خبرگزاری مهر - Mon Jul 03 16:28:50 IRDT 2017 نمایش خبر

ساحت‌های پنج‌گانه اخلاق در نهج‌البلاغه

نبی گرامی اسلام(ص) و دیگر پیشوایان دینی هر کدام اسوه های عملی و تمثل عینی ارزش های اخلاقی هستند. در این میان، امام علی(ع) از جمله چهره های شاخص و بارز به شمار می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام والمسلمین حسینعلی رحمتی، استاد فلسفه اخلاق در یادداشتی آورده است: 


اخلاق و ارزش های اخلاقی را می توان به شیرازه شالوده نگه‌دار زیست‌بوم فردی و اجتماعی انسان مانند کرد که قوام و قائمه زندگی سعادت‌مندانه آدمی به آن وابسته است. لیک این مقام رفیع تا وقتی لباس تحقق به خود نپوشد تاثیری نخواهد داشت. از سوی دیگر، تحقق اخلاق و تخلق افراد به فضایل و ارزش های اخلاقی منوط است به کسب آگاهی های بیرونی درباره اهمیت و ارزش اخلاق و معیار فعل اخلاقی از یک سو،و وجود انگیزه کافی برای اخلاقی عمل کردن در درون فرد و جامعه از سوی دیگر. لکن یکی از پرسش هایی که در این جا رخ می نماید آن است که آن آگاهی ها را از کجا می تو ان به دست آورد و این انگیزه ها را چگونه می توان تقویت نمود. پاسخ به این پرسش مبتنی است بر مبنای اخلاقی و فلسفی که فرد به آن باور دارد. کسی که معتقد به واقع گرایی اخلاقی(moral realism)باشد به این پرسش به گونه ای پاسخ می دهد و کسی که ناواقع گرا باشد به گونه ای دیگر. آن که قایل به ابتنای اخلاق بر دین باشد برای آن پاسخی دارد و آن که چنین نمی اندیشد پاسخی دیگر. 


به ضرورت مراعات اجمال و فاصله مناسب با موضوع اصلی نوشتار حاضر از بررسی تفصیلی مباحث پیش گفته در می گذریم و در این جا صرفا به این نکته اشاره داریم که نزد فیلسوفان و حکیمان اسلامی دیدگاه واقع گرایی جایگاهی برجسته دارد لکن آنان در عین حال از بین سه دیدگاه مربوط به نسبت دین و اخلاق، یعنی تباین، اتحاد و تعامل، به نظر سوم گرایش بیشتری دارند و معتقدند که هر یک از دین و اخلاق می توانند به یکدیگر یاری رسانند. از جمله یاری های دین به اخلاق آن است که می تواند به شناخت رذایل و فضایل اخلاقی کمک کند؛ نیز می تواند انگیزه انسان برای اخلاقی عمل کردن را افزایش دهد. و بالاخره یکی دیگر از یاری های دین به اخلاق آن است که می تواند با ارائه الگوها و اسوه های اخلاقی، امکان پذیر بودن عمل به دستورات اخلاقی را به افرادو جوامع اثبات نماید. 


در منظومه تعلیم و تربیت اسلامی، اخلاق جایگاهی بس ارجمند دارد. بخش قابل توجهی ازمنابع اسلامی درباره اخلاق است و همچنین نبی گرامی اسلام(ص) و دیگر پیشوایان دینی هر کدام اسوه های عملی و تمثل عینی ارزش های اخلاقی هستند. در این میان، امام علی(ع) از جمله چهره های شاخص و بارز به شمار می آید. کتاب گران‌سنگ و مجهول القدر نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع اندیشه های علوی، دیدگاه های امام را درباره موضوع ها و مباحث مختلف بیان می کند. بخش قابل توجهی از آن چه در این کتاب آمده درباره حکمت عملی و اخلاق است. با توجه به اهمیت اخلاق از یک سو و جایگاه شخصیت و اندیشه امام از سوی دیگر، در مکتوب حاضر سعی خواهد شد برخی سویه ها و ابعاد دیدگاه های اخلاقی آن حضرت در کتاب نهج البلاغه معرفی شود. از آن جا که به نظر می رسد تقسیم مباحث مربوط به اخلاق هنجاری و فرااخلاق به پنج قسم مبانی اخلاق، اخلاق الاهی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق محیط زیست کم وبیش می تواند همه حوزه ها و ساحت های اخلاق و فرااخلاق را پوشش دهد در مقاله حاضر نیز بنابرآن است که این پنج عرصه اخلاقی در نهج البلاغه ردیابی شود و نمونه هایی از مباحث مطرح شده در ذیل هر کدام معرفی گردد. 


نوشتار حاضر دو مدعا را مطرح می کند: یکی این که اخلاق در نظام زندگی واندیشه امام علی(ع) جایگاهی بنیادین و محوری دارد. و به دنبال آن، مدعای دیگر آن است که امام درباره پنج عرصه ای که در بالا ذکر شد مباحثی را در نهج البلاغه مطرح کرده است. 


جایگاه فرادستی اخلاق در شخصیت و اندیشه امام علی(ع) 


بررسی سیره و سلوک امام علی(ع)‌ در مقاطع مختلف زندگی خود و با اقشار مختلف جامعه از دوست و دشمن،‌ نشان گر آن است که در نظام ارزشی آن حضرت، اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن بالاترین و مهم ترین جایگاه را دارد و مقدم بر هر چیز دیگر است. بنابراین،‌ اخلاق را می توان کلیدواژه، یا یکی از کلیدواژه های شناخت شخصیت امام دانست. افزون بر آن‌چه گفته شد،‌ موارد زیر نیز از جمله ادله یا قراینی دانست که اهمیت اخلاق را در زندگی و اندیشه آن حضرت نشان می دهد. 


امام شاگرد مکتب نبوی و دست پروده آن است، از این رو اهداف او از اهداف پیامبر(ص) جدا نیست. پیامبر هدف خود را یک هدف اخلاقی تعریف کرد(انی بعثت لاتمم مکارم) پس هدف امام هم غیر از اخلاق نمی تواند باشد. 


امام یک مسلمان است، از این رو گفتار و رفتار و اهداف او در راستای اسلام تعریف می شود. هدف بنیادین اسلام رشد و تعالی انسان ها به ویژه از منظر اخلاقی است و معیار برتری انسان ها از یکدیگر نه به مال و ثروت و مقام که به برخورداری آنها از ارزش های اخلاقی است («ان اکرمکم عندالله اتقیکم»، حجرات/ 13). بر این مبنا می توان گفت که در نزد امام نیز اخلاق جایگاهی والا دارد. 


از سخنان و سفارش های امام به دیگران، به ویژه یاران و کارگزاران خود، به روشنی به دست می آید که از نگاه آن حضرت مسلمان واقعی مسلمان اخلاقی است. در این باره به عنوان نمونه می توان از نامه به مالک اشتر هنگام انتصاب وی به عنوان حاکم مصر نام برد که پیش از آن که درباره سیاست سخن بگوید درباره اخلاق به وی سفارش می کند. او از مالک می خواهد که تقوی را رعایت کرده، از اوامر و نواهی خداوند تبعیت کند، خدا را با قلب و دست و زبانش یاری کند، از شهوات دوری نماید و مواظب نفس اماره باشد(ص325، نامه 35). 


یکی از برتری های نهج البلاغه از منظر اخلاق آن است که این کتاب، هم‌چون صاحب آن، از نوعی جامعیت برخوردار است؛ به این معنا که به همه ابعاد زندگی انسان توجه کرده و برای هر یک از این عرصه ها و ابعاد دستورات اخلاقی ویژه ای ارائه نموده است. امام علی(ع)، به عنوان مثال،‌ نه ‌چون یک عارف و زاهد گوشه گیر بود که از جامعه وارهد و به سرنوشت دیگران بی توجه باشد، نه ‌چون یک کنشگر اجتماعی و یک مرد سیاسی بود که مشغول شدن به اصلاح «دیگران» او را از اصلاح و تربیت «خویش» غافل کند. شخصیت منظومه وار علی(ع) و تمثل اخلاق در وجود او است که موجب می شود وی را بتوان در هر زمانی به عنوان یک الگو/اسوه اخلاقی معرفی کرد. نیز این چند بعدی بودن و توجه وی به ساحت های مختلف حیات فردی و اجتماعی انسان است که ما را وا می دارد تاکید کنیم زیست اخلاقی انسان امروز و به ویژه زیست اخلاقی مردم و مدیران جامعه امروز ما به شدت نیازمند کسی چون امام و کتابی چون نهج البلاغه است. به هر روی، در این جا گزارشی کوتاه از مباحث مطرح شده در این کتاب در ساحت های پنج گانه اخلاق ارائه می شود. 


الف) ساحت اول: مبادی و مبانی اخلاق 


مبادی و مبانی اخلاق، که بیشتر به فلسفه اخلاق مربوط است تا اخلاق هنجاری، عهده دار تبیین اصول بنیادینی است که دیگر عرصه های اخلاق بر آن پایه گذاری می شود. این مبانی به نوعی جهان بینی اخلاقی شخص را معین می کند. موارد زیر را می توان از جمله مبانی اخلاقی مطرح شده در نهج البلاغه دانست. 


آدمی دارای کرامت است: در نهج البلاغه چندین نشان برای کرامت انسان بیان شده است. یکی این که خداوند از دمِ خود در وجود او دمید تا صورت انسان یابد(ص4، خطبه 1) از این رو انسان صبغه ای الاهی دارد. دیگر این که او مسجود فرشتگان است: «پس [خداوند] فرمود: آدم را سجده کنید ای فرشتگان! فرشتگان به سجده افتادند جز شیطان، که دیده معرفتش از رشک تیره شد و بدبختی بر او چیره…»(ص5، خطبه 1) 


انسان،‌حامل امانت الاهی است: خداوندن امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشت و آنان از پذیرش آن سر باز زدند و بر آدمی عرضه کرد و او پذیرفت (ص236، خطبه 200). 


انسان ها از نظر سرشت و سرنوشت متفاوت اند: «سرشت مردمان از یکدیگر جداشان ساخته است، و میان‌شان تفرقه انداخته، که ترکیب‌شان از پاره ای زمین است که شور یا شیرین است، و خاکی درشت یا نرمین»(ص265 خطبه 234). 


انسان موجودی دارای اراده و اختیار است: او این امکان را دارد که با بهره گیری از قوه عقل و خرد راه را از بی راهه باز شناسد: «در این دنیا بدانها [انسان‌ها[ فرصت دادند تا از گمراهی برهند، و راه را بدانها نمودند، تا بی‌راهه نروند. از زندگانی بهره گرفتند چندانکه تحصیلِ رضای خدا را شاید. و آن مایه از خرد یافتند که گَردِ شبهت را زداید» (ص61، خطبه 83) 


آدمی در معرض خطا و لغزش است: «[و خداوند از پیامبران] به زبان وحی پیمان ستد – و هر پیامبر آن را شنید- که امانتِ او نگاه دارد و حُکم خدا را به دیگران برساند، و این هنگامی بود که بیشتر آفریدگان از فطرت خویش بگردیدند و طومار عهد در نوردیدند، حق او را نشناختند و برابر او خدایانی ساختند. شیطان ها آنان را از خداشناسی به گمراهی کشیدند، و پیوندشان را با پرستش خدا بریدند»(ص5، خطبه1) 


آدمی از قدرت تمیز حق از باطل برخوردار است: «]خداوند انسان را آفرید[ با دانشی که بدان حق را از باطل جدا کردن داند، و مزه ها و بوی ها و رنگ ها و دیگر چیزها را شناختنتواند.» (ص5، خطبه 1) 


امکان تربیت اخلاقی انسان وجود دارد: از مجموعه اوامر و نواهی اخلاقی که امام در نهج البلاغه مطرح کرده چنین به دست می آید که از منظر وی، هر چند آدمی همواره در معرض وسوسه های شیطانی قرار دارداما امکان رشد و تعالی اخلاقی و بازگشت از خطا برای او وجود دارد. در غیر این صورت، معنا نداشت که امام این همه سفارش به انجام فضایل اخلاقی و پرهیز از رذایل اخلاقی داشته باشد. همچنین طرح بحث توبه از سوی امام (از جمله در ص5، خطبه 1) نشان گر اعتقاد وی به ارادهو اختیار انسان و امکان رشد و تعالی معنوی و اخلاقی اوست. 


ساحت دوم: اخلاق و آداب بندگی 


مقصود آداب و اخلاقی است که یک طرف آن بنده است و طرف دیگر خداوند؛ در واقع اصول اخلاقی است که انسان نسبت به خداوند باید مراعات کند. برخی از اخلاقیات مربوط به بندگی در کلام امام از این قرار است: 


ادای حق طاعت خداوند:از استشهاد امام به آیه کریمهء «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ‌«(آل‏عمران‏، 102) (ص113، خطبه 114) چنین بر می آید که از نگاه وی، انسان به عنوان مخلوق وظیفه دارد که حق خداوند را آن گونه که سزاوار اوست ادا نماید. 


صداقت و عدم تزویر با خداوند: امام صداقت با خداوند و داشتن نیت های صادق را شرط لازم دفع بلا و نقمت می داند: «اگر مردم هنگامی که بلا بر آنان فرود آید و نعمت ایشان راه زوال بپیماید، فریاد خواهند از پروردگار با نیت درست [صادق] و دل‌هایی از اندوه و بیم سرشار، [خداوند] هر رمیده را به آنان بازگرداند و هر فاسد را اصلاح و بساز گرداند.»(ص187، خطبه180). 


تعظیم و بزرگداشت خداوند:«پس خدا را چنان بزرگ دارید که خود بزرگ داشته است…»(ص194، خطبه 183). 


در پیش گرفتن تقوای الاهی: «سفارش می کنم شما را به ترس از خدایی که آفرینش تان را آغاز فرمود، و بازگشت تان بدو خواهد بود.»(ص232، خطبه 198). 


سپاس از خداوند به خاطر نعمت های او: «او [خدا] را سپاس می گویم بر توفیق طاعت و برکنار داشتن‌مان از معصیت … » (ص228، خطبه 194). 


.پرهیز از نافرمانی خداوند: «آفریده را فرمان بردن نشاید آنجا که نافرمانی آفریننده را لازم آید»(ص391، کلمه قصار 165). 


ساحت سوم: اخلاق و آداب فردی 


اخلاق فردی آن دسته از فضایل و رذایل اخلاقی است که صرفا وابسته به وجود خود عامل اخلاقی است و برای تحقق آن نیاز به دیگران نیست. در نهج البلاغه موارد فراوانی از این دست به چشم می آید که در این جا به برخی از آن ها اشاره می شود: 


پرهیز از پیروی هوا و هوس و داشتن آرزوهای بلند: «همانا بر شما از دو چیز بیشتر می ترسم: از خواهش نفس پیروی کردن و آرزوی دراز در سر پروردن؛ که پیروی خواهش نفس، آدمی را از راه حق باز می دارد؛ و آرزوی دراز، آخرت را به فراموشی می سپارد».(ص40، خطبه43). 


توجه به زهد و پارسایی: «ای مردم! پارسایی، دامن آرزو درچیدن است، و شکر نعمتِ حاضر گفتن، و از ناروا پارسایی ورزیدن»(ص59، خطبه 81). 


در پیش گرفتن تقوای الاهی: «بندگان خدا! شما راوصیت می کنم به تقوی و ترس از خدا، که توشه راه است؛ و در معاد – شما را – پناه‌گاه است. توشه ای که به منزل رساند، پناه‌گاهی که ایمن گرداند»(ص112، خطبه114). 


صبر و بردباری: «بردباری پرده ای است پوشان، و خِرد شمشیری است بُران؛ پس نُقصان های خُلق ات را با بردباری ات بپوشان، و با خرد خویش هوای ات را بمیران»(ص437، کلمه قصار 424). 


ساحت چهارم: اخلاق و آداب اجتماعی 


اخلاق اجتماعی آن دسته از اخلاقیات است که تحقق آنها مشروط به وجود دیگران است؛ مواردی چون کمک به دیگران،‌ امانتداری، تکبر و غرور را می توان در زمره اخلاق اجتماعی بر شمرد. در نهج البلاغه به موارد فراوانی بر می خوریم که امام به فضایل اخلاقی اجتماعی سفارش یا از رذایل اجتماعی نهی کرده است. در اینجا به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می شود. 


لزوم توجه به اخلاق در حکومت داری: یکی از بهترین بخش های نهج البلاغه که بیان گر دیدگاه های امام علی(ع) پیرامون اخلاق حاکمان است، نامه ایشان به مالک اشتر نخعی است. در این نامه ارزشمند وظایف سیاسی – اخلاقی یک حاکمِ تراز حکومت علوی بیان شده است. در این نامه امام وظیفه مدیران و حاکمان جامعه اسلامی را درباره مواردی از این دست روشن می کند: آشتی با دشمن، استمداد از خدا و رسول، نشست و برخاست با دانشمندان، پرهیز از خودپسندی، دوری از خونریزی و منت نهادن بر مردم، عدالت طلبی، رعیت داری، خود را بر دیگران مقدم ندانستن، دقت در انتخاب سرداران و فرماندهان، مشورت کردن با دیگران، و نیکوکاری. 


پرهیز از خیانت در امانت: «مرد مسلمانِ از خیانت پاک، یکی از دو پاداش را از خدا چشم می دارد: یا خدایش نزد خود بخواند، که آن چه نزد خداست برای او بهتر است، یا او را روزی رساند، که آن گاه دارای زن و فرزند، و مال و دین، و شرف و گوهر است» (ص23، خطبه 23). 


کمک به مستمندان: «اگر یکی از شما خویشاوند خود را درویش بیند،‌ مبادا یاری خویش از او دریغ دارد و از پای بنشیند. […] کسی که یاری خود را از کسان خویش دریغ دارد، یک‌دست را از آنان بازداشته، و دست‌هایی را از یاری خویش بداشته» (ص24، خطبه 24) 


پرهیز از دروغ: «همانا بدترین گفتار، سخن دروغ است.»(ص66، خطبه 84). 


پرهیز از بددلی نسبت به برادر دینی و دفاع از او در برابر دشمنان: «هر یک از شما که هنگام برخورد با دشمن در خود دلاوری دید، و از یکی از برادرانش بددلی، باید برادر خود را از دشمنانش نگاه دارد، به خاطر فضیلت دلیری که بر او دارد. و به دفاع او برآید، آن‌چنان که خود را می پاید»(ص121، خطبه 123). 


دوری از تکبر نسبت به دیگران: «اگر خدا رخصت کبر ورزیدن را به یکی از بندگانش می داد،‌ به یقین چنین منتی را بر پیامبران گزیده و دوستانش می نهاد،‌ لیکن خدای سبحان بزرگ‌منشی را بر آنان ناپسند دید و فروتنی شان را پسندید.»(ص214، خطبه 192). 


ساحت پنجم: اخلاق زیست محیطی 


امروزه به دلایل مختلف مباحث اخلاقی مربوط به محیط زیست در مجامع علمی ایران و دیگر کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه ای که شاخه ای از اخلاق به نام «اخلاق زیست محیطی» (environmental ethics)تشکیل شده است. در نهج البلاغه نیز مواردی وجود دارد که نشان دهنده توجه امام به اخلاق محیط زیست است (اعم از محیط زیست حیوانی یا گیاهی). در این جا به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می شود: 


دلسوزی و شفقت نسبت به حیوانات: امام هنگام دعا برای طلب باران فقط به انسان ها توجه ندارد بلکه از خداوند می خواهد که به حیوانات نیز رحم نماید: «خدایا!کوه های ما کفیده است و زمین ما تیره رنگ گردیده؛ و چارپایان مان تشنه اند و در آغل های خود سرگردانند و چون زن بچه مرده فریاد کنانند…. خدایا رحمت آر بر ناله گوسفندان، و فریاد ماده اشتران. خدایا رحمت آر بر سرگردانی آنان…» (ص114، خطبه 115) 


درخواست باران برای زنده شدن زمین و گیاه: «خدایا ! بارانی ده: زنده کننده، سیراب سازنده، فراگیر و به همه جا رسنده، پاکیزه و بابرکت، گوارا و فراخ نعمت؛ گیاه آن بسیار، شاخه هایش به بار، برگ هایش تازه و آبدار. تا بنده ناتوانت را بدان توان دهی، و شهرهای مرده ات را جان دهی»(ص114، خطبه 115). 


تاثیر کارهای زشت بر محرومیت از محیط زیست مناسب: «خدا بندگان خود را به کیفر کارهای زشت آنان مبتلا سازد به کاهش میوه درختان، و به ناباریدن باران، و بستن گنجینه های خیر به روی ایشان…»(ص143، خطبه143). 


لزوم استفاده صحیح از علوم مربوط به محیط زیست: وقتی امام قصد جنگ با خوارج را داشت یکی از یاران گفت با استفاده از علم ستارگان می گویم که اگر اینک حرکت کنی به هدفت نرسی. امام این سخن وی را نپذیرفت و پس از نکوهش وی گفت: «ای مردم! از اخترشناسی روی بتابید، جز آن چه بدان راه دریا و بیابان را یابید … »(ص58، خطبه80). 


*در نگارش مقاله حاضر از نهج البلاغه ترجمه مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی، شرکت سهامی انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ بیست و هفتم، بهار 1386 استفاده شده است.
خبرگزاری مهر بدرقه کاروان المپیک و پارالمپیک با حضور رئیس جمهور Wed Jul 20 21:44:13 IRDT 2016
خبرگزاری مهر تیراندازی در یک پادگان در ایالت آلاباما Tue Jun 27 20:55:20 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ناو چینی به زیردریایی تبدیل می شود Tue Jun 06 13:03:38 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مصرف بنزین در زنجان 11 درصد رشد دارد Tue Sep 12 10:17:29 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دوست ندارم عصبیت‌های جامعه را به نقاشی‌هایم بیاورم/ اسب‌ها نمادند Sun Apr 30 15:23:36 IRDT 2017
خبرگزاری مهر فیلمبرداری «کار کثیف» به ترکیه رسید/ حضور دو بازیگر مرد خارجی Sat Feb 25 10:15:58 IRST 2017
خبرگزاری مهر مستحق شکست بودیم/ دعا می‌کردم بازی زودتر تمام شود Fri Sep 15 22:54:09 IRDT 2017
خبرگزاری مهر فراخوان ثبت نام در سومین نمایشگاه «لباس من» هرمزگان آغاز شد Mon Nov 06 14:45:50 IRST 2017
خبرگزاری مهر موافق حجم بالای برپایی کنسرت ها در رامسر نیستم Wed Dec 12 08:59:38 IRST 2018
خبرگزاری مهر زیرساخت‌های پدافند غیرعامل در دشتی تقویت می‌شود Sun Oct 29 14:46:27 IRST 2017
خبرگزاری مهر آمار جرائم در سیستان و بلوچستان پایین تر از سایر نقاط کشور است Thu Sep 07 12:21:03 IRDT 2017
خبرگزاری مهر وین و رم مقصد رایزنی های اروپایی «گابریل» Mon Feb 27 09:34:33 IRST 2017
خبرگزاری مهر نایب قهرمانی دو و میدانی کاران قم با یک امتیاز اختلاف Mon May 22 14:37:11 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ورود سرمایه به بخش کشاورزی رشد و توسعه را بدنبال دارد Wed Aug 03 13:11:25 IRDT 2016
خبرگزاری مهر نفت مسجدسلیمان به تنهایی در صدر جدول Sat Sep 02 21:21:42 IRDT 2017
خبرگزاری مهر طرح چهارسو آماده می‌شود/ اداره تئاتر در انتظار اقدام معاون هنری Tue Jun 26 08:17:51 IRDT 2018
خبرگزاری مهر «کله سرخ» در اکوادور به نمایش در می‌آید Wed Aug 01 11:39:02 IRDT 2018
خبرگزاری مهر رضا مقدسی مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر درگذشت Fri Feb 02 14:25:15 IRST 2018
خبرگزاری مهر هوشیاری مناسب یکی از جهادگران/ حال مصدوم دیگر وخیم است Sun Sep 03 12:02:20 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تیم گلستان قهرمان کاراته المپیاد بسیج کشور شد Wed Sep 13 20:44:09 IRDT 2017
خبرگزاری مهر احیای باغات خصوصی اصفهان/خیران برای درختکاری زمین وقف کنند Thu May 25 10:35:32 IRDT 2017
خبرگزاری مهر افلاطون، جهان را به دو بخش جهان محسوس و جهان معقول تفکیک می کند Sun Apr 23 12:30:57 IRDT 2017
خبرگزاری مهر فجایع حملات شیمیایی حاصل کینه توزی غرب و استکبار جهانی است Sat Jul 22 16:58:13 IRDT 2017
خبرگزاری مهر عبرت‌های یک حادثه برای تهران/ ماجرای نامه‌هایی به رییس جمهور Thu Jun 23 12:10:04 IRDT 2016
خبرگزاری مهر سارا بهمن یار به نشان نقره جهان دست پیدا کرد Sat Oct 28 22:24:57 IRST 2017
خبرگزاری مهر 4 مرکز نگهداری از سالمندان در زنجان فعالیت می‌کنند Mon Aug 08 18:51:08 IRDT 2016
خبرگزاری مهر اعتصاب بخش عمومی، صدها پرواز در آلمان را کنسل کرد Tue Apr 10 13:12:46 IRDT 2018
خبرگزاری مهر انسداد 5 محور مواصلاتی در کشور تا اطلاع ثانوی Thu Jul 27 10:26:32 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دین سعادت بشری را کامل می‌کند/ سال تحصیلی آغاز حیات تربیتی Sat Sep 23 11:42:00 IRST 2017
خبرگزاری مهر املاک مسیری مانع اصلی اصلاح ورودی بلوار آیت الله صدوقی کرمان است Sat Mar 11 11:08:56 IRST 2017
خبرگزاری مهر حجم آتش سوزی در منطقه «بوستانه» ملکشاهی گسترده است Sun Aug 06 23:13:40 IRDT 2017
خبرگزاری مهر جنگ یمن از دید آمریکا ابزاری برای تحقق «معامله قرن» است Fri Sep 14 16:24:22 IRDT 2018
خبرگزاری مهر یگان ویژه برای رفاه هوادارن ورزشی از تمام توان خود استفاده می کند Sat Jul 23 16:30:37 IRDT 2016
خبرگزاری مهر زیارت اربعین نماد اقتدار امت اسلامی است Tue Nov 06 13:56:15 IRST 2018
خبرگزاری مهر فوتبال باشگاهی ایران «بچه نامادری» است/ قهرمان هم شویم «دیمی» است Sun Mar 05 13:07:40 IRST 2017
خبرگزاری مهر کوه نمک قم Sun Nov 26 17:37:15 IRST 2017
خبرگزاری مهر مرکز معارف اسلامی حوزه علمیه خواهران در عالی‌شهر افتتاح شد Sun Dec 17 22:17:37 IRST 2017
خبرگزاری مهر تغییر رویکرد از تربیت کارمندی به کارآفرینی Tue Oct 10 11:17:18 IRST 2017
خبرگزاری مهر تولید غلات رکورد جهانی را شکست Sun Feb 04 14:09:15 IRST 2018
خبرگزاری مهر «ما» برگزیده فستیوال فیلم کوتاه ویرجینیا شد Sat Mar 31 15:21:05 IRDT 2018
خبرگزاری مهر شمارش 99.5 درصد کل آراء/ 51.32 درصد «آری»، 48.68 درصد «نه» Sun Apr 16 08:45:06 IRDT 2017
خبرگزاری مهر رئیس شورای اروپا تاریخ امضای برگزیت را اعلام کرد Thu Nov 15 12:19:13 IRST 2018
خبرگزاری مهر شهرداری رباط کریم 114 میلیارد تومان بدهی داشته است Sat Feb 10 17:27:04 IRST 2018
خبرگزاری مهر محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی متوقف شود Sat Dec 23 17:21:48 IRST 2017
خبرگزاری مهر افزایش 100 درصد اعتبارات شهرستان دهلران Tue Aug 08 16:37:36 IRDT 2017
خبرگزاری مهر باب کورکر فروش سلاح به اعضای «PGCC» را منوط به حل بحران قطر کرد Mon Jun 26 20:17:06 IRDT 2017
خبرگزاری مهر شکست و حذف تمام تکواندوکاران ایران در چین Mon Oct 29 14:23:47 IRST 2018
خبرگزاری مهر غذاهای تند ریسک حمله قلبی را کاهش می دهند Sun Nov 12 05:41:00 IRST 2017
خبرگزاری مهر نزاع باجناق ها رنگ خون گرفت Tue Feb 13 12:10:13 IRST 2018
خبرگزاری مهر ورود شماره شبا به سامانه سهام عدالت از مرز 34.5 میلیون نفر گذشت Wed Nov 08 13:16:15 IRST 2017
خبرگزاری مهر پرتغال هنوز شانس صعود دارد Sun Jun 19 15:24:51 IRDT 2016
خبرگزاری مهر هیئت گفتمانی احیاء با سخنرانی حجت‌الاسلام سیدعباس نبوی Thu Oct 04 13:39:28 IRST 2018
خبرگزاری مهر اعلام وضعیت آماده باش در بلژیک/احتمال بالای حملات تروریستی Mon Jun 20 14:35:26 IRDT 2016
خبرگزاری مهر ارتقای سطح تاب‌آوری جامعه باتوسعه همکاری‌های هلال احمر و شهرداری Tue Sep 05 14:20:25 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا ضروری است Tue Jun 28 11:52:18 IRDT 2016
خبرگزاری مهر کتاب مجموعه بیانات و مواضع امام خامنه‌ای درباره فلسطین رونمایی شد Thu Feb 23 10:37:05 IRST 2017
خبرگزاری مهر اهتزاز پرچم ایران در دهکده بازیهای آسیایی جاکارتا Thu Aug 16 09:03:27 IRDT 2018
خبرگزاری مهر طرحهای عمرانی به ارزش 2000میلیاردتومان درهمدان بهره‌برداری می‌شود Sun Apr 23 15:31:35 IRDT 2017
خبرگزاری مهر فرزند رهبر طالبان خودش را در «هلمند» منفجر کرد Sat Jul 22 13:58:53 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مجسمه‌های سیاسی‌ام به فرد خاصی اشاره ندارد/ سابقه آگهی‌نویسی Sun Aug 14 09:19:58 IRDT 2016
خبرگزاری مهر «ماتریوشکا» تمدید می‌شود Sat Dec 31 10:22:05 IRST 2016
خبرگزاری مهر افزایش117هزار مترمربع فضای سبز/بزرگراه امام رضا(ع) ساماندهی شد Sun Apr 16 15:24:01 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مهابادی از سرمربی گری تیم فوتبال آلومینیوم اراک برکنار شد Sun Jan 15 16:59:02 IRST 2017
خبرگزاری مهر برقراری امنیت و صلحِ داخلی و خارجی از اولویت‌های ما خواهد بود Sun Jan 07 16:48:50 IRST 2018
خبرگزاری مهر الزام دولت به توسعه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برق هسته ای Sat Mar 04 10:56:26 IRST 2017
خبرگزاری مهر مبادلات ارزی ایران و روسیه با پول ملی بزودی کلید می‌خورد Sun Jan 01 09:50:26 IRST 2017
خبرگزاری مهر پیش بینی ثبت نام اینترنتی35 درصد مازنی ها در سرشماری نفوس و مسکن Tue Aug 09 12:21:27 IRDT 2016
خبرگزاری مهر ساختمانهایی که تغییر کاربری داده اند ازجنس مگا پروژه ها هستند Wed Nov 01 11:21:29 IRST 2017
خبرگزاری مهر شهرداری‌های استان بوشهر حامی طرح نشاط اجتماعی هستند Tue Nov 21 12:11:38 IRST 2017
خبرگزاری مهر سفر هیئتی از طالبان به چین در راستای مذاکرات صلح افغانستان Tue Mar 07 14:12:17 IRST 2017
خبرگزاری مهر ترامپ، وضعیت کنونی کشورش را به باتلاق فساد تشبیه کرد Mon Jul 24 18:26:52 IRDT 2017
خبرگزاری مهر پرسپولیس قهرمان لیگ برتر فوتبال شد Sat Apr 07 18:53:38 IRDT 2018
خبرگزاری مهر برنامه ای برای تحریم ایران در آینده نزدیک نداریم Mon Nov 13 20:38:47 IRST 2017
خبرگزاری مهر صفحه اول روزنامه‌های استان قم 4 اسفند 95 Wed Feb 22 09:59:12 IRST 2017
خبرگزاری مهر «خاک» فرسوده بی‌تدبیری/ کشاورزی در قطب تولید کشور زیان‌ده شد Tue Feb 13 18:38:03 IRST 2018
خبرگزاری مهر رفتن طاهری از باشگاه پرسپولیس قطعی شد/ گرشاسبی سرپرست جدید سرخ‌ها Wed Nov 22 09:58:25 IRST 2017
خبرگزاری مهر دولت مکلف به بازپرداخت سپرده‌های ارزی با ارز روز گشایش است Sat Sep 29 08:33:54 IRST 2018
خبرگزاری مهر حرکت تروریستی در اهواز محصول دشمنی مثلث شوم شرارت و جنایت Sun Sep 23 08:58:22 IRST 2018
خبرگزاری مهر تصاویری از فضا در یک ماه گذشته‎ Sat Feb 04 12:16:28 IRST 2017
خبرگزاری مهر برگزاری 44 نمایشگاه هنرهای تجسمی در زنجان طی 9 ماهه امسال Sun Dec 17 17:56:01 IRST 2017
خبرگزاری مهر حرکت قطار مسافری زاهدان- اصفهان از چهارشنبه/ بلیت فروشی از امروز Sat Aug 26 12:37:15 IRDT 2017
خبرگزاری مهر گفتگو راه مدیریت چالش‌های ملی و بین المللی است Thu Apr 05 13:43:33 IRDT 2018
خبرگزاری مهر کارگاه آموزش طراحی سنتی منسوجات برگزار می‌شود Mon Nov 13 14:04:51 IRST 2017
خبرگزاری مهر برگزاری بخش جنبی دوازدهمین جشنواره «دوربین. نت» در شیراز Sun Dec 17 17:59:41 IRST 2017
خبرگزاری مهر شهرداری باید جان شهر تهران را مانند جسمش پاکیزه کند Tue May 15 12:57:24 IRDT 2018
خبرگزاری مهر کره جنوبی و مجارستان مسابقه گرافیک و کارتون برگزار می‌کنند Sun Aug 27 12:01:21 IRDT 2017
خبرگزاری مهر زلزله بیکاری ... Tue Oct 02 10:06:53 IRST 2018
خبرگزاری مهر برنامه‌ مفصلی برای افزایش تولید و اشتغال در صنعت و معدن داریم Mon Mar 27 09:52:08 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 12 فروند شناور تندرو تحویل سازمان شیلات ایران شد Tue Oct 31 16:23:01 IRST 2017
خبرگزاری مهر برنامه‌های کشور در زمینه پرتاب ماهواره بومی اعلام شد Sat Jul 22 11:34:21 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دستور العمل نشان «خدمت رفاه دانش» تدوین شد Tue Apr 04 09:34:06 IRDT 2017
خبرگزاری مهر عفو بین الملل: جامعه جهانی نباید سکوت کند Sun Oct 07 19:27:19 IRST 2018
خبرگزاری مهر ورود نظامیان ترکیه به اراضی سوریه تجاوز و تعدی محسوب می شود Thu Nov 22 12:07:53 IRST 2018
خبرگزاری مهر مجتبی عابدینی عضو کمیته ورزشکاران کنفدراسیون شمشیربازی آسیا شد Tue Jun 20 12:26:52 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 1.2 میلیون نفر صورتحساب سهام عدالت گرفتند/واریز وجه اختیاری است Wed Mar 08 09:36:04 IRST 2017
خبرگزاری مهر نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن/قیمت به 8350 تومان رسید Wed Aug 09 13:01:10 IRDT 2017
خبرگزاری مهر ماجرای پیامک سازمان خصوصی‌سازی به مشمولان/یک ماه وقت دارید Tue Oct 03 13:45:14 IRST 2017
خبرگزاری مهر محدودیت منابع آبی کشور در طرح آمایش مدنظر قرار گیرد Sun Jul 23 15:59:42 IRDT 2017
خبرگزاری مهر وزیر کشور آلمانها: خطر همچنان بالاست Mon Jul 25 15:30:12 IRDT 2016
خبرگزاری مهر صفحه اول روزنامه های آذربایجان شرقی30تیر95 Wed Jul 20 11:51:22 IRDT 2016
ساعت24 بیشترین باخت تاریخ ژرمن ها در یک سال Wed Oct 17 09:36:20 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مشکل تامین برق پتروشیمی خمین رفع شد Wed Nov 21 14:38:00 IRST 2018
افکارخبر کاهش تعرفه رومینگ زائرین همراه اولی اربعین Tue Oct 31 17:06:22 IRST 2017
مشرق نیوز عکس/مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام احمدی Sun Jun 10 20:39:16 IRDT 2018
آفتاب مارگزیدگی مرد 70 ساله در روستای ونونان سلطانیه Sat Apr 29 09:20:45 IRDT 2017
تدبیر و امید بوریس جانسون با یک بسته پیشنهادی در تهران Sat Dec 09 09:47:31 IRST 2017
سراج 24 روحانی اشتباه خود را اصلاح کرد Wed Jun 21 11:21:00 IRDT 2017
جماران دولت دوازدهم خود را از تندروی‌ها دور نگه‌ می‌دارد ادامه مسیر اعتدال مهم است نه افراد کنار گذاشته شدن برخی شناسنامه‌داران بخاطر تندروی Thu Aug 31 16:02:16 IRDT 2017
اکو ویژن سهم پالایش نفت تبریز در سبد سهام عدالت اعلام شد Sat Aug 12 15:00:16 IRDT 2017
بازار خبر تحریم‌ها اثری بر بازار سرمایه نخواهد داشت/ ارتقای سواد حسابرسان رسمی، عامل شفافیت آمارهای مالی Tue Sep 25 07:22:00 IRST 2018
عصر ایران پیش‌بینی ایران از حرکت بعدی آمریکا در شطرنج برجام چیست؟ Thu Nov 02 10:48:19 IRST 2017
پرشین خودرو /گزارش خبری/ عزاداری ایران خودرویی ها در آستانه عاشورا Wed Sep 27 15:17:00 IRST 2017
آفتاب واکنش بهنوش بختیاری به حوادث خیابان پاسداران Fri Feb 23 11:03:34 IRST 2018
ایران آنلاین قالیباف : در پلاسکو را نبندم به وظیفه ام عمل نکرده ام+فیلم Tue Jan 24 10:49:31 IRST 2017
جهان نیوز تاریخچه «اتوبوس مرگ» دانش‌آموزی در ایران +جدول Sat Sep 02 09:11:28 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر اصرار به درس خواندن علت خودکشی دانش آموز آملی Wed Jun 21 11:30:32 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران برخی واحدهای دانشگاه آزاد خوزستان و ایلام تعطیل شدند Sat Jan 20 10:32:06 IRST 2018
واحد مرکزی خبر معرفی دستاورد‌های صنعت خوراک دام ایران در فائو Fri Nov 09 12:08:42 IRST 2018
خبرگزاری فارس کشته شدن 12 یمنی در جنایت جدید عربستان در غرب تعز Thu May 18 18:14:00 IRDT 2017
پارس فوتبال برنامه سفر پرسپولیس به قطر مشخص شد Wed Feb 14 13:29:38 IRST 2018
روزنامه آرمان روابط عمومی نمایندگان پیگیر تخصیص ارز دولتی به شرکتی با 26 روز سابقه هستند/ روحانی کابینه را اصلاح نکند، مجلس این کار را انجام می‌دهد Mon Jul 02 15:18:49 IRDT 2018
آفتاب ایران کشته شدن مستشار آمریکایی در پی سرنگونی جنگنده سوخو-27 اوکراین Tue Oct 16 20:30:24 IRST 2018
خبرگزاری نسیم فرجی: اعضا جدید شورای صنفی نمایش معرفی نشده‌اند/ تعیین تکلیف اکران دوم نوروزی Mon Apr 09 14:30:04 IRDT 2018
598 فوت یک قصاب بر اثر تب کریمه در هرمزگان تائید شد Tue May 30 13:28:32 IRDT 2017
تدبیر و امید جاده همدان - کردستان بسته شد Sat Jan 28 19:55:34 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن برگزاری محفل قرآنی در خانی‌آباد نو Mon Aug 27 12:42:47 IRDT 2018
ایستا نیوز 20 درصد کشور مالیات نمی‌دهد Wed Sep 20 12:26:05 IRDT 2017
پایگاه خبری الف لزوم بازنگری در قوانین وزارت علوم برای حذف مدرک‌گرایی Wed Feb 22 15:14:42 IRST 2017
میزان عاقبت به خیری Sun Mar 25 14:35:02 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر تاکید فلسطینیان بر ادامه تظاهرات بزرگ بازگشت Sat Nov 03 10:26:43 IRST 2018
گجت نیوز تصاویر رسمی هواوی پی 20 و هواوی پی 20 پرو Tue Mar 27 12:30:06 IRDT 2018
خرداد نیوز حمله بازیگر مشهور و محبوب به طارمی! Tue Jan 09 23:44:21 IRST 2018
افکارخبر استان‌های معین برای مناطق زلزله‌زده در حالت آماده باش هستند Mon Nov 13 11:32:17 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم سیف: آرامش به بازار ارز برگشت Wed Feb 21 13:36:30 IRST 2018
ایران آنلاین تامین نیاز ارزی ایرلاین ها از بازار آزاد Wed Aug 29 15:22:32 IRDT 2018
ایران آنلاین واردات تلفن همراه 194 درصد رشد داشت Wed Jun 27 13:55:44 IRDT 2018
تدبیر و امید راهکاری برای کاهش علایم افسردگی Fri Feb 17 17:00:02 IRST 2017
بی باک نیوز ساعت هوشمند برای نابینایان Fri Mar 03 17:54:01 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران ثبت 134 شکایت علیه رئیس جمهور آمریکا Sat May 06 19:09:18 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا لزوم نگاه انقلابی به سینمای ایران/ آفت های سینما به موقع سم زدایی شوند Mon Sep 11 11:18:00 IRDT 2017
جام نیوز یمنی‌ها قدرشناسی کردند/ حضور صدها هزار نفری در تشییع پیکر الصماد Sat Apr 28 12:50:08 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران گوشی ال جی k10 بهتر است یا گوشی گلکسی j3 pro ؟ Wed Oct 04 08:15:01 IRST 2017
میزان وقوع 33 حادثه و بلای طبیعی موجود دنیا در ایران/ کمک نقدی 60 میلیاردی مردم به زلزله زدگان کرمانشاه Tue Jan 23 10:36:45 IRST 2018
دنیای معدن افزایش 7 درصدی تولید کنسانتره سرب نخلک Tue Jan 09 11:27:00 IRST 2018
افکارخبر چه دعایی به آسمان می رود Sat Dec 16 21:45:26 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم واژگونی خودرو عامل بیشترین سوانح جاده‌ای سمنان Wed Jun 22 14:01:04 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم 280 دانش‌آموز دختر اراکی فردا عازم مناطق عملیاتی دفاع مقدس می‌شوند Mon Nov 12 15:24:12 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم بوشهر|خدمات و پیشرفت‌های 40 ساله نظام برای نسل جوان تبیین شود Wed Aug 15 16:46:41 IRDT 2018
تی نیوز جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده ترکیه در شهرکرد بازخوانی شد Mon Apr 16 01:51:11 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس Sat Jun 02 10:28:46 IRDT 2018
خرداد نیوز آتش سوزی پتروشیمی کاوه مهار شد Fri Dec 29 22:49:44 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم تبریز| شکست یک نیمه‌ای ماشین‌سازی مقابل نفت مسجدسلیمان Fri Oct 19 16:32:20 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم 2520 ساعت دوره آموزشی ویژه کادر نیروی انتظامی یزد انجام شد Thu Oct 11 19:22:33 IRST 2018
خانه ملت چهاردهمین نمایشگاه صنعت حلال مالزی با حضور ایران برگزار می شود Mon Apr 03 14:23:00 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن لزوم حمایت از قدس و میانه‌روی در اسلام Mon May 14 18:46:47 IRDT 2018
دولت بهار مربی تیم ملی بوکس درگذشت Tue Mar 14 15:26:00 IRST 2017
آنا تمرین استقلال تعطیل شد Tue Nov 21 10:19:50 IRST 2017
جماران علی دایی به دادگاه احضار شد Thu Oct 04 17:21:30 IRST 2018
پارسینه ورود حجاج نرخ مرغ را افزایش می‌دهد Mon Aug 07 19:22:01 IRDT 2017
پارسینه دفاع اردوغان از دریافت یک هواپیمای لوکس از امیر قطر Mon Sep 17 17:30:39 IRDT 2018
پرس شیعه الزامات دستیابی به فناوری در حوزه استخراج نفت Tue Jun 12 09:49:39 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر پوسیدگی ، علت قطع درختان خیابان چهارباغ بالا Sat Oct 13 17:40:30 IRST 2018
خبرگزاری نسیم بازی‌های عقب‌افتاده پرسپولیس بدون ملی‌پوشان و بازیکنان جدیدش برگزار می‌شود Sun Nov 11 12:30:06 IRST 2018
اتاق خبر24 لیست واردکنندگان خودرو با ارز رسمی اعلام شد + جزئیات Tue Jul 03 15:05:00 IRDT 2018
شفقنا پنتاگون قصد دارد مترجمان عراقی را به آمریکا بیاورد، ترامپ نمی‌گذارد Tue Aug 21 08:56:29 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم آمادگی اوباما برای افزایش نقش سایبری ارتش آمریکا Sat Aug 06 15:38:03 IRDT 2016
خبرگزاری بین المللی قرآن دیپلماسی تلفنی ایران و روسیه درباره سوریه/ عوارض فیلتر ناخواسته Mon Apr 16 10:15:57 IRDT 2018
فردا عکس: لحظه بوسه مجید انتظامی بر دستان همسرش Wed Aug 16 19:28:46 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم یزد| جشنواره ملی رضوی در بین هنرمندان فیلم‌ساز جای خود را پیدا کرده است‌ Wed Nov 21 09:21:49 IRST 2018
میزان نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات باند سرقت از زنان در گرگان / 18 شاکی از استان‌های گلستان و خراسان شمالی Sat Jul 21 11:46:45 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان تکلیف تربیتی خود را ادا می‌کند Sun Nov 18 11:54:00 IRST 2018
سلامت نیوز اجاره خانه در تهران از این شهرهای مشهور گران‌تر است Tue Sep 04 13:46:00 IRDT 2018
وطن امروز اردوغان به دنبال مقابله با نفوذ ایران در منطقه Tue Jul 25 00:00:00 IRDT 2017
فردا تصاویر: نخستین کشتی‌ یخ‎شکن هسته‌ای روسیه Sat Sep 23 09:09:14 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران پایگاه های نیکوکاری در ساوه Sat Mar 04 11:08:40 IRST 2017
خبر خودرو احمدی‌نژاد در دیدار با رهبر انقلاب Sun Nov 25 20:24:49 IRST 2018
جهان نیوز جشن 91 سالگی استاد ژاله علو Mon Aug 06 10:09:36 IRDT 2018
ایسکانیوز تدوین استانداردهای جدید برای تولید خودروهای داخلی / توقف تولید چند مدل خودرو تا پایان سال جاری Sat Apr 15 13:39:03 IRDT 2017
تدبیر و امید برگزاری 400 جشن گلریزان در یک ماه Mon Jun 11 12:25:32 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا به کارگیری معماری اسلامی و نمود هویت آذربایجانی در مرکز همایش‌‌های بین‌‌المللی تبریز/ فرصتی ویژه برای میزبانی از میهمانان خارجی Sun Aug 13 15:40:01 IRDT 2017
مقام معظم رهبری اطلاع‌نگاشت | توصیه‌هایی برای اربعین Wed Oct 24 13:20:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران بخشی از عواید فروش «اسرافیل» برای آزادی چند زندانی زن Sat Feb 17 13:56:01 IRST 2018
ایسکانیوز جزییات خسارات زلزله و تخریب تعدادی از روستاهای سنقر و کلیایی Mon Nov 13 00:28:18 IRST 2017
خبر گزاری دانا تولید گازمایع عراق از شش میلیون تن در روز فراتر رفت Sat Feb 03 07:54:28 IRST 2018
تهران پرس وقتی اصلاح‌طلبان از «امیدی‌ها» ناامید می‌شوند Mon Aug 28 08:33:00 IRDT 2017
دولت بهار مشکل استقلالِ شفر از نظر دین‌محمدی Sun Oct 29 14:35:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس گاردین: ترامپ نمی‌تواند به زور مانع صلح غرب با ایران شود Mon Jul 23 18:16:24 IRDT 2018
روزنامه شرق آینه دیروز Mon Aug 14 04:30:00 IRDT 2017
بی باک نیوز لیگ یک : مس کرمان 0 - ملوان بندرانزلی 0 Wed Jul 19 05:07:01 IRDT 2017
دریک آنلاین بالا رفتن نرخ خرید دلار از سوی بانک ها Wed Oct 31 16:43:31 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم بذری: می‌خواستیم در لیگ جهانی کشتی شرکت کنیم اما دیر اقدام کردیم/ تیم‌های غلامرضا محمدی همیشه نتیجه گرفته‌اند Sun Dec 09 10:45:10 IRST 2018
خبر گزاری دانا امواج اولتراسونیک لباس ها را تمیز می کند Tue May 29 10:51:42 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر فردا، بارش رگباری و پراکنده در لرستان Tue Nov 06 15:05:50 IRST 2018
رجا نیوز مجازات مختل کردن کنتور آب، برق و گاز Tue May 30 10:54:39 IRDT 2017
آریا حدود 1900 مورد بازرسی صنفی در پیرانشهر انجام شد Mon Nov 12 15:41:08 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم وزیر کشور به کمیسیون شوراها نرفت Tue Dec 04 16:46:00 IRST 2018
جوان آنلاین افزایش 46درصدی صادرات محصولات تولیدی استان مرکزی در سال گذشته Wed Apr 11 14:58:48 IRDT 2018
تدبیر افشای راز سر به مهر دختر گمشده در هاله‌ای از ابهام Tue Mar 07 03:45:00 IRST 2017
عصر ایران سرعت تندباد در اردبیل به 130 کیلومتر می‌رسد Thu Oct 25 17:27:21 IRST 2018
پارس نیوز حدیث پیامبر اکرم(ص)درباره حضرت زهرا(س) Sat Feb 11 09:28:16 IRST 2017