خبرگزاری تسنیم - Tue Mar 07 16:48:47 IRST 2017 نمایش خبر

تخصیص اعتبارات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها باشد

دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران امروز ارائه گزارش نظارتی 9 ماهه پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سال 1395 شهرداری تهران در صحن علنی شورا گفت: پیشرفت فیزیکی هر یک از پروژه‌ها متناسب با اعتبار پروژه در میانگین محاسبه شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و سی و ششمین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گزارش نظارتی 9 ماهه پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سال 1395 شهرداری تهران را در صحن علنی شورا ارائه کرد.


وی گفت: تعداد کل و ماهیت پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در کل 2227 پروژه بوده است که از این تعداد 1924 پروژه مربوط به مناطق و 303 پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است. تعداد پروژه‌های مستمر(نگهداشت) 1386 پروژه در مناطق و 206 پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است که در کل 1591 پروژه مربوط به پروژه‌های نگهداشت می‌شود.


دبیر ادامه با اشاره پروژه‌های سرما‌یه‌ای غیر مستمر گفت: در مجموع 636 پروژه مربوط می‌شود به پروژه‌های سرمایه‌ای غیر مستمر(عمرانی) که 537 پروژه در مناطق و تعداد 99 پروژه در معاونت‌ها بوده است. همچنین پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر (عمرانی) جدید در مجموع 219 پروژه بوده است که 196 پروژه در مناطق و 23 پروژه در معاونت‌ها بوده است. پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر (عمرانی) نیمه‌تمام در مجموع 417 پروژه بوده است که 341 پروژه در سطح مناطق و 76 پروژه در معاونت‌ها بوده است.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به کل پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای گفت: تعداد کل پروژه‌ها 2227 بوده است که از این تعداد 2083 پروژه بازدید شده و 144 پروژه بازدید نشده است.


دبیر در ادامه به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های بازدید شده غیرمستمر (عمرانی) اشاره داشت و گفت: میانگین درصد پیشرفت ‌فیزیکی زمان بازدید از پروژه‌ها در مناطق 59.4 درصد و در معاونت‌ها 62.8 درصد و میانگین کل در شهرداری تهران 62.12 درصد بوده است.


همچنین میانگین پیشرفت فیزیکی مورد انتظار در زمان بازدید در مناطق 74/76 درصد و در معاونت‌ها 71.25 درصد بوده است.


وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی هر یک از پروژه‌ها متناسب با اعتبار پروژه در میانگین محاسبه شده است و پیشرفت فیزیکی محاسبه شده مربوط به عملیات سال 95 می‌شود. تعداد پروژه‌های جلوتر از انتظار در مناطق 102 پروژه و 18 پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است. همچنین تعداد پروژه‌های عقب‌تر از انتظار در سطح مناطق 251 پروژه و در معاونت‌ها 54 پروژه بوده است.


دبیر در ادامه با اشاره به علل تاخیر پروژه‌های عمرانی (غیرمستمر) بازدید شده گفت: از علت‌های تاخیر در اجرا پروژه‌ها در مجموع در سطح مناطق و معاونت‌ها 10.1 درصد مربوط به زمین، 9.3 درصد مربوط به طرح و برنامه ریزی، 7.8 درصد مربوط به پیمانکاری، 45.1 درصد مالی، 2.8 درصد اجرا و 24.9درصد سایر موارد بوده است.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: علل تاخیر در پروژه‌های غیرمستمر بازدید شده دارای تأخیر به تفکیک جزییات در بخش زمین شامل تامین زمین 13 پروژه، معارض ملکی 15 پروژه بوده است. همچنین در طراحی و برنامه ریزی بررسی مجدد طرح، مطالعات، تغییر نقشه و مشخصات، تایید نقشه و عدم نیاز از عوامل تاخیر در پروژه‌ها بوده است.


دبیر افزود: وضعیت اجرایی پروژه‌های عمرانی بازدید شده در مناطق و معاونت‌ها 627 پروژه بوده است که 137 پروژه خاتمه یافته است و وضعیت کارگاه پروژه‌های در دست اجرا که شامل فعال، نیمه فعال و تعطیل می‌شود 354 پروژه را در بر می‌گیرد همچنین پروژه‌هایی که فعالیت اجرایی ندارند حالا یا متوقف یا شروع نشده‌اند تعداد 136 پروژه را شامل می‌شود.


علیرضا دبیر در ادامه با اشاره به موارد تغییرات پروژه‌های غیرمستمر (عمرانی) بازدید شده گفت: تعداد پروژه‌های دارای تغییر در مناطق 121 پروژه و در معاونت‎‌ها 40 پروژه بوده است همچنین جمع موارد تغییر در مناطق 162پروژه ودر معاونت‌ها 57 پروژه بوده است که 34.4 درصد را شامل می‌شود. در مجموع موارد تغییرات پروژه‌های غیرمستمر بازدید شده 219 مورد که 30 مورد مربوط به سال شروع، 137 مورد تغییر در سال خاتمه و 52 مورد مربوط به تغییر برآورد اولیه بوده است .


رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نگهداشت گفت: میانگین درصد پیشرفت ‌فیزیکی در زمان بررسی میانگین کل شهرداری تهران در مناطق و معاونت‌ها 49.52 درصد، میانگین پیشرفت فیزیکی مورد انتظار (زمان بررسی) 75 درصدبوده است که درصد عقب‌تر از زمان‌بندی 25.48- میشودهمچنین کارایی برنامه SPI 66.02 درصد، تعداد پروژه‌های جلوتر از انتظار 28.5 درصد و تعداد پروژه‌های عقب‌تر از انتظار 70.8 درصد بوده است.


دبیر به علل تاخیر زیرپروژه‌های مربوط به پروژه‌های مستمر (نگهداشت) اشاره کرد و گفت: در کل علل تاخیر در مناطق و معاونت‌ها مربوط به زمین 1.4 درصد، طراحی و برنامه ریزی 0.9 درصد، پیمانکار 19.3 درصد، مالی 75.1 درصد و اجرا 3.1 درصد را شامل می‌شود.


وی در ادامه به وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شهرداری (مستمر و غیرمستمر) اشاره کرد و گفت: در پروژه‌های مستمر49.52 در صد پیشرفت زمان بازدید بوده است که انتظار می‌رفت 75 درصد پیشرفت داشته باشد که نشان می‌دهد 25.43 - درصد عقب‌تر از برنامه بوده است . غیر مستمر 63.12 درصد پیشرفت زمان بازدید بوده است که انتظار میرفته طبق برنامه 72.03 پیشرفت داشته باشند که نشان می‌دهد 9.91- عقب‌تر از انتظار هستند. در کل میانگین پیشرفت در سال 57 درصد بوده است که انتظار میرفته طبق برنامه 73.36 درصد باشد که 16.88- عقب‌تر از برنامه است.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: درصد مبالغ پروژه‌های سرمایه‌ای به تفکیک نوع پیمان در مناقصه عمومی 62.8 درصد، مناقصه محدود 2.6 درصد، واگذاری به موسسات وابسته 6.1 درصد، 15.1 ترک تشریفات و استعلامی 13.3 درصد بوده است.


دبیردر ادامه به ترک تشریفات و موسسات وابسته اشاره کرد و گفت: ترک تشریفات شامل انجام عملیات بصورت امانی (اجرا و خرید) و واگذاری به بخش خصوصی، دولتی و شرکتهای غیروابسته به شهرداری است و همچنین موسسات وابسته شامل موسساتی وابسته به شهرداری است که واحد‌های اجرایی برخی از پروژه‌های خود را که مستقلاً نمی‌توانند اجرا کنند شهرداری برای اجرا به آنها واگذار می‌کند.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به معیار تعیین عملکرد معاونت‌ها اشاره کرد و گفت: معاونت حمل و نقل ترافیک 84.83 درصد، معاونت خدمات شهری 75.97 درصد، معاونت فنی و عمرانی 63.73 درصد، معاونت شهرسازی 52.33 درصد، معاونت امور اجتماعی 40.9 درصد و معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا رتبه بندی شده‌اند. باید این را هم اضافه کنم که پروژه‌های مستمر معاونت امور اجتماعی از سوی این معاونت ثبت اطلاعات نشده است.


دبیر در ادمه به خلاصه مشکلات عمومی اجرایی اشاره کرد و گفت:عدم مطالعات کافی و برآورد صحیح و دقیق کل اعتبار مورد نیاز پروژه‌ها قبل از پیشنهاد پروژه و تامین اعتبار برای پروژه‌هایی که فاقد طرح و برنامه اجرایی مشخص است، فقدان برنامه زمانبندی مناسب برای اجرای پروژه‌ها، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران، عدم اجرای پارکینگ در برخی از پروژه‌ها، اجرای تعدادی از پروژه‌ها در اراضی غیرملکی شهرداری و عدم امکان احصا آن به عنوان دارایی‌های شهرداری از جمله مشکلات پروژه‌ها است که خودش را در برنامه‌ها نشان می دهد.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان پیشنهاداتش را برای عقب نماندن و اجرا پروژه‌ها طبق برنامه های مصوب شورا اینطور مطرح کرد: پیشنهاد میشود اعتبارات متناسب با پیشرفت فیزیکی باشد، وضعیت اجرا و وضعیت کارگاه و زمان مناسب اجرای کار تخصیص داده شود، تاکید بر ممنوعیت عدم اجرای هرگونه پروژه غیرمصوب و عملیات غیرمرتبط توسط شهردار تهران، جلب اعتماد پیمانکاران در زمینه‌های مالی لازمه اجرای صحیح و به موقع پروژه‌ها و همچنین در خصوص منابع غیرنقدی و مشکلات ناشی از واگذاری بررسی جامعی برای بقاء و یا حذف آن انجام پذیرد.


انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 96/11/03 Tue Jan 23 12:10:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال خوزستان - اصفهان Sun Aug 07 10:02:20 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم آمریکا نسبت به امنیت لهستان، جدی است Thu Jul 06 15:02:41 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم فوتبال جهان| گتوسو پس از استعفا: هیچ تیمی برایم میلان نمی‌شود اما وقت ترک تیم رسیده بود Tue May 28 12:28:00 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم همایش آموزشی توجیهی زائران حج تمتع سال 98 Fri Apr 26 15:12:31 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم علیپور: این جشن را مدیون هوادارانی هستیم که با جان و دل از ما حمایت کردند Wed Apr 19 21:18:42 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم کاوش در غار کلدر خرم‌آباد تا 15 خردادماه امسال ادامه دارد Wed May 22 11:47:47 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم شهرک صنعتی نجم آباد 2 در استان البرز راه‌اندازی می‌شود Thu Aug 16 14:10:26 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم صالحی: پرونده‌ای درباره سوپرجام به دست‌مان نرسیده است Mon Aug 06 15:36:19 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم هیچ مشکل امنیتی زائران راهیان نور را تهدید نمی‌کند Sat Mar 16 16:36:00 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم آتش به اختیار وظیفه همه در چهارچوب قوانین است Tue Aug 01 00:31:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم ‌اصفهان| آغاز جشن عاطفه‌ها از 15 شهریور؛ بیش از 18 هزار محصل به حمایت نیاز دارند Tue Sep 04 12:48:41 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم متن وزیر نفت از الگوی قرارداد نفتی مورد تایید منتقدان نیست Mon Jul 04 21:57:00 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم بسیج سازندگی خانه‌های محرومان بخش صیدون را بازسازی می‌کند Tue Feb 14 01:19:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم تصویرسازی/ دستواره‌ ولایت Sat Jul 07 15:32:01 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم مراسم شیرخوارگان حسینی و تعویض پرچم حرم حضرت معصومه(س) Wed Sep 20 12:48:02 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم کارخانجات شالیکوبی گیلان استانداردسازی می‌شوند Sat Feb 02 15:37:41 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم ژان مورو ستاره فیلم «ژول و ژیم» درگذشت Mon Jul 31 16:36:46 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم حرکت تحسین‌برانگیز امره جان برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه+عکس Thu Nov 16 17:34:17 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم نظم ایرانیان در مراسم حج تمتع امسال مثال‌زدنی بود Fri Sep 22 21:03:13 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم قیمت خرید دلار در بانک‌ها امروز 98/02/14 Sat May 04 11:35:31 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم فوتبال جهان|صعود آسان منچسترسیتی به مرحله یک‌چهارم‌نهایی جام حذفی انگلیس Sat Feb 16 23:59:00 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم تهران| " آلودگی‌های پلاستیک" هشداری برای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است Fri Jun 22 15:19:32 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم انتقاد کارگزاران از روحانی؛ ابراز پشیمانی یا فرار به جلو؟ Fri Dec 29 10:39:23 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم اردبیل| تقویت مهارت تفکر و پژوهش‌محوری در دانش‌آموزان در اولویت است Tue Apr 30 15:50:56 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم کاپ جهانی تیراندازی با کمان| تلاش ریکرو بانوان برای کسب مدال برنز Thu May 09 13:58:54 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم بحران تخم مرغ‌های آلوده به فرانسه رسید Tue Aug 08 14:48:26 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم اولویت انتخاب استاندار آذربایجان غربی نباید "قومیت افراد" باشد Sat Sep 16 00:04:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم انتقال گاز به روستاهای استان کردستان Thu Jul 26 11:59:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم تشکیل نهادهای جدید برای ساماندهی کسب‌و‌کارهای اینترنتی فضا را بسته‌تر می‌کند Sun Aug 20 15:49:36 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم دلیل معاف شدن آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات / امام به نخست وزیر چه نوشت Tue May 02 12:43:49 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم برنامه زمان‌بندی خاموشی برق در استان خراسان جنوبی اعلام شد Sun Jul 15 15:17:33 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم مأموریت دشوار افق قم برای صعود در لیگ دسته اول والیبال کشور Mon Dec 31 18:02:44 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم تشرف 95 سالمند مشهدی در قالب طرح «یا معین الضعفاء» به حرم رضوی Mon Jan 07 10:15:49 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم مسافران چگونه از پیش‌بینی آب‌وهوایی مطلع شوند Fri May 05 12:42:16 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم وضعیت اصفهان در زمان قطعی برق؛ مردم با صرفه جویی زمان خاموشی‌ها را کاهش دادند Mon Aug 06 12:53:28 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم 500 نفر از هیئت تکواندوی البرز جذب تیم‌های کشوری شدند Sun Aug 14 03:43:00 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم واحدهای "گران‌فروش" و "محتکر" ‌خراسان شمالی ‌پلمب می‌شوند Wed Jun 20 16:43:03 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم نگاه صدقه­ محور دولت به یارانه­ ها توهین به ملت است Tue Dec 12 16:42:33 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم نامزدی ایران برای میزبانی مسابقات دوومیدانی داخل سال آسیا در سال 2020 Sun Dec 02 16:56:07 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم احتمال تعیین فرصت مجدد به مردم برای اخذ معاینه فنی Tue Oct 23 14:04:22 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم فاضلاب مهم‌ترین مشکل شهروندان شوشتر و گتوند است Sat Mar 04 08:36:07 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم مستندات شرط بندی از داخل یکی از زندانهای اطراف تهران ارائه شود Mon Sep 24 18:24:10 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم رونمایی رسمی از توپ لیگ قهرمانان آسیا و حضور نمایندگان ایران + تصاویر Thu Nov 22 12:08:08 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم اعضای شورای مرکزی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» مشخص شدند + اسامی و نتایج آرا Fri Feb 24 19:35:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم علمای اهل تسنن خراسان‌شمالی: در مسئله عید فطر تابع نظر مقام معظم رهبری هستیم Mon Jun 03 11:37:55 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم افشاگری معاون سنای افغانستان؛ برخی از مقامات امنیتی در حملات تروریستی نقش دارند Mon Jul 31 10:12:51 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم گذر مفاخر و مشاهیر همدان ایجاد می‌شود Mon Nov 05 12:04:09 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم اقدام متقابل بهترین راهبرد Tue May 01 07:05:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم طالبان از افزایش حملات نظامی تا تشدید جنگ رسانه‌ای در افغانستان Sat May 11 13:47:39 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم وقوع 47 مورد آتش‌سوزی در شهرک‌های صهیونیست‌نشین؛ آغاز فرار صهیونیست‌ها از مناطق همجوار غزه Sat Jun 08 14:17:58 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم اظهارات ضد و نقیض وزارت دفاع افغانستان درباره شرکت در مانور نظامی عربستان Wed Apr 18 14:31:55 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم خوزستان|زندگی در همسایگی خطر؛ ریزش مجدد کوه در منطقه منبع آب اهواز پس از بارندگی Sun Nov 25 21:10:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم 17 مرکز خرید کلزا در استان کرمانشاه فعال شد Sat May 27 01:48:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم تنها دشواری نمایشگاه کتاب از نگاه میرجلال الدین کزازی Thu May 04 10:39:09 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم مهمترین اخبار نظامی در هفته‌ای که گذشت Sat May 19 04:33:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم طرح تحول اقتصادی در 119 روستای استان گلستان اجرا می‌شود‌ Sat Sep 16 19:36:40 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم عالیقدر: ناظم‌الشریعه حق دارد هر بازیکنی را که می‌خواهد دعوت کند/ اولویتم حضور در تیم‌های خارجی است Tue Aug 01 13:38:10 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم در گفتگو با تسنیم مطرح شد:مردم بر فعالیتهای امامزادگان نظارت می‌کنند/ عواید حاصل از موقوفات کجا هزینه می‌شود؟ Sat Aug 25 12:07:17 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم شاخص بورس 39 واحد رشد کرد Mon Feb 20 13:19:23 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم بیش از 3 هزار نفر در خراسان جنوبی خون اهدا کردند Sun May 28 02:43:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم پرسپولیس و پیکان با تساوی به رختکن رفتند Wed Apr 05 19:38:06 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم وزیرخوش اخلاق هم وارد چالش‌های بداخلاقی دولت یازدهم شد Sat Mar 04 09:46:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم 3 ایرانی در تیم منتخب تمامی ادوار جام ملت‌های آسیا+ تصاویر Thu Jan 03 13:06:52 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم طالبان از مدارس دیوبند سربرآورد / جریان شناسی فکری گروه های افغان Sun Jul 23 10:39:55 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم فتوتیتر| تشریح آخرین جزئیات پرونده آزار و اذیت دختر جوان در سیرجان Tue Jan 08 15:46:00 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم قیمت پیاز 6 هزار تومان شد Sun Apr 07 12:12:00 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم بجنورد| حمایت و خرید کالای ایرانی نشان‌دهنده "غیرت اقتصادی" است Wed Jun 13 15:32:11 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم جزئیات توقیف محموله بزرگ پوشک بچه Wed Sep 06 05:28:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم تاج: می‌خواهیم بدهی باشگاه‌ها به بازیکنان به حداقل برسد/ امسال سال تفاهم با صداوسیما است Wed May 02 18:55:50 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم کی‌روش ایران را ترک کرد Sun Jun 26 11:56:06 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم پیغام بابک زنجانی به وکلای خارجی: همکاری نکنید Tue Jul 18 00:04:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم دبیر کانون انبوه‌سازان: سوداگر مسکن یک دشمن فرضی است/ دولت هیچ سیاستی در بخش زمین ندارد Wed Jun 12 08:33:00 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم خوزستان| شهرداری بندرماهشهر 40 میلیارد تومان بدهی دارد Sun Jul 22 14:40:43 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم یادواره 86 شهید پیربازار رشت برگزار شد Sat Feb 09 11:08:13 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم واکنش کاخ سفید به مصاحبه هنرپیشه فیلم‌های مستهجن Tue Mar 27 11:30:54 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم اعلام نتایج اولیه آزمون ارشد اواخر خرداد Fri Apr 27 10:56:21 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم کریمیان: تیم ملی فوتسال 2 بازی دوستانه با صربستان برگزار می‌کند/ اردوهای پیش رو به صورت کوتاه مدت برگزار می‌شوند Mon Dec 10 13:06:15 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم رئیس ستاد نکوداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی: دشمن دنبال القاء "ناکارآمدی نظام" است Sun Sep 16 14:37:36 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم تیم‌های حاضر در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا مشخص شدند Mon Apr 03 13:04:08 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم شاخص بورس 127 واحد افت کرد Wed Mar 01 13:53:02 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم حذف بقعه «شیخ صفی‌الدین اردبیلی» از فهرست آثار جهانی صحت ندارد Sat Jun 15 12:16:34 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم غیرفعال شدن سِروِر «تلگرام» موجب افزایش 5 برابری کاربران پیام‌رسان‌های داخلی شد Tue May 01 00:28:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم تحقق شعار سال با حمایت از صنایع کوچک Tue Mar 26 09:10:04 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم عرضه هفتگی 1 میلیون قطعه جوجه یکروزه در بورس به قیمت 1700 تومان Sat Jul 29 16:10:23 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم همین امروز عضو مقاومت در برابر نظم نوین جهانی شوید Thu Apr 04 10:51:00 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم بوشهر| روزانه 830 میلیون متر مکعب گاز از کشور منتقل می‌شود Wed Apr 11 17:52:18 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم همدان| در حماسه 21 بهمن 57 چه گذشت؟ Sun Feb 10 19:07:50 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم لیگ برتر فوتبال| تساوی یک نیمه‌ای سایپا و ذوب‌آهن/ نساجی با پیروزی مقابل پارس به رختکن رفت Thu Aug 09 21:20:16 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم خراسان‌رضوی|«کفه نمکی بردسکن» قابلیت ثبت جهانی را دارد Sat Jul 14 13:54:02 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم برگزاری کارگاه‌ خبرنگاری کتاب در نمایشگاه کتاب تهران Sun Apr 23 15:53:24 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم تصادفات منجر به فوت در جاده‌های گلستان 16 درصد کاهش یافت Mon Dec 10 10:42:01 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم خوزستان| افزایش سطح آب بهمنشیر و اروند مشکلی در آبادان به وجود نیاورده است Mon Apr 01 15:33:14 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم آمریکا از حملات شیمیایی تروریست‌ها در حلب اطلاع داشت Thu Aug 04 09:42:02 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم آتش در اسکله بندر کنگان مهار شد/13 لنج تجاری در آتش سوخت+تصاویر Fri Jul 21 19:12:07 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم فوتبال جهان| استعفای اسکولز یک ماه پس از شروع فعالیتش در اولدهام! Fri Mar 15 09:56:00 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم تائید صلاحیت 90 درصد رد صلاحیت‌شدگان در انتخابات شوراهای اردبیل Tue May 02 11:42:22 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم گیگز: تعداد مربیان خارجی لیگ برتر خیلی زیاد است Wed Feb 22 14:39:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم یارانه بهمن پنج‏‎شنبه واریز می‎شود Mon Feb 12 14:09:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم دریادار فدوی؛ سخنران ویژه راهپیمایی روز قدس در ورامین Thu Jun 22 19:50:02 IRDT 2017
پارس فوتبال جادوی ناب فوتبال ؛ برترین تیکی تاکاهای سال 2017 فوتبال جهان Thu Jan 04 16:41:24 IRST 2018
یک ورزش تاریخ‌سازی علی‌نسب در قهرمانی جهان Sun Nov 04 18:46:51 IRST 2018
نامه نیوز بمب‌افکن‌های هسته‌ای چین به حالت آماده‌باش کامل درآمدند Sun Nov 26 19:05:15 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران موافقت گروه‌های مسلح تروریستی در جنوب سوریه با تحویل تسلیحات سنگین خود به دولت Sun Jul 01 22:37:35 IRDT 2018
روزنامه شهروند شهرونگ: یهو می‌ذاشتید برای انتخابات بعد! Sun Jul 22 04:30:00 IRDT 2018
عصر خبر بانک صادرات ایران با قدرت از تولید داخلی حمایت خواهد کرد Mon Oct 15 08:11:32 IRST 2018
جوان آنلاین 15 دلیل ادامه کاهش بهای دلار Mon Nov 26 21:53:02 IRST 2018
تهران پرس اعضای کمیسیون عمران مجلس از شهرستان قلعه گنج بازدید می‌کنند Tue Dec 18 16:06:00 IRST 2018
روزنامه شهروند فعالیت داوطلبانه در تشکلی غیرسیاسی - غیر دولتی Thu Dec 06 03:30:00 IRST 2018
همشهری آنلاین ظرفیت دانشگاه‌ها در سال 98 بیشتر از متقاضیان است | برگزاری کنکور برای 15 درصد صندلی‌ها Fri Jan 25 16:02:39 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران تفکر بسیجی، امید بخش و تحول آفرین است Fri Nov 24 21:29:59 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران کهکشانی‌های ایران مقابل نفتی ها/ شاگردان پروفسور در صدد صدرنشینی با دبل پدیده Wed Feb 06 07:01:09 IRST 2019
میزان پدر داود عابدی گزارشگر شبکه خبر درگذشت+عکس Sat Feb 11 11:52:53 IRST 2017
تدبیر 24 اقامتی عجیب در دل زمین Sun Sep 24 15:00:02 IRST 2017
دفاع مقدس مشکل اصلی اروپا سیاسی است، نه اقتصادی Wed Aug 08 02:00:01 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن افتتاح پروژه 248 واحدی مسکن معلولین طی هفته بهزیستی Sun Jul 16 12:04:49 IRDT 2017
بهار نیوز رشد قیمت‌ها در بازار‌های اصلی در سال 97 Sat Apr 06 15:28:10 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران جریمه نقدی استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ذوب‌آهن و پدیده Tue Feb 21 13:14:42 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران باغات انگور تاکستان در معرض آفت «زنجره مو» Sun Jul 09 09:20:18 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کشف کالای قاچاق میلیاردی در داراب Wed May 30 11:27:55 IRDT 2018
پایگاه خبری الف توصیه‌های وزیر کشور برای تنظیم بازار و قیمت کالاها در رمضان Sat May 04 19:53:00 IRDT 2019
واحد مرکزی خبر پنجم آذر؛ آغاز به کار جشنواره پانزدهم فیلم مقاومت Tue Nov 13 13:57:12 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی افزایش حجم تردد و اجرای طرح ویژه ترافیکی در راه های البرز Mon Apr 10 13:58:00 IRDT 2017
دولت مردم مطمئن باشند که برای ماه رمضان و کل سال مشکلی در تامین کالای اساسی نداریم Wed May 01 13:07:58 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران ازدواج همزمان با 4 دختر برای رو کم کنی همسر اول Fri Jun 24 12:45:45 IRDT 2016
جوان آنلاین قتل مالک معدن به خاطر اختلاف یک‌میلیاردی Sun May 28 22:00:04 IRDT 2017
خرداد نیوز اعتمادسازی برند بهتر از محبوبیت آن است Sun Aug 19 13:42:47 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران آمار‌های اسراف در مصارف منابع بسیار نگران کننده است Tue May 22 19:00:47 IRDT 2018
تی نیوز معاون استاندار تهران: جمعیت روستایی استان تهران، بیش از یک میلیون نفر است Wed Sep 06 23:25:38 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن اهدای نشریات معاونت مطبوعاتی به زندان‌های سراسر کشور Sun May 13 14:48:37 IRDT 2018
ورزش 3 هیچ شکایتی از استقلال ندارم / بختیار: آدم‌های دروغگو در فولاد زیاد شده اند! Sat Jul 29 11:22:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی تراز دریاچه ارومیه 36 سانتی متر افزایش یافت Sun Mar 31 18:27:00 IRDT 2019
جماران مردم لاهیجان در روز عاشورا، عشق به امام حسین(ع)را به نمایش گذاشتند Sun Oct 01 17:23:13 IRST 2017
میزان پوتین: روابط روسیه و ترکیه به دوران سابق بازمی‎گردد Wed May 03 15:06:59 IRDT 2017
598 شاه: همه منتقدان را باید در توالت انداخت Mon Jul 10 11:47:20 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران راه‌اندازی پارکینگ شارژ خودروهای برقی در مسکو Tue Sep 05 17:41:35 IRDT 2017
سراج 24 کارخانه قو تا دو ماه دیگر کاملا تعطیل می‌شود Sun May 21 13:18:00 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین قیمت اونس جهانی به بالاترین حد خود رسید Thu Oct 25 12:09:07 IRST 2018
صبحانه با خبر جریمه 8 میلیاردی شرکت توزیع دارو در تهران Wed May 22 21:49:29 IRDT 2019
واحد مرکزی خبر کاهش قیمت تمام شده و استفاده از سرمایه‌گذاری‌های جدید Sun Dec 17 11:58:57 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس معارفه شد Wed Jun 12 14:29:03 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران احداث 120 واحد مسکونی برای زوج‌های نیازمند در بیرجند Tue Jan 02 11:42:23 IRST 2018
جماران آشفته بازار صبا Thu Jul 26 09:47:56 IRDT 2018
افکارخبر منشأ ترس اسرائیل از غزه Wed May 08 12:34:25 IRDT 2019
فردا سردشدن 8 تا 10 درجه‌ای شمال با ورود سامانه جدید از روز جمعه Wed Mar 06 09:38:33 IRST 2019
تین IATA blasts electronics ban Wed Mar 29 01:04:13 IRDT 2017
خبرگزاری مهر کسب 3 نشان طلا و برنز در رقابت های کشوری/بوکسورهای گیلان سوم شدند Sun Sep 10 11:39:09 IRDT 2017
آفتاب بازداشت عضو ارشد ستاد اصلاح‌طلبان روحانی در خراسان Tue May 30 18:54:28 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران شرایط نگهداری روغن چگونه است؟ Wed Jan 10 12:47:10 IRST 2018
روزنو فسخ قرارداد خرید غیرقانونی منصوریان با استقلال! Mon Jul 03 09:20:01 IRDT 2017
جماران هاشمی: اطلاعی از محتوای نامه نجفی درباره بکارگیری معاونین بازنشسته در شهرداری ندارم Sun Nov 12 15:28:53 IRST 2017
واحد مرکزی خبر اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره فعالیت سکه ثامن Sun Sep 23 19:14:03 IRST 2018
خبرگزاری شبستان آیین اختتامیه «طرح ملی اوقات فراغت» کانون های مساجد آغاز شد Wed Oct 10 15:28:00 IRST 2018
وطن امروز شلیک دقیق موشک یمنی به پایگاه فهد Sat Jul 29 00:00:00 IRDT 2017
ایران آنلاین «میشل عون» با وزیر دفاع یونان در بیروت دیدار و گفتگو کرد Mon Feb 05 13:56:18 IRST 2018
گجت نیوز تست مقاومت اسنشال فون ؛ شکنجه گوشی تیتانیومی خالق اندروید (ویدیو) Fri Sep 08 21:38:11 IRDT 2017
ایران آنلاین کسانی که کارت هوشمند سوخت ندارند بخوانند Wed May 01 10:41:17 IRDT 2019
خبرگزاری مهر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در مسیر اصلاح و تکمیل Sun Apr 14 11:00:44 IRDT 2019
خبرگزاری مهر مدرسه راهنمایی خدیجه کبری اندیمشک افتتاح شد Fri Dec 15 15:07:29 IRST 2017
روزنامه آرمان روابط عمومی مقابله با بیکاری با اجرای «سرباز کارفرما» Tue Mar 14 03:30:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران الاخبار: آمریکا سعی می‌کند از طریق عراق، محاصره ایران را تشدید کند Wed Jan 16 11:29:10 IRST 2019
فردا بیرالوند: با تاکتیک کادر فنی طلا گرفتم Thu Jun 22 18:21:58 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کسب عنوان برتر حوزه «حجاب و عفاف» و «حقوق شهروندی» توسط آموزش و پرورش استان Fri Mar 31 17:13:21 IRDT 2017
ایسکانیوز وزیر خارجه عربستان: آماده اعزام نیرو به سوریه هستیم Tue Feb 21 15:41:29 IRST 2017
میزان آخرین وضعیت پروازهای نوروزی تا یازدهم فروردین/ انجام بیش از 14 هزار پرواز داخلی و خارجی Sat Apr 01 17:30:01 IRDT 2017
ایلنا نصب 74 دستگاه ترانسفورماتور در شبکه برق کلان‌شهر اهواز Mon Jul 31 21:00:49 IRDT 2017
تی نیوز تغییر ساعت بازی های لیگ برتر در هفته پایانی Tue Apr 24 16:30:10 IRDT 2018
پارس فوتبال زیدان استقلال مقابل اس.خوزستان پا به توپ می شود Tue Aug 01 18:16:37 IRDT 2017
تدبیر و امید بمب‌گذاری ورودی‌های بخش قدیمی موصل Thu May 18 14:09:48 IRDT 2017
دنیای خودرو بازار داخلی‌ها کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارد Mon Oct 29 10:22:00 IRST 2018
روزنامه شهروند شهر فرنگ Thu Nov 23 03:30:00 IRST 2017
وانا چرا قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کرد؟/فروشنده زیاد شده،مشتری کم Wed Mar 13 09:56:53 IRST 2019
تی نیوز برنامه هدایت چند مرحله ای کاربران به سمت پیام رسان های داخلی Tue Apr 24 20:06:09 IRDT 2018
تی نیوز میکروکارنت روشی موثر برای جوانسازی پوست Sat Apr 21 18:29:55 IRDT 2018
حیات تاریخ شفاهی کمیته استقبال از امام خمینی (ره) Wed Feb 01 11:03:38 IRST 2017
تی نیوز معاویه در50سال کاری کرد که در تاریخ بی سابقه بود Mon Sep 25 12:54:54 IRST 2017
واحد مرکزی خبر ثبت 9 آیین مذهبی و سنتی در فهرست میراث ناملموس کشور Tue Jun 19 12:37:05 IRDT 2018
تی نیوز گوگل دیگر از برنامه گوگل درایو پشتیبانی نمی کند Sat Sep 23 18:02:02 IRST 2017
پرشین خودرو برگزاری بزرگداشت کیارستمی در بلژیک Sat Jan 13 17:26:00 IRST 2018
صراط خودکفایی نیروی زمینی ارتش در قطعه‌سازی Sat Jan 20 10:45:47 IRST 2018
پایگاه خبری الف جلسه نوبت عصر بررسی لایحه بودجه 98 پایان یافت/ شست بعدی؛ امشب Sat Feb 23 18:10:00 IRST 2019
واحد مرکزی خبر بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در جزیره کیش Wed Jun 13 09:14:20 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر آغاز نصب تجهیزات بیمارستان شهید جلیل یاسوج Sun Jul 29 18:09:22 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران ماتراتزی: یوونتوس با شایستگی در صدر است Mon Mar 13 17:20:31 IRST 2017
جهان نیوز سختی ساخت «سلمان» 3 برابر «مختار» است Sun Mar 03 15:35:03 IRST 2019
ساعت24 کاندیداتوری عارف، مطهری و پزشکیان در انتخابات هیات‌رییسه Tue May 29 11:58:22 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن وقایع مهم چهار دهه گذشته و جای خالی شهید مطهری/ داستان پیام تند استاد به حاج احمدآقا/ مواضع سیاسی و فرهنگی من متناقض نیست Wed May 01 08:17:29 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی استاندار فارس: مشکلات راه های اصلی مواصلاتی استان باید حل شود Thu Feb 15 13:29:00 IRST 2018
خبرگزاری شبستان تست‌های بزاقی رانندگان مجهز به تشخیص مواد مخدر جدید است Tue Oct 09 12:17:00 IRST 2018
تی نیوز نیکی هیلی: کره شمالی نشان می دهد که خواهان جنگ است Tue Sep 05 00:18:51 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی افتتاح 852 واحد صنعتی نیمه تمام مازندران در دولت یازدهم Mon May 08 18:02:00 IRDT 2017
صبحانه با خبر نحوه سهمیه بندی کنکور خانواده ایثارگران اصلاح شد Tue Apr 17 19:41:07 IRDT 2018
تابناک دلیل مشاجره نماینده مجلس با کارمند گمرک/ کارمند گمرک خود اهل تسنن است Tue Dec 18 15:58:52 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران تا دقیقه 65/ امارات صفر - بحرین صفر Sat Jan 05 19:30:30 IRST 2019
تی نیوز گزارش فیسیت از نمایشگاه ایرانکام مشهد Sat Sep 09 22:12:03 IRDT 2017
جماران صالحی‌امیری با توماس باخ دیدار کرد Sun Oct 07 14:29:09 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی تمامی راه های استان اردبیل باز و تردد در آنها جریان دارد Thu Feb 02 23:57:00 IRST 2017
پول نیوز مجوز ترخیص نسیه کالاهای وارداتی صادر شد Wed Aug 15 13:39:31 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران سهم 50 درصدی واژگونی خودرو در سوانح رانندگی نوروزی Mon Mar 25 16:44:27 IRDT 2019
اقتصاد آنلاین شکست دانشجویان ایران مقابل کره جنوبی Tue Nov 06 22:16:30 IRST 2018