خبرگزاری مهر - Mon Jul 03 16:28:50 IRDT 2017 نمایش خبر

ساحت‌های پنج‌گانه اخلاق در نهج‌البلاغه

نبی گرامی اسلام(ص) و دیگر پیشوایان دینی هر کدام اسوه های عملی و تمثل عینی ارزش های اخلاقی هستند. در این میان، امام علی(ع) از جمله چهره های شاخص و بارز به شمار می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام والمسلمین حسینعلی رحمتی، استاد فلسفه اخلاق در یادداشتی آورده است: 


اخلاق و ارزش های اخلاقی را می توان به شیرازه شالوده نگه‌دار زیست‌بوم فردی و اجتماعی انسان مانند کرد که قوام و قائمه زندگی سعادت‌مندانه آدمی به آن وابسته است. لیک این مقام رفیع تا وقتی لباس تحقق به خود نپوشد تاثیری نخواهد داشت. از سوی دیگر، تحقق اخلاق و تخلق افراد به فضایل و ارزش های اخلاقی منوط است به کسب آگاهی های بیرونی درباره اهمیت و ارزش اخلاق و معیار فعل اخلاقی از یک سو،و وجود انگیزه کافی برای اخلاقی عمل کردن در درون فرد و جامعه از سوی دیگر. لکن یکی از پرسش هایی که در این جا رخ می نماید آن است که آن آگاهی ها را از کجا می تو ان به دست آورد و این انگیزه ها را چگونه می توان تقویت نمود. پاسخ به این پرسش مبتنی است بر مبنای اخلاقی و فلسفی که فرد به آن باور دارد. کسی که معتقد به واقع گرایی اخلاقی(moral realism)باشد به این پرسش به گونه ای پاسخ می دهد و کسی که ناواقع گرا باشد به گونه ای دیگر. آن که قایل به ابتنای اخلاق بر دین باشد برای آن پاسخی دارد و آن که چنین نمی اندیشد پاسخی دیگر. 


به ضرورت مراعات اجمال و فاصله مناسب با موضوع اصلی نوشتار حاضر از بررسی تفصیلی مباحث پیش گفته در می گذریم و در این جا صرفا به این نکته اشاره داریم که نزد فیلسوفان و حکیمان اسلامی دیدگاه واقع گرایی جایگاهی برجسته دارد لکن آنان در عین حال از بین سه دیدگاه مربوط به نسبت دین و اخلاق، یعنی تباین، اتحاد و تعامل، به نظر سوم گرایش بیشتری دارند و معتقدند که هر یک از دین و اخلاق می توانند به یکدیگر یاری رسانند. از جمله یاری های دین به اخلاق آن است که می تواند به شناخت رذایل و فضایل اخلاقی کمک کند؛ نیز می تواند انگیزه انسان برای اخلاقی عمل کردن را افزایش دهد. و بالاخره یکی دیگر از یاری های دین به اخلاق آن است که می تواند با ارائه الگوها و اسوه های اخلاقی، امکان پذیر بودن عمل به دستورات اخلاقی را به افرادو جوامع اثبات نماید. 


در منظومه تعلیم و تربیت اسلامی، اخلاق جایگاهی بس ارجمند دارد. بخش قابل توجهی ازمنابع اسلامی درباره اخلاق است و همچنین نبی گرامی اسلام(ص) و دیگر پیشوایان دینی هر کدام اسوه های عملی و تمثل عینی ارزش های اخلاقی هستند. در این میان، امام علی(ع) از جمله چهره های شاخص و بارز به شمار می آید. کتاب گران‌سنگ و مجهول القدر نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع اندیشه های علوی، دیدگاه های امام را درباره موضوع ها و مباحث مختلف بیان می کند. بخش قابل توجهی از آن چه در این کتاب آمده درباره حکمت عملی و اخلاق است. با توجه به اهمیت اخلاق از یک سو و جایگاه شخصیت و اندیشه امام از سوی دیگر، در مکتوب حاضر سعی خواهد شد برخی سویه ها و ابعاد دیدگاه های اخلاقی آن حضرت در کتاب نهج البلاغه معرفی شود. از آن جا که به نظر می رسد تقسیم مباحث مربوط به اخلاق هنجاری و فرااخلاق به پنج قسم مبانی اخلاق، اخلاق الاهی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق محیط زیست کم وبیش می تواند همه حوزه ها و ساحت های اخلاق و فرااخلاق را پوشش دهد در مقاله حاضر نیز بنابرآن است که این پنج عرصه اخلاقی در نهج البلاغه ردیابی شود و نمونه هایی از مباحث مطرح شده در ذیل هر کدام معرفی گردد. 


نوشتار حاضر دو مدعا را مطرح می کند: یکی این که اخلاق در نظام زندگی واندیشه امام علی(ع) جایگاهی بنیادین و محوری دارد. و به دنبال آن، مدعای دیگر آن است که امام درباره پنج عرصه ای که در بالا ذکر شد مباحثی را در نهج البلاغه مطرح کرده است. 


جایگاه فرادستی اخلاق در شخصیت و اندیشه امام علی(ع) 


بررسی سیره و سلوک امام علی(ع)‌ در مقاطع مختلف زندگی خود و با اقشار مختلف جامعه از دوست و دشمن،‌ نشان گر آن است که در نظام ارزشی آن حضرت، اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن بالاترین و مهم ترین جایگاه را دارد و مقدم بر هر چیز دیگر است. بنابراین،‌ اخلاق را می توان کلیدواژه، یا یکی از کلیدواژه های شناخت شخصیت امام دانست. افزون بر آن‌چه گفته شد،‌ موارد زیر نیز از جمله ادله یا قراینی دانست که اهمیت اخلاق را در زندگی و اندیشه آن حضرت نشان می دهد. 


امام شاگرد مکتب نبوی و دست پروده آن است، از این رو اهداف او از اهداف پیامبر(ص) جدا نیست. پیامبر هدف خود را یک هدف اخلاقی تعریف کرد(انی بعثت لاتمم مکارم) پس هدف امام هم غیر از اخلاق نمی تواند باشد. 


امام یک مسلمان است، از این رو گفتار و رفتار و اهداف او در راستای اسلام تعریف می شود. هدف بنیادین اسلام رشد و تعالی انسان ها به ویژه از منظر اخلاقی است و معیار برتری انسان ها از یکدیگر نه به مال و ثروت و مقام که به برخورداری آنها از ارزش های اخلاقی است («ان اکرمکم عندالله اتقیکم»، حجرات/ 13). بر این مبنا می توان گفت که در نزد امام نیز اخلاق جایگاهی والا دارد. 


از سخنان و سفارش های امام به دیگران، به ویژه یاران و کارگزاران خود، به روشنی به دست می آید که از نگاه آن حضرت مسلمان واقعی مسلمان اخلاقی است. در این باره به عنوان نمونه می توان از نامه به مالک اشتر هنگام انتصاب وی به عنوان حاکم مصر نام برد که پیش از آن که درباره سیاست سخن بگوید درباره اخلاق به وی سفارش می کند. او از مالک می خواهد که تقوی را رعایت کرده، از اوامر و نواهی خداوند تبعیت کند، خدا را با قلب و دست و زبانش یاری کند، از شهوات دوری نماید و مواظب نفس اماره باشد(ص325، نامه 35). 


یکی از برتری های نهج البلاغه از منظر اخلاق آن است که این کتاب، هم‌چون صاحب آن، از نوعی جامعیت برخوردار است؛ به این معنا که به همه ابعاد زندگی انسان توجه کرده و برای هر یک از این عرصه ها و ابعاد دستورات اخلاقی ویژه ای ارائه نموده است. امام علی(ع)، به عنوان مثال،‌ نه ‌چون یک عارف و زاهد گوشه گیر بود که از جامعه وارهد و به سرنوشت دیگران بی توجه باشد، نه ‌چون یک کنشگر اجتماعی و یک مرد سیاسی بود که مشغول شدن به اصلاح «دیگران» او را از اصلاح و تربیت «خویش» غافل کند. شخصیت منظومه وار علی(ع) و تمثل اخلاق در وجود او است که موجب می شود وی را بتوان در هر زمانی به عنوان یک الگو/اسوه اخلاقی معرفی کرد. نیز این چند بعدی بودن و توجه وی به ساحت های مختلف حیات فردی و اجتماعی انسان است که ما را وا می دارد تاکید کنیم زیست اخلاقی انسان امروز و به ویژه زیست اخلاقی مردم و مدیران جامعه امروز ما به شدت نیازمند کسی چون امام و کتابی چون نهج البلاغه است. به هر روی، در این جا گزارشی کوتاه از مباحث مطرح شده در این کتاب در ساحت های پنج گانه اخلاق ارائه می شود. 


الف) ساحت اول: مبادی و مبانی اخلاق 


مبادی و مبانی اخلاق، که بیشتر به فلسفه اخلاق مربوط است تا اخلاق هنجاری، عهده دار تبیین اصول بنیادینی است که دیگر عرصه های اخلاق بر آن پایه گذاری می شود. این مبانی به نوعی جهان بینی اخلاقی شخص را معین می کند. موارد زیر را می توان از جمله مبانی اخلاقی مطرح شده در نهج البلاغه دانست. 


آدمی دارای کرامت است: در نهج البلاغه چندین نشان برای کرامت انسان بیان شده است. یکی این که خداوند از دمِ خود در وجود او دمید تا صورت انسان یابد(ص4، خطبه 1) از این رو انسان صبغه ای الاهی دارد. دیگر این که او مسجود فرشتگان است: «پس [خداوند] فرمود: آدم را سجده کنید ای فرشتگان! فرشتگان به سجده افتادند جز شیطان، که دیده معرفتش از رشک تیره شد و بدبختی بر او چیره…»(ص5، خطبه 1) 


انسان،‌حامل امانت الاهی است: خداوندن امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشت و آنان از پذیرش آن سر باز زدند و بر آدمی عرضه کرد و او پذیرفت (ص236، خطبه 200). 


انسان ها از نظر سرشت و سرنوشت متفاوت اند: «سرشت مردمان از یکدیگر جداشان ساخته است، و میان‌شان تفرقه انداخته، که ترکیب‌شان از پاره ای زمین است که شور یا شیرین است، و خاکی درشت یا نرمین»(ص265 خطبه 234). 


انسان موجودی دارای اراده و اختیار است: او این امکان را دارد که با بهره گیری از قوه عقل و خرد راه را از بی راهه باز شناسد: «در این دنیا بدانها [انسان‌ها[ فرصت دادند تا از گمراهی برهند، و راه را بدانها نمودند، تا بی‌راهه نروند. از زندگانی بهره گرفتند چندانکه تحصیلِ رضای خدا را شاید. و آن مایه از خرد یافتند که گَردِ شبهت را زداید» (ص61، خطبه 83) 


آدمی در معرض خطا و لغزش است: «[و خداوند از پیامبران] به زبان وحی پیمان ستد – و هر پیامبر آن را شنید- که امانتِ او نگاه دارد و حُکم خدا را به دیگران برساند، و این هنگامی بود که بیشتر آفریدگان از فطرت خویش بگردیدند و طومار عهد در نوردیدند، حق او را نشناختند و برابر او خدایانی ساختند. شیطان ها آنان را از خداشناسی به گمراهی کشیدند، و پیوندشان را با پرستش خدا بریدند»(ص5، خطبه1) 


آدمی از قدرت تمیز حق از باطل برخوردار است: «]خداوند انسان را آفرید[ با دانشی که بدان حق را از باطل جدا کردن داند، و مزه ها و بوی ها و رنگ ها و دیگر چیزها را شناختنتواند.» (ص5، خطبه 1) 


امکان تربیت اخلاقی انسان وجود دارد: از مجموعه اوامر و نواهی اخلاقی که امام در نهج البلاغه مطرح کرده چنین به دست می آید که از منظر وی، هر چند آدمی همواره در معرض وسوسه های شیطانی قرار دارداما امکان رشد و تعالی اخلاقی و بازگشت از خطا برای او وجود دارد. در غیر این صورت، معنا نداشت که امام این همه سفارش به انجام فضایل اخلاقی و پرهیز از رذایل اخلاقی داشته باشد. همچنین طرح بحث توبه از سوی امام (از جمله در ص5، خطبه 1) نشان گر اعتقاد وی به ارادهو اختیار انسان و امکان رشد و تعالی معنوی و اخلاقی اوست. 


ساحت دوم: اخلاق و آداب بندگی 


مقصود آداب و اخلاقی است که یک طرف آن بنده است و طرف دیگر خداوند؛ در واقع اصول اخلاقی است که انسان نسبت به خداوند باید مراعات کند. برخی از اخلاقیات مربوط به بندگی در کلام امام از این قرار است: 


ادای حق طاعت خداوند:از استشهاد امام به آیه کریمهء «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ‌«(آل‏عمران‏، 102) (ص113، خطبه 114) چنین بر می آید که از نگاه وی، انسان به عنوان مخلوق وظیفه دارد که حق خداوند را آن گونه که سزاوار اوست ادا نماید. 


صداقت و عدم تزویر با خداوند: امام صداقت با خداوند و داشتن نیت های صادق را شرط لازم دفع بلا و نقمت می داند: «اگر مردم هنگامی که بلا بر آنان فرود آید و نعمت ایشان راه زوال بپیماید، فریاد خواهند از پروردگار با نیت درست [صادق] و دل‌هایی از اندوه و بیم سرشار، [خداوند] هر رمیده را به آنان بازگرداند و هر فاسد را اصلاح و بساز گرداند.»(ص187، خطبه180). 


تعظیم و بزرگداشت خداوند:«پس خدا را چنان بزرگ دارید که خود بزرگ داشته است…»(ص194، خطبه 183). 


در پیش گرفتن تقوای الاهی: «سفارش می کنم شما را به ترس از خدایی که آفرینش تان را آغاز فرمود، و بازگشت تان بدو خواهد بود.»(ص232، خطبه 198). 


سپاس از خداوند به خاطر نعمت های او: «او [خدا] را سپاس می گویم بر توفیق طاعت و برکنار داشتن‌مان از معصیت … » (ص228، خطبه 194). 


.پرهیز از نافرمانی خداوند: «آفریده را فرمان بردن نشاید آنجا که نافرمانی آفریننده را لازم آید»(ص391، کلمه قصار 165). 


ساحت سوم: اخلاق و آداب فردی 


اخلاق فردی آن دسته از فضایل و رذایل اخلاقی است که صرفا وابسته به وجود خود عامل اخلاقی است و برای تحقق آن نیاز به دیگران نیست. در نهج البلاغه موارد فراوانی از این دست به چشم می آید که در این جا به برخی از آن ها اشاره می شود: 


پرهیز از پیروی هوا و هوس و داشتن آرزوهای بلند: «همانا بر شما از دو چیز بیشتر می ترسم: از خواهش نفس پیروی کردن و آرزوی دراز در سر پروردن؛ که پیروی خواهش نفس، آدمی را از راه حق باز می دارد؛ و آرزوی دراز، آخرت را به فراموشی می سپارد».(ص40، خطبه43). 


توجه به زهد و پارسایی: «ای مردم! پارسایی، دامن آرزو درچیدن است، و شکر نعمتِ حاضر گفتن، و از ناروا پارسایی ورزیدن»(ص59، خطبه 81). 


در پیش گرفتن تقوای الاهی: «بندگان خدا! شما راوصیت می کنم به تقوی و ترس از خدا، که توشه راه است؛ و در معاد – شما را – پناه‌گاه است. توشه ای که به منزل رساند، پناه‌گاهی که ایمن گرداند»(ص112، خطبه114). 


صبر و بردباری: «بردباری پرده ای است پوشان، و خِرد شمشیری است بُران؛ پس نُقصان های خُلق ات را با بردباری ات بپوشان، و با خرد خویش هوای ات را بمیران»(ص437، کلمه قصار 424). 


ساحت چهارم: اخلاق و آداب اجتماعی 


اخلاق اجتماعی آن دسته از اخلاقیات است که تحقق آنها مشروط به وجود دیگران است؛ مواردی چون کمک به دیگران،‌ امانتداری، تکبر و غرور را می توان در زمره اخلاق اجتماعی بر شمرد. در نهج البلاغه به موارد فراوانی بر می خوریم که امام به فضایل اخلاقی اجتماعی سفارش یا از رذایل اجتماعی نهی کرده است. در اینجا به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می شود. 


لزوم توجه به اخلاق در حکومت داری: یکی از بهترین بخش های نهج البلاغه که بیان گر دیدگاه های امام علی(ع) پیرامون اخلاق حاکمان است، نامه ایشان به مالک اشتر نخعی است. در این نامه ارزشمند وظایف سیاسی – اخلاقی یک حاکمِ تراز حکومت علوی بیان شده است. در این نامه امام وظیفه مدیران و حاکمان جامعه اسلامی را درباره مواردی از این دست روشن می کند: آشتی با دشمن، استمداد از خدا و رسول، نشست و برخاست با دانشمندان، پرهیز از خودپسندی، دوری از خونریزی و منت نهادن بر مردم، عدالت طلبی، رعیت داری، خود را بر دیگران مقدم ندانستن، دقت در انتخاب سرداران و فرماندهان، مشورت کردن با دیگران، و نیکوکاری. 


پرهیز از خیانت در امانت: «مرد مسلمانِ از خیانت پاک، یکی از دو پاداش را از خدا چشم می دارد: یا خدایش نزد خود بخواند، که آن چه نزد خداست برای او بهتر است، یا او را روزی رساند، که آن گاه دارای زن و فرزند، و مال و دین، و شرف و گوهر است» (ص23، خطبه 23). 


کمک به مستمندان: «اگر یکی از شما خویشاوند خود را درویش بیند،‌ مبادا یاری خویش از او دریغ دارد و از پای بنشیند. […] کسی که یاری خود را از کسان خویش دریغ دارد، یک‌دست را از آنان بازداشته، و دست‌هایی را از یاری خویش بداشته» (ص24، خطبه 24) 


پرهیز از دروغ: «همانا بدترین گفتار، سخن دروغ است.»(ص66، خطبه 84). 


پرهیز از بددلی نسبت به برادر دینی و دفاع از او در برابر دشمنان: «هر یک از شما که هنگام برخورد با دشمن در خود دلاوری دید، و از یکی از برادرانش بددلی، باید برادر خود را از دشمنانش نگاه دارد، به خاطر فضیلت دلیری که بر او دارد. و به دفاع او برآید، آن‌چنان که خود را می پاید»(ص121، خطبه 123). 


دوری از تکبر نسبت به دیگران: «اگر خدا رخصت کبر ورزیدن را به یکی از بندگانش می داد،‌ به یقین چنین منتی را بر پیامبران گزیده و دوستانش می نهاد،‌ لیکن خدای سبحان بزرگ‌منشی را بر آنان ناپسند دید و فروتنی شان را پسندید.»(ص214، خطبه 192). 


ساحت پنجم: اخلاق زیست محیطی 


امروزه به دلایل مختلف مباحث اخلاقی مربوط به محیط زیست در مجامع علمی ایران و دیگر کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه ای که شاخه ای از اخلاق به نام «اخلاق زیست محیطی» (environmental ethics)تشکیل شده است. در نهج البلاغه نیز مواردی وجود دارد که نشان دهنده توجه امام به اخلاق محیط زیست است (اعم از محیط زیست حیوانی یا گیاهی). در این جا به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می شود: 


دلسوزی و شفقت نسبت به حیوانات: امام هنگام دعا برای طلب باران فقط به انسان ها توجه ندارد بلکه از خداوند می خواهد که به حیوانات نیز رحم نماید: «خدایا!کوه های ما کفیده است و زمین ما تیره رنگ گردیده؛ و چارپایان مان تشنه اند و در آغل های خود سرگردانند و چون زن بچه مرده فریاد کنانند…. خدایا رحمت آر بر ناله گوسفندان، و فریاد ماده اشتران. خدایا رحمت آر بر سرگردانی آنان…» (ص114، خطبه 115) 


درخواست باران برای زنده شدن زمین و گیاه: «خدایا ! بارانی ده: زنده کننده، سیراب سازنده، فراگیر و به همه جا رسنده، پاکیزه و بابرکت، گوارا و فراخ نعمت؛ گیاه آن بسیار، شاخه هایش به بار، برگ هایش تازه و آبدار. تا بنده ناتوانت را بدان توان دهی، و شهرهای مرده ات را جان دهی»(ص114، خطبه 115). 


تاثیر کارهای زشت بر محرومیت از محیط زیست مناسب: «خدا بندگان خود را به کیفر کارهای زشت آنان مبتلا سازد به کاهش میوه درختان، و به ناباریدن باران، و بستن گنجینه های خیر به روی ایشان…»(ص143، خطبه143). 


لزوم استفاده صحیح از علوم مربوط به محیط زیست: وقتی امام قصد جنگ با خوارج را داشت یکی از یاران گفت با استفاده از علم ستارگان می گویم که اگر اینک حرکت کنی به هدفت نرسی. امام این سخن وی را نپذیرفت و پس از نکوهش وی گفت: «ای مردم! از اخترشناسی روی بتابید، جز آن چه بدان راه دریا و بیابان را یابید … »(ص58، خطبه80). 


*در نگارش مقاله حاضر از نهج البلاغه ترجمه مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی، شرکت سهامی انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ بیست و هفتم، بهار 1386 استفاده شده است.
خبرگزاری مهر باند دوم فرودگاه بین المللی زاهدان امسال افتتاح می شود Wed Jun 29 12:14:00 IRDT 2016
خبرگزاری مهر بینایی سنجی با تلفن هوشمند! Sat Dec 31 09:49:46 IRST 2016
خبرگزاری مهر تامین اعتبار پروژه های مهم و تهیه امکانات مقابله با تهدیدات Sat Nov 03 23:38:10 IRST 2018
خبرگزاری مهر انتصاب معاون فرهنگی و امور رسانه‌ای در استقلال Sat Oct 27 19:55:17 IRST 2018
خبرگزاری مهر پیشتازی حجت الاسلام حسن روحانی در برخی شهرستان های ایلام Sat May 20 01:44:34 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اختصاص 5000 میلیارد برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی Tue Dec 19 05:32:51 IRST 2017
خبرگزاری مهر کنگره فرهنگ و هنر برگزار می‌شود/حضور مهمانان ویژه از جبهه مقاومت Sat Jan 26 15:18:28 IRST 2019
خبرگزاری مهر اینجا قرار است کودک شوید/ برنامه ای برای ترویج محبت بین زوج ها Thu Aug 30 11:54:35 IRDT 2018
خبرگزاری مهر 35 هزار نفر در صنعت فرش اردبیل فعالیت دارند Tue Jan 23 17:34:47 IRST 2018
خبرگزاری مهر هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد Fri Feb 01 14:52:01 IRST 2019
خبرگزاری مهر مصرف برق در مازندران از 1700 مگاوات گذشت Wed Jul 05 16:43:12 IRDT 2017
خبرگزاری مهر انفجار کابل را لرزاند Wed May 08 12:27:11 IRDT 2019
خبرگزاری مهر ضرورت ورود محققان جوان به عرصه احیای آثار اسلامی Sat May 11 11:07:41 IRDT 2019
خبرگزاری مهر با این چکش فقط با یک دست میخ را به هر سطحی بکوبید Wed Apr 24 11:36:19 IRDT 2019
خبرگزاری مهر 43 فقره ساخت و ساز غیر مجاز در دماوند متوقف شد Thu Apr 26 10:09:01 IRDT 2018
خبرگزاری مهر پروژه افتتاح شده توسط وزیر بهداشت نیاز به تکمیل و تجهیز دارد Fri Apr 14 11:58:01 IRDT 2017
خبرگزاری مهر زلزله اسیر را لرزاند Mon Jan 01 13:09:51 IRST 2018
خبرگزاری مهر شهرداری شادگان فاقد ماشین جمع آوری آبهای سطحی است Thu Nov 08 10:03:03 IRST 2018
خبرگزاری مهر 1022سکه تاریخی در شهرستان کهگیلویه کشف شد/قاچاقچیان دستگیر شدند Mon Feb 20 17:22:45 IRST 2017
خبرگزاری مهر تجلیل از کتاب زندگی پدر هوش مصنوعی با اهدای جایزه 30هزار پوندی Wed May 08 12:52:23 IRDT 2019
خبرگزاری مهر بارشها سبب اختلال در مسیرهای کوهستانی کهگیلویه وبویراحمدشده است Mon Feb 11 17:22:56 IRST 2019
خبرگزاری مهر استفاده از مدیران لایق و معتقد قدردانی از مشارکت اجتماعی مردم است Wed Feb 20 09:12:12 IRST 2019
خبرگزاری مهر فصل مهاجرت پرندگان به تالاب‌ شادگان آغاز شد Tue Dec 04 13:31:19 IRST 2018
خبرگزاری مهر چشم‌اندازهای گردشگری در سال 2030/ به سوی نوآوری‌های توریستی Wed Oct 03 09:25:41 IRST 2018
خبرگزاری مهر گذر از «تنگه ابوقریب» برای رسیدن به «لاتاری» Wed Feb 07 07:45:48 IRST 2018
خبرگزاری مهر آخرین آمار معتادان کشور از زبان سخنگوی ناجا Mon Jul 03 17:14:44 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بسیج سازندگی نقش مهمی در محرومیت‌زدایی در نقاط مختلف داشته است Mon May 08 13:29:34 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بازداشت یک تبعه سوری در آلمان به اتهام اقدامات تروریستی Sun Dec 30 10:39:45 IRST 2018
خبرگزاری مهر «چگونه ویتگنشتاین بخوانیم» Tue Jan 01 13:38:03 IRST 2019
خبرگزاری مهر «کلاس رانندگی» به آمریکا می‌رود Tue Mar 12 13:53:57 IRST 2019
خبرگزاری مهر فیلمسازی با دغدغه های سیاسی نسل خود/ او جان بی قراری داشت Mon Feb 27 12:51:22 IRST 2017
خبرگزاری مهر اعتراض به سلب تابعیت شیخ نعیم قاسم Wed Jun 22 11:47:58 IRDT 2016
خبرگزاری مهر گاهی زیاده گویی سبب سوتفاهم می شود/ امتیازهای چالش زبان Sun Sep 16 13:59:33 IRDT 2018
خبرگزاری مهر معرفی نمایندگی فروش و نصب دوربین مدار بسته داهوا و هایک ویژن Tue Apr 23 06:14:13 IRDT 2019
خبرگزاری مهر امداد رسانی به 18 مسافر گرفتار در برف در جاده های خراسان جنوبی Fri Feb 03 17:12:17 IRST 2017
خبرگزاری مهر وضعیت توسعه‌ انسانی در ایران نقد و بررسی می شود Sat Dec 09 11:00:56 IRST 2017
خبرگزاری مهر پیکر مطهر 4 شهید گمنام وارد استان اردبیل شد Mon Aug 28 13:02:19 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ضرورت توسعه نمایشگاهها برای معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور Mon Nov 05 15:19:43 IRST 2018
خبرگزاری مهر فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری روز چهارشنبه با تأخیر آغاز می‌شود Wed Jan 09 00:16:42 IRST 2019
خبرگزاری مهر توان اراضی ایران برای کشاورزی در دانشگاه خواجه نصیر اعلام می شود Tue Jan 03 09:15:29 IRST 2017
خبرگزاری مهر استاندارد مدیریت محیط زیست در غرب تهران پیاده سازی شد Sat Jul 22 18:33:54 IRDT 2017
خبرگزاری مهر واکنش باشگاه سپاهان به خبر مذاکره با سروش رفیعی Tue Nov 14 11:42:52 IRST 2017
خبرگزاری مهر اولین محموله صادراتی افغانستان از طریق بندر چابهار به هند می‌رود Tue Apr 03 10:57:27 IRDT 2018
خبرگزاری مهر تکمیل طرحهای آب و برق 200 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد Wed Jul 26 19:02:12 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دمای هوای آذربایجان غربی 6 درجه کاهش می یابد Mon Apr 23 10:50:53 IRDT 2018
خبرگزاری مهر طرح شهر آبی در بوشهر و گناوه اجرا می‌شود/ تدوین سند توسعه اجتماعی Sun Apr 23 14:13:47 IRDT 2017
خبرگزاری مهر پلاسکو یک تلنگر بود/ «غم بزرگ» پلاسکو را سیاسی کرد Thu Mar 09 09:51:36 IRST 2017
خبرگزاری مهر اجرای احکام اسلامی زمینه ساز سعادت جامعه است Fri Sep 01 12:25:09 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ثبت نام 552 داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سنندج Thu Mar 23 09:20:33 IRDT 2017
خبرگزاری مهر حضور آتش‌نشانان همدانی در 3 عملیات امداد و نجات طی یک روز Mon Jan 07 08:45:24 IRST 2019
خبرگزاری مهر دشمنی آمریکا با ایران به‌خاطر موشک و انرژی هسته‌ای نیست Fri Jun 15 11:36:08 IRDT 2018
خبرگزاری مهر سرمایه‌گذاری 215 میلیارد ریالی در لرستان با فعال شدن 21 تعاونی Mon May 01 13:13:41 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی Fri Apr 28 14:00:33 IRDT 2017
خبرگزاری مهر سالروز« نکبت» را به «نکبتی» برای رژیم صهیونیستی تبدیل خواهیم کرد Sat May 12 00:23:22 IRDT 2018
خبرگزاری مهر الحوثی: دشمن طی 1000 روز تلاش کرد که کشور مستقل یمن را اشغال کند Tue Dec 19 16:59:36 IRST 2017
خبرگزاری مهر ستاره اسکندری تهیه کنندگی «خانه برناردا آلبا» را برعهده گرفت Sat Oct 20 12:35:39 IRST 2018
خبرگزاری مهر تنور داغ انتخابات در خیابان‌های قم/استفاده از روش های مختلف تبلیغ Mon May 15 10:28:09 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اقامت 394 هزار نفر شب مسافر نوروزی در عباس آباد Wed Apr 05 21:15:36 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 69 حلقه چاه آب کوهدشت از مدار خارج شد/ نگران منابع آب استان هستیم Wed Jan 25 15:14:53 IRST 2017
خبرگزاری مهر آموزش رایگان تبلیغات و بازاریابی اینترنتی در «ای ادز» آکادمی Mon Mar 06 10:33:44 IRST 2017
خبرگزاری مهر درس کبدی در دانشگاه بیرجند تدریس می شود/ کمبود داور و مربی کبدی Sat Jan 19 15:16:13 IRST 2019
خبرگزاری مهر ترکیب سپاهان برای دیدار با سایپا مشخص شد Thu Apr 18 18:10:07 IRDT 2019
خبرگزاری مهر ماجراجویی در «جزیره سگ‌ها»/ آشغال‌هایی که ارزش دعوا دارد! Wed Apr 03 08:14:59 IRDT 2019
خبرگزاری مهر 98 میلیون مراجعه به پزشکان و مراکز پاراکلینیکی تامین اجتماعی Sat May 27 10:19:56 IRDT 2017
خبرگزاری مهر زنان عاشورایی‎ Tue Feb 19 10:38:51 IRST 2019
خبرگزاری مهر ارسال 360 اخطاریه اعمال ایمنی ساختمان‌های شهر به دادستانی Tue Jan 31 11:21:28 IRST 2017
خبرگزاری مهر تیم‌های باشگاهی به موش آزمایشگاهی تبدیل شده‌اند! Mon Jan 28 12:42:55 IRST 2019
خبرگزاری مهر حزب الله محور رایزنی های «دیوید هیل» با مقامات لبنانی Sun Jan 13 08:20:55 IRST 2019
خبرگزاری مهر اتفاق عجیب برای مدافع تیم ملی فوتبال قبل از دیدار با ونزوئلا Tue Nov 20 18:54:50 IRST 2018
خبرگزاری مهر تیم شهرداری گرگان در ثانیه های پایانی نتیجه را واگذار کرد Mon Feb 27 19:19:48 IRST 2017
خبرگزاری مهر سیامند رحمان: مسئولان فکر نمی کردند رکورد 310 کیلوگرم را ثبت کنم Mon Jan 02 12:51:41 IRST 2017
خبرگزاری مهر واحد تولید و پرورش بچه ماهی قزل آلا در شهرستان البرز افتتاح شد Sun Feb 04 08:44:09 IRST 2018
خبرگزاری مهر رئیس بانک جهانی استعفا کرد Mon Jan 07 20:38:14 IRST 2019
خبرگزاری مهر قدیمی ترین دروازه ورودی شمال تهران زیباسازی شد Wed Jan 16 12:26:55 IRST 2019
خبرگزاری مهر پرسپولیس 20 درصد از ما خوش شانس‌تر بود/ روی گل اشتباهاتی داشتیم Thu Oct 26 19:00:41 IRST 2017
خبرگزاری مهر مبارزه با قاچاقچیان کتاب تمام نشده/ مشکل اعمال سلیقه در ممیزی است Tue Nov 13 13:12:39 IRST 2018
خبرگزاری مهر کاهش مهاجرت و حاشیه‌نیشنی با توسعه اشتغال روستایی در استان بوشهر Fri Nov 30 04:48:51 IRST 2018
خبرگزاری مهر خرازی: ما تا یمن بینش دادیم/صفارهرندی:آمریکا هربدلی زدشکست خورد Sat Jan 19 23:14:10 IRST 2019
خبرگزاری مهر فعالیت در آپارتمان‌های خلوت و مسکونی، شگرد جدید شرکت‌های هرمی Sun Apr 30 14:35:03 IRDT 2017
خبرگزاری مهر برخورد جدی پلیس با تخلفات مخدوشی پلاک Thu Feb 28 10:09:36 IRST 2019
خبرگزاری مهر تظاهرات مردم مراکش در حمایت از مسجدالاقصی Sat Feb 23 16:28:51 IRST 2019
خبرگزاری مهر اقتصاد مقاومتی در برنامه‌ریزی دولت دیده شود/ معیشت مردم در اولویت Mon Aug 28 10:14:37 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اردوغان: اختلاف جهان اسلام به نفع اسرائیل و تروریسم است Sat Dec 16 15:35:47 IRST 2017
خبرگزاری مهر استفاده از فناوری تشخیص چهره توسط پلیس سان فرانسیسکو ممنوع شد Mon May 13 10:57:55 IRDT 2019
خبرگزاری مهر بارش 22سانتی متر برف درارتفاعات گلستان/توسکاچال رکورداربارش باران Wed Apr 24 13:06:43 IRDT 2019
خبرگزاری مهر رزمایش روی نقشه آبخاکی با شرکت دانشجویان دافوس آجا آغاز شد Sat May 13 14:36:56 IRDT 2017
خبرگزاری مهر افزایش فاصله تورمی دهک‌ها Sat Nov 24 19:57:06 IRST 2018
خبرگزاری مهر منزل آیت الله مدرس در کاشمر به مجموعه فرهنگی تبدیل می شود Tue Aug 01 21:32:35 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با السد اعلام شد Tue Feb 20 16:58:20 IRST 2018
خبرگزاری مهر در گنجه چه خبر است؟ / شکاف میان مردم و حاکمیت آذربایجان Tue Jul 17 20:26:43 IRDT 2018
خبرگزاری مهر نمایشگاه «صوف» با نگاهی از دریچه هنر به فرش ایرانی برپا می‌شود Tue Oct 10 15:35:26 IRST 2017
خبرگزاری مهر شهر یاسوج با مشکلات و آسیبهای جدی روبرو است Mon Dec 25 15:55:41 IRST 2017
خبرگزاری مهر رژیم صهیونیستی منبع ایجاد تنش در منطقه است Mon Dec 11 10:32:21 IRST 2017
خبرگزاری مهر «میوه خارجی» جوجو مویز به بازار کتاب رسید Sun Feb 19 09:11:00 IRST 2017
خبرگزاری مهر کاهش بازرسی دفاتر از 10 سال به یک‌سال اقدامی ارزشمند بود Wed May 24 16:08:06 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تأکید مراجع تقلید بر حضور پای صندوق‌های رأی/ انتخابات جهاد است Thu May 18 12:35:40 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مسابقات دو و میدانی کارگران در قزوین برگزار شد Thu Jul 06 12:28:51 IRDT 2017
خبرگزاری مهر اقتدار و صبر مردم در جنگ توطئه های دشمنان را خنثی کرد Wed Feb 13 19:01:15 IRST 2019
خبرگزاری مهر مرد کودک آزار در گرمسار دستگیر شد  Sun Dec 24 21:49:56 IRST 2017
خبرگزاری مهر همایش «قدس و اتحاد بین‌ مسلمین» در هند برگزار شد Sun Jul 03 12:50:53 IRDT 2016
خبرگزاری فارس متن سخنرانی ملکه انگلیس برای جنگ جهانی سوم از 34 سال پیش به روزرسانی می‌شود Sun Sep 17 15:12:00 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا راه اندازی مزارع پرورش شتر مرغ در سپیدان Sun Apr 09 10:48:59 IRDT 2017
افکارخبر حشد الشعبی آماده حضور گسترده در سوریه Tue Jan 29 10:53:48 IRST 2019
اقتصاد آنلاین افت پوند و یورو بانکی Tue Sep 12 13:08:39 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر پیام تسلیت آیت الله شاهچراغی درپی درگذشت امام جمعه موقت سابق سمنان Sun Apr 28 14:42:28 IRDT 2019
پارسینه کشف تریاک در بار گوجه فرنگی! Fri Apr 12 14:05:03 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران کشف محموله سیگار قاچاق خارجی به ارزش بیش از 10 میلیارد ریال در آستارا Wed Apr 12 20:38:52 IRDT 2017
مشرق نیوز پس‌لرزه‌های همه‌پرسی بریتانیا در فرانسه Sat Jun 25 12:13:51 IRDT 2016
باشگاه خبرنگاران یک شهید و 120 زخمی در نوزدهمین راهپیمایی بازگشت در غزه Fri Aug 03 20:39:59 IRDT 2018
عصر ایران دیدار قائم مقام وزیر امور خارجه لتونی با ظریف (+عکس) Mon Apr 03 19:48:00 IRDT 2017
فرارو حذف برنامه نود از امشب کلید می‌خورد؟ Mon Oct 15 18:25:36 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم رئیسی قطعا حریف انتخاباتی قدری برای روحانی است Sat Apr 08 12:53:27 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سمن ها در رفع مسائل اجرایی کشور مشارکت کنند Tue Aug 21 16:11:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران کشف 2 کیلوگرم مواد مخدر در نی ریز Fri Jan 27 08:12:24 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم 63 کشته و مجروح طی حوادث تیراندازی مختلف در آمریکا Thu Jul 13 19:17:04 IRDT 2017
جهان نیوز متقاضیان استیضاح از توضیحات وزیرکشاورزی قانع نشدند Tue Dec 18 18:48:12 IRST 2018
شفاف افزایش کشته‌های حمله به مسجد سینا به 235 تن Sat Nov 25 09:46:15 IRST 2017
جماران شاهین خالدان مقابل بازیکن هنگ‌کنگی شکست خورد Sat Feb 03 12:26:47 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌ها ممنوع شد Wed Oct 03 10:51:40 IRST 2018
دولت بهار عالی‌ترین نشان عربستان، بر گردن ترامپ Sat May 20 19:52:00 IRDT 2017
جمهوریت بتن‌ریزی عرشه پل اصلی تقاطع سه سطحه غیرهمسطح ولیعصر در ارتفاع 26 متری/تلاش شبانه‌روزی برای بهره‌برداری از تقاطع ولیعصر Mon Mar 11 10:39:10 IRST 2019
خبرگزاری دانشجو فیلم/ ماجرای عدم حضور پویول در برنامه فردوسی پور Sun Jun 24 09:27:17 IRDT 2018
تی نیوز تلف شدن 17 گوسفند در حمله گرگ های گرسنه Sat Apr 14 16:03:51 IRDT 2018
آفتاب ایران وضعیت ترافیک صبحگاهی معابر بزرگراهی شهر تهران Tue Nov 20 10:30:23 IRST 2018
تی نیوز آزادی 14 شهروند سوری از زندان های تروریست ها در غوطه شرقی Fri Aug 25 23:29:23 IRDT 2017
خبر خودرو شهردار تهران تذکر گرفت Sun Mar 03 14:07:13 IRST 2019
شبکه اطلاع رسانی دانا زن باید سیاسی باشد! Tue Mar 14 09:31:44 IRST 2017
ایستا نیوز یک امید و 2 توصیه درباره جذب سرمایه خارجی Sun May 06 11:04:09 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم چه تیم‌هایی امشب به جام جهانی صعود می‌کنند Mon Nov 06 12:40:02 IRST 2017
جهان نیوز ستایش ائمه اطهار(ع) در کلام امام هادی(ع) Sat Oct 06 08:38:10 IRST 2018
خبرگزاری نسیم هزاران بلغاری در اعتراض به گرانی سوخت و فقر به خیابان‌ها آمدند+تصاویر Sun Nov 18 23:33:04 IRST 2018
خبرگزاری شبستان طرح بازآفرینی شهری مورد توجه مسئولان باشد Wed May 01 21:51:00 IRDT 2019
ایسکانیوز رقابت فیلم «امیر»در بخش مسابقه جشنواره کارلوی وری Wed May 30 10:24:09 IRDT 2018
العالم تمرین ارکستر ملی ایران/ تصاویر Wed Apr 12 18:40:48 IRDT 2017
تی نیوز حقیقی: دوست ندارم در خصوص تیم ملی صحبت کنم/ می خواهم باعث افتخار ایرانیان شوم Sun Jul 16 20:49:09 IRDT 2017
ایران آنلاین روحانی کدام مسئله اقتصادی را در اولویت قرار خواهد داد Mon May 22 08:50:04 IRDT 2017
یک ورزش خلاصه بازی: ساوتهمپتون 0 - چلسی 3 Sun Oct 07 18:53:07 IRST 2018
اتاق خبر24 تشکیل کمیته واگذاری استقلال و پرسپولیس Fri May 10 14:30:00 IRDT 2019
صبحانه با خبر ایران در شاخص کارآفرینی 13 پله بالا رفت Thu Apr 19 11:06:31 IRDT 2018
فردا جوانی که با یک دوچرخه کره زمین را دور زد! +تصاویر Wed Mar 08 02:30:01 IRST 2017
بی باک نیوز اظهارات عجیب همسر موگابه! Sun Feb 19 05:18:01 IRST 2017
افکارخبر تصمیم غیر متعارف شفر در مورد قائدی و شجاعیان ! Sun Nov 12 18:09:43 IRST 2017
آریا دعوت 3 نماینده از ایران به جام باشگاههای فوتسال آسیا Mon Jul 02 10:48:20 IRDT 2018
روزنامه شهروند خدمات هلال در زلزله کرمانشاه کم‌نظیر است Sat Nov 25 03:30:00 IRST 2017
عصر خبر تقدیر از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران Sat Jul 28 15:06:09 IRDT 2018
تی نیوز وجود40 هزار فارغ التحصیل بیکار در البرز Mon Aug 14 04:49:03 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین خبر تعلیق احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب شد Mon Apr 30 16:53:44 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران برگزاری آزمون استخدامی کل کشور لغو شد Thu Dec 21 08:48:15 IRST 2017
تی نیوز بیانات رهبر انقلاب درباره شهید لاجوردی منتشر شد Thu Aug 24 03:02:41 IRDT 2017
شفاف مردم با تلخی‌های رکود، گرانی،‌ بیکاری و تبعیض دسته و پنجه نرم می‌کنند/ ملت با کسانی که فتنه کردند آشتی نمی‌کنند Fri Feb 17 18:00:53 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران نشست 3 خانه مسکونی در تبریز Fri Mar 29 15:47:05 IRDT 2019
تی نیوز سری جدید دستخط روی آنتن می رود Wed Jul 19 22:49:30 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن مراسم ختم قرآن کریم در دهاقان برگزار شد Mon Oct 02 13:42:55 IRST 2017
آفتاب ایران قرآن دعا را عبادت می‌داند، اعم از آنکه اجابت شود یا نشود Sun Jul 16 11:08:05 IRDT 2017
آریا آمارهای ساخت و ساز خروج از رکود ساختمان را تایید می‌کند Thu Aug 17 12:53:47 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر انتشار ­دو فصلنامه توسعه علوم انسانی؛ به زودی Wed Jan 24 12:32:54 IRST 2018
بولتن نیوز اراده ای قوی برای توسعه مناسبات بین ایران و ترکیه وجود دارد Tue Apr 25 21:23:12 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی شورای تبلیغات اسلامی اصفهان: مراجع حقوق بشر از مردم کشمیر دفاع کنند Wed Jul 20 22:36:00 IRDT 2016
میزان گام بلند ارتش سوریه برای نابودی کامل تروریست‎ها؛ شرق سوریه پاکسازی می‎شود Mon Feb 12 13:21:21 IRST 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین به هیچ وجه قصد و نیت ما رقابتی کردن مسابقات قرآنی نیست Sat Jul 15 09:59:49 IRDT 2017
روزنامه جمهوری اسلامی 35 هزار «کلاس اولی » از تحصیل بازمانده‌اند Mon Sep 11 00:01:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم ارائه گزارش مسئولان فدراسیون کشتی و شمشیربازی در ستاد عالی المپیک توکیو Mon Jan 21 13:26:35 IRST 2019
برنا امضای تفاهم‌نامه برای ارائه تسهیلات به ناشران و کتاب‌فروشان Tue May 09 16:46:14 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر قطعی موقت سامانه هوشمند ثبت‌نام کارت بازرگانی و گواهی مبدا Sat Apr 06 11:23:55 IRDT 2019
تجارت نیوز شریعتمداری: حذف ارز 4200 تومانی نیازمند بررسی کارشناسانه است Tue Sep 04 07:07:43 IRDT 2018
پایگاه خبری الف شهر بــــــادگیرها Mon Mar 11 14:34:00 IRST 2019
آریا ولادیمیر پوتین در جوانی بدلکار سینما بوده است Sat Dec 16 11:18:56 IRST 2017
اتاق خبر تنظیم بازار معطل اجرای کامل قانون تمرکز Mon Jul 02 14:17:03 IRDT 2018
افکارخبر افزایش قرارداد بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت Sun Apr 23 16:35:56 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران مجلس با پیوستن ایران به سی.اف.تی موافقت کرد Sun Oct 07 09:13:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران معامله 204 میلیون سهم از سهام شرکت ها در اردبیل Sun Apr 30 11:01:00 IRDT 2017
تی نیوز آمریکا بخش کوچکی از پایگاه اوکیناوا را پس داد Mon Jul 31 20:07:15 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران چک بی محل عامل زندانی شدن 75 درصد مجرمان غیرعمد Wed May 23 11:51:19 IRDT 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین الهلال عربستان پیشنهاد ستاره مشهور جهان را رد کرد! Wed Oct 04 09:18:00 IRST 2017
واحد مرکزی خبر وام کارگشایی؛گره گشای مشکلات مددجویان آذربایجان شرقی Mon Dec 25 10:07:26 IRST 2017
تهران پرس فدرر مسن ترین مرد شماره یک تنیس جهان شد Sat Feb 17 10:31:00 IRST 2018
خبرگزاری نسیم درخواست وزیر اوقاف فلسطین برای جلوگیری از تجاوزهای اسرائیل به مسجد ابراهیمی Tue Jan 02 15:12:02 IRST 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین مرفاوی: حامی نداریم و هر کسی می‌تواند بر سرمان بکوبد/ کانون مربیان محل کاسبی برخی‌هاست Sat Jan 28 20:17:00 IRST 2017
ایران آنلاین چرا هنوز آب به چشمه علی برنگشته است! Sat Jul 14 12:39:51 IRDT 2018
آفتاب ایران اولویت خیرین مدرسه ساز تجهیز مدارس کشور در کنار مدرسه سازی است Sat Jan 19 09:50:13 IRST 2019
فردا مردی که در دفاع از ناموس‌اش کشته شود، شهید است Fri Apr 14 22:01:04 IRDT 2017
تی نیوز بانک مرکزی رسمی دلار را 4200 تومان درج کرد+ جدول Tue Apr 10 16:28:03 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر مصری: باید از ورود گوشی تلفن همراه به مجلس جلوگیری شود Sun Jun 10 17:40:30 IRDT 2018
سیتنا صفوف گوشت قرمز برچیده می‌شود Wed Feb 13 14:55:17 IRST 2019
خبرگزاری بین المللی قرآن مرسدس بنز در انگلیس دردسرساز شد Sat Mar 04 13:37:21 IRST 2017
آفتاب ایران بسته حمایتی | دلیل عدم پرداخت به تعداد زیادی از واجدین شرایط چیست؟ Sat Jan 26 15:33:39 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم چگونه فرزند مسئولیت پذیر پرورش دهید؟ Sun Aug 07 06:25:00 IRDT 2016
صنعت بیمه نخستین رویداد استارتاپی در صنعت بیمه کلید خورد Mon Sep 25 10:24:18 IRST 2017
تجارت نیوز دلیل نوسانات زیاد شاخص بورس در روزهای اخیر Sat Jul 14 06:55:55 IRDT 2018
آریا 700 هزار راننده برای بیمه تکمیلی ثبت نام کردند Wed Aug 29 20:06:25 IRDT 2018
پارس نیوز «خط یک» چه زمانی اکران می‎شود؟ Sun Oct 14 20:40:17 IRST 2018
دریک آنلاین آمادگی صنعت بیمه ایران برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی Fri Oct 06 16:24:03 IRST 2017
پارس نیوز خانمان‌برانداز‌ها !/عکس Tue Aug 29 11:57:22 IRDT 2017
دولت بهار حضور یک گربه در مراسم خاکسپاری و خودداری از ترک محل + عکس Wed Sep 20 14:54:00 IRDT 2017
ساعت24 امیرحسین رستمی و سرگرمی او با دُم ببر!! + عکس Wed Apr 05 11:46:47 IRDT 2017
تیک جام ملت‌ها، طارمی را به بورس نقل و انتقالات بازگرداند Wed Jan 02 22:30:01 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم یورو ارزان شد/ دلار تکان نخورد Tue Apr 24 10:58:25 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن راهپیمای روز قدس در مشهد Fri Jun 08 14:35:51 IRDT 2018
پایگاه خبری الف واکنش آمریکا به مسدود شدن اموال ایران در فرانسه Wed Oct 03 14:10:00 IRST 2018
ایلنا ستاره پرسپولیسی و روزهای کابوس وار در لباس آبی(عکس) Sat Nov 04 14:53:40 IRST 2017