اتاق خبر - Sat Jul 08 20:01:03 IRDT 2017 نمایش خبر

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

بانک مرکزی، دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش
 اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بین‌المللی، تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای بین‌المللی بسیار ضرورت داشت. بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی توسط مقام ریاست جمهوری و با هدف افزایش انطباق‌پذیری شبکه بانکی کشور با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی که عاملی مهم و اثرگذار در احیای روابط کارگزاری و پیوستن بانک‌ها به نظام بانکی بین‌المللی است و باتوجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان، به بازنگری «آیین‌نامه‌ کفایت سرمایه» و «آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» اقدام کرده است
 . 
 
 

این بازنگری با بهره‌برداری از سند 15 - IFSB، تحت عنوان «استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی‌- منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی در سال (2013)»، و اسناد بال (2) و بال (3) منتشر شده توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها بوده است که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» است که این مهم در یک‌هزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ 1396.03.23‌ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید. 
 

یکی از مأموریت‌ها و اهداف اصلی بانک‌ مرکزی در زمینه نظارت بانکی، حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانک‌ها و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است. بدین ‌منظور، «شاخص کفایت سرمایه» به عنوان یکی از مهم‌ترین سنجه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده سلامت بانکی می‌تواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون سازد. در این خصوص، در سال 1382 «آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری» و «آیین‌نامه کفایت سرمایه» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقباً به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است. 
 

این در حالی است که طی دهه اخیر و به ویژه پس از وقوع بحران مالی سال 2008، استانداردهای بین‌المللی در این رابطه دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های فراوانی شده است. به گونه‌ای که در ابتدای امر توافق‌نامه سرمایه بال (2) توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین شد و بعد در ادامه باتوجه به عدم موفقیت آن در دست‌یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانک‌ها بود، توافق‌نامه سرمایه بال (3) توسط کمیته نظارت بانکی بال به اجرا درآمد. با این وجود و به رغم تحولات عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بین‌المللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنان بدون تغییر و تحول کند و لذا فاصله قابل توجهی با آخرین استانداردهای نظارتی بین‌المللی پیدا کرد. 
 

اهم موارد تغییرات دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی به شرح زیر است: 
 

- موزون کردن دارایی‌ها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و بازار؛ در آیین‌نامه قبلی، دارایی‌ها صرفاً بر مبنای ریسک اعتباری موزون شده بودند. 
 

- استفاده از رویکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به دلیل عدم امکان بهره‌گیری از روش‌های رتبه‌بندی داخلی و نبود مؤسسات رتبه‌بندی مستقل فعال در کشور؛ البته اوزان ریسک مربوط به مطالبات از سایر دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرف مقابل در نظر گرفته شده است. 
 

- لحاظ کردن بدهی تبعی در سرمایه لایه (2)؛ اهم ویژگی‌های بدهی‌های مزبور به شرح زیر است: 
 

1. بدهی مزبور و متعلقات آن تحت هیچ شرایطی زودتر از موعد تعیین‌شده و حداقل تا 5 سال پس از ایجاد آن بازپرداخت نمی‌شود. 
 

2.در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری، این قبیل بدهی‌های مؤسسه اعتباری پس از سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها پرداخت می‌شود. 
 

3.توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد. 
 

- مدنظر قراردادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛ 
 

- مدنظر قراردادن سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛ 
 

- شفاف‌سازی و تصریح تعریف اندوخته‌ها؛ 
 

- کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت طی برنامه زمان‌بندی پنج‌ساله از اجزای سرمایه لایه (2)؛ 
 

- تعریف نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه لایه (1)؛ 
 

- در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف مقابل برای نهادهای سایر کشورها؛ 
 

- به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روش‌های کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛ 
 

- الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه 1 و 2، مانده دارایی‌های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان‌پذیر باشد. 
 

- در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه. 
 

گفتنی است، در دستورالعمل یاد شده به منظور تطبیق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرایط و ضوابط مندرج در آن، یک دوره گذار نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که طی یک بازه زمانی مشخص، بانک‌ها ملزم به تطبیق سطح سرمایه خود برای رسیدن به حدود مقرر هستند. همچنین، برای بانک‌هایی که نتوانند حدود مقرر را رعایت کنند حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اقداماتی پیشگیرانه و یا تنبیهی از سوی بانک مرکزی به شرحی که در دستورالعمل آمده است، پیش‌بینی شده است. 
 

در پایان لازم به ذکر است دستورالعمل تدوین شده گامی مهم و مؤثر در راستای کاهش سطح فاصله میان استانداردهای نظارتی کشورمان با استانداردهای روز بین‌المللی تلقی شود و زمینه افزایش سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم کند. 
 

همچنین در این بخشنامه آمده است، ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی‌ربط آن بانک‌ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تمهیدات لازم و زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز به منظور اجرای دستورالعمل فراهم شده و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق انجام شود. مقتضی است نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود. ‌ 
 

انتهای پیام/
اتاق خبر بازارهای جهانی به انتخابات فرانسه چه واکنشی خواهند داشت؟ Sat Apr 22 13:38:02 IRDT 2017
اتاق خبر قوای سه‌گانه می‌توانند اثرات سازنده‌ای را در اجرایی‌شدن شعار سال داشته باشند Sat Apr 07 09:24:03 IRDT 2018
اتاق خبر وزارت خارجه باید دو دیپلمات هلندی مقیم تهران را اخراج کند Mon Jul 09 22:30:04 IRDT 2018
اتاق خبر تولید و واردات محصولات دخانی معطر ممنوع شد Tue Nov 14 18:15:03 IRST 2017
اتاق خبر دلار یخ زد/ سکه از رونق افتاد+جدول قیمت Thu Mar 30 16:02:37 IRDT 2017
اتاق خبر شاخص کل بورس در حال اصلاح Sun Nov 12 15:58:04 IRST 2017
اتاق خبر چین تمایلی به جنگ تجاری با آمریکا ندارد Fri Mar 17 13:24:03 IRST 2017
اتاق خبر برترین بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در سال 2018 Wed Apr 11 16:31:04 IRDT 2018
اتاق خبر دزدی بنیامین از گوشی همسرش Sat Jul 08 09:24:00 IRDT 2017
اتاق خبر سومین هواپیمای ایرباس به زودی می آید Sat Mar 11 18:13:03 IRST 2017
اتاق خبر نوسانات بازار، معاملات سکه آتی را متوقف کرد Mon Apr 09 08:31:04 IRDT 2018
اتاق خبر استاندار تهران: آب غرب به شرق تهران وصل می‌شود Sat Aug 26 19:04:03 IRDT 2017
اتاق خبر بدعتی که احمدی نژاد در عرصه سیاست ایران بنیان گذاشت؛ استفاده ابزاری از مداحان Sat Jul 01 13:12:59 IRDT 2017
اتاق خبر حریفان قدر پترودلار Mon Oct 30 10:07:01 IRST 2017
اتاق خبر حریری دعوت سفر به فرانسه را پذیرفت Thu Nov 16 19:50:03 IRST 2017
اتاق خبر دردسر خانه‌های هوشمند! Thu Jul 19 10:08:04 IRDT 2018
اتاق خبر رضا یزدانی بعد از 20 سال موهایش را زد Sat Jul 15 09:51:00 IRDT 2017
اتاق خبر گام‌های اول ایجاد ساختار فراکسیونی بخش خصوصی Sun Mar 05 11:51:29 IRST 2017
اتاق خبر واردات پوشاک مشروط به تولید داخلی و صادرات شد Sat May 06 17:15:03 IRDT 2017
اتاق خبر بازار نفت در مسیر صحیحی گام برمی‌دارد Fri Jun 23 16:33:03 IRDT 2017
اتاق خبر قرارداد رنو دو هفته دیگر امضا می‌شود Mon Apr 03 19:21:02 IRDT 2017
اتاق خبر مشکل پیام‌رسان‌های داخلی چیست؟ Thu Jan 25 08:54:04 IRST 2018
اتاق خبر 20 بار حمله هوایی عربستان به غرب یمن Thu Jul 13 16:00:00 IRDT 2017
اتاق خبر توافق کاهش تولید نفت در صورت نیاز تمدید خواهد شد Tue Jul 25 15:06:04 IRDT 2017
اتاق خبر بازار کالای ایرانی در کدام کشورها گرم است؟ Sun May 06 16:55:04 IRDT 2018
اتاق خبر شرکت متقلب در توزیع میوه شب عید 3 میلیارد ریال جریمه شد Wed Mar 22 13:20:03 IRDT 2017
اتاق خبر لزوم توجه به قدرت معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی Sat Jun 02 09:47:03 IRDT 2018
اتاق خبر راه‌اندازی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات یک ماه دیگر Thu Jul 06 15:21:02 IRDT 2017
اتاق خبر آغاز سومین دوره پایش محیط کسب‌وکار از سوی بخش‌خصوصی Sat Aug 26 12:49:01 IRDT 2017
اتاق خبر بازار زعفران به ثبات رسید Mon Apr 17 10:11:05 IRDT 2017
اتاق خبر از سرگیری همکاری با موسسات مالی بین المللی Sun Apr 02 18:49:02 IRDT 2017
اتاق خبر درخواست یک نماینده مجلس آذربایجان برای لغو روادید با ایران Sun Oct 30 18:55:06 IRST 2016
اتاق خبر هدف‌گذاری برای رشد صادرات خودرو Sat Jul 29 08:54:03 IRDT 2017
اتاق خبر استارت ایجاد یک نیروگاه جدید در استان هرمزگان Fri Apr 21 08:51:03 IRDT 2017
اتاق خبر عبور از شعار در انتخابات؛ اقتصاد به برنامه نیاز دارد Wed Apr 19 11:43:21 IRDT 2017
اتاق خبر تیم اقتصادی دولت تغییرپذیر باشد Tue Jan 16 09:36:41 IRST 2018
اتاق خبر نرخ بیکاری کشورهای توسعه‌یافته اعلام شد Sat Feb 17 20:52:03 IRST 2018
اتاق خبر چین بزرگ‌ترین مصرف کننده جهان می‌شود Wed Dec 06 20:19:04 IRST 2017
اتاق خبر امتناع برخی شرکت‌های سعودی از جابجایی 26 هزار زائر ایرانی Mon Jul 31 15:10:04 IRDT 2017
اتاق خبر چرا کره گران شد!؟ Sat Jun 02 16:17:03 IRDT 2018
اتاق خبر کاهش نرخ دلار ادامه‌دار شد Tue Aug 08 15:29:02 IRDT 2017
اتاق خبر افزایش6.1درصدی ترددها Mon Mar 27 11:25:01 IRDT 2017
اتاق خبر اختصاص 465 میلیارد ریال اعتبار جبران خسارت‌های سیل در آذربایجانشرقی Tue May 02 19:11:02 IRDT 2017
اتاق خبر ضرورت آشنایی فارغ‌التحصیلان کشاورزی با متدهای روز دنیا Mon May 14 11:21:04 IRDT 2018
اتاق خبر چگونه عقلانیت سیاسی حکم به بدترین تصمیمات ارزی می‌دهد؟ Sat Aug 04 14:52:05 IRDT 2018
اتاق خبر شعبه‌ اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا در شیراز راه‌اندازی می‌شود Wed Aug 30 11:01:57 IRDT 2017
اتاق خبر تغییر واحد پول ملی به مصوبه مجلس نیاز دارد Fri Jul 28 15:17:03 IRDT 2017
اتاق خبر همکاری‌های بین‌المللی برای حفاظت آنلاین کودکان Mon Nov 06 09:48:01 IRST 2017
اتاق خبر ربوده‌شدگان ژاپنی، محور رایزنی شینزو آبه با ترامپ Fri Mar 30 10:28:08 IRDT 2018
اتاق خبر شریعتمداری و سه‌گانه «صنعتی، معدنی و تجاری» در دولت دوازدهم Mon Aug 14 18:39:04 IRDT 2017
اتاق خبر رتبه‌های اولی که ای کاش آنها را نداشتیم Tue Nov 21 19:39:02 IRST 2017
اتاق خبر چالش های اقتصادی راه حل دستوری ندارد Sun Jul 15 09:36:03 IRDT 2018
اتاق خبر خطر حذف «ایران» از مسیر ایرلاین‌های خارجی Sat Aug 11 13:28:04 IRDT 2018
اتاق خبر حمل هرتن بارترانزیت درایران به اندازه یک بشکه نفت درآمدزایی دارد Sun Oct 01 20:38:04 IRST 2017
اتاق خبر تداوم روند کاهشی طلا در بازار جهانی Tue May 01 12:17:03 IRDT 2018
اتاق خبر تولید داخل، قاچاق میوه را زمین کرد Sun Oct 08 09:44:02 IRST 2017
اتاق خبر گسترش چتر حمایتی بیمه برای کاهش هزینه های مردم Thu Jul 19 16:23:04 IRDT 2018
اتاق خبر ادعای پرداخت جریمه به ترکیه دروغ محض است Sat May 27 15:20:05 IRDT 2017
اتاق خبر تکمیل و افتتاح بیش از 800 هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم Sun Feb 19 16:34:03 IRST 2017
اتاق خبر واردات خودرو 13 درصد افزایش یافت Tue Jan 09 12:48:09 IRST 2018
اتاق خبر افزایش نرخ 31 ارز در بانک مرکزی Sat Sep 23 13:47:06 IRST 2017
اتاق خبر داعش خبر مرگ ابوبکر البغدادی را تایید کرد Tue Jul 11 14:06:00 IRDT 2017
اتاق خبر خانه های چوبی عجیب و غیرعادی در ویتنام ‏ Thu Jul 06 16:36:00 IRDT 2017
اتاق خبر هشدار ربیعی برای افشاگری 300 میلیاردی Mon Jul 31 19:07:04 IRDT 2017
اتاق خبر نگرانی نسبت به اقتصاد انگلیس به بالاترین سطح رسید Fri Jun 15 22:26:05 IRDT 2018
اتاق خبر گرامیداشت ششمین سالروز عرضه سهام بیمه پارسیان در بورس تهران Sun Nov 13 12:19:22 IRST 2016
اتاق خبر 100 میلیارد تومان برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده Sun Dec 10 19:23:02 IRST 2017
اتاق خبر بیشتر فارغ التحصیلان دنبال استخدام دولتی هستند Fri Oct 20 17:11:03 IRST 2017
اتاق خبر بخشودگی جرائم دیرکرد فقط برای وام‌های زیر 10 میلیون Sat Mar 04 16:03:01 IRST 2017
اتاق خبر آموزش تربیت پرستار مورد نیاز با محوریت دانشکده های پرستاری صورت می پذیرد Mon Jul 10 14:23:00 IRDT 2017
اتاق خبر اس 300 سلاحی مکملی برای تجهیزات پدافندی ایران است Sun Mar 26 13:06:36 IRDT 2017
اتاق خبر قیمت نفت به 45 دلار سقوط می‌کند؟ Sun Jul 29 16:16:03 IRDT 2018
اتاق خبر ارسال محموله 100 تنی صیفی‌جات به عراق Sun Nov 13 10:50:08 IRST 2016
اتاق خبر رشد 60 درصدی منابع بانک شهر طی سه سال گذشته Fri Jun 23 19:10:05 IRDT 2017
اتاق خبر بازار ثانویه ارز آرامش نسبی ایجاد کرده است Tue Jul 24 11:54:04 IRDT 2018
اتاق خبر از تعمیق روابط ممتاز و رو به توسعه تهران – آنکارا خرسندیم Tue Apr 17 20:40:12 IRDT 2018
اتاق خبر 700 هزار میلیارد تومان بدهی دولت کذب است Wed May 03 17:48:04 IRDT 2017
اتاق خبر دستورالعمل شناسه دارشدن انواع خودروهای سبک و سنگین ابلاغ شد Fri May 25 22:51:03 IRDT 2018
اتاق خبر روز خوب بورس های جهانی Tue Jun 05 10:26:03 IRDT 2018
اتاق خبر فراخواندن جامعه جهانی برای اقدام قاطع در برابر جنایات اخیر رژیم صهیونیستی Sat Mar 31 12:05:04 IRDT 2018
اتاق خبر شاخص سهام آسیایی افت کرد Wed Jan 17 18:16:03 IRST 2018
اتاق خبر حکمرانی خوب با شفافیت در بودجه Tue Jan 02 13:01:49 IRST 2018
اتاق خبر واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس انجام شود Tue Jun 05 16:57:06 IRDT 2018
اتاق خبر شاید دلار گران‌تر نشود! Sun Nov 19 15:38:02 IRST 2017
اتاق خبر اکثر گروه‌ها در کانال کاهشی Mon May 15 19:35:03 IRDT 2017
اتاق خبر عکس آتلیه ای سارا منجزی! Sun Nov 13 19:16:04 IRST 2016
اتاق خبر طرح‌های انتقال آب به کجا رسید؟ Mon May 28 10:11:04 IRDT 2018
اتاق خبر ناچار بودیم ارز دولتی بگیریم Wed Jul 04 19:36:05 IRDT 2018
اتاق خبر انتشار اسامی نامزدهای عضویت در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب Thu Jul 13 09:01:54 IRDT 2017
اتاق خبر سد قزلداش؛ سی و چهارمین سد تدولت تدبیر و امید آبگیری شد Fri Jul 14 13:34:03 IRDT 2017
اتاق خبر سرویس تماس بان رایگان است Mon Mar 27 20:33:02 IRDT 2017
اتاق خبر جزئیات نامه‌نگاری نعمت‌زاده با جهانگیری Wed Aug 08 14:00:07 IRDT 2018
اتاق خبر گران‌فروشی 2000 تومانی هر شانه تخم‌مرغ Tue Nov 14 09:26:08 IRST 2017
اتاق خبر جزئیات شناسایی و دستگیری شهرام جزایری توسط ماموران Sun Jul 29 10:02:04 IRDT 2018
اتاق خبر رئیسی از دیدارش با تتلو چه گفت؟ Wed Jul 12 09:54:00 IRDT 2017
اتاق خبر آغاز عملیات اجرایی آزادراه مشهد - چناران - قوچان با حضور وزیر Thu Sep 07 11:54:05 IRDT 2017
اتاق خبر تفسیر جدید از داوری چه چالش‌هایی به دنبال داشت؟ Sat May 27 11:06:32 IRDT 2017
اتاق خبر جزئیات برنامه‌های چهارگانه تشویقی بنادر ایران Mon Apr 30 09:55:03 IRDT 2018
اتاق خبر انتقاد وزیر ارتباطات از بی‌اخلاقی برخی کاربران در فضای مجازی Fri Sep 29 18:24:02 IRST 2017
اتاق خبر بیکاری 100هزار آمریکایی بالغو قرارداد بوئینگ Sat Oct 14 19:09:01 IRST 2017
شفاف تظاهرات هزاران کرد در فرانکفورت علیه اردوغان Sun Mar 19 10:29:52 IRST 2017
جماران کامیون حامل هندوانه در جاده سبزوار - نیشابور آتش گرفت Wed Jul 05 22:48:30 IRDT 2017
خبرگزاری فارس استکبار در برابر اراده و ایمان مستحکم ملت ایران ناتوان است Fri Jun 30 14:50:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم لاوروف: در مسئله کره شمالی راه دیگری جز مذاکرات سیاسی وجود ندارد Tue Aug 08 09:19:09 IRDT 2017
دولت بهار سفر 120 هزار زائر به عتبات در ایام نوروز Sat Apr 15 08:56:00 IRDT 2017
تی نیوز پروژه ملی پل خلیج فارس هفته آینده تعیین تکلیف می شود/بانک سپه به تعهداتش عمل نکرد Sun Jul 09 18:50:52 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو 2 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی مؤسسات درمانی Tue Jan 23 17:59:04 IRST 2018
آنا گسترش همکاری‌ها میان عربستان و اتحادیه اروپا Tue Jan 16 09:26:23 IRST 2018
فردا آخرین راه حل تروریست‌ها در «درعا» Sat Feb 18 14:58:21 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم 70 درصد از سند آمایش سرزمین در چهارمحال و بختیاری توسط جوانان انجام شد Sun Mar 12 19:40:11 IRST 2017
تی نیوز کارگاه آموزشی «نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی و سلامت روان» در کرمانشاه Sat Jul 15 19:22:43 IRDT 2017
بنکر سردرگمی در بازار سکه Sun May 27 08:07:31 IRDT 2018
ایلنا پیکه: کسی انتظار نداشت رونالدو خودش را ستایش کند Sat Dec 23 09:05:12 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی یک نمایش از اصفهان به جشنواره تئاتر بچه های مسجد راه یافت Mon May 28 21:20:00 IRDT 2018
ایران آنلاین تغییر در شورای شهر را از کجا باید آغاز کرد Sat Apr 29 17:27:36 IRDT 2017
تابناک ظریف عازم ترکیه شد Tue Aug 01 08:04:30 IRDT 2017
وطن امروز چه کسانی از نبود کارت سوخت سود می‌برند؟ Wed Jan 24 00:00:00 IRST 2018
نامه نیوز معاون روحانی: کسی از نیت پیشنهاددهندگان ایده «آتش‌بس» خبر ندارد /انشالله منظور از «آتش‌بس» توقف تخریب‌ها علیه دولت باشد /رئیس‌جمهور در مقابل انتقادها صبور است Fri Jul 07 08:53:43 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران توضیحات شهرداری حرم امام خمینی(ره) درباره هزینه‌های نگهداری سرویس‌های بهداشتی Tue Jul 10 17:09:13 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران جدیدترین تغییرات تماس صوتی تلگرام Sun Apr 16 13:34:13 IRDT 2017
تهران پرس بررسی دسترسی جدید از بزرگراه رسالت به مدرس Fri Jun 02 07:28:00 IRDT 2017
جماران فعالیت هنرمندان اردبیلی در 60 رشته گرایش صنایع دستی Sun Aug 20 13:09:31 IRDT 2017
صبحانه با خبر تصویر جدید از دوقلوهای پایتخت Mon Jul 24 13:10:48 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران رئیس اداره امور مرز‌های رسمی وزارت کشور وارد گیلانغرب شد Wed Dec 20 10:33:01 IRST 2017
فرارو کاخ پادشاهی سعودی هدف موشک یمن قرار گرفت/ عربستان ایران را متهم کرد! Tue Dec 19 15:39:08 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سواحل مکران با هماهنگی ومدیریت یکپارچه مسئولان کشوری به توسعه می رسد Wed Jul 13 03:16:00 IRDT 2016
باشگاه خبرنگاران روسیه به اقدام ارتش رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن جنگنده سوری اعتراض کرد Wed Jul 25 00:36:16 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران معاون و قائم مقام سیاسی وزیر کشور: روند تقسیمات کشوری سرعت می گیرد Sun Jul 30 14:10:37 IRDT 2017
تی نیوز تولید در چنبره دیکتاتوری بانکهاست؛ هنوز تولیدگران را دستبند می زنند Sat Jul 15 16:19:03 IRDT 2017
سایت خبری انصار حزب الله انتقاد شدید روزنامه اصلاح‌ طلب از انشقاق در تیم روحانی Sun Jan 01 23:44:32 IRST 2017
جماران افزایش 130 درصدی درآمدهای گمرکی خراسان رضوی در دولت یازدهم Sat Jul 22 16:10:16 IRDT 2017
ایلنا بخشی از جامعه آمریکا جزو حامیان جمهوری اسلامی هستند Mon Jan 22 16:27:44 IRST 2018
خرداد نیوز می خواهند مردم را از حضور در انتخابات مایوس کنند Tue Jun 27 13:51:45 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران دستگیری سارق منزل در شهرستان میامی Sun Sep 24 16:53:43 IRST 2017
ایران آنلاین شادی و نگرانی روستائیان در ایام عید Mon Mar 13 11:04:27 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا لحظه ورود ده‌ها موشک از خاک سوریه به سمت منطقه جولان اشغالی + فیلم Thu May 10 11:26:20 IRDT 2018
جماران استاندار گیلان عضو شورای راهبری توسعه مدیریت کشور شد Sat Feb 10 13:15:25 IRST 2018
ساعت24 انصراف زائران قزوینی‌ از حج تکذیب شد Sun May 28 16:18:34 IRDT 2017
خبرگزاری مهر استاندار ونماینده ولی فقیه دراستان کرمانشاه پیام مشترکی صادرکردند Tue Jan 02 14:59:18 IRST 2018
ایران آنلاین مهار کشنده ترین بیماری کودکان با سبک زندگی سالم Sat Jun 09 13:25:58 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران فعالیت 87 واحد پرورش مرغ Sun Apr 30 11:17:04 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم رییس سازمان انرژی اتمی به تلویزیون می‌رود Sat Nov 04 16:55:01 IRST 2017
تابناک 50 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری به جبهه مردمی معرفی شدند Tue Feb 21 17:01:01 IRST 2017
جام نیوز سوختگیری با سیلندر گاز، پژو را به آتش کشید +عکس Fri Oct 13 20:30:00 IRST 2017
خبرگزاری حوزه توسعه مباحث فقهی؛ لازمه پاسخگویی به مسایل و نیازهای نوین جامعه Mon Mar 13 11:05:00 IRST 2017
ایران آنلاین پایان بحران دیپلماتیک مالزی و کره شمالی با تحویل جسد کیم جونگ نام Thu Mar 30 18:13:48 IRDT 2017
تهران پرس رشد مصرف مواد مخدر بین زنان/ ضرورت توجه جدی به بنیان خانواده ها Tue Aug 07 15:04:00 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم هوای تهران سالم است Sat Apr 07 16:47:02 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن میزگرد «بازخوانی اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی ایران» برگزار می‌شود Thu Jan 26 13:39:33 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا واکنش باشگاه نفت به نقره‌داغ شدن دایی Mon Jan 02 20:36:36 IRST 2017
پایگاه خبری الف روحانی در فرودگاه مهرآباد:توافقات خوبی برای تقویت روابط با پاکستان و ترکیه داشتیم Wed Mar 01 23:28:27 IRST 2017
صراط مستندی که اشک زیبا‌کلام را درآورد Sun Mar 12 15:02:04 IRST 2017
آفتاب ایران حسینی در تیم منتخب لیگ قهرمانان (عکس) Fri Feb 23 16:17:06 IRST 2018
خبرگزاری مهر عملکرد تیراندازی در باکو قابل قبول بود/در المپیک مدال می‌گیریم Wed Jun 29 14:20:25 IRDT 2016
سلامت نیوز حادثه پلاسکو درس عبرت شد؛ دیروز بازاری‌‌ها پای میز مذاکره ایمن‌سازی آمدند Mon Apr 24 14:33:00 IRDT 2017
پایگاه خبری الف فوت دومین نفر در پل معلق مشگین شهر در کمتر از 72 ساعت Tue Mar 28 12:27:28 IRDT 2017
خبرگزاری مهر کشفیات قاچاق در شهرستان کنگان 170 درصد افزایش یافت Tue Aug 15 13:09:58 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران فعالان فضای مجازی قانون‌شکنی و بداخلاقی نکنند Tue May 02 11:48:24 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین قیمت جدید انواع خودرو هیوندای در بازار تهران +جدول Mon Aug 06 11:50:00 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران بازتاب پدیده "ابرماه سرخ‌آبی" در رسانه‌های خارجی+عکس و فیلم Thu Feb 01 11:30:01 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران پهلوان زاده:بدهکاری فدراسیون شطرنج برطرف شد/ قصد نداریم میزبان مسابقات پر هزینه بین المللی باشیم Sat May 05 20:43:53 IRDT 2018
تین کمربند سبز برای شهرها اجباری شد Mon Apr 17 11:40:20 IRDT 2017
اتاق خبر24 انتقاد طرفداران الناز شاکردوست به مدل مانتوی عجیبش در جشن حافظ! Wed Aug 16 14:26:00 IRDT 2017
آفتاب اعلام حمایت«جبهه اعتدال‌گرایان» از 9 آلترناتیو در کنار روحانی در انتخابات Sat Mar 11 17:28:35 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران هیچ کشوری به طور خودسرانه حق اجرای مقررات تنبیهی علیه سایر کشور‌ها را ندارد Sun Apr 15 15:35:54 IRDT 2018
بی باک نیوز برگزاری الکترونیکی انتخابات سال آینده نیازمند تامین مالی است Tue Jan 24 08:35:01 IRST 2017
خبرگزاری فارس راه‌آهن چابهار به سمت زاهدان - زابل و بیرجند ادامه پیدا می‌کند Thu Jul 06 11:52:00 IRDT 2017
خبرگزاری قدس دیدار هیئتی از انصارالله یمن با سید حسن نصرالله Sun Aug 19 09:23:28 IRDT 2018
برنا هر مرکز درمانی یا خانه بهداشت به یک ژنراتور نیاز دارد Tue Feb 21 17:11:29 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم طرح بازآفرینی شهری در مناطق محروم و نیازمند اردبیل با جدیت اجرا می‌شود Mon Jun 25 15:30:49 IRDT 2018
تابناک هند از طریق ایران به ترکیه و روسیه کالا صادر می‌کند Fri Dec 08 20:32:39 IRST 2017
واحد مرکزی خبر بازدید مسئول وزرات بهداشت از اماکن اقامتی وبین راهی مهاباد Wed Mar 28 10:56:44 IRDT 2018
خبرگزاری مهر کشورهای اسلامی از گسترش اختلافات جلوگیری کنند Mon Jan 15 14:40:02 IRST 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین آغاز ساماندهی عرضه شیرخام و فعالیت لبنیات‌های محلی در مشهد Tue May 29 19:14:48 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم محرمی: از پیوستن به دینامو زاگرب خوشحالم/ می‌خواهم در جام‌های اروپایی بازی کنم Wed Jun 27 21:55:36 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر اعطای 28 میلیارد و 459 میلیون تومان وام اشتغال به مددجویان یزدی Sun May 06 10:10:43 IRDT 2018
جماران مشاور وزیر: به جای انتقال آب باید الگوی مصرف اصلاح شود Thu Apr 26 18:15:25 IRDT 2018
افکارخبر خبری بد برای رانندگان متخلف اتوبوس‌های برون شهری Mon Jan 08 13:10:33 IRST 2018
تی نیوز 2+1 استقلالی در برزخ انتخاب منصوریان Tue Jul 11 19:02:16 IRDT 2017
صراط اظهارات نماینده اصلاح‌طلب درباره «طرح حبس برای سوال» Wed Feb 15 13:26:59 IRST 2017
خبرگزاری فارس توجه ویژه برنامه ششم توسعه به دانشگاه فنی‌‌وحرفه‌ای/ روش آموزش در کشور باید تغییر کند Mon May 29 14:38:00 IRDT 2017
فردا تصاویر: جنگ در منطقه استراتژیک الغابون Mon May 15 09:22:59 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد Sun Aug 05 15:44:39 IRDT 2018
روزنو میزان عیدی و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال 97 Fri Jan 05 11:56:05 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم یک باند توزیع مواد مخدر صنعتی در کرمانشاه منهدم شد Tue Aug 14 14:34:03 IRDT 2018
خبرگزاری فارس اسرائیل ظالم است اما مسؤولان ورزش زحمات من را نادیده می‌گیرند، ظلم نیست؟ Tue Nov 28 09:19:00 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا بیشترین تصادفات زرقان در بلوار پاسداران این شهر رخ می دهد! Tue Dec 19 16:17:51 IRST 2017
اقتصاد آنلاین رهبر کاتالونیا: تا چند روز آینده اعلام استقلال می‌کنیم Wed Oct 04 09:12:30 IRST 2017
مقام معظم رهبری سخن‌نگاشت | دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها Sun Jun 10 13:38:00 IRDT 2018
ایران آنلاین واکنش رونالدو بعد از درخشش برابر پاری سن ژرمن Thu Feb 15 11:42:22 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن نکاتی در مورد سوره حمد از زبان پیشکسوت قرآنی Wed Apr 26 09:16:53 IRDT 2017
خبرگزاری مهر نگارش کتابی در بررسی مفاهیم پدیدارشناسی در رمان مارسل‌پروست Sat Jun 23 09:34:37 IRDT 2018
ایران آنلاین بازگشایی تدریجی سفارت رژیم صهیونیستی در اردن Tue Jan 30 11:07:15 IRST 2018
مشرق نیوز عکس/ رویایی‌ترین جاده جنگلی ایران Sat Jul 07 15:00:00 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ورود سامانه بارشی به استان بوشهر Fri Mar 10 19:28:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس حضور پیک موتوری در حین برگزاری مسابقه فوتبال در ایران+فیلم Tue Mar 07 20:43:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم اطلاعیه کمیته اخلاق در خصوص ساماندهی مدارس فوتبال Wed May 17 13:14:32 IRDT 2017
تدبیر و امید خودروهای داخلی گران می‌شوند؟ Mon Oct 02 12:34:04 IRST 2017
بی باک نیوز شخصا از آمار کاهش شاخص پوسیدگی دندان راضی نیستم Mon Jul 31 07:18:01 IRDT 2017
خبرگزاری فارس امیرعبداللهیان: حمله آمریکا به سوریه «تشویق تروریسم» است Sat Apr 08 10:42:00 IRDT 2017