خبرگزاری مهر - Mon Jul 03 16:28:50 IRDT 2017 نمایش خبر

ساحت‌های پنج‌گانه اخلاق در نهج‌البلاغه

نبی گرامی اسلام(ص) و دیگر پیشوایان دینی هر کدام اسوه های عملی و تمثل عینی ارزش های اخلاقی هستند. در این میان، امام علی(ع) از جمله چهره های شاخص و بارز به شمار می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام والمسلمین حسینعلی رحمتی، استاد فلسفه اخلاق در یادداشتی آورده است: 


اخلاق و ارزش های اخلاقی را می توان به شیرازه شالوده نگه‌دار زیست‌بوم فردی و اجتماعی انسان مانند کرد که قوام و قائمه زندگی سعادت‌مندانه آدمی به آن وابسته است. لیک این مقام رفیع تا وقتی لباس تحقق به خود نپوشد تاثیری نخواهد داشت. از سوی دیگر، تحقق اخلاق و تخلق افراد به فضایل و ارزش های اخلاقی منوط است به کسب آگاهی های بیرونی درباره اهمیت و ارزش اخلاق و معیار فعل اخلاقی از یک سو،و وجود انگیزه کافی برای اخلاقی عمل کردن در درون فرد و جامعه از سوی دیگر. لکن یکی از پرسش هایی که در این جا رخ می نماید آن است که آن آگاهی ها را از کجا می تو ان به دست آورد و این انگیزه ها را چگونه می توان تقویت نمود. پاسخ به این پرسش مبتنی است بر مبنای اخلاقی و فلسفی که فرد به آن باور دارد. کسی که معتقد به واقع گرایی اخلاقی(moral realism)باشد به این پرسش به گونه ای پاسخ می دهد و کسی که ناواقع گرا باشد به گونه ای دیگر. آن که قایل به ابتنای اخلاق بر دین باشد برای آن پاسخی دارد و آن که چنین نمی اندیشد پاسخی دیگر. 


به ضرورت مراعات اجمال و فاصله مناسب با موضوع اصلی نوشتار حاضر از بررسی تفصیلی مباحث پیش گفته در می گذریم و در این جا صرفا به این نکته اشاره داریم که نزد فیلسوفان و حکیمان اسلامی دیدگاه واقع گرایی جایگاهی برجسته دارد لکن آنان در عین حال از بین سه دیدگاه مربوط به نسبت دین و اخلاق، یعنی تباین، اتحاد و تعامل، به نظر سوم گرایش بیشتری دارند و معتقدند که هر یک از دین و اخلاق می توانند به یکدیگر یاری رسانند. از جمله یاری های دین به اخلاق آن است که می تواند به شناخت رذایل و فضایل اخلاقی کمک کند؛ نیز می تواند انگیزه انسان برای اخلاقی عمل کردن را افزایش دهد. و بالاخره یکی دیگر از یاری های دین به اخلاق آن است که می تواند با ارائه الگوها و اسوه های اخلاقی، امکان پذیر بودن عمل به دستورات اخلاقی را به افرادو جوامع اثبات نماید. 


در منظومه تعلیم و تربیت اسلامی، اخلاق جایگاهی بس ارجمند دارد. بخش قابل توجهی ازمنابع اسلامی درباره اخلاق است و همچنین نبی گرامی اسلام(ص) و دیگر پیشوایان دینی هر کدام اسوه های عملی و تمثل عینی ارزش های اخلاقی هستند. در این میان، امام علی(ع) از جمله چهره های شاخص و بارز به شمار می آید. کتاب گران‌سنگ و مجهول القدر نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع اندیشه های علوی، دیدگاه های امام را درباره موضوع ها و مباحث مختلف بیان می کند. بخش قابل توجهی از آن چه در این کتاب آمده درباره حکمت عملی و اخلاق است. با توجه به اهمیت اخلاق از یک سو و جایگاه شخصیت و اندیشه امام از سوی دیگر، در مکتوب حاضر سعی خواهد شد برخی سویه ها و ابعاد دیدگاه های اخلاقی آن حضرت در کتاب نهج البلاغه معرفی شود. از آن جا که به نظر می رسد تقسیم مباحث مربوط به اخلاق هنجاری و فرااخلاق به پنج قسم مبانی اخلاق، اخلاق الاهی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق محیط زیست کم وبیش می تواند همه حوزه ها و ساحت های اخلاق و فرااخلاق را پوشش دهد در مقاله حاضر نیز بنابرآن است که این پنج عرصه اخلاقی در نهج البلاغه ردیابی شود و نمونه هایی از مباحث مطرح شده در ذیل هر کدام معرفی گردد. 


نوشتار حاضر دو مدعا را مطرح می کند: یکی این که اخلاق در نظام زندگی واندیشه امام علی(ع) جایگاهی بنیادین و محوری دارد. و به دنبال آن، مدعای دیگر آن است که امام درباره پنج عرصه ای که در بالا ذکر شد مباحثی را در نهج البلاغه مطرح کرده است. 


جایگاه فرادستی اخلاق در شخصیت و اندیشه امام علی(ع) 


بررسی سیره و سلوک امام علی(ع)‌ در مقاطع مختلف زندگی خود و با اقشار مختلف جامعه از دوست و دشمن،‌ نشان گر آن است که در نظام ارزشی آن حضرت، اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن بالاترین و مهم ترین جایگاه را دارد و مقدم بر هر چیز دیگر است. بنابراین،‌ اخلاق را می توان کلیدواژه، یا یکی از کلیدواژه های شناخت شخصیت امام دانست. افزون بر آن‌چه گفته شد،‌ موارد زیر نیز از جمله ادله یا قراینی دانست که اهمیت اخلاق را در زندگی و اندیشه آن حضرت نشان می دهد. 


امام شاگرد مکتب نبوی و دست پروده آن است، از این رو اهداف او از اهداف پیامبر(ص) جدا نیست. پیامبر هدف خود را یک هدف اخلاقی تعریف کرد(انی بعثت لاتمم مکارم) پس هدف امام هم غیر از اخلاق نمی تواند باشد. 


امام یک مسلمان است، از این رو گفتار و رفتار و اهداف او در راستای اسلام تعریف می شود. هدف بنیادین اسلام رشد و تعالی انسان ها به ویژه از منظر اخلاقی است و معیار برتری انسان ها از یکدیگر نه به مال و ثروت و مقام که به برخورداری آنها از ارزش های اخلاقی است («ان اکرمکم عندالله اتقیکم»، حجرات/ 13). بر این مبنا می توان گفت که در نزد امام نیز اخلاق جایگاهی والا دارد. 


از سخنان و سفارش های امام به دیگران، به ویژه یاران و کارگزاران خود، به روشنی به دست می آید که از نگاه آن حضرت مسلمان واقعی مسلمان اخلاقی است. در این باره به عنوان نمونه می توان از نامه به مالک اشتر هنگام انتصاب وی به عنوان حاکم مصر نام برد که پیش از آن که درباره سیاست سخن بگوید درباره اخلاق به وی سفارش می کند. او از مالک می خواهد که تقوی را رعایت کرده، از اوامر و نواهی خداوند تبعیت کند، خدا را با قلب و دست و زبانش یاری کند، از شهوات دوری نماید و مواظب نفس اماره باشد(ص325، نامه 35). 


یکی از برتری های نهج البلاغه از منظر اخلاق آن است که این کتاب، هم‌چون صاحب آن، از نوعی جامعیت برخوردار است؛ به این معنا که به همه ابعاد زندگی انسان توجه کرده و برای هر یک از این عرصه ها و ابعاد دستورات اخلاقی ویژه ای ارائه نموده است. امام علی(ع)، به عنوان مثال،‌ نه ‌چون یک عارف و زاهد گوشه گیر بود که از جامعه وارهد و به سرنوشت دیگران بی توجه باشد، نه ‌چون یک کنشگر اجتماعی و یک مرد سیاسی بود که مشغول شدن به اصلاح «دیگران» او را از اصلاح و تربیت «خویش» غافل کند. شخصیت منظومه وار علی(ع) و تمثل اخلاق در وجود او است که موجب می شود وی را بتوان در هر زمانی به عنوان یک الگو/اسوه اخلاقی معرفی کرد. نیز این چند بعدی بودن و توجه وی به ساحت های مختلف حیات فردی و اجتماعی انسان است که ما را وا می دارد تاکید کنیم زیست اخلاقی انسان امروز و به ویژه زیست اخلاقی مردم و مدیران جامعه امروز ما به شدت نیازمند کسی چون امام و کتابی چون نهج البلاغه است. به هر روی، در این جا گزارشی کوتاه از مباحث مطرح شده در این کتاب در ساحت های پنج گانه اخلاق ارائه می شود. 


الف) ساحت اول: مبادی و مبانی اخلاق 


مبادی و مبانی اخلاق، که بیشتر به فلسفه اخلاق مربوط است تا اخلاق هنجاری، عهده دار تبیین اصول بنیادینی است که دیگر عرصه های اخلاق بر آن پایه گذاری می شود. این مبانی به نوعی جهان بینی اخلاقی شخص را معین می کند. موارد زیر را می توان از جمله مبانی اخلاقی مطرح شده در نهج البلاغه دانست. 


آدمی دارای کرامت است: در نهج البلاغه چندین نشان برای کرامت انسان بیان شده است. یکی این که خداوند از دمِ خود در وجود او دمید تا صورت انسان یابد(ص4، خطبه 1) از این رو انسان صبغه ای الاهی دارد. دیگر این که او مسجود فرشتگان است: «پس [خداوند] فرمود: آدم را سجده کنید ای فرشتگان! فرشتگان به سجده افتادند جز شیطان، که دیده معرفتش از رشک تیره شد و بدبختی بر او چیره…»(ص5، خطبه 1) 


انسان،‌حامل امانت الاهی است: خداوندن امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشت و آنان از پذیرش آن سر باز زدند و بر آدمی عرضه کرد و او پذیرفت (ص236، خطبه 200). 


انسان ها از نظر سرشت و سرنوشت متفاوت اند: «سرشت مردمان از یکدیگر جداشان ساخته است، و میان‌شان تفرقه انداخته، که ترکیب‌شان از پاره ای زمین است که شور یا شیرین است، و خاکی درشت یا نرمین»(ص265 خطبه 234). 


انسان موجودی دارای اراده و اختیار است: او این امکان را دارد که با بهره گیری از قوه عقل و خرد راه را از بی راهه باز شناسد: «در این دنیا بدانها [انسان‌ها[ فرصت دادند تا از گمراهی برهند، و راه را بدانها نمودند، تا بی‌راهه نروند. از زندگانی بهره گرفتند چندانکه تحصیلِ رضای خدا را شاید. و آن مایه از خرد یافتند که گَردِ شبهت را زداید» (ص61، خطبه 83) 


آدمی در معرض خطا و لغزش است: «[و خداوند از پیامبران] به زبان وحی پیمان ستد – و هر پیامبر آن را شنید- که امانتِ او نگاه دارد و حُکم خدا را به دیگران برساند، و این هنگامی بود که بیشتر آفریدگان از فطرت خویش بگردیدند و طومار عهد در نوردیدند، حق او را نشناختند و برابر او خدایانی ساختند. شیطان ها آنان را از خداشناسی به گمراهی کشیدند، و پیوندشان را با پرستش خدا بریدند»(ص5، خطبه1) 


آدمی از قدرت تمیز حق از باطل برخوردار است: «]خداوند انسان را آفرید[ با دانشی که بدان حق را از باطل جدا کردن داند، و مزه ها و بوی ها و رنگ ها و دیگر چیزها را شناختنتواند.» (ص5، خطبه 1) 


امکان تربیت اخلاقی انسان وجود دارد: از مجموعه اوامر و نواهی اخلاقی که امام در نهج البلاغه مطرح کرده چنین به دست می آید که از منظر وی، هر چند آدمی همواره در معرض وسوسه های شیطانی قرار دارداما امکان رشد و تعالی اخلاقی و بازگشت از خطا برای او وجود دارد. در غیر این صورت، معنا نداشت که امام این همه سفارش به انجام فضایل اخلاقی و پرهیز از رذایل اخلاقی داشته باشد. همچنین طرح بحث توبه از سوی امام (از جمله در ص5، خطبه 1) نشان گر اعتقاد وی به ارادهو اختیار انسان و امکان رشد و تعالی معنوی و اخلاقی اوست. 


ساحت دوم: اخلاق و آداب بندگی 


مقصود آداب و اخلاقی است که یک طرف آن بنده است و طرف دیگر خداوند؛ در واقع اصول اخلاقی است که انسان نسبت به خداوند باید مراعات کند. برخی از اخلاقیات مربوط به بندگی در کلام امام از این قرار است: 


ادای حق طاعت خداوند:از استشهاد امام به آیه کریمهء «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ‌«(آل‏عمران‏، 102) (ص113، خطبه 114) چنین بر می آید که از نگاه وی، انسان به عنوان مخلوق وظیفه دارد که حق خداوند را آن گونه که سزاوار اوست ادا نماید. 


صداقت و عدم تزویر با خداوند: امام صداقت با خداوند و داشتن نیت های صادق را شرط لازم دفع بلا و نقمت می داند: «اگر مردم هنگامی که بلا بر آنان فرود آید و نعمت ایشان راه زوال بپیماید، فریاد خواهند از پروردگار با نیت درست [صادق] و دل‌هایی از اندوه و بیم سرشار، [خداوند] هر رمیده را به آنان بازگرداند و هر فاسد را اصلاح و بساز گرداند.»(ص187، خطبه180). 


تعظیم و بزرگداشت خداوند:«پس خدا را چنان بزرگ دارید که خود بزرگ داشته است…»(ص194، خطبه 183). 


در پیش گرفتن تقوای الاهی: «سفارش می کنم شما را به ترس از خدایی که آفرینش تان را آغاز فرمود، و بازگشت تان بدو خواهد بود.»(ص232، خطبه 198). 


سپاس از خداوند به خاطر نعمت های او: «او [خدا] را سپاس می گویم بر توفیق طاعت و برکنار داشتن‌مان از معصیت … » (ص228، خطبه 194). 


.پرهیز از نافرمانی خداوند: «آفریده را فرمان بردن نشاید آنجا که نافرمانی آفریننده را لازم آید»(ص391، کلمه قصار 165). 


ساحت سوم: اخلاق و آداب فردی 


اخلاق فردی آن دسته از فضایل و رذایل اخلاقی است که صرفا وابسته به وجود خود عامل اخلاقی است و برای تحقق آن نیاز به دیگران نیست. در نهج البلاغه موارد فراوانی از این دست به چشم می آید که در این جا به برخی از آن ها اشاره می شود: 


پرهیز از پیروی هوا و هوس و داشتن آرزوهای بلند: «همانا بر شما از دو چیز بیشتر می ترسم: از خواهش نفس پیروی کردن و آرزوی دراز در سر پروردن؛ که پیروی خواهش نفس، آدمی را از راه حق باز می دارد؛ و آرزوی دراز، آخرت را به فراموشی می سپارد».(ص40، خطبه43). 


توجه به زهد و پارسایی: «ای مردم! پارسایی، دامن آرزو درچیدن است، و شکر نعمتِ حاضر گفتن، و از ناروا پارسایی ورزیدن»(ص59، خطبه 81). 


در پیش گرفتن تقوای الاهی: «بندگان خدا! شما راوصیت می کنم به تقوی و ترس از خدا، که توشه راه است؛ و در معاد – شما را – پناه‌گاه است. توشه ای که به منزل رساند، پناه‌گاهی که ایمن گرداند»(ص112، خطبه114). 


صبر و بردباری: «بردباری پرده ای است پوشان، و خِرد شمشیری است بُران؛ پس نُقصان های خُلق ات را با بردباری ات بپوشان، و با خرد خویش هوای ات را بمیران»(ص437، کلمه قصار 424). 


ساحت چهارم: اخلاق و آداب اجتماعی 


اخلاق اجتماعی آن دسته از اخلاقیات است که تحقق آنها مشروط به وجود دیگران است؛ مواردی چون کمک به دیگران،‌ امانتداری، تکبر و غرور را می توان در زمره اخلاق اجتماعی بر شمرد. در نهج البلاغه به موارد فراوانی بر می خوریم که امام به فضایل اخلاقی اجتماعی سفارش یا از رذایل اجتماعی نهی کرده است. در اینجا به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می شود. 


لزوم توجه به اخلاق در حکومت داری: یکی از بهترین بخش های نهج البلاغه که بیان گر دیدگاه های امام علی(ع) پیرامون اخلاق حاکمان است، نامه ایشان به مالک اشتر نخعی است. در این نامه ارزشمند وظایف سیاسی – اخلاقی یک حاکمِ تراز حکومت علوی بیان شده است. در این نامه امام وظیفه مدیران و حاکمان جامعه اسلامی را درباره مواردی از این دست روشن می کند: آشتی با دشمن، استمداد از خدا و رسول، نشست و برخاست با دانشمندان، پرهیز از خودپسندی، دوری از خونریزی و منت نهادن بر مردم، عدالت طلبی، رعیت داری، خود را بر دیگران مقدم ندانستن، دقت در انتخاب سرداران و فرماندهان، مشورت کردن با دیگران، و نیکوکاری. 


پرهیز از خیانت در امانت: «مرد مسلمانِ از خیانت پاک، یکی از دو پاداش را از خدا چشم می دارد: یا خدایش نزد خود بخواند، که آن چه نزد خداست برای او بهتر است، یا او را روزی رساند، که آن گاه دارای زن و فرزند، و مال و دین، و شرف و گوهر است» (ص23، خطبه 23). 


کمک به مستمندان: «اگر یکی از شما خویشاوند خود را درویش بیند،‌ مبادا یاری خویش از او دریغ دارد و از پای بنشیند. […] کسی که یاری خود را از کسان خویش دریغ دارد، یک‌دست را از آنان بازداشته، و دست‌هایی را از یاری خویش بداشته» (ص24، خطبه 24) 


پرهیز از دروغ: «همانا بدترین گفتار، سخن دروغ است.»(ص66، خطبه 84). 


پرهیز از بددلی نسبت به برادر دینی و دفاع از او در برابر دشمنان: «هر یک از شما که هنگام برخورد با دشمن در خود دلاوری دید، و از یکی از برادرانش بددلی، باید برادر خود را از دشمنانش نگاه دارد، به خاطر فضیلت دلیری که بر او دارد. و به دفاع او برآید، آن‌چنان که خود را می پاید»(ص121، خطبه 123). 


دوری از تکبر نسبت به دیگران: «اگر خدا رخصت کبر ورزیدن را به یکی از بندگانش می داد،‌ به یقین چنین منتی را بر پیامبران گزیده و دوستانش می نهاد،‌ لیکن خدای سبحان بزرگ‌منشی را بر آنان ناپسند دید و فروتنی شان را پسندید.»(ص214، خطبه 192). 


ساحت پنجم: اخلاق زیست محیطی 


امروزه به دلایل مختلف مباحث اخلاقی مربوط به محیط زیست در مجامع علمی ایران و دیگر کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه ای که شاخه ای از اخلاق به نام «اخلاق زیست محیطی» (environmental ethics)تشکیل شده است. در نهج البلاغه نیز مواردی وجود دارد که نشان دهنده توجه امام به اخلاق محیط زیست است (اعم از محیط زیست حیوانی یا گیاهی). در این جا به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می شود: 


دلسوزی و شفقت نسبت به حیوانات: امام هنگام دعا برای طلب باران فقط به انسان ها توجه ندارد بلکه از خداوند می خواهد که به حیوانات نیز رحم نماید: «خدایا!کوه های ما کفیده است و زمین ما تیره رنگ گردیده؛ و چارپایان مان تشنه اند و در آغل های خود سرگردانند و چون زن بچه مرده فریاد کنانند…. خدایا رحمت آر بر ناله گوسفندان، و فریاد ماده اشتران. خدایا رحمت آر بر سرگردانی آنان…» (ص114، خطبه 115) 


درخواست باران برای زنده شدن زمین و گیاه: «خدایا ! بارانی ده: زنده کننده، سیراب سازنده، فراگیر و به همه جا رسنده، پاکیزه و بابرکت، گوارا و فراخ نعمت؛ گیاه آن بسیار، شاخه هایش به بار، برگ هایش تازه و آبدار. تا بنده ناتوانت را بدان توان دهی، و شهرهای مرده ات را جان دهی»(ص114، خطبه 115). 


تاثیر کارهای زشت بر محرومیت از محیط زیست مناسب: «خدا بندگان خود را به کیفر کارهای زشت آنان مبتلا سازد به کاهش میوه درختان، و به ناباریدن باران، و بستن گنجینه های خیر به روی ایشان…»(ص143، خطبه143). 


لزوم استفاده صحیح از علوم مربوط به محیط زیست: وقتی امام قصد جنگ با خوارج را داشت یکی از یاران گفت با استفاده از علم ستارگان می گویم که اگر اینک حرکت کنی به هدفت نرسی. امام این سخن وی را نپذیرفت و پس از نکوهش وی گفت: «ای مردم! از اخترشناسی روی بتابید، جز آن چه بدان راه دریا و بیابان را یابید … »(ص58، خطبه80). 


*در نگارش مقاله حاضر از نهج البلاغه ترجمه مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی، شرکت سهامی انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ بیست و هفتم، بهار 1386 استفاده شده است.
خبرگزاری مهر تجهیز راهدارخانه ها در اولویت برنامه های وزارت راه و شهرسازی است Fri Dec 21 10:05:59 IRST 2018
خبرگزاری مهر رسیدگی ویژه به موضوع فروچاله های دشت میناب در دستور کار است Wed Dec 27 13:05:05 IRST 2017
خبرگزاری مهر شکوه حضور شبانه مردم ارومیه در پای صندوق های رای Sat May 20 09:25:02 IRDT 2017
خبرگزاری مهر طرحهای ترامپ برای بی ثباتی در عراق با اهداف خاص Tue Feb 05 15:27:51 IRST 2019
خبرگزاری مهر «کلاش» مریوان شهره عام و خاص درجهان/رتبه‌داری در توت‌فرنگی و گندم Sat May 26 18:09:56 IRDT 2018
خبرگزاری مهر 270 خانوار زیرپوشش کمیته امداد در خاتم خودکفا شدند Tue Jul 11 23:34:31 IRDT 2017
خبرگزاری مهر نیروی انتظامی 600 دایره مددکاری و 40 مرکز مشاوره در کشور دارد Sun Jan 01 14:00:16 IRST 2017
خبرگزاری مهر برخی مسئولان پاسخگوی مردم نیستند/ لزوم مقابله با فقر و بیکاری Fri Oct 19 14:38:38 IRST 2018
خبرگزاری مهر اسکان مسافران نوروزی در سرخه 60 درصد رشد داشت Wed Mar 29 18:18:52 IRDT 2017
خبرگزاری مهر فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم آذر96 Thu Dec 07 09:55:50 IRST 2017
خبرگزاری مهر تهدیدات دشمنان موجب عقب‌نشینی از افزایش توان دفاعی کشور نمی شود Sat Feb 24 10:56:22 IRST 2018
خبرگزاری مهر تلاش داعش برای بازسازی خود و انتقال به لیبی Sat Feb 17 11:39:48 IRST 2018
خبرگزاری مهر اوکراین اطلاعات اس 300 سوریه رادر اختیار امریکا واسراییل قرار داد Thu Oct 11 10:44:31 IRST 2018
خبرگزاری مهر طرح پاکبانان محرم در اردبیل آغاز شد/هدف اصلی فرهنگ‌سازی است Sat Sep 30 14:20:41 IRST 2017
خبرگزاری مهر رفراندوم قانون اساسی در ترکیه‎ Mon Apr 17 09:30:55 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مدیران، غول مرحله اول والیبال پیش از انتخابی المپیک 2020! Mon Jan 07 08:39:57 IRST 2019
خبرگزاری مهر تشریح زمینه‌های مشارکت اقتصادی ایران در سوریه Mon Oct 08 11:22:22 IRST 2018
خبرگزاری مهر نفت بالای 50 دلار مانع ورشکستگی تولیدکنندگان می‌شود Mon Jul 31 14:35:44 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 8000 قلم کالا از ایران به افغانستان صادر می‌شود Fri Feb 24 11:30:10 IRST 2017
خبرگزاری مهر سند توسعه گل و گیاه در مازندران تهیه شود Tue Feb 05 13:57:30 IRST 2019
خبرگزاری مهر مطالبات فرهنگیان پیشینه نیم قرنی دارد/ واکاوی لایحه بودجه Wed Dec 20 16:09:01 IRST 2017
خبرگزاری مهر بزرگان موسیقی ایرانی به صحنه می‌آیند/ترافیک کاری گروه های تجربی Wed May 09 08:57:23 IRDT 2018
خبرگزاری مهر نظارت بر تولید محصول سالم توسط 10 اکیپ شبکه مراقبت در بهار Sat Feb 24 10:55:00 IRST 2018
خبرگزاری مهر تنش آبی در 289 شهر/مردم همکاری کنند Sun Apr 22 15:21:08 IRDT 2018
خبرگزاری مهر اعلام زمان و مکان مراسم تشییع پیکر احمدرضا دالوند Tue Dec 11 08:51:17 IRST 2018
خبرگزاری مهر کارگاههای آموزشی فضای مجازی در نمایشگاه مطبوعات برگزار می شود Sat Oct 28 13:06:29 IRST 2017
خبرگزاری مهر عمده بیکاران استان یزد از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند Mon Nov 20 21:10:34 IRST 2017
خبرگزاری مهر ترکی فیصل: اوباما عربستان را درباره ایران فریب داد! Sat Apr 01 22:24:54 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تردد 46 هزار نفر از مرز مهران/مشکلات تردد کامیون ها حل می شود Fri Oct 19 11:25:13 IRST 2018
خبرگزاری مهر پرداخت 17 میلیارد ریال تسهیلات اقتصادمقاومتی در نهاوند Tue Feb 28 10:13:54 IRST 2017
خبرگزاری مهر ریزش مرگبار دیواره چاه/ کارگر جوان جان باخت Tue Jul 04 18:35:18 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 23 طرح خدماتی و کشاورزی در ایلام افتتاح می شود Sat Feb 04 11:03:43 IRST 2017
خبرگزاری مهر روزانه 60 تن پسماند عفونی به مرکز جمع‌آوری آرادکوه منتقل می‌شود Mon Dec 17 18:01:27 IRST 2018
خبرگزاری مهر بانوی تیرانداز همدانی در مسابقات تیروکمان رنکینگ کشور خوش درخشید Sat Jul 15 12:47:36 IRDT 2017
خبرگزاری مهر جایزه یک عمر دستاورد جشنواره فیلم «کرالا» برای مجید مجیدی Sat Dec 08 08:04:10 IRST 2018
خبرگزاری مهر آیین قرعه کشی برنامه نمایش فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر Wed Jan 10 16:10:28 IRST 2018
خبرگزاری مهر آخرین وضعیت جاده های کشور/ 12محور مسدود است Fri Jan 04 11:38:36 IRST 2019
خبرگزاری مهر آمریکا در راس تروریسم است/سکوت شورای امنیت در مقابل استبداد Fri Aug 25 15:55:36 IRDT 2017
خبرگزاری مهر «کمدی الهی؛ جلد برزخ» به اجرای پایانی رسید Wed Jan 30 13:37:26 IRST 2019
خبرگزاری مهر محدودیت اعتباری برای اجرای طرح آبیاری نوین نداریم Sat Oct 13 13:38:17 IRST 2018
خبرگزاری مهر جان دوباره یک تالاب/ بزرگترین حوزه آبریز کرمان جان گرفت Wed Feb 22 10:55:22 IRST 2017
خبرگزاری مهر انفجار خودروی بمب گذاری شده در پایتخت اوکراین Fri Sep 08 20:38:53 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بهره‌برداری از 220واحد مسکن مهر گلستان با حضور وزیر راه و شهرسازی Sun Jan 13 17:34:26 IRST 2019
خبرگزاری مهر فیبا با حضور محجبه بانوان بسکتبالیست در میادین موافقت کرد Thu May 04 09:59:20 IRDT 2017
خبرگزاری مهر توافق تاریخی آتش بس میان دولت کلمبیا و شورشیان چپگرا Thu Jun 23 16:56:16 IRDT 2016
خبرگزاری مهر اقدام جدی برای ممانعت از گسترش آفت کشنده داعش باید به عمل آید Tue Aug 15 20:15:58 IRDT 2017
خبرگزاری مهر کنگره ملی شعر عفاف و حجاب برگزیدگان خود را شناخت Tue Jan 03 17:41:30 IRST 2017
خبرگزاری مهر جشنواره اقوام پل ارتباطی برای انتقال فرهنگ بومی به نسل آینده است Thu Nov 29 13:06:08 IRST 2018
خبرگزاری مهر تشریح الزامات نظام دارویی کشور/شرط واردات داروهای برند Tue Nov 07 10:43:37 IRST 2017
خبرگزاری مهر ثبت‌نام 23 تیم از 11 کشور در تور جهانی والیبال کیش Sat Dec 31 14:43:08 IRST 2016
خبرگزاری مهر راهپیمایی حمایت از دموکراسی در استانبول برگزار شد Sun Aug 07 20:18:20 IRDT 2016
خبرگزاری مهر گمیش تپه 2 بار لرزید Tue Feb 21 10:06:04 IRST 2017
خبرگزاری مهر گام جدید صنایع حمل و نقل و گردشگری الکترونیک با پروژه ملی مسیر Tue Feb 07 11:29:52 IRST 2017
خبرگزاری مهر باید به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کنیم/ لزوم توجه به اقتصاد آب Thu Dec 21 19:50:32 IRST 2017
خبرگزاری مهر 22 نویسنده ادبیات انقلاب تجلیل شدند Fri Feb 10 19:19:47 IRST 2017
خبرگزاری مهر مدیر باشگاه السد: پرسپولیس را در تهران مثل استقلال شکست می‌دهیم Wed Oct 03 08:30:37 IRST 2018
خبرگزاری مهر سید حسن نصرالله: پیروزی در عرسال مرهون حمایت ایران است Fri Aug 04 22:03:17 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تعطیلی 2 روزه مهدهای کودک در مناطق زلزله زده استان کرمان Tue Dec 12 20:23:25 IRST 2017
خبرگزاری مهر دفتر رئیس جمهور سابق خواستار اختصاص وقت برای پاسخ به اتهامات شد Wed May 03 14:54:58 IRDT 2017
خبرگزاری مهر هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در زنجان برگزار می شود Sun Apr 23 08:29:14 IRDT 2017
خبرگزاری مهر نجفی به صحن شورا آمد Tue Sep 05 09:14:08 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بسیج 150 نفر در خشکی و رودخانه برای یافتن 3 گردشگر مفقود Fri Jul 21 18:01:19 IRDT 2017
خبرگزاری مهر تعطیلی معابر مرزی موجب متضرر شدن مرزنشینان می شود Fri Feb 16 12:22:51 IRST 2018
خبرگزاری مهر «پشت ابرها» مجیدی از 25 بهمن اکران می شود/ امکان نمایش در نوروز Mon Jan 29 12:31:25 IRST 2018
خبرگزاری مهر تهران خواهان اجرایی شدن کامل تمام تعهدات اتحادیه اروپا است Thu Jan 31 23:13:30 IRST 2019
خبرگزاری مهر همگرایی ایران و ترکیه اجتناب ناپذیر است/ اهمیت سفر اردوغان Wed Oct 04 09:59:26 IRST 2017
خبرگزاری مهر توپ‌های زیادی را از دست دادیم Sun May 21 20:33:16 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مردم اطراف رودخانه های آذربایجان غربی نروند Sat Apr 15 03:19:47 IRDT 2017
خبرگزاری مهر معرفی ویژه تبریز و لالجین در نمایشگاه گردشگری وین 2018 Mon Jan 15 10:49:20 IRST 2018
خبرگزاری مهر دیدار تیم های تراکتورسازی و ذوب آهن Sat Feb 11 18:19:09 IRST 2017
خبرگزاری مهر طرح امداد و نجات زمستانه هلال احمر آغاز شده است Sun Nov 18 09:49:26 IRST 2018
خبرگزاری مهر آسمان استان بوشهر بارانی می‌شود/ افزایش سرعت باد Tue Apr 03 16:44:13 IRDT 2018
خبرگزاری مهر جابجایی چین با روسیه در سیاست دشمن انگاری آمریکا Wed Jan 04 16:36:21 IRST 2017
خبرگزاری مهر خون تازه ای در بخش مشارکت مردمی خوزستان در منابع طبیعی جاری شد Sat Feb 18 18:02:51 IRST 2017
خبرگزاری مهر آغاز پروژه عملیات شانه سازی در مسیر هشترود به مراغه Tue Sep 26 08:50:01 IRST 2017
خبرگزاری مهر ازدواج سنتی خطر بزرگی برای زوج ها است Thu Aug 11 10:31:48 IRDT 2016
خبرگزاری مهر گریفیتس: مذاکرات صلح یمن یک ماه دیگر آغاز خواهد شد Wed Oct 31 18:15:12 IRST 2018
خبرگزاری مهر تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان Thu Apr 20 17:40:13 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مجمع مشورتی بانوان شوراهای اسلامی استان خوزستان آغاز به کار کرد Tue Jan 08 12:53:40 IRST 2019
خبرگزاری مهر چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان استان گلستان برگزار می شود Tue Nov 06 08:41:15 IRST 2018
خبرگزاری مهر رونمایی از کتاب«آنچه یادم مانده است» با حضور سردار نقدی در تبریز Sat Feb 16 11:13:03 IRST 2019
خبرگزاری مهر هواپیمای مافوق صوت سال آینده مسافر به فضا می برد Fri Dec 14 14:30:04 IRST 2018
خبرگزاری مهر 2 سینما در اردبیل تجهیز می شود Fri Feb 02 11:37:05 IRST 2018
خبرگزاری مهر طرح توان‌بخشی مبتنی بر جامعه در همه روستاهای زنجان اجراشده است Sat Dec 30 10:09:50 IRST 2017
خبرگزاری مهر بارش 17 میلی‌متر باران در لرستان/بارندگی‌ها تا سه‌شنبه ادامه دارد Fri Apr 13 14:47:43 IRDT 2018
خبرگزاری مهر انتقاد از عملکرد هلال احمر در توزیع چادر میان زلزله زدگان Sat Nov 18 12:04:15 IRST 2017
خبرگزاری مهر رقابت برای خریدنفت در بورس تمام شد/فروش8محموله 35 هزار بشکه‌ای Sun Oct 28 14:36:53 IRST 2018
خبرگزاری مهر سارق سابقه دار به 55 فقره سرقت در گرگان اعتراف کرد Mon Jan 01 18:24:08 IRST 2018
خبرگزاری مهر سوءاستفاده از نادانسته های زنان Sat Nov 25 15:37:53 IRST 2017
خبرگزاری مهر پنج کشته و 18 مجروح در سوانح جاده‌ای 24 ساعت گذشته Wed Aug 09 11:08:22 IRDT 2017
خبرگزاری مهر «دریادار تنگسیری» فرمانده نیروی دریایی سپاه شد Thu Aug 23 14:33:09 IRDT 2018
خبرگزاری مهر خسروی‌وفا: احساس می‌کنم بارم سبک شد/ در آموزش نمره خوبی نگرفتم Mon Feb 05 16:19:53 IRST 2018
خبرگزاری مهر کنفرانس جامعه فلسفی لانگ آیلند برگزار می شود Wed Dec 26 10:33:13 IRST 2018
خبرگزاری مهر طرح‌های مقابله با حاشیه‌نشینی در لرستان اجرا می‌شود Tue Aug 01 14:52:42 IRDT 2017
خبرگزاری مهر جلسه نوبت عصر بررسی لایحه بودجه پایان یافت Mon Feb 18 17:43:02 IRST 2019
خبرگزاری مهر 123 واحد چاپی در استان همدان فعال است Mon Sep 04 08:21:10 IRDT 2017
خبرگزاری مهر «دعوت‌نامه» را 5 دقیقه کوتاه می‌کنیم/ اکران در ماه رمضان Tue Mar 14 08:48:11 IRST 2017
خبرگزاری مهر هیئتی بلند پایه از کابل عازم اسلام آباد شد Wed Jan 31 10:09:45 IRST 2018
خبرگزاری مهر حضور پارا تکواندوکار قمی در مسابقات قهرمانی آسیا در ویتنام Wed Apr 11 13:07:30 IRDT 2018
خبرگزاری مهر پیام تسلیت مدیرکل هنرهای تجسمی/ ضیایی به توسعه کاریکاتور کمک کرد Fri Jun 24 14:01:30 IRDT 2016
آرا نیوز سرعت عرضه مواد مخدر در اراک از سرعت مبارزه با آن بیشتر است Mon Apr 23 23:28:14 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران امشب تیم ملی فوتبال ساحلی عازم بوشهر می شود Wed Jan 10 13:14:18 IRST 2018
پارس فوتبال ستاره متعصب “استقلالیِ” در راه سپاهان ؛ آقای ستاره در آستانه جدایی Thu Dec 14 07:19:14 IRST 2017
ورزش 3 آلگری: دیبالا هنوز در اوج نیست Fri Oct 26 19:42:48 IRST 2018
نامه نیوز با تغییر ماموریت و اسم دانشگاه فرهنگیان ضربه بزرگی به آموزش و پرورش زده شد/ قبل ان هم مراکز تربیت معلم را نابود کردیم Mon Dec 11 21:24:24 IRST 2017
اعتبار نیوز تفاوت سیاست پولی انبساطی با سیاست پولی انقباضی چیست؟ Mon Jan 29 22:22:00 IRST 2018
پارس فوتبال کی روش درخواست خاص شفر را اجابت می کند؟! Mon Nov 19 06:22:53 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران مرحله نیمه نهایی مسابقات علمی پایا در سمنان برگزارشد Thu May 10 10:46:07 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر همکاری عربستان با القاعده در یمن تحت نظارت آمریکا Wed Aug 08 12:48:58 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مهمترین برنامه های خبری در پایتخت فرهنگی ایران (20 اسفند) Fri Mar 10 15:25:00 IRST 2017
مشرق نیوز «ققنوس ایرانی» پس از 3 دهه به آسمان رفت/ منتظر موشک‌های ضد کشتی و ضد رادار اف-14 باشید +عکس Mon Jul 23 22:30:00 IRDT 2018
اعتدال تبعات بنزین 1500 تومانی Wed Dec 20 13:42:30 IRST 2017
اقتصاد آنلاین 100 میلیون تومان؛ سقف تراکنش روزانه بانکی برای هر کدملی Sun Dec 09 23:21:41 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم گسترش صنعت شیلات در استان تهران نیازمند سرمایه ثابت در گردش است Wed Jun 20 19:28:21 IRDT 2018
آفتاب ایران بارگذاری بر روی زمین های آزاد شده خط آهن تهران - تبریز نخواهیم داشت Sun Nov 04 16:01:19 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران تایید صلاحیت 157نامزد انتخابات شوراها در شوش Wed May 10 00:23:49 IRDT 2017
آفتاب ایران حمایت از حضور در همایش های علمی بین المللی ادامه دارد Fri Dec 28 11:50:18 IRST 2018
جام نیوز بازگشت بمب آبی ها به استقلال قطعی شد Sat Apr 22 18:27:15 IRDT 2017
آفتاب سود سهام عدالت به چه کسانی و چه زمانی پرداخت می‌شود؟ Fri Sep 08 09:41:14 IRDT 2017
پارس فوتبال بانوان ایران در بازی های آسیایی جاکارتا دوم شدند! Tue Aug 21 10:38:27 IRDT 2018
پارسینه صبحانه با صدای پارسینه (1396/3/3) Wed May 24 10:09:41 IRDT 2017
آفتاب ایران پیمان کشاورز لژیونر شد Wed Jan 30 21:10:28 IRST 2019
فردا واکنش بطحائی به ادعای وجود فرهنگیان بیکار حقوق بگیر Sun Oct 08 13:15:39 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران تمام دفاتر صدور روادید به صورت شبانه روزی فعال خواهند بود Sat Oct 06 18:13:01 IRST 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین تعطیلی سینمای «مهربان» زاهدان در سایه نامهربانی مسئولان Sun Jan 29 14:03:35 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی آسمان گیلان در اواخر هفته جاری نیمه ابری همراه با رگبار خواهد بود Mon Jul 04 17:58:00 IRDT 2016
تدبیر و امید توقیف 6 تن مرغ فاسد در شهرستان فراهان Wed Aug 22 05:40:02 IRDT 2018
صراط وضعیت "قرمز" آب‌های تجدیدپذیر Sat Jul 29 09:00:33 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر اتصال بیش از 300 روستا به شبکه آبرسانی Tue Dec 20 15:28:29 IRST 2016
شبکه اطلاع رسانی دانا عدالت اقتصادی از دیدگاه حضرت علی (ع)/ امیرالمومنین (ع) کارآفرینی کمال جو بودند Tue Apr 11 11:28:01 IRDT 2017
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کانون های مساجد/ همکاری وزارت ارتباطات برای ایجاد زیست بوم توسعه فعالیت های دیجیتالی Mon Jun 11 10:11:39 IRDT 2018
جام نیوز دختر جوانی که بزرگترین سگ جهان را در خانه خود نگهداری می کند +عکس Tue Dec 20 07:41:00 IRST 2016
صبحانه با خبر خرید و فروش اوراق دولتی در کوچه‌وبازار Sat May 06 12:40:28 IRDT 2017
روزنامه دنیای اقتصاد مثلث محافظه‌کاری در بازار سهام Fri Apr 14 13:19:16 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم نیروهای یمنی سامانه "پاتریوت" عربستان را منهدم کردند Sat Feb 10 07:50:39 IRST 2018
آفتاب لاریجانی شهادت مرزبانان را تسلیت گفت Thu Apr 27 16:13:10 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو دلسردی جنبش دانشجویی نتیجه سازش جریان حاکم بر قدرت است/مطالبه‌گری تشکل‌ها به معارضه‌گری تبدیل نشود Tue May 01 10:00:43 IRDT 2018
ایران آنلاین شبکه های اجتماعی سرگرمی کودکان آلمانی نیست Sun Aug 13 12:50:09 IRDT 2017
تابناک وحشتناک ترین اتفاق در پرسپولیس Mon Jul 10 15:00:01 IRDT 2017
پارسینه دژاگه: فکر نمی‌کردیم سوریه انقدر قدرت داشته باشد Sun Sep 03 11:03:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران آوار واردات کالای خارجی بر سر کارگر ایرانی/آیا کالا‌های مونتاژی هم ایرانی حساب می‌شوند؟ Wed May 02 10:42:08 IRDT 2018
ایلنا حجت‌الاسلام صدیقی نماز جمعه این هفته تهران را اقامه می‌کند Wed Sep 20 13:02:43 IRDT 2017
میزان نکات حقوقی/ تخلفات پزشکی بیشتر در چه حوزه‌ای است؟ + صوت Sun Feb 25 09:13:59 IRST 2018
ایلنا مبنای آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد از آموزش و پرورش شروع شود Sun Jan 28 19:33:47 IRST 2018
تیتر نیوز صفحه اول روزنامه های چهارشنبه 25 مرداد Wed Aug 16 08:33:29 IRDT 2017
سیتنا نصب سامانه نظارت پست بانک در نوروز Sun Mar 26 10:51:43 IRDT 2017
روزنامه شهروند جنایتکاران به سزای جنایت خود خواهند رسید Sat Feb 16 03:30:00 IRST 2019
شفاف موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان Thu Jun 14 17:04:31 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم موجب افزایش امید در جامعه شد Thu Feb 16 15:10:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس فیلم/ لحظه ورود 6 کاندیدا به صدا و سیما Fri Apr 28 16:09:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر درخشش فرنگی کاران قمی Sat Dec 22 21:58:42 IRST 2018
خبرگزاری دانشجو کی روش:دیدار قطر با ازبکستان بازی مرگ و زندگی است/تمام تمرکز روی بازی با چین است Tue Mar 28 03:03:58 IRDT 2017
روزنو فینال خونین در قطر برگزار می شود Thu Nov 29 11:11:22 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا پلمب 58 دفتر خدمات مسافرتی در تهران Sat Jan 28 18:04:40 IRST 2017
روزنو مشتری جدید محسن مسلمان! Mon Apr 30 16:20:01 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران اشتغال نیازمند اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی Wed Apr 26 14:34:37 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا شهروندان از عبور و مرور غیرضروری پرهیز کنند/ دستگاه‌های خدماتی شهر هوشیار هستند Mon Jan 29 20:39:33 IRST 2018
ایلنا سامانه‌پیامکی 5000145 و سامانه yaraneh.com جعلی است Tue Feb 05 21:11:31 IRST 2019
ایران آنلاین اپل اپلیکیشن های گوگل را مسدود کرد Fri Feb 01 14:58:11 IRST 2019
شبکه اطلاع رسانی دانا بزرگترین چالش و رقیب دولت عملکرد ضعیف و غیر قابل قبول است/ دولت حرفی برای گفتن ندارد Tue Apr 25 12:54:56 IRDT 2017
وانا باشگاه تراکتورسازی از فرمانده نیروی انتظامی فرودگاه تبریز تجلیل کرد Mon Jan 14 19:12:27 IRST 2019
واحد مرکزی خبر غبارروبی قبور مطهر شهدا در توکهور و هشتبندی Fri Nov 24 18:49:31 IRST 2017
جوان آنلاین سرقت سوخت از خط لوله، به پالایشگاه نفت تهران رسید Tue Jan 08 12:46:44 IRST 2019
واحد مرکزی خبر عملیات مبارزان یمنی ضد متجاوزان Sun Jul 09 14:54:45 IRDT 2017
افکارخبر کی‌روش: این قوی‌ترین خانواده فوتبالی من است! Sat Jan 19 18:34:52 IRST 2019
آفتاب فرودگاه امام: همه پروازها تا ساعت 10 صبح تاخیر دارد Sun Jan 28 08:46:46 IRST 2018
جام نیوز مرگ دسته جمعی 23 هندی با صاعقه Wed Jul 12 11:50:00 IRDT 2017
آفتاب ایران هنوز زنجیرسازی به عنوان یک رشته مستقل به ثبت ملی نرسیده است Thu Sep 28 10:54:04 IRST 2017
پرشین خودرو طالبان در نشست صلح مسکو شرکت می‌کند Sun Aug 26 19:32:00 IRDT 2018
تهران پرس پیش‌بینی رونق معاملات مسکن 97/رشد شدید قیمت نخواهیم داشت Tue Apr 03 14:48:00 IRDT 2018
پارس نیوز خداحافظی کاپیتان تیم ملی فوتبال +فیلم Mon Dec 03 09:18:46 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن برگزاری دو همایش ملی با محوریت جایگاه حقوقی زنان در گیلان Thu Apr 13 16:52:42 IRDT 2017
جماران 2800 میلیارد ریال تسهیلات کارآفرینی در قزوین پرداخت شد Sun Dec 23 12:29:54 IRST 2018
برنا هلال احمر در جاده های البرز آماده خدمات می باشد Tue Dec 05 12:37:22 IRST 2017
آفتاب ایران درخواست سازمان ملل برای دسترسی به مناطق جنگ زده یمن Sat Nov 03 19:30:15 IRST 2018
خرداد نیوز ورود بیش از حدّ روحانیت به عرصه سیاست سبب تضعیف دینداری می شود Sun Jan 29 11:05:42 IRST 2017
ایسکانیوز امنیت امروز مدیون ایثار و خون شهیدان است Sun Dec 24 16:59:35 IRST 2017
آفتاب تصاویر| روزنامه‎های یکشنبه، 1 مهر Sun Sep 23 07:16:40 IRST 2018
روزنو واکنش معاونت حقوقی باشگاه استقلال به انتقادات منصوریان Sat Jan 28 23:00:01 IRST 2017
جماران نقشه راه تامین مالی برای سرمایه گذاری درخراسان رضوی تدوین شد Sun Jun 03 13:54:53 IRDT 2018
ایستا نیوز قیمت انواع خودرو های کیا در بازار مناطق آزاد Sat Feb 25 16:57:52 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران 400 دانش آموز تحت حمایت خدمات فرهنگی Tue Oct 30 19:16:12 IRST 2018
خبرگزاری نسیم رفتن ایرانی‌ها برای سیاحت به دیگر کشورها منطقی نیست/باید گردشگر خارجی جذب کنیم Wed Sep 12 14:41:03 IRDT 2018
اقتصاد آنلاین استخدام وکیل، کارآموز وکالت، دانشجوی حقوق با مزایا درتهران Mon Sep 03 12:14:58 IRDT 2018
صبحانه با خبر موج‌ سواری برخی‌ ها در اتفاقات اخیر ایران Wed Jan 03 18:12:43 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی شرکت های معدنی خارجی امروز بدون مانع برای سرمایه گذاری رایزنی می کنند Sat Apr 15 19:20:00 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران کشورهای اسلامی باید در اجلاس استانبول علیه ظلم و جنایت به مردم فلسطین پاسخ محکمی بدهند Thu May 17 18:11:07 IRDT 2018
آریا جابه جایی مدیران بانک ها متوقق نشده است Sat Dec 09 09:13:22 IRST 2017
تابناک دستگیری دختران 10 ساله عضو باند دزدی Sun Aug 12 12:27:21 IRDT 2018
روزنامه کیهان چاووش اوغلو وزیرخارجه ماند داماد اردوغان وزیر خزانه‌داری شد Tue Jul 10 21:31:31 IRDT 2018
تابناک ابرخودرو لبنانی رونمایی شد Mon Dec 11 10:40:01 IRST 2017
ایران آنلاین پوتین: امیدوارم درباره راه حل بحران ها به نتیجه برسیم Wed May 09 20:41:07 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم «یک عاشقانه آرام» برنامه جدید شبکه یک/ تدارک تاک‌شویی برای آخر شب Sun Nov 05 09:27:01 IRST 2017
ایلنا ممنوعیت استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات Wed Sep 26 14:08:14 IRST 2018
صبا ایران چرا سردار سلیمانی از موشک علیه داعش استفاده نمی کرد؟ Tue Oct 16 11:56:44 IRST 2018
پرشین خودرو شعبده‌بازی با فیبر‌کربن Thu Jan 26 20:30:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس نیروهای عراقی وارد منطقه الکرامه موصل شدند Sun Jan 01 11:38:00 IRST 2017
بهار نیوز بهترین مکان های گردشگری در تور ترکیه Sat Dec 09 13:36:16 IRST 2017
تابناک پایان نیمه نخست؛ ایران 2 - عمان 0 / موتور گلزنی جهانبخش روشن شد / مهار پنالتی ثانیه 57 عمان با سوپر سیو علی بیرانوند/ اشکان با هنر پنالتی گیری طارمی، دوگله شد Sun Jan 20 17:14:19 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی اقتدار جمهوری اسلامی مرهون جانفشانی شهداست Fri Nov 30 19:33:00 IRST 2018