اتاق خبر - Sat Jul 08 20:01:03 IRDT 2017 نمایش خبر

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

بانک مرکزی، دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش
 اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بین‌المللی، تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای بین‌المللی بسیار ضرورت داشت. بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی توسط مقام ریاست جمهوری و با هدف افزایش انطباق‌پذیری شبکه بانکی کشور با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی که عاملی مهم و اثرگذار در احیای روابط کارگزاری و پیوستن بانک‌ها به نظام بانکی بین‌المللی است و باتوجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان، به بازنگری «آیین‌نامه‌ کفایت سرمایه» و «آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» اقدام کرده است
 . 
 
 

این بازنگری با بهره‌برداری از سند 15 - IFSB، تحت عنوان «استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی‌- منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی در سال (2013)»، و اسناد بال (2) و بال (3) منتشر شده توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها بوده است که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» است که این مهم در یک‌هزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ 1396.03.23‌ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. 
 

یکی از مأموریت‌ها و اهداف اصلی بانک‌ مرکزی در زمینه نظارت بانکی، حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانک‌ها و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است. بدین ‌منظور، «شاخص کفایت سرمایه» به عنوان یکی از مهم‌ترین سنجه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده سلامت بانکی می‌تواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون سازد. در این خصوص، در سال 1382 «آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری» و «آیین‌نامه کفایت سرمایه» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقباً به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است. 
 

این در حالی است که طی دهه اخیر و به ویژه پس از وقوع بحران مالی سال 2008، استانداردهای بین‌المللی در این رابطه دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های فراوانی شده است. به گونه‌ای که در ابتدای امر توافق‌نامه سرمایه بال (2) توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین شد و بعد در ادامه باتوجه به عدم موفقیت آن در دست‌یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانک‌ها بود، توافق‌نامه سرمایه بال (3) توسط کمیته نظارت بانکی بال به اجرا درآمد. با این وجود و به رغم تحولات عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بین‌المللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنان بدون تغییر و تحول کند و لذا فاصله قابل توجهی با آخرین استانداردهای نظارتی بین‌المللی پیدا کرد. 
 

اهم موارد تغییرات دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی به شرح زیر است: 
 

- موزون کردن دارایی‌ها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و بازار؛ در آیین‌نامه قبلی، دارایی‌ها صرفاً بر مبنای ریسک اعتباری موزون شده بودند. 
 

- استفاده از رویکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به دلیل عدم امکان بهره‌گیری از روش‌های رتبه‌بندی داخلی و نبود مؤسسات رتبه‌بندی مستقل فعال در کشور؛ البته اوزان ریسک مربوط به مطالبات از سایر دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرف مقابل در نظر گرفته شده است. 
 

- لحاظ کردن بدهی تبعی در سرمایه لایه (2)؛ اهم ویژگی‌های بدهی‌های مزبور به شرح زیر است: 
 

1. بدهی مزبور و متعلقات آن تحت هیچ شرایطی زودتر از موعد تعیین‌شده و حداقل تا 5 سال پس از ایجاد آن بازپرداخت نمی‌شود. 
 

2.در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری، این قبیل بدهی‌های مؤسسه اعتباری پس از سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها پرداخت می‌شود. 
 

3.توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد. 
 

- مدنظر قراردادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛ 
 

- مدنظر قراردادن سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛ 
 

- شفاف‌سازی و تصریح تعریف اندوخته‌ها؛ 
 

- کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت طی برنامه زمان‌بندی پنج‌ساله از اجزای سرمایه لایه (2)؛ 
 

- تعریف نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه لایه (1)؛ 
 

- در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف مقابل برای نهادهای سایر کشورها؛ 
 

- به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روش‌های کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛ 
 

- الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه 1 و 2، مانده دارایی‌های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان‌پذیر باشد. 
 

- در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه. 
 

گفتنی است، در دستورالعمل یاد شده به منظور تطبیق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرایط و ضوابط مندرج در آن، یک دوره گذار نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که طی یک بازه زمانی مشخص، بانک‌ها ملزم به تطبیق سطح سرمایه خود برای رسیدن به حدود مقرر هستند. همچنین، برای بانک‌هایی که نتوانند حدود مقرر را رعایت کنند حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اقداماتی پیشگیرانه و یا تنبیهی از سوی بانک مرکزی به شرحی که در دستورالعمل آمده است، پیش‌بینی شده است. 
 

در پایان لازم به ذکر است دستورالعمل تدوین شده گامی مهم و مؤثر در راستای کاهش سطح فاصله میان استانداردهای نظارتی کشورمان با استانداردهای روز بین‌المللی تلقی شود و زمینه افزایش سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم کند. 
 

همچنین در این بخشنامه آمده است، ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی‌ربط آن بانک‌ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تمهیدات لازم و زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز به منظور اجرای دستورالعمل فراهم شده و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق انجام شود. مقتضی است نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود. ‌ 
 

انتهای پیام/
اتاق خبر 55 درصد صادرات ایران محصولات پتروشیمی، صنایع فولادی و معدنی است Thu Dec 13 15:21:03 IRST 2018
اتاق خبر سید حسن نصرالله: اتهام به حزب‌الله و ایران درباره تغییرات بافت جمعیتی سوریه کذب است Mon Feb 13 11:17:41 IRST 2017
اتاق خبر خیلی‌ها سعی کردند ما را زمین بزنند اما خدا نخواست Sun Apr 16 16:12:02 IRDT 2017
اتاق خبر ارائه ویدیوی ارزان‌تر برای مخابراتی‌ها Sat Aug 12 09:51:07 IRDT 2017
اتاق خبر دادگاه لوکزامبورگ ادعای آمریکا برای توقیف اموال ایران را نپذیرفت Wed Mar 08 16:03:02 IRST 2017
اتاق خبر قیمت انواع سکه و ارز در آخرین روز هفته Thu Nov 23 15:57:02 IRST 2017
اتاق خبر راه رهایی بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود Sat Apr 15 10:27:17 IRDT 2017
اتاق خبر افت ارزش دلار و تقویت یورو و پوند بانکی Mon Jan 30 12:05:02 IRST 2017
اتاق خبر تدبیر بیشتری از مسئولان برگزاری نماز عید فطر انتظار می‌رفت Mon Jun 26 17:50:03 IRDT 2017
اتاق خبر افزایش 5.5 درصدی سفرهای آخرهفته Thu Aug 17 20:40:03 IRDT 2017
اتاق خبر تغییرات قیمت رسمی ارز Sun Sep 02 11:39:07 IRDT 2018
اتاق خبر 17سال گذشت Wed May 31 10:11:02 IRDT 2017
اتاق خبر رشد تولیدات کشاورزی با وجود محدودیت های آبی Mon Apr 02 14:29:04 IRDT 2018
اتاق خبر شهر تاریخی «الرصافه» در رقه آزاد شد Mon Jul 10 22:39:00 IRDT 2017
اتاق خبر راز سقوط عروس جوان از طبقه چهارم، در شبی که جهیزیه 600میلیونی اش را به خانه داماد آورد Sun Jul 16 09:20:00 IRDT 2017
اتاق خبر رد شدن کلیات بودجه تصمیم خاصی در تاریخ مجلس بود Mon Jan 29 18:27:03 IRST 2018
اتاق خبر باید قرص و محکم پشت روحانی بایستیم Sat Apr 08 12:25:30 IRDT 2017
اتاق خبر پاسخ صریح زنگنه به منتقدان وزارت نفت Sun Apr 16 09:39:03 IRDT 2017
اتاق خبر افغان‌ها به جای کارگران ایرانی یارانه‌بگیر کار می‌کنند Sun Jul 09 17:36:02 IRDT 2017
اتاق خبر نبود بازارچه‌ دائمی صنایع دستی، مشکل عمده کارآفرینان Fri Jan 05 12:40:03 IRST 2018
اتاق خبر تاکید «لاریجانی» بر لزوم همکاری همه کشورها در مبارزه با تروریسم Sat Mar 16 11:08:04 IRST 2019
اتاق خبر کاهش 14 هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های بورسی نسبت به سال 92 Wed Feb 15 10:54:52 IRST 2017
اتاق خبر نفت در سرازیری کاهش قیمت ماند Mon Jun 11 16:11:04 IRDT 2018
اتاق خبر افزایش 10 درصدی تولید چای Wed May 17 16:22:02 IRDT 2017
اتاق خبر مشکلات زیست محیطی با تدبیر حل شدنی هستند Thu Mar 23 13:50:03 IRDT 2017
اتاق خبر هشدار انتخاباتی 175 اقتصاددان Sat May 13 10:25:00 IRDT 2017
اتاق خبر افزایش برخورد و مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی Wed Apr 19 19:32:03 IRDT 2017
اتاق خبر عوارض توسعه بازیافت در جیب شهرداری‌ها! Fri Feb 08 13:58:02 IRST 2019
اتاق خبر جدیدترین نرخ سکه و دلار در بازار Tue Jan 03 18:16:08 IRST 2017
اتاق خبر اختلاف جدی روحانی با آخوندی Sat Sep 29 13:04:06 IRST 2018
اتاق خبر بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده است Tue Dec 18 16:55:04 IRST 2018
اتاق خبر 50 هزار راس دام زنده به ماکو می‌آید Sat Mar 09 15:22:05 IRST 2019
اتاق خبر خیز اقتصادی با انتخابات Sat May 20 09:45:04 IRDT 2017
اتاق خبر قرارداد آتی سبد سهام در راه بازار سرمایه ایران Sat Oct 27 15:06:05 IRST 2018
اتاق خبر بارش‌های کشور هنوز کمتر از میانگین سال‌های اخیر است Sat Feb 18 21:51:02 IRST 2017
اتاق خبر ارتقای جایگاه ایران در سازمان‌های جهانی استاندارد ICT Mon Feb 05 18:49:03 IRST 2018
اتاق خبر نمی‌توان گفت همه مشکلات ما تحریم بوده و اقتصاد با رفع تحریم شکوفا می‌شود Sun Jun 24 15:59:09 IRDT 2018
اتاق خبر رشد نقدینگی دلایل سیاسی دارد Mon Nov 19 12:27:03 IRST 2018
اتاق خبر انگلیس به دنبال حفظ و ارتقای روابط اقتصادی با ایران Mon Sep 03 20:13:27 IRDT 2018
اتاق خبر قیمت رب گوجه 228 درصد افزایش یافت Mon Oct 29 14:35:06 IRST 2018
اتاق خبر آغاز تعیین تکلیف تعاونی‌های افضل توس و وحدت از هفته جاری Fri Nov 24 15:08:04 IRST 2017
اتاق خبر قرارداد گازی ایران و ترکمنستان برای 5 سال آینده تمدید شد Sat Dec 31 17:32:10 IRST 2016
اتاق خبر برجام می‌تواند با کاهش هزینه های مالی به افزایش حضور ایران در بازارهای بین المللی کمک کند Mon Mar 13 10:11:02 IRST 2017
اتاق خبر بهبود وضعیت شرکت‌ها دماسنج بازار سرمایه را تغییر خواهد داد Mon Nov 14 09:44:26 IRST 2016
اتاق خبر سرعت ترخیص کالا از گمرکات افزایش یافت Fri Sep 14 09:23:06 IRDT 2018
اتاق خبر واگذاری 13 هزار و 614 میلیارد ریالی اموال دولت به بخش خصوصی Wed Mar 28 16:10:14 IRDT 2018
اتاق خبر امپراتوری هایی با مدیران 3هزار میلیارد تومانی Tue Dec 12 16:26:01 IRST 2017
اتاق خبر مصرف سوخت خودروهای داخلی نصف می‌شود؟! Thu Sep 21 10:44:03 IRDT 2017
اتاق خبر جلسه مشترک ربیعی و نمایندگان کارگران Sat May 13 22:03:02 IRDT 2017
اتاق خبر وجود 250 میلیارد دلار پول راکد در کشور Fri Apr 14 09:35:02 IRDT 2017
اتاق خبر سناریوهای پیش روی اقتصاد جهانی در مواجهه با ارزهای رمز پایه Mon Apr 09 15:53:06 IRDT 2018
اتاق خبر 600 هزار میلیارد یارانه در انرژی Sun Jan 20 09:38:02 IRST 2019
اتاق خبر رشد 44 درصدی ارزش معاملات بورس کالای ایران Mon Apr 02 14:45:03 IRDT 2018
اتاق خبر عکس خندان «پرستو صالحی» Tue Jul 11 02:40:00 IRDT 2017
اتاق خبر حقوق بگیران بالای 4 میلیون تومان چه وضعیتی دارند؟ Fri Mar 15 15:04:02 IRST 2019
اتاق خبر دی‌میستورا: با تجزیه سوریه مخالفیم Mon Jul 10 19:57:00 IRDT 2017
اتاق خبر اگر بخواهید به نظام نزدیک شوید با سیل توده مردم مواجه می‌شوید Sat Apr 21 14:31:16 IRDT 2018
اتاق خبر کند پیش می‌رود ولی متوقف نمی‌شود Sat May 12 09:08:15 IRDT 2018
اتاق خبر ثبت نام مجدد آزمون ارشد 96 Sat Feb 11 13:06:25 IRST 2017
اتاق خبر جوان ترین جراح مالزی Sat Jul 15 16:29:00 IRDT 2017
اتاق خبر ماه در این هفته به نزدیک‌ترین فاصله از زمین در 68 سال اخیر می‌رسد Mon Nov 14 09:05:05 IRST 2016
اتاق خبر چقدر می‌توانیم در صادارت نرم‌افزار مدعی باشیم؟ Fri Nov 17 09:00:43 IRST 2017
اتاق خبر بنز صنعت خودروی ایران را جهانی می‌کند Sat Sep 23 09:37:03 IRST 2017
اتاق خبر صعود طلای جهانی به بالاترین قیمت یک ماه اخیر Thu Dec 28 13:11:02 IRST 2017
اتاق خبر ظریف: باید اعتراض مردم را با گوش جان بشنویم Mon Jan 08 17:41:03 IRST 2018
اتاق خبر احتمال کسری بودجه 75 هزار میلیارد تومانی در سال جاری Sat Oct 27 09:23:05 IRST 2018
اتاق خبر جزئیات سهام شناور آزاد فرابورسی‌ها Fri May 04 14:59:04 IRDT 2018
اتاق خبر نوع خودروهای ترخیصی مشخص نیست! Mon Mar 04 15:15:04 IRST 2019
اتاق خبر اطلاعات بازیگران اقتصادی وارد سامانه یکپارچه می‌شود Wed Feb 27 11:11:03 IRST 2019
اتاق خبر بازگشایی مسجد الاقصی Sun Jul 16 15:09:00 IRDT 2017
اتاق خبر «چین» همچنان اولین میزبان کالاهای ایرانی Sat May 27 13:00:05 IRDT 2017
اتاق خبر زمان اصلاح خرید تضمینی گندم فرارسید Tue Jun 27 15:06:02 IRDT 2017
اتاق خبر همه به مردم پاسخگو باشیم Thu Jan 11 21:05:03 IRST 2018
اتاق خبر تولید دستگاه کاهش روند ضعف چشم Sun Jul 16 00:40:00 IRDT 2017
اتاق خبر استفاده ازسوخت LNG در شناورها به جای گازوئیل Wed Nov 14 15:26:05 IRST 2018
اتاق خبر صنایع کوچک چه میزان ضمانت می‌شوند؟ Sat Sep 23 15:22:05 IRST 2017
اتاق خبر چین حجم بی‌سابقه‌ای از نفت ایران را خریداری کرد Sat Oct 20 09:55:05 IRST 2018
اتاق خبر پیشنهاد وزارت صنعت به ستاد اقتصاد مقاومتی Wed Mar 08 08:30:29 IRST 2017
اتاق خبر حراج سکه پا به پای گرانی دلار و طلا Sat Jan 20 19:16:41 IRST 2018
اتاق خبر شهردار تهران باید مقاومت داشته باشد Thu Mar 29 22:15:05 IRDT 2018
اتاق خبر ایرلاین‌های بزرگ، رکورددار تاخیر در پروازها Sat Jul 22 10:19:00 IRDT 2017
اتاق خبر وزرای پیشنهادی نباید پاسخ‌های سیاسی بدهند/ وزرای پیشنهادی بگویند نحوه اجرای برنامه‌هایشان چگونه است Sat Oct 27 09:37:33 IRST 2018
اتاق خبر اینستکس چیست و چگونه کار می‌کند؟ Sat Feb 02 12:11:23 IRST 2019
اتاق خبر انتخابات سوریه طبق سازوکار قانونی و از طریق صندوقهای رای برگزار می‌شود Thu Nov 23 12:00:03 IRST 2017
اتاق خبر سرانجام شکایت از خودروسازان Tue Feb 28 10:15:01 IRST 2017
اتاق خبر دلار دولتی به 3700 تومان نزدیک شد Mon Jan 29 13:16:20 IRST 2018
اتاق خبر چرا سیب‌ روی دست ایران ماند؟ Sun Nov 12 09:10:06 IRST 2017
اتاق خبر خوش‌بینی به افزایش قیمت‌ پس از ریزش 30 دلاری طلا Sat Jun 16 17:57:03 IRDT 2018
اتاق خبر واکاوی اهداف پشت پرده صهیونیسم از تصویب قانون «کشور یهود» Thu Jul 26 10:40:04 IRDT 2018
اتاق خبر با حذف برچسب قیمت گرانفروشی نخواهیم داشت Tue Sep 12 12:23:41 IRDT 2017
اتاق خبر آمریکا خودش شرایط مذاکره را از بین برد Wed Aug 15 19:03:05 IRDT 2018
اتاق خبر همتی: ورود تدریجی سکه‌های فروخته شده به بازار/ سکه‌ها را با همان قیمت فروخته شده تحویل می‌دهیم Wed Aug 15 13:19:40 IRDT 2018
اتاق خبر کام 1500000 روستایی شیرین می‌شود Wed Feb 01 11:18:01 IRST 2017
اتاق خبر سود سهام عدالت کارگران ساختمانی یکشنبه تسویه می‌شود Sun Feb 25 11:16:02 IRST 2018
اتاق خبر دورنمای بازار سرمایه در سال 97 بورس‌ها در انتظار پرواز... Wed Oct 17 09:07:39 IRST 2018
اتاق خبر مستمری مشمولان سازمان تامین اجتماعی افزایش می‌یابد Mon May 01 08:32:03 IRDT 2017
اتاق خبر وعده ایجاد 40 تصفیه‌خانه آب و فاضلاب جدید Sun Apr 22 09:52:03 IRDT 2018
اتاق خبر ابلاغ چارچوب جدید بودجه‌ریزی بر مبنای عملکردبه دستگاههای اجرایی Sun Aug 12 20:42:06 IRDT 2018
اتاق خبر اقتصاد دیجیتالی، درگاهی برای فرار از بحران بیکاری Fri Jan 12 11:53:03 IRST 2018
اتاق خبر نقد دولت وظیفه اصلاح‌طلبان است Wed Nov 28 09:40:58 IRST 2018
پرس شیعه دو شماره از فصلنامه مطالعات تاریخی منتشر شد Tue Dec 19 15:55:03 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم بیش از 800 نفر از زندانیان قزوین آزاد شدند Wed Mar 06 12:16:56 IRST 2019
خانه ملت ملی‌گرایی اقتصادی ترامپ کانادا و فرانسه را شوکه کرده است Sat Jun 02 09:50:22 IRDT 2018
میزان از عمل بهنام صفوی در آلمان تا افشاگری زیبا بروفه/ غفوریان روی ویلچر است/ سلطانی: به کار کودکم کم کار شده‌ام Tue Jul 04 16:45:01 IRDT 2017
فردا در دیدار هاشمی‌شاهرودی با حیدر العبادی چه گذشت؟ Mon Sep 04 20:11:33 IRDT 2017
عصر ایران 2 علامتی که باید جدی گرفته شوند Sat Jul 29 15:19:07 IRDT 2017
شفاف فلاحی مربی تیم ملی تکواندو شد Mon Apr 30 14:23:45 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم ادامه اردوی تیم ملی هندبال بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا/ اعزام قطعی نیست Sun Nov 11 17:29:08 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا انتقال تسویه حسابهای بین‌المللی ایران از جنوب خلیج‌فارس به روسیه/ ترک‌ ها وارد گود شدند Fri Apr 28 08:57:02 IRDT 2017
سلامت نیوز وضعیت سفید در بازار دارو؛ از مهار بحران تا تثبیت قیمت‌ها Sun Apr 09 09:09:00 IRDT 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شالویی از روند تکمیل مجتمع فرهنگی رامسر بازدید کرد Sat Dec 08 09:55:09 IRST 2018
جماران طبیب شهر Sat Sep 29 10:39:20 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا قرارداد با کره برای خرید 10 فروند کشتی Thu Jan 26 15:55:14 IRST 2017
افکارخبر توصیه مدیرعامل صندوق فرهنگیان به مدیرعامل جدید بانک سرمایه Thu Apr 20 03:55:00 IRDT 2017
زومیت گوگل موتور جستجوی سانسورشده را در چین اجرا می‌کند Thu Aug 02 11:00:00 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا نمی‌گذارند اسرار کتاب قرمز فاش شود/ ایستادن پای جوانان تئاتری Tue Nov 20 14:59:28 IRST 2018
بهار نیوز اعلام نتایج کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد Sat Oct 27 11:39:24 IRST 2018
گجت نیوز سیم کارت شاتل موبایل با پیش شماره 0998 از امروز وارد بازار شد Sat Sep 02 17:50:27 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران پورسیدآقایی: پارکینگ های مصلی به ترمینال تاکسی و اتوبوس اختصاص می‌یابد Mon Apr 30 19:17:08 IRDT 2018
رادیو زمانه پادشاه سعودی: برنامه هسته‌ای و موشکی ایران متوقف شود Mon Nov 19 16:52:41 IRST 2018
جماران مسائل فرهنگی، رکن اساسی توسعه کشور است Thu Jul 26 15:22:55 IRDT 2018
فرادید زبردست‌ترین معمار دنیای حیوانات Sat Jul 29 12:32:25 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر کامرانی: اخبار خوبی از تیم ملی نمی‌شنوم Fri Oct 26 11:53:07 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا 17 کمیته برای بزرگداشت دهه فجر سال 96 در آزادشهر تشکیل شد Thu Jan 18 16:09:06 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران پنج میوه قرآنی که به درمان تمامی بیماری‌ها کمک می‌کنند Thu Aug 02 13:22:50 IRDT 2018
نامه نیوز وضعیت مفقودان حادثه پلاسکو Tue Feb 07 14:24:58 IRST 2017
خبرگزاری فارس «عشق نیکان»، آموزش رفاقت در کنار رقابت است Tue Jul 04 00:59:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دستور اجرایی جدید ترامپ هفته آینده صادر می‌شود Thu Feb 16 23:02:31 IRST 2017
خبرگزاری نسیم ضیاءالدین دری در بیمارستان صدرای شیراز منتظر پیوند کبد/امیدم به دعاهای مردم است Mon Jul 16 17:36:02 IRDT 2018
ایران آنلاین حرکت جالب بازیگر معروف برای کمک به بیماران سرطانی Thu Apr 05 10:54:47 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران شهروندان توصیه‌های شرکت توزیع نیروی برق را جدی بگیرند Sat Mar 16 12:44:01 IRST 2019
میزان انگیزه دارم چون قرار است بازیکن المپیکی پروش دهم/ عدم حضور من در کادر فنی تیم ملی تصمیم فدراسیون بود Sat Feb 18 12:23:09 IRST 2017
روزنامه دنیای اقتصاد کشف 200 کیلوگرم گوشت مرغ غیر مجاز Fri Feb 17 13:01:30 IRST 2017
خبرگزاری مهر نشست ملی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آغاز شد Sat Jul 29 10:19:32 IRDT 2017
افکارخبر برداشتن آپاندیس مشکلی ایجاد می‌کند؟ Tue Feb 21 15:52:07 IRST 2017
خبرگزاری مهر نخستین رویداد ایده بازار فناوری سلامت برگزار می شود Sun Nov 26 10:00:29 IRST 2017
تدبیر 24 بازیکن مورد علاقه کی روش در دوراهی پرسپولیس و استقلال Wed May 03 13:00:58 IRDT 2017
تیتر نیوز اصرار روزنامه قطری به حضور بیرانوند در میان نامزدهای مرد سال آسیا! Tue Nov 20 11:24:42 IRST 2018
ایران آنلاین الزام بستن کمربند ایمنی سرنشینان عقب خودرو در جاده ها Wed Aug 16 10:39:48 IRDT 2017
آنا حضور دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی در «بیست و سومین کنگره جهانی علوم اعصاب» کشور ژاپن Sun Oct 08 08:41:28 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران سید حسن نصرالله: به دلیل اینکه شکستشان داده‌ایم ما را در فهرست تروریسم قرار می‌دهند Fri Mar 08 16:54:45 IRST 2019
اخبار بانک معرفی شرکتهای غیرشفاف بورسی به مردم Fri Aug 25 12:07:07 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم در کرمانشاه Mon Jan 23 14:29:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران تبریک «عارف» به عوامل فیلم فروشنده Mon Feb 27 11:19:49 IRST 2017
تین بیانیه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی( ره ) Sat Feb 25 11:25:44 IRST 2017
پولی مالی کاهش قیمت خرده فروشی 6 گروه کالای اساسی Sat May 05 11:12:00 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا گزارش تصویری/ تجمع بزرگ شکوه پایداری و مقاومت در گرگان Mon Nov 26 17:46:46 IRST 2018
مشرق نیوز عکس منتشر شده ملانیا ترامپ از روز برفی کاخ سفید Tue Jan 15 16:31:55 IRST 2019
روزنامه شرق پنج قاره Wed Apr 05 04:30:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر احیاء قنات های 25 روستای سیستان و بلوچستان Wed May 09 13:00:33 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر شیراز ، میزبان جشنواره موسیقی آوا‌ها و نوا‌ها Mon Aug 13 13:31:42 IRDT 2018
اعتبار نیوز نتایج قرعه کشی نخستین جشنواره حسابهای قرض الحسنه ملل Thu Dec 14 11:52:00 IRST 2017
اتاق خبر24 آخرین سلفی یک مسافر در زمان سوار شدن بر هواپیما مرگ تهران - یاسوج Sun Feb 18 13:31:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران تلاش برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولتی و خصوصی نمی‌شناسد Wed Dec 13 09:02:46 IRST 2017
ورزش 11 نقشۀ مرموزانۀ باشگاه استقلال در نقل‌وانتقالات Wed Jan 23 16:13:00 IRST 2019
روزنامه دنیای اقتصاد جزئیات سیلی که منجر به شهادت 3 مرزبان شد Sun Mar 03 10:01:25 IRST 2019
فردا عکس: سید مصطفی خمینی در پیاده‌روی اربعین Wed Oct 25 20:48:23 IRST 2017
تی نیوز گام آخر احمدی نژاد برای خروج از حاکمیت Thu Apr 12 14:52:41 IRDT 2018
عصر خبر اعلامیه جالب یک مغازه دار باانصاف (+عکس) Sun Feb 24 08:10:30 IRST 2019
بی باک نیوز نشست بینش تمدنی انقلاب اسلامی برگزار می شود Sat Mar 04 08:28:01 IRST 2017
جوان آنلاین 20طرح برای احیاء دولتخانه صفویبه به اجرا درمی آید Fri May 26 14:16:39 IRDT 2017
اعتدال روحانی آماده مناظره‌های رو در رو است Sat May 13 11:50:12 IRDT 2017
اتاق خبر24 بررسی قانونی بودن زوج و فرد در سال جاری Sun Feb 03 11:52:00 IRST 2019
صبحانه با خبر نفت همچنان بالای 52 دلار Mon Aug 07 14:28:25 IRDT 2017
نامه نیوز جابری‌انصاری با بشار الجعفری و لاورنتیف دیدار کرد Wed Jul 05 17:19:37 IRDT 2017
آفتاب پیشنهاد روسیه به انگلیس برای کنار گذاشتن دلار Tue Oct 16 17:48:44 IRST 2018
خبرگزاری نسیم راه‌های همکاری بانکی ایران و سوییس در حال گشایش است Sun Nov 05 16:58:00 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن نخستین مترجم قرآن به زبان کردی درگذشت Sat May 26 15:46:49 IRDT 2018
ایران آنلاین اشتباه بزرگ رسانه های قطری در پیش بینی ترکیب تیم ملی ایران+ عکس Thu Mar 23 09:15:30 IRDT 2017
پول نیوز آخرین قیمت محصولات کیاموتورز (جدول) Thu Feb 16 18:00:02 IRST 2017
جماران 120 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سروآباد پرداخت شد Wed Dec 05 09:41:38 IRST 2018
روزنامه شهروند فتو طنز Wed Oct 03 03:30:00 IRST 2018
پرشین خودرو دستگاه‌های همه‌فن حریف+تصاویر Sun Apr 02 21:24:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران بالاگرفتن اختلافات درباره نحوه تامین بودجه دفاعی اتحادیه اروپا Mon Mar 06 05:50:07 IRST 2017
جماران مصدومیت بالای 90 درصد مجروحان پالایشگاه نفت تهران Fri Oct 27 20:25:09 IRST 2017
دولت بهار جدول/ با 150میلیون کجا می‌توان‌ خانه‌ خرید؟ Wed Mar 15 13:33:00 IRST 2017
تهران پرس مجوز کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه بوعلی 2 روزه صادر می شود Mon Aug 06 11:14:00 IRDT 2018
آفتاب تهدید به بمبگذاری در بروکسل؛ مسافران یک هواپیما تخلیه شدند Sat Sep 02 13:15:29 IRDT 2017
روزنامه شرق مدیری که نیامده رفت Sun Jan 21 03:30:00 IRST 2018
روزنامه آرمان روابط عمومی «علی‌البدل» قرار نبود به انتخابات بپردازد Thu Apr 13 04:30:00 IRDT 2017
جماران داعش به خبرنگاران پرس تی‌وی در دیرالزور حمله کرد Wed Sep 06 19:24:35 IRDT 2017
العالم درخواست مجری لبنانی از اسرائیل ... نصر الله را ترور کنید Sun Mar 19 20:31:07 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن جوانان در جدال سنت و مدرنیته هستند Sat Apr 28 11:37:04 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر تاکید سران شیوخ عرب بر رفع عادات غلط Sat Oct 20 15:22:13 IRST 2018
فردا نحوه تفریح و پرکردن اوقات فراغت تهرانی‌ها Mon Jul 24 17:20:40 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تسلط نیروهای یمنی بر پایگاه‌های نیروهای وابسته به منصور هادی Fri Jun 08 01:13:18 IRDT 2018
پارس فوتبال این ستاره پرسپولیسی هنوز در هیبت یک گلزن قهار ظاهر نشده است Wed Aug 23 17:30:03 IRDT 2017
فرارو خرید مصنوعات طلا 80 درصد کم شد Sat Oct 13 14:27:31 IRST 2018
انصاف «با رویکرد ارزشی در کار تحقیقاتی،طرح‌های فراکسیون زنان را خنثی می‌کند» Mon Aug 28 10:05:29 IRDT 2017
افکارخبر یورو 4781 تومان شد/نرخ ارز در 8 آذر 97 Thu Nov 29 11:04:36 IRST 2018
شفاف نبض بازار با تیتر جالب "آغازاده "منتشر گردید Fri Sep 15 14:57:32 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد محسن هاشمی به مهدی کروبی نامه نوشت Sat Oct 13 13:56:16 IRST 2018
پایگاه خبری الف کشف بیش از یک تن مواد مخدر و دستگیری 3 سوداگر مرگ Thu Jun 01 09:44:04 IRDT 2017
دفاع مقدس انتخاب مجدد «سیدمحمد حسینی» به عنوان دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی Tue Mar 05 10:54:07 IRST 2019
ایران آنلاین تلاش عربستان برای افزایش سهم خود در بازار عراق Thu Nov 09 09:59:53 IRST 2017
صبا ایران پیگیری تهران از اسلام‌آباد برای آزادی دیگر مرزبانان Sat Nov 17 11:20:44 IRST 2018
جوان آنلاین کاسبی در سایه رضایت کامل مشتری Mon Jan 02 10:59:53 IRST 2017
واحد مرکزی خبر ورود وزیر بهداشت به خوزستان Wed Sep 26 15:20:52 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران وزارت اقتصاد و دارایی با اخذ مالیات سنگین گلوی مردم را می فشارد Sun Jan 21 11:23:07 IRST 2018
اعتدال فرنگی‌کاران جوان ایران تاریخ‌ساز شدند Mon Aug 07 08:38:48 IRDT 2017