خبرگزاری تسنیم - Tue Mar 07 16:48:47 IRST 2017 نمایش خبر

تخصیص اعتبارات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها باشد

دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران امروز ارائه گزارش نظارتی 9 ماهه پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سال 1395 شهرداری تهران در صحن علنی شورا گفت: پیشرفت فیزیکی هر یک از پروژه‌ها متناسب با اعتبار پروژه در میانگین محاسبه شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و سی و ششمین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گزارش نظارتی 9 ماهه پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سال 1395 شهرداری تهران را در صحن علنی شورا ارائه کرد.


وی گفت: تعداد کل و ماهیت پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در کل 2227 پروژه بوده است که از این تعداد 1924 پروژه مربوط به مناطق و 303 پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است. تعداد پروژه‌های مستمر(نگهداشت) 1386 پروژه در مناطق و 206 پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است که در کل 1591 پروژه مربوط به پروژه‌های نگهداشت می‌شود.


دبیر ادامه با اشاره پروژه‌های سرما‌یه‌ای غیر مستمر گفت: در مجموع 636 پروژه مربوط می‌شود به پروژه‌های سرمایه‌ای غیر مستمر(عمرانی) که 537 پروژه در مناطق و تعداد 99 پروژه در معاونت‌ها بوده است. همچنین پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر (عمرانی) جدید در مجموع 219 پروژه بوده است که 196 پروژه در مناطق و 23 پروژه در معاونت‌ها بوده است. پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر (عمرانی) نیمه‌تمام در مجموع 417 پروژه بوده است که 341 پروژه در سطح مناطق و 76 پروژه در معاونت‌ها بوده است.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به کل پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای گفت: تعداد کل پروژه‌ها 2227 بوده است که از این تعداد 2083 پروژه بازدید شده و 144 پروژه بازدید نشده است.


دبیر در ادامه به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های بازدید شده غیرمستمر (عمرانی) اشاره داشت و گفت: میانگین درصد پیشرفت ‌فیزیکی زمان بازدید از پروژه‌ها در مناطق 59.4 درصد و در معاونت‌ها 62.8 درصد و میانگین کل در شهرداری تهران 62.12 درصد بوده است.


همچنین میانگین پیشرفت فیزیکی مورد انتظار در زمان بازدید در مناطق 74/76 درصد و در معاونت‌ها 71.25 درصد بوده است.


وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی هر یک از پروژه‌ها متناسب با اعتبار پروژه در میانگین محاسبه شده است و پیشرفت فیزیکی محاسبه شده مربوط به عملیات سال 95 می‌شود. تعداد پروژه‌های جلوتر از انتظار در مناطق 102 پروژه و 18 پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است. همچنین تعداد پروژه‌های عقب‌تر از انتظار در سطح مناطق 251 پروژه و در معاونت‌ها 54 پروژه بوده است.


دبیر در ادامه با اشاره به علل تاخیر پروژه‌های عمرانی (غیرمستمر) بازدید شده گفت: از علت‌های تاخیر در اجرا پروژه‌ها در مجموع در سطح مناطق و معاونت‌ها 10.1 درصد مربوط به زمین، 9.3 درصد مربوط به طرح و برنامه ریزی، 7.8 درصد مربوط به پیمانکاری، 45.1 درصد مالی، 2.8 درصد اجرا و 24.9درصد سایر موارد بوده است.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: علل تاخیر در پروژه‌های غیرمستمر بازدید شده دارای تأخیر به تفکیک جزییات در بخش زمین شامل تامین زمین 13 پروژه، معارض ملکی 15 پروژه بوده است. همچنین در طراحی و برنامه ریزی بررسی مجدد طرح، مطالعات، تغییر نقشه و مشخصات، تایید نقشه و عدم نیاز از عوامل تاخیر در پروژه‌ها بوده است.


دبیر افزود: وضعیت اجرایی پروژه‌های عمرانی بازدید شده در مناطق و معاونت‌ها 627 پروژه بوده است که 137 پروژه خاتمه یافته است و وضعیت کارگاه پروژه‌های در دست اجرا که شامل فعال، نیمه فعال و تعطیل می‌شود 354 پروژه را در بر می‌گیرد همچنین پروژه‌هایی که فعالیت اجرایی ندارند حالا یا متوقف یا شروع نشده‌اند تعداد 136 پروژه را شامل می‌شود.


علیرضا دبیر در ادامه با اشاره به موارد تغییرات پروژه‌های غیرمستمر (عمرانی) بازدید شده گفت: تعداد پروژه‌های دارای تغییر در مناطق 121 پروژه و در معاونت‎‌ها 40 پروژه بوده است همچنین جمع موارد تغییر در مناطق 162پروژه ودر معاونت‌ها 57 پروژه بوده است که 34.4 درصد را شامل می‌شود. در مجموع موارد تغییرات پروژه‌های غیرمستمر بازدید شده 219 مورد که 30 مورد مربوط به سال شروع، 137 مورد تغییر در سال خاتمه و 52 مورد مربوط به تغییر برآورد اولیه بوده است .


رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نگهداشت گفت: میانگین درصد پیشرفت ‌فیزیکی در زمان بررسی میانگین کل شهرداری تهران در مناطق و معاونت‌ها 49.52 درصد، میانگین پیشرفت فیزیکی مورد انتظار (زمان بررسی) 75 درصدبوده است که درصد عقب‌تر از زمان‌بندی 25.48- میشودهمچنین کارایی برنامه SPI 66.02 درصد، تعداد پروژه‌های جلوتر از انتظار 28.5 درصد و تعداد پروژه‌های عقب‌تر از انتظار 70.8 درصد بوده است.


دبیر به علل تاخیر زیرپروژه‌های مربوط به پروژه‌های مستمر (نگهداشت) اشاره کرد و گفت: در کل علل تاخیر در مناطق و معاونت‌ها مربوط به زمین 1.4 درصد، طراحی و برنامه ریزی 0.9 درصد، پیمانکار 19.3 درصد، مالی 75.1 درصد و اجرا 3.1 درصد را شامل می‌شود.


وی در ادامه به وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شهرداری (مستمر و غیرمستمر) اشاره کرد و گفت: در پروژه‌های مستمر49.52 در صد پیشرفت زمان بازدید بوده است که انتظار می‌رفت 75 درصد پیشرفت داشته باشد که نشان می‌دهد 25.43 - درصد عقب‌تر از برنامه بوده است . غیر مستمر 63.12 درصد پیشرفت زمان بازدید بوده است که انتظار میرفته طبق برنامه 72.03 پیشرفت داشته باشند که نشان می‌دهد 9.91- عقب‌تر از انتظار هستند. در کل میانگین پیشرفت در سال 57 درصد بوده است که انتظار میرفته طبق برنامه 73.36 درصد باشد که 16.88- عقب‌تر از برنامه است.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: درصد مبالغ پروژه‌های سرمایه‌ای به تفکیک نوع پیمان در مناقصه عمومی 62.8 درصد، مناقصه محدود 2.6 درصد، واگذاری به موسسات وابسته 6.1 درصد، 15.1 ترک تشریفات و استعلامی 13.3 درصد بوده است.


دبیردر ادامه به ترک تشریفات و موسسات وابسته اشاره کرد و گفت: ترک تشریفات شامل انجام عملیات بصورت امانی (اجرا و خرید) و واگذاری به بخش خصوصی، دولتی و شرکتهای غیروابسته به شهرداری است و همچنین موسسات وابسته شامل موسساتی وابسته به شهرداری است که واحد‌های اجرایی برخی از پروژه‌های خود را که مستقلاً نمی‌توانند اجرا کنند شهرداری برای اجرا به آنها واگذار می‌کند.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به معیار تعیین عملکرد معاونت‌ها اشاره کرد و گفت: معاونت حمل و نقل ترافیک 84.83 درصد، معاونت خدمات شهری 75.97 درصد، معاونت فنی و عمرانی 63.73 درصد، معاونت شهرسازی 52.33 درصد، معاونت امور اجتماعی 40.9 درصد و معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا رتبه بندی شده‌اند. باید این را هم اضافه کنم که پروژه‌های مستمر معاونت امور اجتماعی از سوی این معاونت ثبت اطلاعات نشده است.


دبیر در ادمه به خلاصه مشکلات عمومی اجرایی اشاره کرد و گفت:عدم مطالعات کافی و برآورد صحیح و دقیق کل اعتبار مورد نیاز پروژه‌ها قبل از پیشنهاد پروژه و تامین اعتبار برای پروژه‌هایی که فاقد طرح و برنامه اجرایی مشخص است، فقدان برنامه زمانبندی مناسب برای اجرای پروژه‌ها، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران، عدم اجرای پارکینگ در برخی از پروژه‌ها، اجرای تعدادی از پروژه‌ها در اراضی غیرملکی شهرداری و عدم امکان احصا آن به عنوان دارایی‌های شهرداری از جمله مشکلات پروژه‌ها است که خودش را در برنامه‌ها نشان می دهد.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان پیشنهاداتش را برای عقب نماندن و اجرا پروژه‌ها طبق برنامه های مصوب شورا اینطور مطرح کرد: پیشنهاد میشود اعتبارات متناسب با پیشرفت فیزیکی باشد، وضعیت اجرا و وضعیت کارگاه و زمان مناسب اجرای کار تخصیص داده شود، تاکید بر ممنوعیت عدم اجرای هرگونه پروژه غیرمصوب و عملیات غیرمرتبط توسط شهردار تهران، جلب اعتماد پیمانکاران در زمینه‌های مالی لازمه اجرای صحیح و به موقع پروژه‌ها و همچنین در خصوص منابع غیرنقدی و مشکلات ناشی از واگذاری بررسی جامعی برای بقاء و یا حذف آن انجام پذیرد.


انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم قرآن‌کریم مبانی تعلیم و تربیت را بیان کرده است/ تفکر و تعقل بهترین راه مقابله با ضلالت Sat Apr 22 11:17:21 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم گیتی‌پسند با شکست تاسیسات به جام نزدیک‌تر شد Sun Feb 26 17:49:19 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم پرسپولیس راوی داستان زندگی Wed Oct 24 09:44:32 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم نرخ حمل‎ونقل دریایی نامتناسب با هزینه‎ها و کمتر از حد معمول است Wed Jun 28 15:32:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 4 طرح اصلاح طلبان برای «وحدت» Sat Jul 21 09:34:05 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم کعبی: برای سپیدرود اتفاقات خوبی در راه است/ شایعه فروش یا تغییر مربی صحت ندارد Wed May 31 16:37:39 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 25 حدیث گوهربار درباره مقام کربلا و امام حسین (ع) Sat Sep 15 10:41:01 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم فریدون معینی: خواسته کرانچار استفاده حداکثری از بازی‌های فیفادی است/ تیم کی‌روش کار دشواری برای قهرمانی در آسیا دارد Tue Nov 20 13:39:06 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم کفشگری: سرنوشت آسیایی شدن دست خودمان است/ بازیکنان پرسپولیس باید نشان دهند که عاشق این تیم هستند Wed Apr 18 17:00:57 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم هوای اراک در وضعیت ناسالم قرار گرفت Thu Jul 06 14:44:48 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم محمدعلی فرامرزی به استقلال خوزستان پیوست+عکس Fri Jul 14 18:10:28 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم اجرای 20 اثر در سومین روز جشنواره تئاتر مقاومت Fri Nov 30 13:52:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم از دوقطبی نمایی تا دو قطبی سازی Sun Apr 16 09:32:30 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم سفیران سلامت - مشهد Sat Apr 28 11:46:30 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم عربستان بالاخره به دختران اجازه ورزش در مدارس را داد Wed Jul 12 09:15:19 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم نیمی از فرآیند حج زائران ایرانی به‌صورت عادی پیش رفته است Mon Aug 07 12:05:44 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم همزمان با عاشورای حسینی همدان یکپارچه به سوگ نشست+ تصاویر Thu Sep 20 13:40:25 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم برنز علیزاده قطعی شد Fri Jun 30 10:08:43 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم سرمایه‌گذاران بین‌المللی در نمایشگاه هفته لرستان حضور می‌یابند Wed Aug 17 12:10:59 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم در یک اقدام نمایشی؛ آمریکا مقامات نظامی میانمار را تحریم کرد Fri Aug 17 20:49:28 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم مرکز اسناد آذربایجان غربی تاسیس و راه اندازی می‌شود Sun Jul 16 16:27:49 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم گزارش: تلاش اصلاح‌طلبان برای برکناری عارف با آلترناتیو "عبدالله نوری" Sun Jun 24 16:22:43 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم هیئت ورزش دانش‌آموزی همدان پس از گذشت یک سال همچنان در کما Wed May 24 04:13:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم ایلام| عراقی‌های مقیم ایلام همزمان با انتخابات سراسری این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند Thu May 10 13:29:15 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم شورای شهر تهران رکورد زد/ پایان جلسه یک ساعت پس از شروع Tue Sep 26 10:36:37 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم پرداخت تسهیلات رونق تولید به 141 واحد صنعتی قم در سال 95 Thu Apr 13 16:58:07 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم چگونه دارو را در ماه رمضان مصرف کنیم Sun May 13 18:09:39 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم سرمایه‌گذاری‌های بعد از برجام هنوز محصول نداده است Wed Feb 01 12:29:30 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم تبعات منفی فقدان حضور ایران در سازمان تجارت جهانی Thu Jan 11 15:51:22 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم نیزارهای "دریاچه زریبار" آتش گرفت/‌دستگیری 2 نفر از عاملان حریق Sat Dec 23 22:04:49 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم ظریف: فردی قدرت را در آمریکا در دست گرفته که فهم و ادراک چندانی ندارد Sat Jan 13 16:58:21 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم نشنال اینترست: تصور اینکه آمریکا طالبان را به تسلیم وادار می‌کند نیز «احمقانه» است Sun Jul 29 15:23:31 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم قم| 2 میلیون داوطلب در صنوف مختلف هلال‌احمر فعالیت دارند Thu May 10 16:27:48 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم بولتون کاهش نیروهای آمریکایی در کره جنوبی را رد کرد Fri May 04 16:47:46 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم افزایش 1 تا 4 میلیونی قیمت خودرو در بازار امروز + جدول قیمت‌ خودرو Sat Dec 23 15:44:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم روسیه فعالیت آمریکا در جنوب سوریه را اشغالگری قلمداد کرد Thu Oct 25 18:52:05 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم امام جمعه قزوین: «سیاست دینی» دغدغه جدی دانشجویان و طلاب است Sun Dec 09 18:01:57 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم 73 هزار نفر در اصناف استان سمنان مشغول به کار هستند Sat Dec 01 13:44:23 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم آئین خطبه‌خوانی و شمع‌گردانی در شب شهادت کریمه اهل‌بیت(س) برگزار می‌شود Mon Dec 18 08:34:06 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم منتظر افزایش تورم باشید Sat May 13 13:08:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم کره شمالی خواستار حمایت کشورهای آسیا-اقیانوسیه از روند صلح شد Sat Nov 17 09:54:53 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم ایوانکا ترامپ لب به تمجید از محمد بن سلمان گشود! Wed May 24 17:26:46 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم گزارش سایت AFC درباره دیدار استقلال - السد با تمجید از اسماعیلی و ژاوی + تصاویر Sun Aug 26 13:03:25 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در انتخابات Sat Mar 04 14:27:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم یاسوج|5 نیم تنه از جانباختگان ATR به پزشکی قانونی منتقل شد Wed Jun 06 13:35:38 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم چشم امید آمریکا به کرکوک عراق برای کاهش اثرات تحریم نفتی ایران Mon Nov 12 09:23:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم بیماری‌های کبدی مهم‌ترین علت مرگ زودهنگام تا سال 2020 Sun Dec 03 14:37:58 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم اوکراین به جمع خریداران نفت ایران پیوست Tue Aug 08 09:26:34 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم آمادگی کی‌یف برای تبادل 23 شهروند روس با محکومین اوکراینی در روسیه Tue Jun 05 12:01:19 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم عملیات در استانبول و بازداشت 191 نظامی عضو جریان گولن Tue Dec 18 12:21:29 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم ریزگردها هوای همدان را برای گروه‌های حساس ناسالم کرد Sat May 27 13:58:26 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم نمازی که بدن انسان را بر جهنم حرام می‌کند/ محبوب‎ترین نماز نزد خدا Fri Mar 31 11:07:55 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم فوتبال جهان| فرانک لمپارد: از حذف کردن منچستریونایتد شوکه‌ام! Wed Sep 26 10:14:23 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم لیگ برتر فوتبال| توقف سپاهان در تبریز و شکست خانگی سپیدرود در دوئل انتهای جدولی‌ها/ پیروزی فولاد مقابل پیکان در یک بازی عجیب Fri Nov 23 16:57:59 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم سمنان| جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در گرمسار برگزار شد Thu May 31 10:20:21 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم ایران دومین کشور دنیا در اجرای بزرگترین درمان اعتیاد Sun Jul 22 10:04:38 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم پیشروی ارتش سوریه در حومه شمالی لاذقیه Wed Jun 29 14:37:51 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم شورای سلطنت؛ آخرین تلاش‌ شاه برای جلوگیری از سقوطش چگونه شکست خورد + فیلم Sun Jan 21 06:08:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم بوشهر|زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان جم تقویت می‌شود Fri Feb 02 22:08:41 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم ارتباط رسانه‌ها با هیئت بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان شرقی منسجم شود Wed Nov 28 12:01:08 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم از سوریه و عراق حمایت نمی‌کردیم داعش وارد ایران می‌شد/ برای کسب آرای چند غرب‌زده سخنان خوشایند دشمن نزنیم Fri May 05 15:29:42 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم کارلوس صاحب نهمین فرزند شد! Mon Jul 31 02:29:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم احدی: احساس کردم حضور روزبهانی در آلمان به نفع تیم ملی است/ اواخر اسفندماه در تورنمنت لهستان شرکت می‌کنیم Sat Feb 10 10:35:15 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم پورموسوی: خوشحال می‌شویم جپاروف به استقلال خوزستان بیاید Mon Jan 30 15:00:43 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم گرگان| جشنواره فرهنگی هنری مناطق مرزی در گلستان برگزار می‌شود Sat Jun 02 16:31:54 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم مسکو: ایران، ترکیه و روسیه برای تسریع تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه توافق کردند Wed Oct 24 16:58:30 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم دانایی فر: درباره تکرار سناریوی سوریه در عراق به مالکی و بارزانی هشدار داده بودم Wed Jul 05 11:48:33 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم مشعل: ترامپ می‌تواند در رابطه بین‌ فلسطینیان و اسرائیل تغییر ایجاد کند Wed May 03 14:57:43 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم تصاویر صفحه روزنامه‌های یکشنبه 3 دی Sun Dec 24 06:23:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم مهاجری مدیر تیم‌های تراکتورسازی شد Tue May 29 21:19:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم نائب قهرمانی تکواندوکار قم در لیگ پومسه کشور/ تورنمنت چهارجانبه هندبال مردان در قم برگزار شد Sat Aug 13 16:32:20 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم چِلّه انقلاب- 6|تبریزی: استقلال در دوران پهلوی معنا نداشت/ تکرار 28 مرداد درصورت عدم‌تسخیر سفارت آمریکا Wed Feb 14 10:52:46 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم فوتبال جهان| سوارس: از فضاهای خالی رئال مادرید نهایت استفاده را بردیم/ خوشحالم که هر فصل به این تیم گل می‌زنم Sun Oct 28 21:36:24 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم تشییع و تدفین پیکر های سه شهید گمنام در گرگان Wed Mar 01 22:07:36 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم پرهیز از خوردن همزمان ماهی و تخم مرغ Sun Dec 02 14:01:23 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم مرگ خانم جوان بر اثر واژگونی پراید در خیابان دماوند + تصاویر Sat Apr 08 18:18:23 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم شماره 99 سپیدرود برای پیام صادقیان Mon Aug 14 13:47:43 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم ارزش برگزاری نماز جمعه معادل همه دستاوردهای انقلاب اسلامی است Sun Mar 19 10:43:47 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم زنجان| افزایش قیمت طلا انگیزه سارقان منازل را افزایش داده است Mon Jul 23 13:49:31 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم فتوتیتر|روحانی:مخالف حضور نیروهای خارجی در سوریه هستیم Tue Feb 06 14:53:09 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم ‌بیمه سلامت قم 8 هزار میلیارد تومان ‌کسری بودجه خواهد داشت Tue Jan 09 01:10:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم خسارت یک‌میلیارد ریالی قطعی برق به واحدهای تولیدی و صنعتی مراغه Tue Jul 24 21:00:18 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم فارس|سقوط تیر چراغ برق در لار 2 مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت Wed Sep 19 15:02:03 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم رئیس فدراسیون جهانی دوومیدانی آذر ماه به ایران می‌آید Thu Jul 06 13:14:36 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم احتمال انتقال تب کریمه کنگو از دام‌های قاچاق Thu Aug 31 21:04:28 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم قاریان و آیتم‌ جدید به کرسی‌های نفحات القرآن اضافه شدند Sat Sep 02 18:07:13 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم برتری تاتنهام برابر وستهام در دیداری پرگل Sat Sep 23 16:57:07 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم اختصاص اعتبار دو میلیارد دلاری به مترو Sat Feb 17 18:05:54 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم رئیس حزب چپ اروپا خواستار شروعی جدید برای نجات اتحادیه شد Mon Mar 13 13:48:32 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم مسابقات کشتی جام یادگار امام(ره)- اراک| تیم عراق نتیجه را به ایران مرکزی واگذار کرد Thu Aug 30 16:07:50 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم توضیح سرپرست استقلال درباره سن محسن کریمی Wed Jun 28 15:28:55 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم حضور سجادی و هاشمی در سالن ماراکانا + عکس Mon Aug 08 06:27:35 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم جشن فارغ التحصیلی فارسی آموزان در ترکیه با حضور سفیر کشورمان Sun Dec 17 10:18:03 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم پورمختار: محکومان امنیتی چهره آیت‌الله هاشمی را تخریب می‌کنند Wed Jan 24 17:41:51 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم یزدانی: برای ماندن در لیگ برتر نیاز به حمایت هواداران داریم Fri Feb 16 17:25:41 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم 9 گل در دیدار خانوادگی استقلالی‌ها/ اسماعیلی برای هر 2 تیم گل زد Sat Sep 08 20:18:58 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم تساوی یک نیمه‌ای استقلال خوزستان و لخویا با 2 گل زودهنگام Tue Mar 14 17:47:58 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ترکیه: تحریم‌های آمریکا علیه ایران به ضرر آنکارا است Fri Jul 20 17:00:29 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم مسابقه آهنگسازی سیمف برای نخستین بار در ایران برگزار می‌شود Mon Jul 03 14:15:03 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم مسکو: تحریم ایران توسط آمریکا بازار جهانی نفت را بی‌ثبات می‌کند Mon Nov 05 09:46:12 IRST 2018
ایلنا وعده‌های حوزوی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش Mon Aug 14 16:27:04 IRDT 2017
پارس فوتبال کار عجیبی که زیدان با ستاره پرتغالی در لیگ قهرمانان اروپا ، کرد! Wed Jul 19 19:39:40 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تولد گونه کمیاب گوزن زرد ایرانی در باغ وحش اراک Mon Jul 24 15:07:52 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران برای دفع حیله دشمنان این دعا را بخوانید Mon Mar 06 07:53:26 IRST 2017
برنا واکنش محمدرضا عارف به حادثه برخورد دو قطار Sat Nov 26 14:51:37 IRST 2016
صبا ایران انگولک داخلی یا خارجی ماشین دودی؟! Tue Jan 02 11:15:43 IRST 2018
آفتاب ایران یک پیشنهاد؛ راه اندازی تورهای دریایی در دریای خزر Sun Oct 14 11:10:12 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران دیدار حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با نماینده ولی فقیه در سمنان Wed May 17 08:11:31 IRDT 2017
روزنامه شهروند مراقب لیزینگ‌های خودرو باشید! Thu Aug 02 04:30:00 IRDT 2018
آفتاب ایران انتصاب نخستین دهیار زن اهل سنت در خراسان شمالی Sun Nov 12 18:00:06 IRST 2017
خبرگزاری قدس حمایت مجدد صدراعظم اتریش از برجام بعد از دیدار با نتانیاهو Tue Jun 12 09:56:41 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا ایجاد اشتغال برای 280 تویسرکانی با بهره گیری از ساخت گلخانه Sun Jun 25 14:36:35 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین فواید سویا برای بازماندگان سرطان سینه Thu Mar 09 10:06:59 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران پوتین در بیانیه سال نو به ترامپ تبریک گفت نه به اوباما! Sat Dec 31 17:21:26 IRST 2016
میزان انفجار مهیب کارخانه‌ای در مکزیک+فیلم Tue Oct 23 15:37:58 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایجاد اشتغال، اولویت اصلی جامعه است Thu Jul 12 13:38:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران ارسال کمک های مردمی مریوان به مناطق زلزله زده Thu Nov 16 11:28:40 IRST 2017
مشرق نیوز عکس/ پست سیدمهدی رحمتی برای وحید طالب لو Sat Jul 28 15:10:00 IRDT 2018
شیعه نیوز طراح حملات تروریستی داعش به اسارت طالبان درآمد Sat Oct 13 16:01:52 IRST 2018
واحد مرکزی خبر بهره برداری از هفت طرح در شهرستان خمیر Tue Jan 31 14:09:27 IRST 2017
جام نیوز سوژه جالب پیش از دربی؛ لژیونرها پرسپولیسی اند یا استقلالی؟ Sun Feb 12 10:16:46 IRST 2017
واحد مرکزی خبر علی نژاد: دخالتی در انتخابی‌های ووشو نداشتیم Tue Apr 10 14:42:25 IRDT 2018
خرداد نیوز سفر مهم شمخانی در بحبوحه تحرکات طرف عربستانی Tue May 23 10:01:49 IRDT 2017
شفاف تارانتینو بسیار پر استعداد اما دیوانه است! Thu May 18 16:27:44 IRDT 2017
ساعت24 تاج می‌تواند به عنوان رئیس فدراسیون به کارش ادامه دهد/ انتظار داریم منافع ملی را رعایت کنند Sun Dec 09 09:31:38 IRST 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فیلمنامه‌های راه‌یافته به بخش مسابقه شصت و یکمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان اردبیل(مشگین‌شهر) Mon Aug 13 11:15:50 IRDT 2018
آریا دیپلماسی ایران تلاش جمعی برای مقابله با ریزگردها ایجاد کرد Tue Sep 11 09:30:24 IRDT 2018
ایسکانیوز پیروزی دراماتیک تاسیسات و ناکامی گیتی‌پسند در تکرار قهرمانی/ مس سونگون، یک امتیاز تا کسب جام Thu Dec 28 19:24:38 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا ساحل رودخانه زرینه رود میاندوآب از زباله پاک شد + تصاویر Fri Dec 29 20:09:45 IRST 2017
جماران غرفه شهرک های صنعتی آبادان در نمایشگاه دستاوردهای دولت Sat Aug 26 10:37:42 IRDT 2017
جماران 9 طرح عمرانی در بردخون بهره برداری و اجرا شد Mon Aug 27 15:27:05 IRDT 2018
ایران آنلاین استاندار خراسان جنوبی معرفی شد Wed Sep 13 15:00:30 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بازگشت هافبک پرسپولیس به میدان و حضور غافلگیرکننده تماشاگران Fri Dec 29 16:01:45 IRST 2017
صبحانه با خبر هشدار درباره وقوع سیلاب و صاعقه در 10 استان Sat May 13 16:30:18 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مرز خسروی برای تردد زائران 2 ماه زودتر باز می‌شود Sun May 06 10:59:12 IRDT 2018
صبح تهران انتقاد اوباما به اقدام ترامپ در لغو قانون داکا Wed Sep 06 10:37:40 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران اجرای بیش از 3 هزار و 500 متر مربع آسفالت در مسیرهای منتهی به زیرگذر آزادی Mon Sep 18 14:17:29 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی نبود امکانات درمانی به دغدغه بیماران تبدیل نشود Mon Dec 03 09:32:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران حذف پوشش بیمه‌ای داروهای بدون نسخه منتفی شد/ اسامی لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز/ برای داشتن مو‌هایی زیبا و سالم چه کنیم؟ Tue Feb 06 20:50:04 IRST 2018
تابناک طرح دوفوریت خروج زنان بدون اذن شوهر در مجلس Wed Jul 12 07:47:01 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین حمله نیروهای امنیتی امارات به لنج ایرانی از طریق مراجع دیپلماسی پیگیری می‌شود Mon Sep 17 10:44:51 IRDT 2018
میزان آخرین وضعیت دستورالعمل اجرایی ایجاد مراکز مشاوره/ انجام اقدامات کارشناسی برای پیش بینی آسیب‌های احتمالی Thu Feb 02 11:08:49 IRST 2017
تیک اسحاق جهانگیری هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد Sat Apr 15 18:09:58 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر امداد رسانی به سیل زدگان جهم و زرین دشت Sun Feb 19 19:03:46 IRST 2017
افکارخبر دعوای جدید هواداران پرسپولیس و استقلال در فضای مجازی Mon Sep 11 11:16:41 IRDT 2017
رجا نیوز آیت‌الله سبحانی: تربیت طلاب با روش‌های نوین زمینه‌ساز ترویج اسلام در جهان است Mon Nov 12 17:39:06 IRST 2018
تابناک ادامه تظاهرات علیه ماکرون در پاریس Mon May 28 06:59:32 IRDT 2018
بنکر مهر علی‌الحساب بر دفترچه کاسپینی‌ها Tue Jul 04 08:53:08 IRDT 2017
فردا والده سردار جباری فرمانده سپاه ولی امر درگذشت Thu Apr 27 23:17:59 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم هشدار سازمان ملل در مورد وقوع فاجعه در غزه Sat Sep 01 09:19:02 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران نمایشگاه تولیدات دانش بنیان و نوآور در قزوین برپا می‌شود Fri Apr 13 14:52:21 IRDT 2018
بولتن نیوز آخرین فیلمنامه زنده‌یاد حبیب‌الله کاسه‌ساز رد شد Wed Aug 09 09:25:32 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران تحویل سارگپه به محیط زیست آمل Thu Feb 15 16:07:42 IRST 2018
روزنامه شرق طرح مشترک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان علیه ایران، روسیه و کره شمالی Mon Jul 24 04:30:00 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران ولید معلم: توطئه‌گران بهای کارشان را می‌پردازند/ غرب دلیل تاخیر تشکیل کمیته قانون اساسی است Tue Dec 18 09:32:00 IRST 2018
پرس شیعه 100 میلیون دستگاه اندرویدی به واقعیت مجازی مجهز می شوند Wed Aug 30 11:57:24 IRDT 2017
صبحانه با خبر کارنامه عملکردی بانکها درپرداخت وام Sun Feb 11 13:37:09 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا نمی خواهیم با ظاهرسازی به استقبال ماه رمضان برویم/کسی که روزه خواری کند در مصلی شهر حکم را جاری می کنیم Wed May 24 15:19:23 IRDT 2017
آفتاب ایران دیدار وزیر ارشاد با نفر اول کنکور هنر Wed Aug 15 17:50:37 IRDT 2018
افکارخبر من دستیار منصوریان هستم نه مذاکره کننده با بازیکنان Thu May 25 02:10:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر 2 کشته و 4 مجروح در تصادف زنجیره ای محور کمربندی یزد+تصاویر Tue May 08 15:51:14 IRDT 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین ارادت خاصی به امام رضا(ع) دارم/ به ایلامی بودن خود افتخار می کنم Sat Sep 02 12:18:35 IRDT 2017
تهران پرس واکنش رضاداد به اظهارات بدلکار ایرانی Sat Dec 31 09:43:00 IRST 2016
نامه نیوز درمانی شگفت انگیز برای حساسیت به بادام زمینی Fri Sep 29 07:00:02 IRST 2017
خبرگزاری قدس کدام روزنامه‌ها امروز درباره فلسطین و مقاومت نوشتند/ بازگشت بی نتیجه نتانیاهو از اروپا Sun Jun 10 10:43:59 IRDT 2018
پرس شیعه وزیر خارجه آمریکا با پادشاه اردن دیدار کرد Sat Jun 23 01:13:55 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر اب مصرفی 960 شهرک صنعتی تامین می‌شود Wed Jan 03 15:03:45 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران تشکیل کارگروه مدیریت آلایندگی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی Sun Jul 29 19:09:33 IRDT 2018
نود تی وی روبن: می خواهم برای دو سال دیگر در بالاترین سطح فوتبال بازی کنم Sat Feb 17 17:25:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران دفاع رئیس ارتش میانمار از اقدامات نیروهای امنیتی علیه اقلیت مسلمان Mon Mar 27 12:55:05 IRDT 2017
جام نیوز بازیکنی که شفر او را الگو می داند Thu Dec 28 10:21:41 IRST 2017
آریا سرمایه گذاران بخش خصوصی از مزایای مناطق ویژه استفاده کنند Tue Nov 06 08:41:52 IRST 2018
آفتاب ایران پخش لاشه گوسفندان  تلف شده در چایپاره آذربایجان غربی Mon Jun 18 12:30:21 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم مشارکت بانوان کارآفرین در تولید کیسه‌های بازیافتی Wed Jul 18 15:05:02 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا برگزاری محفل انس با قرآن کریم ویژه دهه فجر در ماماهان Sat Feb 04 12:18:05 IRST 2017
پارس نیوز جلسه غیرعلنی مجلس درباره حقوق کارمندان دولت Sat Nov 17 18:54:14 IRST 2018
جماران پیام خانواده جوان مقتول حادثه هولناک مهابادی به مردم Wed Oct 04 15:39:46 IRST 2017
تابناک تیراندازی نزدیک کاخ ریاست جمهوری فیلیپین Tue Sep 26 09:59:15 IRST 2017
میزان نتایج اولیه آزمون مقطع عالی حوزه‌های خواهران 31 تیر اعلام می‌شود Thu Jul 20 15:50:02 IRDT 2017
خبرگزاری مهر رؤسای جمهوری ترکیه و عراق رایزنی کردند Thu Oct 04 17:22:58 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران مراسم تودیع و معارفه رییس مرکز جهاد کشاورزی بهنمیر Tue Mar 27 16:03:01 IRDT 2018
میزان بارش باران در محور‌های آذربایجان شرقی Tue Dec 18 13:57:03 IRST 2018
نامه نیوز برداشتن 98 درصد آوار پلاسکو/ آخرین ساعات آواربردارى/ پیکرى از شهروندان زیر آوار هنوز پیدا نشده است Fri Jan 27 12:12:13 IRST 2017
پارس نیوز ساعت دیدار استقلال و سایپا تغییر کرد Wed Oct 31 11:32:11 IRST 2018
روزنامه دنیای اقتصاد تب کاغذدیواری‏های خلاقانه، فرصتی برای کسب‏وکار جدید Tue Feb 28 15:35:30 IRST 2017
خبرگزاری فارس مگر می‌شود کسی رزق حلال بخورد و به شهدا توهین کند؟/ پیشنهاد تغییر در برگزاری یادواره شهدا Wed May 10 11:22:00 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو داورزنی: تکلیف ضیایی و فرجی تا چهارشنبه مشخص می‌شود Mon Dec 03 10:19:23 IRST 2018
فردا پیروزی تیم ملی والیبال مقابل شاگردان کواچ Tue May 16 01:18:49 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین پرورش 50گونه گیاه دارویی دربیش از 5میلیون هکتار عرصه طبیعی Wed Feb 21 14:38:23 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا اولین جشنواره ملی عکس پرستار در اردبیل برگزار می‎شود Sun Jan 07 13:40:02 IRST 2018
واحد مرکزی خبر تیراندازی در فیلادلفیای آمریکا یک کشته و سه مجروح بر جا گذاشت Wed Jul 18 05:49:00 IRDT 2018
اتاق خبر24 نام نفرات مقصر در پرونده طارمی فاش شد Wed Oct 04 10:11:00 IRST 2017
برنا دل سگ برای این شهر می‌تپد! Sat Oct 27 11:12:38 IRST 2018
پارس فوتبال خبری که از باشگاه ” استقلال ” لو رفت ! این ستاره مربی می شود ! Wed Apr 04 07:21:16 IRDT 2018
رجا نیوز آئین نامه خبرنگاران برای دریافت طرح ترافیک نهایی شد Tue Apr 17 10:26:42 IRDT 2018
بنکر در دنیای امروز نمی شود با بانک های جهانی کار نکنیم Mon Dec 10 13:07:45 IRST 2018
تدبیر و امید شکست سنگین استقلال مقابل العین Tue May 30 08:45:22 IRDT 2017
ایران آنلاین حرکات عجیب ستارگان فوتبال برای فریب داوران Mon Jul 09 15:18:06 IRDT 2018
روزنو آماری از رشد بازار مسکن گران قیمت در کشور Wed Apr 25 15:22:56 IRDT 2018
تابناک احتمال برگزاری بازی سیاه جامگان پرسپولیس درامام رضا(ع) Tue Mar 14 20:15:36 IRST 2017