خبرگزاری تسنیم - Tue Mar 07 16:48:47 IRST 2017 نمایش خبر

تخصیص اعتبارات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها باشد

دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران امروز ارائه گزارش نظارتی 9 ماهه پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سال 1395 شهرداری تهران در صحن علنی شورا گفت: پیشرفت فیزیکی هر یک از پروژه‌ها متناسب با اعتبار پروژه در میانگین محاسبه شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و سی و ششمین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گزارش نظارتی 9 ماهه پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سال 1395 شهرداری تهران را در صحن علنی شورا ارائه کرد.


وی گفت: تعداد کل و ماهیت پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در کل 2227 پروژه بوده است که از این تعداد 1924 پروژه مربوط به مناطق و 303 پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است. تعداد پروژه‌های مستمر(نگهداشت) 1386 پروژه در مناطق و 206 پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است که در کل 1591 پروژه مربوط به پروژه‌های نگهداشت می‌شود.


دبیر ادامه با اشاره پروژه‌های سرما‌یه‌ای غیر مستمر گفت: در مجموع 636 پروژه مربوط می‌شود به پروژه‌های سرمایه‌ای غیر مستمر(عمرانی) که 537 پروژه در مناطق و تعداد 99 پروژه در معاونت‌ها بوده است. همچنین پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر (عمرانی) جدید در مجموع 219 پروژه بوده است که 196 پروژه در مناطق و 23 پروژه در معاونت‌ها بوده است. پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر (عمرانی) نیمه‌تمام در مجموع 417 پروژه بوده است که 341 پروژه در سطح مناطق و 76 پروژه در معاونت‌ها بوده است.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به کل پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای گفت: تعداد کل پروژه‌ها 2227 بوده است که از این تعداد 2083 پروژه بازدید شده و 144 پروژه بازدید نشده است.


دبیر در ادامه به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های بازدید شده غیرمستمر (عمرانی) اشاره داشت و گفت: میانگین درصد پیشرفت ‌فیزیکی زمان بازدید از پروژه‌ها در مناطق 59.4 درصد و در معاونت‌ها 62.8 درصد و میانگین کل در شهرداری تهران 62.12 درصد بوده است.


همچنین میانگین پیشرفت فیزیکی مورد انتظار در زمان بازدید در مناطق 74/76 درصد و در معاونت‌ها 71.25 درصد بوده است.


وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی هر یک از پروژه‌ها متناسب با اعتبار پروژه در میانگین محاسبه شده است و پیشرفت فیزیکی محاسبه شده مربوط به عملیات سال 95 می‌شود. تعداد پروژه‌های جلوتر از انتظار در مناطق 102 پروژه و 18 پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است. همچنین تعداد پروژه‌های عقب‌تر از انتظار در سطح مناطق 251 پروژه و در معاونت‌ها 54 پروژه بوده است.


دبیر در ادامه با اشاره به علل تاخیر پروژه‌های عمرانی (غیرمستمر) بازدید شده گفت: از علت‌های تاخیر در اجرا پروژه‌ها در مجموع در سطح مناطق و معاونت‌ها 10.1 درصد مربوط به زمین، 9.3 درصد مربوط به طرح و برنامه ریزی، 7.8 درصد مربوط به پیمانکاری، 45.1 درصد مالی، 2.8 درصد اجرا و 24.9درصد سایر موارد بوده است.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: علل تاخیر در پروژه‌های غیرمستمر بازدید شده دارای تأخیر به تفکیک جزییات در بخش زمین شامل تامین زمین 13 پروژه، معارض ملکی 15 پروژه بوده است. همچنین در طراحی و برنامه ریزی بررسی مجدد طرح، مطالعات، تغییر نقشه و مشخصات، تایید نقشه و عدم نیاز از عوامل تاخیر در پروژه‌ها بوده است.


دبیر افزود: وضعیت اجرایی پروژه‌های عمرانی بازدید شده در مناطق و معاونت‌ها 627 پروژه بوده است که 137 پروژه خاتمه یافته است و وضعیت کارگاه پروژه‌های در دست اجرا که شامل فعال، نیمه فعال و تعطیل می‌شود 354 پروژه را در بر می‌گیرد همچنین پروژه‌هایی که فعالیت اجرایی ندارند حالا یا متوقف یا شروع نشده‌اند تعداد 136 پروژه را شامل می‌شود.


علیرضا دبیر در ادامه با اشاره به موارد تغییرات پروژه‌های غیرمستمر (عمرانی) بازدید شده گفت: تعداد پروژه‌های دارای تغییر در مناطق 121 پروژه و در معاونت‎‌ها 40 پروژه بوده است همچنین جمع موارد تغییر در مناطق 162پروژه ودر معاونت‌ها 57 پروژه بوده است که 34.4 درصد را شامل می‌شود. در مجموع موارد تغییرات پروژه‌های غیرمستمر بازدید شده 219 مورد که 30 مورد مربوط به سال شروع، 137 مورد تغییر در سال خاتمه و 52 مورد مربوط به تغییر برآورد اولیه بوده است .


رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نگهداشت گفت: میانگین درصد پیشرفت ‌فیزیکی در زمان بررسی میانگین کل شهرداری تهران در مناطق و معاونت‌ها 49.52 درصد، میانگین پیشرفت فیزیکی مورد انتظار (زمان بررسی) 75 درصدبوده است که درصد عقب‌تر از زمان‌بندی 25.48- میشودهمچنین کارایی برنامه SPI 66.02 درصد، تعداد پروژه‌های جلوتر از انتظار 28.5 درصد و تعداد پروژه‌های عقب‌تر از انتظار 70.8 درصد بوده است.


دبیر به علل تاخیر زیرپروژه‌های مربوط به پروژه‌های مستمر (نگهداشت) اشاره کرد و گفت: در کل علل تاخیر در مناطق و معاونت‌ها مربوط به زمین 1.4 درصد، طراحی و برنامه ریزی 0.9 درصد، پیمانکار 19.3 درصد، مالی 75.1 درصد و اجرا 3.1 درصد را شامل می‌شود.


وی در ادامه به وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شهرداری (مستمر و غیرمستمر) اشاره کرد و گفت: در پروژه‌های مستمر49.52 در صد پیشرفت زمان بازدید بوده است که انتظار می‌رفت 75 درصد پیشرفت داشته باشد که نشان می‌دهد 25.43 - درصد عقب‌تر از برنامه بوده است . غیر مستمر 63.12 درصد پیشرفت زمان بازدید بوده است که انتظار میرفته طبق برنامه 72.03 پیشرفت داشته باشند که نشان می‌دهد 9.91- عقب‌تر از انتظار هستند. در کل میانگین پیشرفت در سال 57 درصد بوده است که انتظار میرفته طبق برنامه 73.36 درصد باشد که 16.88- عقب‌تر از برنامه است.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: درصد مبالغ پروژه‌های سرمایه‌ای به تفکیک نوع پیمان در مناقصه عمومی 62.8 درصد، مناقصه محدود 2.6 درصد، واگذاری به موسسات وابسته 6.1 درصد، 15.1 ترک تشریفات و استعلامی 13.3 درصد بوده است.


دبیردر ادامه به ترک تشریفات و موسسات وابسته اشاره کرد و گفت: ترک تشریفات شامل انجام عملیات بصورت امانی (اجرا و خرید) و واگذاری به بخش خصوصی، دولتی و شرکتهای غیروابسته به شهرداری است و همچنین موسسات وابسته شامل موسساتی وابسته به شهرداری است که واحد‌های اجرایی برخی از پروژه‌های خود را که مستقلاً نمی‌توانند اجرا کنند شهرداری برای اجرا به آنها واگذار می‌کند.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به معیار تعیین عملکرد معاونت‌ها اشاره کرد و گفت: معاونت حمل و نقل ترافیک 84.83 درصد، معاونت خدمات شهری 75.97 درصد، معاونت فنی و عمرانی 63.73 درصد، معاونت شهرسازی 52.33 درصد، معاونت امور اجتماعی 40.9 درصد و معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا رتبه بندی شده‌اند. باید این را هم اضافه کنم که پروژه‌های مستمر معاونت امور اجتماعی از سوی این معاونت ثبت اطلاعات نشده است.


دبیر در ادمه به خلاصه مشکلات عمومی اجرایی اشاره کرد و گفت:عدم مطالعات کافی و برآورد صحیح و دقیق کل اعتبار مورد نیاز پروژه‌ها قبل از پیشنهاد پروژه و تامین اعتبار برای پروژه‌هایی که فاقد طرح و برنامه اجرایی مشخص است، فقدان برنامه زمانبندی مناسب برای اجرای پروژه‌ها، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران، عدم اجرای پارکینگ در برخی از پروژه‌ها، اجرای تعدادی از پروژه‌ها در اراضی غیرملکی شهرداری و عدم امکان احصا آن به عنوان دارایی‌های شهرداری از جمله مشکلات پروژه‌ها است که خودش را در برنامه‌ها نشان می دهد.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان پیشنهاداتش را برای عقب نماندن و اجرا پروژه‌ها طبق برنامه های مصوب شورا اینطور مطرح کرد: پیشنهاد میشود اعتبارات متناسب با پیشرفت فیزیکی باشد، وضعیت اجرا و وضعیت کارگاه و زمان مناسب اجرای کار تخصیص داده شود، تاکید بر ممنوعیت عدم اجرای هرگونه پروژه غیرمصوب و عملیات غیرمرتبط توسط شهردار تهران، جلب اعتماد پیمانکاران در زمینه‌های مالی لازمه اجرای صحیح و به موقع پروژه‌ها و همچنین در خصوص منابع غیرنقدی و مشکلات ناشی از واگذاری بررسی جامعی برای بقاء و یا حذف آن انجام پذیرد.


انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم قطعی شدن حضور عاشورزاده و بخشی در بازی‌های آسیایی 2018/ 3 مسافر دیگر 31 خرداد مشخص می‌شوند Sun Jun 17 11:31:28 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی: دولت چه هنری برای حل مشکلات اقتصادی به خرج داده است؟ Sun Sep 16 16:04:25 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم اربعین رمز وحدت ملت‌های اسلامی و آزاده است Wed Oct 10 21:23:14 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم رئیس هیئت‌مدیره گسترش فولاد: استعفای سمندر و کمالوند هماهنگ‌شده نبود/ هدف‌ ما قرار گرفتن در رتبه ششم بود Sat May 06 10:07:20 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم واگذاری برگزاری نمایشگاه‌های آتی قرآن به نهادهای مردمی Wed Jul 26 13:26:25 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم جلسه کی‌روش با مسئولان فدراسیون فوتبال/ تکلیف دستیاران ایرانی مشخص می‌شود؟ Wed Apr 26 14:00:10 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم دوفوریت استفساریه مجلس درباره افزایش 20 درصدی حقوق‌ها تصویب شد Tue May 15 11:44:04 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم وزیر راه در سمنان: ارز دولتی برای خرید لاستیک در اختیار تعاونی کامیون‌داران قرار می‌گیرد Sun Oct 14 11:58:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم امیر سیفی:گنجینه تاریخ شفاهی ارتش پالایش و به جامعه عرضه می‌شود Mon Nov 12 13:25:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم امحای 9 تن مواد پروتئینی غیرقابل استفاده در اردبیل/7 واحد صنفی متخلف ‌پلمب شد Thu Jun 22 12:12:07 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم بزرگترین مشکل صنایع استان لرستان سود بالای تسهیلات بانکی است Tue Apr 25 08:30:05 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم مشکل وثیقه برای شرکت‌های صنعتی و تعاونی شهرستان شوش برطرف شد Sat May 27 09:52:19 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم رمضان احیاگر آیین "کاسم سا" / طنین حیدری خوانی در لرستان Mon May 29 10:07:34 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم پیشگویی‌ وزیر روحانی درباره پیروزی روحانی/ اعلام نتیجه 9 روز پیش از انتخابات! Wed May 10 21:52:51 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم دولت بعدی باید به شعار "ما می‌توانیم" اعتقاد داشته باشد/رئیس‌جمهور منتخب باید ضد اشرافی‌گری و ویژه‌خواری باشد Fri Apr 28 15:48:11 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم انصاری به قولش عمل کرد و پرسپولیسی ماند Tue Jun 19 15:05:46 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم هیچ اختلاف نظری بین حجت‌الاسلام رئیسی و قالیباف وجود ندارد Tue May 02 16:38:48 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم آذری‌جهرمی: افتخار می‌کنم اطلاعاتی بودم Tue Aug 29 10:30:42 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم بارش شدید باران در آستارا، بندرانزلی، لنگرود، رودسر و لاهیجان؛ وضعیت برخی مناطق‌ ‌بحرانی شد Thu Oct 05 09:49:23 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم تعداد مصدومان زلزله کوهبنان به 23 نفر رسید Thu Dec 21 22:40:05 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم نگاهی به فضای سیاسی فرانسه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری Sun Apr 23 10:09:27 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم مدیحه‌سرایی «سیدمهدی میرداماد» در وصف امام حسین(ع) + صوت Sun Apr 30 15:52:38 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم اثر «پرچم» به مناسبت 12 فروردین پخش می‌شود Thu Mar 30 14:24:01 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم ساز وکار اعطای تسهیلات ارزی در بودجه 97 مشخص شد Tue Jan 09 18:34:11 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم روز جهانی قدس یک روز تاریخی برای عدم فراموشی فلسطین است Wed Jun 21 11:50:39 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم تقاضای جهانی برای نفت به 100 میلیون بشکه در روز می‌رسد Wed Mar 08 09:42:05 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم خروج 3 بازیکن از لیست روستوف/ هم‌پستی عزت‌اللهی جدا شد Sat Jul 02 09:10:09 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم نمایشگاه ملی دستاورد‌های 40 ساله انقلاب افتتاح شد Sat Feb 02 19:13:00 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم انتقاد آیت‌الله جوادی‌آملی از روحیه حیوانی ‌برخی افراد در احتکار کالاهای اساسی جامعه‌ Sun Oct 14 16:53:11 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم فولادگر: صندوق نوآوری و شکوفایی به جای دادن وام به دانش بنیان ها ملک خرید Wed Aug 01 08:20:07 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم فرهنگیان بازنشسته خواستار ترمیم حقوق؛ شاغلان 6 ماه در انتظار معوقات Thu Mar 01 00:48:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم پایان مرگبار دوستی چند ساعته زن جوان با چند پسر + تصاویر Tue Aug 01 16:21:20 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم جریان گاز در قزوین برقرار است Sun Feb 26 20:52:43 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم تشویق مغزها به فرار Sat Dec 15 08:55:16 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم نشست ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره برجام Mon Jan 22 00:10:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم «دلیل» آمد Sun May 21 12:25:33 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم رویارویی روسیه و آمریکا در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل Sat Sep 29 12:25:38 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم چرا اوباما سکوت کرده است؟ Wed Jan 17 00:11:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم برداشت گاز از میدان پارس جنوبی به 600 میلیون مترمکعب در شبانه‌روز رسید+فیلم Sun Jan 27 05:00:00 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم فوتبال جهان| آغاز مذاکرات میلان با فابرگاس Mon Nov 19 12:34:55 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم آذربایجان شرقی|انجام 1472 مأموریت درون و برون‌شهری طی سال‌جاری در اهر Mon Sep 17 18:11:49 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم امضای یک قرارداد جدید با اروپایی ها در بخش پایین دستی صنعت نفت Thu Aug 16 10:22:49 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم گیلان| ساخت شناور‌های یدکش ‌به سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع واگذار می‌شود‌ Wed Apr 18 17:37:41 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم اعطای تسهیلات کم‌بهره روند تولید و اشتغال روستایی در ساوه را تسریع کرده است Mon Dec 04 16:22:59 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم قراب: پیکان تا دو ساعت دیگر هم نمی‌توانست گل بزند/ فتحی به دنبال احقاق حق استقلال است Sat Jul 28 14:09:45 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم کارچاق‌ کنی واهی یا واقعی Tue Apr 04 06:22:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم دیدار معاون مرکل و معاون ترامپ در واشنگتن با موضوع حل مناقشات تعرفه‌ای Sat Apr 21 11:51:47 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم پایگاه هوایی هلال احمر چهار محال و بختیاری 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد Thu Jul 13 13:15:56 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم ساختمان‌های ناایمن مناطق 22 گانه شناسایی و ایمن‌سازی شود Tue Mar 07 12:31:05 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم شب محمد نوری برگزار می‌شود Sun Jul 29 10:38:29 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم بوشهر| امدادرسانی به 179 دریانورد حادثه دیده در استان بوشهر+فیلم Tue May 29 15:41:40 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم جزئیات جلسه امروز شورای رقابت از زبان "شیوا" Mon Sep 03 18:26:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم عکس پانارومای خارق‌العاده‌ای که ناسا از فراز توچال و قله دماوند منتشر کرد Wed Apr 19 10:00:17 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم بجنورد| آئین اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی به روایت تصویر Sat Sep 01 09:42:19 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم پیروزی یک نیمه‌ای تراکتورسازی مقابل نفت تهران با پاس گل پدیده جدید Thu Aug 17 20:35:14 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم آیت‌الله جنتی: به طور رسمی اعلام می‌کنم عمر اسرائیل به سر رسیده است Tue Jun 05 16:46:14 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم معلمان برخی از مدارس غیرانتفاعی خراسان جنوبی بیمه نیستند Thu Dec 13 13:41:56 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم گزارش خبرنگار اعزامی تسنیم از بلغارستان|بلغارستان، نخستین حریف ایران در مرحله دوم/دیدارهای تکراری در انتظار شاگردان کولاکوویچ Wed Sep 19 12:50:45 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم ترامپ به فرماندار گوام: نگران حمله کره شمالی نباش، معروف می‌شوی Sat Aug 12 11:06:25 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم شرکت‌های دانش بنیان روستایی حمایت می‌شود Sun Aug 14 09:33:29 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم جشن 40 سالگی انقلاب در کردستان برگزار شد Thu Feb 07 10:41:41 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم کمبود جایگاه عرضه بنزین در شهرهای بزرگ/ ستاره خلیج فارس در سال 92 پیشرفت 60 درصدی داشت Sun May 07 16:48:49 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم توقیف بیش از 4 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان گلستان Mon Jul 23 18:59:17 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم هشتاد سال از رحلت یکی از موسسان حوزه علمیه قم گذشت Fri May 05 11:52:52 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم نماز عید فطر در استان زنجان اقامه� شد Mon Jun 26 09:44:01 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم آیا حملات اسرائیل در سوریه به رویارویی با ایران منجر می‌شود؟ Mon Sep 11 14:50:09 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم منصوریان: تا سال 1402 یا 1403 یکی از قدرت‌های ایران و آسیا خواهیم شد! Thu Aug 17 23:19:09 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم تولید علم و فکر، مهم‌ترین راه نجات کشور از مشکلات اقتصادی است Fri Jul 29 16:36:05 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم برنامه جام جهانی تیراندازی با کمان آلمان مشخص شد/حضور کمانداران ایران در رقابت‌های بخش کامپوند Wed Jul 11 10:51:49 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم مردم با حضور خود در انتخابات پشتیبانی خود را از نظام ‌ثابت می‌کنند Fri May 19 10:16:28 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم نقش تبلیغات اسلامی در ایجاد خاکریزهای مردمی فرهنگ تقویت شود Sat Feb 18 13:25:41 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم توهین سفیر انگلیس؛ جنگ و ناامنی جزئی از زندگی مردم افغانستان است Mon Jul 02 15:44:23 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم هیتسفلد: ژاکا می‌تواند جانشین مناسبی برای آلونسو در بایرن مونیخ باشد Sun Mar 12 11:02:35 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم برانکو: اگر چشم بسته حمله می‌کردیم، گل می‌خوردیم/ پیروزی ما دراماتیک بود Tue Sep 12 23:34:40 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم «مثل یک پروانه روی قلب» در چهاردهمین جشنواره فیلم و موسیقی چجان کره جنوبی Wed Aug 08 12:46:42 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم اطلاعات اولیه درباره ساختمان برق حرارتی دیر به آتش‌نشانان رسید Tue Feb 06 15:31:17 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم مطبوعات مازندران صاحبخانه شد Tue Aug 02 11:40:52 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم دولت تورم را سرکوب نکند Mon Oct 15 07:51:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم کاریکاتور/دوباره روحانی، دوباره‌ فسادهای نجومی Wed May 17 16:13:51 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 260 شرکت دانش‌بنیان با 100 هزار فارغ‌التحصیل به فرا بورس وارد شده‌اند Wed Dec 13 20:20:22 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم پیکه از تیم ملی اسپانیا خداحافظی کرد Sat Aug 11 21:19:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم استقلال قهرمان نیم‌فصل دوم شد، صبا با بیشترین صعود، سقوط کرد!/ سقوط آزاد نفت تهران و فولاد Sat May 06 10:27:40 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 2 هزار ویژه‌برنامه هفته دفاع مقدس در استان تهران برگزار می‌شود Sun Sep 16 16:43:46 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم 78 هزار یورو با یک ایمیل جعلی به باد رفت Tue Feb 05 11:49:11 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم 15 میلیارد تومان اعتبار به طرح توسعه نهبندان و سربیشه� اختصاص یافت Tue Jun 06 14:09:18 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم قهرمانی غیرت در سوپرکاپ قزاقستان در روز گلزنی طیبی+ تصاویر Sun Oct 14 16:36:38 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم ابراز نگرانی رسمی بغداد از تحولات سوریه Sat Apr 08 10:22:11 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم وزیر جهاد کشاورزی از پروژه‌های آبخیزداری گلستان بازدید کرد Mon Jan 14 14:13:04 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی عربستان را تهدید می‌کند Sun Dec 23 11:35:49 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم آنکارا: تمام گزینه‌ها برای تعامل با اقلیم کردستان روی میز است Fri Sep 29 09:54:13 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم کنفرانس خبری 259 ثانیه‌ای «آقای عبوس» Sat Aug 25 11:13:10 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم کرملین: عدم اعتماد بین روسیه و آمریکا در حال افزایش است Mon Nov 12 11:05:31 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم فوتبال جهان| فشار بن‌عطیه به سران باشگاه یوونتوس برای ترک تورین Thu Jan 03 16:53:02 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم آیت‌الله حسینی‌بوشهری: زیرساخت‌های حمل‌ونقلی پیاده‌روی اربعین ساماندهی شود Tue Nov 06 11:51:52 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم همراهی و هم‌صدایی با رهبر انقلاب وظیفه همه مسئولان‌ است/ حل مشکلات اقتصادی اولویت رئیس‌جمهور باشد Wed Jun 21 13:19:36 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم برخی مسئولان رغبتی برای توسعه تبلیغات از طریق رسانه ملی نشان نمی‌دهند Wed Jul 19 21:50:21 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم تحولات یمن| درگیری‌های شدید در شهر تعز؛ کشته شدن شماری از مزدوران در عملیات نیروهای یمنی Tue May 22 18:06:56 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم بارش باران در تهران Thu Mar 23 19:39:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم هشتمین روز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر - 1 Thu Feb 07 06:09:14 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم حق مردم خوزستان نیست که در گرمای 50 درجه بدون آب زندگی کنند Sun Jun 25 21:16:38 IRDT 2017
یک ورزش رونی: لحظه‌ای که برابر استوک گل زدم حس خیلی خاصی داشتم Sun Aug 13 11:22:31 IRDT 2017
میزان عزم قوه قضاییه در برخورد با گرانفروشی/ نظارت دقیق بر تنظیم بازار و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده گران فروشان/ دستورالعمل مربوط به گرانی‌ها به زودی ابلاغ می‌شود Fri Jan 18 10:13:44 IRST 2019
آفتاب ایران استعلام دقیق گزینه های شهرداری تهران/جزئیات جلسه با عارف Mon Nov 12 09:01:23 IRST 2018
بنکر با عضویت در کانال بله بانک ملی به روسیه سفر کنید Thu Apr 19 08:27:22 IRDT 2018
ایسکانیوز رونمایی از تمبر یادبود ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین Tue Feb 21 13:58:39 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا فروش آیفون‌های جدید به در بسته خورد Tue Nov 20 14:55:30 IRST 2018
بازار خبر بودجه پیش‌بینی شده برای بخش مسکن چگونه هزینه شود؟ Fri Jan 25 15:30:00 IRST 2019
آفتاب واکنش فدراسیون به شایعه تبانی تیم‌ملی و سیرالئون Tue Mar 27 02:35:43 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر مسدود شدن محور ازنا به شازند در لرستان،پس فردا Mon Dec 12 14:48:09 IRST 2016
بی باک نیوز درمان آفت دهان با روش های خانگی و گیاهی Mon Jan 23 05:08:01 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا مبتکر یزدی که برای لبیک به فرمان رهبرش چهار سال درد غربت کشید Sat Jul 15 19:44:20 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی فصل دوم «بانوی عمارت» ساخته می‌شود Tue Feb 05 11:48:00 IRST 2019
واحد مرکزی خبر قتل یک مامور پلیس در دادگاهی در شمال غربی ترکیه Tue Jul 04 23:18:28 IRDT 2017
سلامت نیوز افزایش قربانیان جنایت خیابان یخچال به 5 نفر Tue Sep 05 12:39:00 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم اسدبیگی با کسب مدال نقره، سهمیه المپیک جوانان را کسب کرد Mon Apr 16 13:27:05 IRDT 2018
پایگاه خبری الف واکنش پلیس به انتشار کلیپ درگیری چند جوان با یک طلبه + جزئیات Wed Nov 14 09:29:00 IRST 2018
پایگاه خبری الف ایران در جام ملت‌های 1992/ وقتی که ایران بدون حتی یک تعویض در مرحله گروهی حذف شد Fri Dec 28 08:59:00 IRST 2018
خبرگزاری نسیم شکایت دادستان نیویورک از ترامپ و فرزندانش به اتهام قانون شکنی Fri Jun 15 19:11:02 IRDT 2018
خبرگزاری مهر نمایندگان خراسان شمالی در رقابت‌های کونگ‌فو 4 مدال طلا کسب کردند Sun Jul 09 10:48:54 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی اوباما می خواست ایران به سیستم مالی آمریکا دسترسی یابد Thu Jun 07 01:15:00 IRDT 2018
عصر ایران اگر نوبت تکمیل ثبت‌نام کارت ملی هوشمند گذشت، چه کنیم؟ Sat Apr 28 12:20:34 IRDT 2018
ایستا نیوز بی کاربردترین فرودگاه بین‌المللی جهان! Mon May 08 15:49:36 IRDT 2017
خبرگزاری فارس فراخوان آزمون نوازندگی منتشر شد Sat Oct 06 11:15:37 IRST 2018
سلامت نیوز بدون دلیل، وزن اضافه یا کم می کنید؟این مطلب را بخوانید Tue May 02 16:22:00 IRDT 2017
آریا دانلود آهنگ جدید شهاب رنجبر بنام نفس نفس Tue May 01 01:16:17 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران دیدار استقلال خوزستان و سایپا را رایگان تماشا کنید Sat Apr 15 10:09:58 IRDT 2017
تی نیوز دولت باید در خصوص آب شرب با جدیت برنامه ریزی و حمایت کند/ تأمین آب در رأس کار مسؤولان باشد Mon Apr 09 05:41:52 IRDT 2018
جام نیوز کاهش نسبی قیمت نفت در بازار جهانی/ هر بشکه برنت 56 دلار Fri Feb 24 17:00:00 IRST 2017
خبرگزاری شبستان زمانی که مردم دادگستری را پناهگاه خود بدانند، نظام مانا و پویا خواهد بود Sun Dec 02 11:59:00 IRST 2018
پرشین خودرو /اختصاصی/ فروش اقساطی سانتافه به مناسبت عید غدیر آغاز شد+جزئیات Fri Sep 08 21:21:00 IRDT 2017
پارس نیوز چه سریال هایی نوروز 96 پخش می‌شود؟ Mon Jan 23 12:40:02 IRST 2017
خبرگزاری حوزه تمدید مهلت شرکت در مرحله جامع نخستین دوره مطالعاتی تفسیر نمونه Mon Sep 03 17:35:00 IRDT 2018
بهار نیوز ربیعی وزیر نماند Wed Aug 08 13:51:14 IRDT 2018
بهار نیوز افشای راز 12 ساله قتل با تماس زن ناشناس Mon Jan 07 12:00:36 IRST 2019
خبرگزاری مهر معاون خاورنزدیک وزارت خارجه آمریکا تصمیم به استعفا گرفت Tue May 16 21:30:37 IRDT 2017
جماران امدادرسانی هلال احمر البرز به 48 نفر حادثه دیده Sat Jul 28 11:39:09 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران سخنان تکان دهنده سردار سلیمانی درباره امام خمینی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و سید حسن نصرالله + فیلم Sun Jun 04 00:59:20 IRDT 2017
خبرگزاری مهر دسترسی به فضای مجازی باید برای همه یکسان باشد؛ چه مردم چه مسئولان Sun Jul 23 15:54:22 IRDT 2017
ورزش 3 تکرار کابوس برای آرسنال بعد از 19 سال (عکس) Sun Feb 25 19:28:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی دانش آموزان 4 کشور در جشن نوروز مسکو شرکت کردند Thu Mar 16 21:18:00 IRST 2017
خرداد نیوز شرکت آمریکایی با پرداخت جریمه به اتهام نقض تحریم های ایران موافقت کرد Fri Aug 11 06:10:12 IRDT 2017
ایسکانیوز سیاست انتخاب استانداران غیربومی از سوی دولت کاملا اشتباه است Wed Nov 01 06:32:00 IRST 2017
آفتاب ایران فهرست نفرات تیم ملی اعلام شد Sun Sep 02 15:40:25 IRDT 2018
آریا تخصیص 10میلیارد دلار به واردات کالای اساسی و دارو تا 27مرداد Tue Aug 21 19:46:15 IRDT 2018
اعتدال مراقب سیمرغ من باشید Mon Feb 04 11:08:42 IRST 2019
ساعت24 اختلاف "یورو"بالا کشید Tue Feb 06 13:02:08 IRST 2018
جهان نیوز نرخ تورم رسمی قابل قبول است؟ Sat Sep 02 14:09:54 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران به مناسبت آغاز هفته وحدت Wed Nov 21 06:28:00 IRST 2018
میزان آداب و رسوم مردم کرمانشاه در ایام عید نوروز Fri Mar 30 17:50:02 IRDT 2018
تی نیوز آخرین وضعیت پرونده سپنتا نیکنام / علیرضابیگی: قید عبارت "عطف به ماسبق" در مصوبه مجمع برای سپنتا سرنوشت ساز است Wed Apr 04 19:43:07 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران یک کشته در برخورد پراید با تیر چراغ برق در زنجان Fri Jun 08 12:55:55 IRDT 2018
جماران بیش از 71 هزار خط تلفن ثابت در کردستان آماده واگذاری است Sun Feb 17 13:02:29 IRST 2019
ساعت24 نقشه 40دانش‌آموز برای اخاذی ازمردان هوسران/مخاطب مورد نظر مرد بود Sat Dec 09 15:15:11 IRST 2017
خبر خودرو آئودی آماده حضور در نمایشگاه خودروی لس آنجلس است Tue Nov 27 10:26:06 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن عربستان دو سوم بودجه خود را به بخش نظامی و امنیتی اختصاص داد Wed Dec 20 16:08:11 IRST 2017
پارس فوتبال وریا غفوری : فغانی اخلاق تندی در داوری دارد و زود عصبی می‌شود Fri Mar 02 13:21:33 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران رستوران سنتی در ساختمان تاریخی نه پله ارومیه افتتاح شد Fri May 26 17:53:20 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا امروز جهاد در عرصه خدمت رسانی به مردم معنی می‌شود/دولتمردان اثرگذاری مردم در تحرک اقتصادی را فراموش کردند Wed Sep 27 15:31:54 IRST 2017
خبرگزاری مهر هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بروز احتمالی تورم افسار گسیخته Sat Dec 29 11:32:20 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا جوان بروجردی دست به خودکشی زد/آمار خودکشی افزایش یافته است Sat Jul 01 15:09:52 IRDT 2017
خبرگزاری مهر کاهش 50درصدی هزینه های بیمار با طرح مراقبت در منزل Fri Sep 29 00:32:05 IRST 2017
خبرگزاری فارس منتقدین سیستم آموزشی «3-3-6» قصد اجرا کردن آن را نداشتند/ کاهش بودجه آموزش و پرورش در 4 سال گذشته Fri Dec 08 12:32:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران قیمت طلا و سکه در بازار امروز Sun Feb 26 09:56:26 IRST 2017
جماران سالانه 1500 نفر جذب حوزه علمیه اصفهان می شوند Tue Jul 11 13:29:23 IRDT 2017
انتخاب گفت‌وگوی مشاور امنیت ملی ترامپ و سخنگوی اردوغان Tue Jan 29 22:51:52 IRST 2019
تابناک بانک مرکزی 160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو به سلطان سکه داده است/ دستگیری‌ها هم در ارتباط با «خودرو» و هم «ارز» است/ 13 دستگیری تا قبل داشتیم و 5 نفر اخیرا دستگیر شده‌اند Sat Jul 28 15:34:01 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران خوشخوان: بیشتر داوران زمان ما پرسپولیسی بودند/ دستمزد داورهای ایرانی تحقیرکننده است Mon Jul 31 00:35:00 IRDT 2017
خبرگزاری کتاب ایران 30 کتاب‌ پرتکرار در شش ماه نخست سال 97 Mon Oct 08 12:58:09 IRST 2018
جماران فنی و حرفه ای سمنان امسال 10 میلیارد ریال درآمد کسب کرد Thu Jan 17 09:55:39 IRST 2019
خبرگزاری شبستان دیدار علاقمندان «پیاده روی در ماه» با مستور Tue Dec 11 12:42:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس پیشرفت ساخت گنبد امامزاده سید لطیف (ع) نسیم شهر با نظارت اداره اوقاف Sat Dec 23 18:24:13 IRST 2017
پایگاه خبری الف ​شهادت یکی از مجروحان حادثه تروریستی نیکشهر Sat Feb 16 11:09:00 IRST 2019
صراط جشنواره گل پرسپولیس در جشن دهمین قهرمانی Wed Apr 19 19:38:22 IRDT 2017
جام نیوز دعوت از آنجلینا جولی برای حضور در دورهمی!+ عکس Sat Aug 05 20:37:32 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزاری 194 کلاس اوقات فراغت در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان لرستان Sun Jul 24 14:56:00 IRDT 2016
پارسینه عصر یخبندان در بازار مسکن Wed Feb 20 06:34:58 IRST 2019
بی باک نیوز اسعدیان رییس هیات مدیره خانه سینما شد/ شاهسواری مدیرعامل ماند Wed Mar 15 13:53:02 IRST 2017
بهار نیوز وقتی‌مسکن‌مهر،ویلای پولدارها می‌شود Thu Apr 06 11:45:50 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی به روایت اسناد Sun Sep 02 14:11:03 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران دستگیری دزد صدقات در شاهرود Wed Oct 31 16:34:36 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن «محراب آرامش» در جشنواره جهانی آمریکا Sat Jun 30 08:26:32 IRDT 2018
عصر ایران صداوسیما و بی توجهی به حفظ میراث فرهنگی Sat Sep 23 13:13:51 IRST 2017
نامه نیوز آخرین قیمت خودروهای داخلی در بازار در ابتدای سال 96 Sat Apr 08 13:44:03 IRDT 2017
خبرگزاری مهر سینماگران به مراسم تشییع پیکر شهید حججی می‌روند Tue Sep 26 14:54:52 IRST 2017
میزان بوستانی در نشست خبری شرکت نمی‌‌کند Thu Nov 29 12:23:44 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران داوران بخش‌های مختلف جشنواره هنر مقاومت معرفی شدند Sun Aug 05 17:22:23 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران آرسنالی‌ها بیخ گوش ایران، مقابل قره باغ/ میزبانی ایتالیا از گلادیاتور‌ها در میلان Thu Oct 04 07:00:01 IRST 2018
تابناک آموزش حرکت زیر سینه با دمبل Wed Sep 06 14:26:11 IRDT 2017
دولت بهار سکوت هیات مدیره استقلال به خاطر یک نفر! Mon Sep 18 21:21:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر مثبت شدن تراز منفی تجاری با فعال تر شدن دیپلماسی اقتصادی Sat May 19 11:31:58 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن خدمت صادقانه و بدون منت به مردم؛ وظیفه اصلی مسئولان Sun Oct 07 13:12:28 IRST 2018
واحد مرکزی خبر برنامه‌ای جعلی و مخرب با نام Google Photos Tue Oct 16 12:16:18 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران موافقت سازمان برنامه و بودجه با تأمین اعتبار تأسیسات آبرسانی مسجدسلیمان Tue Feb 28 20:10:22 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی برخی مدارس سه شهرستان استان اردبیل دونوبته هستند Thu May 03 18:08:00 IRDT 2018
خرداد نیوز پایان انتخابات کمیته ملی المپیک/ 6 عضو هیات اجرایی مشخص شدند Mon Jan 15 18:30:37 IRST 2018
خبرگزاری نسیم فینال لیگ در شهر اولین‌ها/ جشن صعود شاگردان فکری؟/ یاران نکونام هیجان را به لیگ برمی‌گردانند؟ Mon Apr 16 13:43:01 IRDT 2018
شبکه خبر آخرین روز مذاکرات ژنو7 Fri Jul 14 19:43:22 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر صرفه جویی 60 مترمکعبی در مصرف آب شرکت گاز Thu Jan 24 08:32:46 IRST 2019
باشگاه خبرنگاران شکست ارژن برابر گیتی پسند اصفهان Tue Nov 07 18:42:52 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران اجرای لاک پشتی طرح فاضلاب شهری خرمدره Wed Aug 16 11:13:32 IRDT 2017