نظارت بانکی، حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانک‌ها و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است. بدین ‌منظور، «شاخص کفایت سرمایه» به عنوان یکی از مهم‌ترین سنجه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده سلامت بانکی می‌تواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون سازد. در این خصوص، در سال 1382 «آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری» و «آیین‌نامه کفایت سرمایه» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقباً به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است. 
 

این در حالی است که طی دهه اخیر و به ویژه پس از وقوع بحران مالی سال 2008، استانداردهای بین‌المللی در این رابطه دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های فراوانی شده است. به گونه‌ای که در ابتدای امر توافق‌نامه سرمایه بال (2) توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین شد و بعد در ادامه باتوجه به عدم موفقیت آن در دست‌یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانک‌ها بود، توافق‌نامه سرمایه بال (3) توسط کمیته نظارت بانکی بال به اجرا درآمد. با این وجود و به رغم تحولات عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بین‌المللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنان بدون تغییر و تحول کند و لذا فاصله قابل توجهی با آخرین استانداردهای نظارتی بین‌المللی پیدا کرد. 
 

اهم موارد تغییرات دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی به شرح زیر است: 
 

- موزون کردن دارایی‌ها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و بازار؛ در آیین‌نامه قبلی، دارایی‌ها صرفاً بر مبنای ریسک اعتباری موزون شده بودند. 
 

- استفاده از رویکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به دلیل عدم امکان بهره‌گیری از روش‌های رتبه‌بندی داخلی و نبود مؤسسات رتبه‌بندی مستقل فعال در کشور؛ البته اوزان ریسک مربوط به مطالبات از سایر دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرف مقابل در نظر گرفته شده است. 
 

- لحاظ کردن بدهی تبعی در سرمایه لایه (2)؛ اهم ویژگی‌های بدهی‌های مزبور به شرح زیر است: 
 

1. بدهی مزبور و متعلقات آن تحت هیچ شرایطی زودتر از موعد تعیین‌شده و حداقل تا 5 سال پس از ایجاد آن بازپرداخت نمی‌شود. 
 

2.در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری، این قبیل بدهی‌های مؤسسه اعتباری پس از سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها پرداخت می‌شود. 
 

3.توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد. 
 

- مدنظر قراردادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛ 
 

- مدنظر قراردادن سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛ 
 

- شفاف‌سازی و تصریح تعریف اندوخته‌ها؛ 
 

- کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت طی برنامه زمان‌بندی پنج‌ساله از اجزای سرمایه لایه (2)؛ 
 

- تعریف نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه لایه (1)؛ 
 

- در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف مقابل برای نهادهای سایر کشورها؛ 
 

- به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روش‌های کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛ 
 

- الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه 1 و 2، مانده دارایی‌های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان‌پذیر باشد. 
 

- در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه. 
 

گفتنی است، در دستورالعمل یاد شده به منظور تطبیق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرایط و ضوابط مندرج در آن، یک دوره گذار نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که طی یک بازه زمانی مشخص، بانک‌ها ملزم به تطبیق سطح سرمایه خود برای رسیدن به حدود مقرر هستند. همچنین، برای بانک‌هایی که نتوانند حدود مقرر را رعایت کنند حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اقداماتی پیشگیرانه و یا تنبیهی از سوی بانک مرکزی به شرحی که در دستورالعمل آمده است، پیش‌بینی شده است. 
 

در پایان لازم به ذکر است دستورالعمل تدوین شده گامی مهم و مؤثر در راستای کاهش سطح فاصله میان استانداردهای نظارتی کشورمان با استانداردهای روز بین‌المللی تلقی شود و زمینه افزایش سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم کند. 
 

همچنین در این بخشنامه آمده است، ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی‌ربط آن بانک‌ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تمهیدات لازم و زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز به منظور اجرای دستورالعمل فراهم شده و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق انجام شود. مقتضی است نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود. ‌ 
 

انتهای پیام/
اتاق خبر شرایط تولید میگو امسال مناسب نبود Sun Oct 01 14:23:03 IRST 2017
اتاق خبر قیمت سبد نفتی اوپک به بالای 75 دلار رسید Tue Jul 10 21:24:04 IRDT 2018
اتاق خبر رشد 5 درصدی تجارت خارجی در کشور Sun Feb 12 18:17:03 IRST 2017
اتاق خبر پلاسکو چگونه فروریخت؟ Sun Jan 22 17:12:07 IRST 2017
اتاق خبر بی‌کیفیت‌ترین خودروهای تولیدی در سال 95 Sun Mar 26 10:11:01 IRDT 2017
اتاق خبر پیشنهاد تشکیل وزارتخانه «معادن و صنایع معدنی» Wed May 24 14:06:03 IRDT 2017
اتاق خبر افزایش 13 تا 25 درصدی حقوق بازنشستگان در سال 97 Wed May 30 20:30:03 IRDT 2018
اتاق خبر دلیل افت کیفیت گازوئیل از زبان مدیرعامل شرکت ملی فرآورده‌های نفتی Thu Sep 27 16:11:05 IRST 2018
اتاق خبر حمایت از تعاونی کامیون‌داران برای تامین لاستیک با ارز دولتی Sun Oct 14 14:03:04 IRST 2018
اتاق خبر تشکیل اتحاد خریداران نفت ضد اوپک Sat Jun 16 18:12:07 IRDT 2018
اتاق خبر خودکفایی 75 درصدی در تولید شکر با سیاست‌های حمایتی وزارت کشاورزی Tue Jul 25 11:36:28 IRDT 2017
اتاق خبر بازگشت ساکنان ساختمان‌های مجاور ساختمان برق وزارت نیرو منوط به نتیجه گزارش ایمنی و ایستایی Fri Feb 09 20:48:12 IRST 2018
اتاق خبر روسای اتاق ها به نفع جمیلی کنار رفتند Sat Nov 12 22:41:05 IRST 2016
اتاق خبر سبد هزینه کارگران فراتر از دو میلیون و 500 هزار تومان Sun Jan 07 09:52:03 IRST 2018
اتاق خبر لندن میزبان نشست وزیران خارجه آمریکا و انگلیس درباره لیبی و کره‌شمالی Thu Sep 14 11:54:05 IRDT 2017
اتاق خبر کدام کشورها بیشترین سرعت اینترنت همراه در جهان را دارند؟ Wed Aug 22 11:36:05 IRDT 2018
اتاق خبر امکان منتفی شدن سوال از رییس جمهور وجود دارد Wed Jul 19 15:00:02 IRDT 2017
اتاق خبر تغییرات مدیریتی در همراه اول Tue Aug 21 19:11:04 IRDT 2018
اتاق خبر کشف ذخایر معدنی 2.5 برابر 80سال گذشته Fri May 26 17:17:02 IRDT 2017
اتاق خبر دومین سفر رئیس کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا به تهران Sat Apr 22 19:34:03 IRDT 2017
اتاق خبر مرغداران هم اوراق خزانه می گیرند Fri Dec 08 14:31:02 IRST 2017
اتاق خبر محمد هاشمی‌ کاندیدای ریاست‌جمهوری شد Sat Apr 15 11:33:39 IRDT 2017
اتاق خبر «نمونه»ها نسخه صادراتی می‌پیچند   Mon Sep 04 10:23:09 IRDT 2017
اتاق خبر نرخ بیکاری کل کشور اعلام شد Tue Jul 24 15:49:09 IRDT 2018
اتاق خبر آغاز ثبت‌نام انتخابات شوراهای شهر و روستا از فردا Sun Mar 19 09:31:02 IRST 2017
اتاق خبر حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی تایید شد Sat Dec 03 11:28:26 IRST 2016
اتاق خبر نفت در نیمه دوم سال گران‌تر می‌شود Thu Jul 05 13:15:04 IRDT 2018
اتاق خبر امید نفت برای افزایش قیمت سقوط کرد Sat Aug 18 13:34:07 IRDT 2018
اتاق خبر برای تغییر وضعیت کارگزاران شرکت مخابرات به چارچوب مشخصی رسیدیم Fri Mar 10 18:19:03 IRST 2017
اتاق خبر احمد توکلی: از ردصلاحیت هاشمی خیلی ناراحت شدم Sun Apr 02 15:43:31 IRDT 2017
اتاق خبر تشریح اهداف سفر لاریجانی به کره جنوبی Mon Jun 26 20:11:02 IRDT 2017
اتاق خبر 18 بنگاه دولتی به مزایده گذاشته می‌شوند + قیمت پایه Thu May 31 10:15:06 IRDT 2018
اتاق خبر سکه طرح جدید امروز 16 مهرماه 4 میلیون و 150 هزار تومان شد Mon Oct 08 21:22:04 IRST 2018
اتاق خبر معضل اتحادیه اروپا برای مبارزه با تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا Mon Oct 29 20:52:04 IRST 2018
اتاق خبر اقتصاد ایران وخیم‌تر از خوش‌بینی صندوق Wed Oct 10 13:30:19 IRST 2018
اتاق خبر آغاز ساخت لوله جدید صادرات گاز Wed Jan 25 14:23:01 IRST 2017
اتاق خبر مقررات تازه گمرکی برای واردات ایرانیان مقیم خارج Sun Mar 12 13:55:01 IRST 2017
اتاق خبر واردات موقت شیرخشک به کشور Mon Oct 30 16:53:02 IRST 2017
اتاق خبر دستور جدید رئیس‌جمهور برای برخورد با متخلفان ارزی Sat Aug 04 17:59:04 IRDT 2018
اتاق خبر منع ورود ایرانیان به آمریکا بر تجارت خارجی ایران بی اثر است Mon Jan 30 19:05:02 IRST 2017
اتاق خبر افزایش مجدد قیمت لبنیات در بازار Wed Oct 31 13:48:04 IRST 2018
اتاق خبر فروریزش 40نقطه تهران Wed Feb 15 16:55:02 IRST 2017
اتاق خبر روابط سیاسی پایدار در گرو روابط اقتصادی منسجم است Mon Sep 11 09:24:55 IRDT 2017
اتاق خبر 4 ماه و 2 نوسان قیمتی کاغذ Tue Dec 26 14:37:04 IRST 2017
اتاق خبر بهره‌برداری از فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس آغاز شد Thu Jun 28 15:23:04 IRDT 2018
اتاق خبر 5 نکته کلیدی در بازسازی بافت‌های فرسوده Wed Jan 17 07:09:01 IRST 2018
اتاق خبر زمان تعیین سرنوشت نزدیک است Tue Mar 21 16:19:03 IRST 2017
اتاق خبر پسر مصری عاشق دختر بیل گیتس شد! Tue Jul 11 11:57:00 IRDT 2017
اتاق خبر کسانی که علیه آذری جهرمی گفتند مجبور به طلب حلالیت از او می‌شوند Mon Aug 28 15:29:02 IRDT 2017
اتاق خبر برای برخورد کیفری با معوقات بانکی، مستند قانونی خیلی قوی نداریم Wed Jul 05 13:26:02 IRDT 2017
اتاق خبر جریمه ای برای توتال وجود ندارد/ سرمایه‌شان در ایران می‌ماند Thu May 17 10:39:03 IRDT 2018
اتاق خبر سرمایه‌گذاری صنعت دخانیات برای تبلیغ مصرف Wed May 31 19:50:03 IRDT 2017
اتاق خبر تخم مرغ به جذب سریع ویتامین E در سبزیجات کمک می کند Thu Oct 27 08:17:14 IRST 2016
اتاق خبر معافیت مالیاتی برای پول نفت ایران در هند Sun Mar 12 14:11:02 IRST 2017
اتاق خبر تخم مرغ‌های ایرانی به قطر رفت Wed Jun 21 10:57:03 IRDT 2017
اتاق خبر کوچک شدن بازارهای بین المللی Mon Apr 17 10:27:03 IRDT 2017
اتاق خبر نرخ کنونی دلار غیر واقعی است Sat Feb 17 20:36:03 IRST 2018
اتاق خبر الجبیر: رفتار ایران پس از برجام خصمانه‌تر شده است Thu May 18 23:05:03 IRDT 2017
اتاق خبر زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه و جهان است Thu Feb 16 21:04:02 IRST 2017
اتاق خبر ماجرای یک فوتبالی در کلوپ شبانه امارات Mon Jul 10 19:46:00 IRDT 2017
اتاق خبر عکس آتلیه ای سارا منجزی! Sun Nov 13 19:16:04 IRST 2016
اتاق خبر تبلیغات ببر و پلنگ در حال انقراض آمور در متروی روسیه! Sun Dec 04 12:35:15 IRST 2016
اتاق خبر نیازی به واردات میوه نداریم Wed Nov 15 09:54:02 IRST 2017
اتاق خبر بزرگترین برندگان و بازندگان بازار کالا در سه ماه گذشته Mon Apr 02 21:33:03 IRDT 2018
اتاق خبر تقاضای استیضاح وزیرعلوم در کمیسیون آموزش بررسی می‌شود Sun Dec 04 11:11:10 IRST 2016
اتاق خبر ماموریت وزارت‌خانه‌های اقتصاد و صنعت با وزرای پیشنهادی تناسب دارد؟ Sun Aug 20 09:54:16 IRDT 2017
اتاق خبر برداشت 73 هزار تن برگ سبز چای Thu Jul 12 12:47:03 IRDT 2018
اتاق خبر مطالعه ساخت ایران ال‌ان‌جی به گازپروم سپرده شد Wed Dec 13 17:36:02 IRST 2017
اتاق خبر ماجرای قاچاقی که نتیجه قانون زمان‌بر است Fri Sep 01 12:08:06 IRDT 2017
اتاق خبر جنگ بر سر تجارت جهانی Thu Jul 12 10:44:03 IRDT 2018
اتاق خبر جایگاه کارآفرینی ایران و11کشور Sun Apr 16 08:04:02 IRDT 2017
اتاق خبر نفت یک درصد سقوط کرد Mon Jul 02 15:35:04 IRDT 2018
اتاق خبر واکنش مثبت بازارهای مالی به نتایج انتخابات فرانسه Mon Apr 24 16:13:04 IRDT 2017
اتاق خبر روپیه هند به پایین‌ترین نرخ تاریخ خود سقوط کرد Sat Jun 30 14:48:04 IRDT 2018
اتاق خبر آمریکایی‌ها هیچ‌گاه به تعهدات خود پایبند نبودند Thu Aug 09 18:06:04 IRDT 2018
اتاق خبر پیش فروش سکه به بورس کالا می‌آید؟ Thu Apr 19 20:01:05 IRDT 2018
اتاق خبر مصرف بنزین تهرانی‌ها از 20 میلیون لیتر گذشت Thu Dec 21 23:13:05 IRST 2017
اتاق خبر وعده افزایش کیفیت آب تهران Sun Mar 05 10:12:02 IRST 2017
اتاق خبر میانگین سنی مدیران صنعت بالاست Tue Aug 14 14:12:05 IRDT 2018
اتاق خبر اقدام بی شرمانه دو مرد ترکیه ای با زن باردار سوری Sun Jul 09 06:00:00 IRDT 2017
اتاق خبر زمانی که مصطفی زمانی حاضر شد زیبایی اش را فدا کند Fri Jul 14 22:20:00 IRDT 2017
اتاق خبر سازمان منع تسلیحات شیمیایی در صدد نبش قبر قربانیان حمله ادعایی در دوما Fri May 04 09:44:03 IRDT 2018
اتاق خبر جهانگیری: اگر نقض برجام صورت گیرد ایران عکس‌العمل تند نشان می‌دهد Sat Jul 29 14:38:03 IRDT 2017
اتاق خبر بهای انواع ارز در بازار روز دوشنبه Mon Nov 14 12:40:37 IRST 2016
اتاق خبر تثبیت قیمت نفت پس از سقوط سنگین جمعه سیاه Mon Nov 26 10:36:04 IRST 2018
اتاق خبر جذب 2 میلیاردلار سرمایه گذاری خارجی برای صنایع متوسط و کوچک Sat Dec 23 09:35:02 IRST 2017
اتاق خبر الگوهای فرزندآوری در ایران چه تغییری کرده است؟ Thu Apr 26 08:55:23 IRDT 2018
اتاق خبر کدام قانون اجازه داد اطلاعات در اختیار بیگانه قرار بگیرد؟ Fri Oct 27 12:05:04 IRST 2017
اتاق خبر ادامه روند کاهشی نرخ مرغ در بازار Sat Sep 23 10:55:02 IRST 2017
اتاق خبر سیاست های ارزی آرامش را به اقتصاد کشور باز گرداند Wed May 09 11:57:03 IRDT 2018
اتاق خبر دام ارزان شده است Tue Jun 12 16:19:04 IRDT 2018
اتاق خبر سپاسگذاری شافعی و خوانساری کم بود Wed Sep 13 12:11:34 IRDT 2017
اتاق خبر احتمال افزایش نرخ سوخت در سال 97 Fri Dec 15 14:44:03 IRST 2017
اتاق خبر وام اشتغال روستائیان صرف خرید لوازم خانه می‌شود نه اشتغال‌زایی Sun May 28 12:21:02 IRDT 2017
اتاق خبر واگذاری معادن سودده به افراد خاص! Fri Nov 16 19:41:03 IRST 2018
اتاق خبر عرضه جگر گرم ممنوع شد Thu Jul 06 02:45:00 IRDT 2017
اتاق خبر کاهش قیمت طلا نسبت به هفته گذشته Sat Oct 20 18:15:07 IRST 2018
اتاق خبر احتکار خودرو غیرقابل تصور است Thu Jun 21 12:53:05 IRDT 2018
اتاق خبر شوک وزیر به دو شغله‌های سازمان نظام مهندسی Fri Jan 26 13:17:04 IRST 2018
اتاق خبر عراق در نوبت بعدی خروج از اوپک! Wed Dec 05 19:02:02 IRST 2018
جام نیوز افتخاری با غفوری و ابراهیمی مذاکره می‌کند/ مشکل مالیات تیام حل شود به ایران می‌آید Sun Jul 01 16:20:00 IRDT 2018
تدبیر و امید پیش بینی نقوی حسینی از سرنوشت بن‌سلمان Thu Nov 22 00:10:02 IRST 2018
نامه نیوز جهانگیری در کنار حداد عادل در دیدار با رهبری/عکس Mon Jun 26 12:52:37 IRDT 2017
پایگاه خبری الف هافبک کلمبیا تهدید به مرگ شد Fri Jun 22 11:30:00 IRDT 2018
خبرگزاری مهر 1700 ماموریت پزشکی در بابل انجام شد Mon Feb 26 09:18:18 IRST 2018
تابناک دعوت از تیم ملی به روسیه Sat Oct 29 09:00:08 IRST 2016
نامه نیوز آغاز رایزنی رئیسی با ساسی مانکن /عکس Mon Feb 19 09:20:19 IRST 2018
خبرگزاری مهر علائم سرطان سینه را بشناسید Mon Jan 30 05:08:27 IRST 2017
فردا بدبین‌ترین مردم دنیا نسبت به «ترامپ» Thu Jan 26 07:00:01 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 180متجاوز در الحُدیده کشته یا زخمی شدند Sat Nov 10 23:30:00 IRST 2018
تابناک استقبال آمریکا از "پیشرفت سودان در جنگ علیه تروریسم" Fri Jul 21 13:49:31 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران 50 پروژه عمرانی خیرساز در دهه فجر افتتاح می‌شود Fri Jan 27 12:42:45 IRST 2017
فرارو بازداشت دختر زورگیر در کهگیلویه و بویراحمد Fri Jan 26 11:28:31 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم فتوتیتز/هاشمی طبا:کاندیدای پوششی روحانی نیستم Thu Apr 13 11:00:27 IRDT 2017
ایلنا آدم‌ها در فضای مجازی فقط نگران تصویر خود هستند/حس حقارت و اینکه حق‌مان را خورده‌اند، ما را به هر کاری وامی‌دارد Thu Feb 08 09:49:14 IRST 2018
جماران پیام تبریک رئیس شورای شهر رشت به دکتر سالاری Wed Sep 27 11:27:27 IRST 2017
ایسکانیوز تهران رکورددار ارتکاب تخلفات حادثه ساز رانندگی Sat Mar 11 12:38:52 IRST 2017
روزنامه کیهان توییت‌های نامفهوم فرمانده پلیس دبی به فارسی Sun Aug 06 21:25:14 IRDT 2017
ورزش 3 مخالفت برانکو با حضور طارمی در الغرافه Mon Dec 25 12:49:43 IRST 2017
آفتاب پاسخ وزارت ورزش به یک کاندیدا/پارسال یک میلیون و 200هزار نفر 12هزارمیلیاردتومان وام ازدواج گرفتند Mon May 01 12:37:30 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن اسلا‌م‌هراس‌ترین کشورهای اروپایی Sun Feb 04 11:24:45 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا با سریال‌های ماه رمضان آشنا شوید Sun May 13 15:48:33 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا کاهش قیمت دلار ربطی به fatf ندارد/عزمی برای کنترل بازار ارز در دولت ندیدیم Wed Oct 03 14:52:47 IRST 2018
خبرگزاری حوزه افزایش 16 درصدی جمع‌آوری زکات در خراسان شمالی Sat Apr 07 12:40:00 IRDT 2018
آفتاب ایران تلفیق هنر ایرانی و چینی در یک معبد باستانی با نقش اژدها Thu Aug 30 10:01:04 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم امام جمعه اصفهان: راهکار پیروزی برابر استکبار جهانی قدم برداشتن در راه خداست؛ آمریکا سازش‌پذیر نیست Fri Nov 02 15:10:54 IRST 2018
روزنامه شرق تابوی استفاده از زنان در کابینه شکسته شود Thu May 25 04:30:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران زباله‌ها در مجاورت منازل مسکونی + فیلم Tue Sep 05 10:32:26 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه ای اندازه شناسی آسیا - اقیانوسیه Tue Jun 20 16:39:14 IRDT 2017
تی نیوز مادر شدن فلامک جنیدی بازیگر معروف طنز Sat Apr 07 23:57:51 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران آزادسازی درعا انقلابی در معادلات جنگ سوریه/ ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابله با پیشروی‌ نیروهای ارتش Sat Jul 21 10:17:43 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران بخشودگی جرایم عیدانه مالیاتی به مودیان استان مرکزی Mon Dec 04 13:25:54 IRST 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمان بازبینی آثار رسیده به دوازدهمین جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبی اعلام شد Sun Oct 28 13:45:24 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا 130 فرصت شغلی در حوزه صنعت، معدن و تجارت خلیل‌آباد باید ایجاد شود Wed Oct 04 21:36:55 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران آخرین وضعیت جسمانی سه بازیگر سینمای ایران Tue May 02 15:33:01 IRDT 2017
میزان شهادت یکی از بسیجیان کردستان بدست پژاک Wed Jun 28 17:23:31 IRDT 2017
پارسینه سفیدی دندان نشانه سلامت آن نیست Sat Dec 23 17:34:55 IRST 2017
دولت بهار کلیپ/ دل به هرکس بسپارم به تو برمیگردد... Mon May 22 00:33:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر ایران 0 - 1 اسپانیا Thu Jun 21 01:05:18 IRDT 2018
پایگاه خبری الف ماجرای لباس‌های گران قیمت خانواده ترامپ Mon May 29 18:46:23 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر 57 کشته و زخمی در تیراندازی های 24 ساعت گذشته آمریکا Tue Jul 10 14:14:05 IRDT 2018
ایران آنلاین آغاز جهش رشد اقتصادی اروپا همزمان با کاهش ارزش دلار Sun Aug 27 09:04:02 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم ماچالا: به دنبال ادامه روند صعودی الاهلی هستیم/ امید ابراهیمی: مقابل ام‌صلال برای پیروزی بازی می‌کنیم Thu Nov 29 16:20:33 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران تماس 30 هزار شهروند مازندرانی با تلفن گویای 123بهزیستی Thu Jul 19 16:06:39 IRDT 2018
پارس نیوز توییتر:: رقیب جدیدی رضا پهلوی Wed Nov 21 14:48:39 IRST 2018
واحد مرکزی خبر کاشت طلای سرخ راهی برای درآمد زایی و اشتغال در استان Mon Dec 04 10:27:17 IRST 2017
اکو ویژن فناپ پرداخت تندیس و لوح تقدیر دریافت کرد Tue Jul 17 15:00:21 IRDT 2018
فردا واکنش رامبد جوان به حادثه تیراندازی لاس وگاس +عکس Tue Oct 03 11:45:31 IRST 2017
جماران 6 کشته و مجروح در حادثه برخورد پژو و خاور Thu Sep 28 14:53:45 IRST 2017
598 خودرو در صدر اقلام وارداتی +جدول Mon Jan 30 11:22:02 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران 93 کیلوگرم مواد مخدر در خراسان شمالی کشف شد Thu Jul 20 17:14:07 IRDT 2017
پرس شیعه نتانیاهو: با پوتین در مورد سوریه گفتگو خواهم کرد Sun Jan 28 22:18:57 IRST 2018
خبرگزاری مهر پیش بینی وضع هوا 19فروردین Sun Apr 08 09:34:54 IRDT 2018
جهان نیوز کشف 325 کیلوگرم هروئین! Sat Nov 24 11:50:01 IRST 2018
خبرگزاری مهر آلودگی رودخانه سنت لوئیس در آمریکا Fri May 05 13:45:06 IRDT 2017
ایلنا فرار هالیوودی دو زندانی در مسیر بیمارستان Thu Sep 07 14:04:53 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا محمد بن سلمان منتظر مرگ پدر نمی‌ماند Wed Jun 21 19:28:59 IRDT 2017
دولت بهار راهکارهای نمایندگان ایران در آسیا برای فرار از محرومیت Tue Aug 08 10:32:00 IRDT 2017
خرداد نیوز سوئیس برای یازدهمین بار به جام‌جهانی رسید Sun Nov 12 23:08:18 IRST 2017
صبح تهران توسعه همکاری های فضایی چین و الجزایر Tue Dec 12 09:33:02 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران بازه زمانی افزایش میزان اشعه فرابنفش به مردم خوزستان اطلاع‌رسانی می‌شود Sat Jul 08 14:35:50 IRDT 2017
عصر ایران بازداشت یک استاد دانشگاه قزوین به اتهام توهین به مقدسات Thu Mar 02 10:14:53 IRST 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزیر فرهنگ در افتتاحیه همایش شمس تبریزی حضور می یابد Sat Aug 25 08:27:00 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران پیروزی پینگ‌پنگ بازان ایران در روز دوم رقابت‌های جهانی Tue May 30 13:46:23 IRDT 2017
جماران گاز برخی از شهرهای خوزستان برای 2 روز قطع می شود Thu Nov 01 10:57:33 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا لزوم مرزبندی میان عدالت طلبی منتقدان و فرصت طلبی معاندان Thu Jan 11 11:56:16 IRST 2018
آفتاب گزینه‌های احتمالی جانشین ربیعی مشخص شدند Fri Sep 07 16:03:34 IRDT 2018
جام نیوز مسیحیت در زادگاهش رو به قبله شده است +عکس Wed Dec 20 19:45:32 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین توپ طلای 2017 به کریستیانو رونالدو رسید/ لیونل مسی بار دیگر دوم شد Thu Dec 07 23:07:28 IRST 2017
ایران آنلاین تمامی مدارس استان کرمانشاه فردا(سه شنبه) نیز تعطیل است Mon Nov 13 14:03:19 IRST 2017
خبرگزاری حوزه مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی علیه‌السلام برگزار شد Wed Sep 19 22:45:00 IRDT 2018
بی باک نیوز کسری 1.4تریلیون دلاری بودجه آمریکا تا سال 2027 Wed Jan 25 13:33:01 IRST 2017
خبرگزاری دانشجو نشست خبری پویش «کتاب قهرمان» برگزار می‌شود Fri Nov 30 11:22:58 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی پاکستان، کشتار فلسطینی ها را محکوم کرد Wed May 16 09:30:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی کمیته انضباطی سرمربی ملوان را برای حاشیه بازی نساجی 2 جلسه محروم کرد Tue Mar 14 17:59:00 IRST 2017
خبرگزاری مهر «ظریف» وارد برلین شد Mon Jun 26 11:43:23 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا استقبال از بی قانونی،مخالفت با قانون Thu May 11 14:18:39 IRDT 2017
خبرگزاری حوزه مردم منطقه هیچگاه خیانت عادی سازی روابط با اسرائیل را قبول نمی کنند Sat Nov 24 15:31:00 IRST 2018
ایران آنلاین سردار سلیمانی به دیدار آیت‌الله جعفری رفت Wed Dec 06 14:01:11 IRST 2017
روزنامه دنیای اقتصاد تحول‌آفرینی از طریق ایجاد رقابت Thu Aug 17 16:49:47 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم تسلیت وزیر کشور در پی شهادت «موسوی» Wed Nov 07 17:22:00 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن راه‌اندازی 140 اورژانس اجتماعی طی امسال در کشور Sun May 07 10:14:13 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سطح کار نوازنده های جشنواره موسیقی جوان بالا رفته است Wed Jul 04 16:10:00 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن نشست «نظارت شرعی در بانکداری اسلامی» برگزار می‌شود Sat Aug 25 10:21:20 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم 80 درصد دانش‌آموزان کشور از داشتن یک سالن ورزشی برای ورزش صبحگاهی محرومند Sun Jul 08 16:26:02 IRDT 2018
خبرگزاری حوزه اصل سازگاری و رضایتمندی را در کانون خانواده نهادینه کنیم Tue Aug 07 07:35:00 IRDT 2018
افکارخبر مرکل لغو تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه را رد کرد Sat Sep 15 16:01:06 IRDT 2018
جام نیوز خوش‌خدمتی خانم دیپلمات به صهیونیست‌ها علیه ایران Tue Nov 27 15:20:32 IRST 2018
خبرگزاری مهر اعلام برنامه جشنواره فیلم‌های سینمایی شبکه چهار Sat Jul 21 08:44:10 IRDT 2018
خبرگزاری مهر سردار پاکپور شهادت جانباز سرافراز «رجب محمدزاده» را تسلیت گفت Sat Aug 06 11:10:55 IRDT 2016
تی نیوز آشنایی با "انواع سردرد در طب سنتی" Wed Apr 11 16:23:21 IRDT 2018
افکارخبر برنامه «کاهش طلاق» امسال در 11 استان اجرا می شود Sat Apr 08 12:15:21 IRDT 2017
فردا عکسی متفاوت از ظریف و سردار Mon Oct 09 22:25:22 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران راهکارهایی طلایی برای تسکین دندان درد Mon Jun 11 17:00:58 IRDT 2018
تدبیر 24 افزایش وام مسکن! Wed Aug 16 17:22:02 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی ملت ایران با حضور آگاهانه در انتخابات از نظام خود حمایت می کنند Wed May 17 14:20:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی زیرساخت‌های سی‌سخت جوابگوی گردشگران نیست Sat Jul 01 13:38:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر نمایش کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو Sun Jan 15 10:36:03 IRST 2017
پارسینه ورود ارتش ترکیه به 2 روستا در نزدیکی عفرین Sat Feb 03 15:15:17 IRST 2018
خبرگزاری فارس دولت می خواهد در سال های آخر ریاست جمهوری پروژه را تکمیل کند تا به نام دولت یازدهم تمام شود Mon May 01 16:57:00 IRDT 2017