خبرگزاری تسنیم - Tue Mar 07 16:48:47 IRST 2017 نمایش خبر

تخصیص اعتبارات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها باشد

دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران امروز ارائه گزارش نظارتی 9 ماهه پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سال 1395 شهرداری تهران در صحن علنی شورا گفت: پیشرفت فیزیکی هر یک از پروژه‌ها متناسب با اعتبار پروژه در میانگین محاسبه شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و سی و ششمین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گزارش نظارتی 9 ماهه پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سال 1395 شهرداری تهران را در صحن علنی شورا ارائه کرد.


وی گفت: تعداد کل و ماهیت پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در کل 2227 پروژه بوده است که از این تعداد 1924 پروژه مربوط به مناطق و 303 پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است. تعداد پروژه‌های مستمر(نگهداشت) 1386 پروژه در مناطق و 206 پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است که در کل 1591 پروژه مربوط به پروژه‌های نگهداشت می‌شود.


دبیر ادامه با اشاره پروژه‌های سرما‌یه‌ای غیر مستمر گفت: در مجموع 636 پروژه مربوط می‌شود به پروژه‌های سرمایه‌ای غیر مستمر(عمرانی) که 537 پروژه در مناطق و تعداد 99 پروژه در معاونت‌ها بوده است. همچنین پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر (عمرانی) جدید در مجموع 219 پروژه بوده است که 196 پروژه در مناطق و 23 پروژه در معاونت‌ها بوده است. پروژه‌های سرمایه‌ای غیرمستمر (عمرانی) نیمه‌تمام در مجموع 417 پروژه بوده است که 341 پروژه در سطح مناطق و 76 پروژه در معاونت‌ها بوده است.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به کل پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای گفت: تعداد کل پروژه‌ها 2227 بوده است که از این تعداد 2083 پروژه بازدید شده و 144 پروژه بازدید نشده است.


دبیر در ادامه به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های بازدید شده غیرمستمر (عمرانی) اشاره داشت و گفت: میانگین درصد پیشرفت ‌فیزیکی زمان بازدید از پروژه‌ها در مناطق 59.4 درصد و در معاونت‌ها 62.8 درصد و میانگین کل در شهرداری تهران 62.12 درصد بوده است.


همچنین میانگین پیشرفت فیزیکی مورد انتظار در زمان بازدید در مناطق 74/76 درصد و در معاونت‌ها 71.25 درصد بوده است.


وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی هر یک از پروژه‌ها متناسب با اعتبار پروژه در میانگین محاسبه شده است و پیشرفت فیزیکی محاسبه شده مربوط به عملیات سال 95 می‌شود. تعداد پروژه‌های جلوتر از انتظار در مناطق 102 پروژه و 18 پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است. همچنین تعداد پروژه‌های عقب‌تر از انتظار در سطح مناطق 251 پروژه و در معاونت‌ها 54 پروژه بوده است.


دبیر در ادامه با اشاره به علل تاخیر پروژه‌های عمرانی (غیرمستمر) بازدید شده گفت: از علت‌های تاخیر در اجرا پروژه‌ها در مجموع در سطح مناطق و معاونت‌ها 10.1 درصد مربوط به زمین، 9.3 درصد مربوط به طرح و برنامه ریزی، 7.8 درصد مربوط به پیمانکاری، 45.1 درصد مالی، 2.8 درصد اجرا و 24.9درصد سایر موارد بوده است.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: علل تاخیر در پروژه‌های غیرمستمر بازدید شده دارای تأخیر به تفکیک جزییات در بخش زمین شامل تامین زمین 13 پروژه، معارض ملکی 15 پروژه بوده است. همچنین در طراحی و برنامه ریزی بررسی مجدد طرح، مطالعات، تغییر نقشه و مشخصات، تایید نقشه و عدم نیاز از عوامل تاخیر در پروژه‌ها بوده است.


دبیر افزود: وضعیت اجرایی پروژه‌های عمرانی بازدید شده در مناطق و معاونت‌ها 627 پروژه بوده است که 137 پروژه خاتمه یافته است و وضعیت کارگاه پروژه‌های در دست اجرا که شامل فعال، نیمه فعال و تعطیل می‌شود 354 پروژه را در بر می‌گیرد همچنین پروژه‌هایی که فعالیت اجرایی ندارند حالا یا متوقف یا شروع نشده‌اند تعداد 136 پروژه را شامل می‌شود.


علیرضا دبیر در ادامه با اشاره به موارد تغییرات پروژه‌های غیرمستمر (عمرانی) بازدید شده گفت: تعداد پروژه‌های دارای تغییر در مناطق 121 پروژه و در معاونت‎‌ها 40 پروژه بوده است همچنین جمع موارد تغییر در مناطق 162پروژه ودر معاونت‌ها 57 پروژه بوده است که 34.4 درصد را شامل می‌شود. در مجموع موارد تغییرات پروژه‌های غیرمستمر بازدید شده 219 مورد که 30 مورد مربوط به سال شروع، 137 مورد تغییر در سال خاتمه و 52 مورد مربوط به تغییر برآورد اولیه بوده است .


رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نگهداشت گفت: میانگین درصد پیشرفت ‌فیزیکی در زمان بررسی میانگین کل شهرداری تهران در مناطق و معاونت‌ها 49.52 درصد، میانگین پیشرفت فیزیکی مورد انتظار (زمان بررسی) 75 درصدبوده است که درصد عقب‌تر از زمان‌بندی 25.48- میشودهمچنین کارایی برنامه SPI 66.02 درصد، تعداد پروژه‌های جلوتر از انتظار 28.5 درصد و تعداد پروژه‌های عقب‌تر از انتظار 70.8 درصد بوده است.


دبیر به علل تاخیر زیرپروژه‌های مربوط به پروژه‌های مستمر (نگهداشت) اشاره کرد و گفت: در کل علل تاخیر در مناطق و معاونت‌ها مربوط به زمین 1.4 درصد، طراحی و برنامه ریزی 0.9 درصد، پیمانکار 19.3 درصد، مالی 75.1 درصد و اجرا 3.1 درصد را شامل می‌شود.


وی در ادامه به وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شهرداری (مستمر و غیرمستمر) اشاره کرد و گفت: در پروژه‌های مستمر49.52 در صد پیشرفت زمان بازدید بوده است که انتظار می‌رفت 75 درصد پیشرفت داشته باشد که نشان می‌دهد 25.43 - درصد عقب‌تر از برنامه بوده است . غیر مستمر 63.12 درصد پیشرفت زمان بازدید بوده است که انتظار میرفته طبق برنامه 72.03 پیشرفت داشته باشند که نشان می‌دهد 9.91- عقب‌تر از انتظار هستند. در کل میانگین پیشرفت در سال 57 درصد بوده است که انتظار میرفته طبق برنامه 73.36 درصد باشد که 16.88- عقب‌تر از برنامه است.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: درصد مبالغ پروژه‌های سرمایه‌ای به تفکیک نوع پیمان در مناقصه عمومی 62.8 درصد، مناقصه محدود 2.6 درصد، واگذاری به موسسات وابسته 6.1 درصد، 15.1 ترک تشریفات و استعلامی 13.3 درصد بوده است.


دبیردر ادامه به ترک تشریفات و موسسات وابسته اشاره کرد و گفت: ترک تشریفات شامل انجام عملیات بصورت امانی (اجرا و خرید) و واگذاری به بخش خصوصی، دولتی و شرکتهای غیروابسته به شهرداری است و همچنین موسسات وابسته شامل موسساتی وابسته به شهرداری است که واحد‌های اجرایی برخی از پروژه‌های خود را که مستقلاً نمی‌توانند اجرا کنند شهرداری برای اجرا به آنها واگذار می‌کند.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به معیار تعیین عملکرد معاونت‌ها اشاره کرد و گفت: معاونت حمل و نقل ترافیک 84.83 درصد، معاونت خدمات شهری 75.97 درصد، معاونت فنی و عمرانی 63.73 درصد، معاونت شهرسازی 52.33 درصد، معاونت امور اجتماعی 40.9 درصد و معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا رتبه بندی شده‌اند. باید این را هم اضافه کنم که پروژه‌های مستمر معاونت امور اجتماعی از سوی این معاونت ثبت اطلاعات نشده است.


دبیر در ادمه به خلاصه مشکلات عمومی اجرایی اشاره کرد و گفت:عدم مطالعات کافی و برآورد صحیح و دقیق کل اعتبار مورد نیاز پروژه‌ها قبل از پیشنهاد پروژه و تامین اعتبار برای پروژه‌هایی که فاقد طرح و برنامه اجرایی مشخص است، فقدان برنامه زمانبندی مناسب برای اجرای پروژه‌ها، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران، عدم اجرای پارکینگ در برخی از پروژه‌ها، اجرای تعدادی از پروژه‌ها در اراضی غیرملکی شهرداری و عدم امکان احصا آن به عنوان دارایی‌های شهرداری از جمله مشکلات پروژه‌ها است که خودش را در برنامه‌ها نشان می دهد.


رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان پیشنهاداتش را برای عقب نماندن و اجرا پروژه‌ها طبق برنامه های مصوب شورا اینطور مطرح کرد: پیشنهاد میشود اعتبارات متناسب با پیشرفت فیزیکی باشد، وضعیت اجرا و وضعیت کارگاه و زمان مناسب اجرای کار تخصیص داده شود، تاکید بر ممنوعیت عدم اجرای هرگونه پروژه غیرمصوب و عملیات غیرمرتبط توسط شهردار تهران، جلب اعتماد پیمانکاران در زمینه‌های مالی لازمه اجرای صحیح و به موقع پروژه‌ها و همچنین در خصوص منابع غیرنقدی و مشکلات ناشی از واگذاری بررسی جامعی برای بقاء و یا حذف آن انجام پذیرد.


انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم تجمع دانشجویان در خصوص انحلال دانشکده قرآن ایلام Tue Mar 07 18:03:15 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم وثوق احمدی: عشوری قراردادش با تراکتورسازی را فسخ کرده باشد، نمی‌تواند بازی کند Wed Jul 05 16:31:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم علت 95 درصد آتش‌سوزی منابع طبیعی کشور عامل انسانی است Thu Aug 11 17:15:39 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم تحویل 70 هزار بن‌کارت دانشجویی در روز نخست Wed May 02 15:24:51 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم آنچلوتی: نباید رونالدو را تنها بگذاریم/ نمی‌دانم برخورد هواداران رئال مادرید با من چگونه خواهد بود Tue Apr 18 01:45:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم روحیه "ایثار، شهادت‌طلبی و انقلابی‌گری" در هفته دفاع مقدس ترویج‌ می‌شود Thu Sep 21 20:31:16 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم قزوین| شناسایی زنان توانمند روستایی در تقویت پایه‌های اقتصادی موثر است Mon Jul 16 12:03:27 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم اعضای فراجناحی در هیئت نظارت بر انتخابات استان کرمان انتخاب شدند Sun Mar 26 13:41:25 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم قطر از امارات به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کند Mon Jun 11 17:22:13 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم وزیر دفاع لبنان با همتای عراقی خود دیدار کرد Wed Aug 09 14:20:26 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم حسن‌زاده: ذوب‌آهن مثل خانه خودم بود/ مورد قبول گل‌محمدی نبودم Mon Aug 01 08:39:16 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم کرمان| بیش از 91 درصد جمعیت کشور از صدا و تصویر دیجیتال برخوردارند Sat Feb 17 17:25:52 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم رانت احتمالی گندمی در ایستگاه بهارستان؛ مجلس با کسی تعارف ندارد Sun Jun 25 12:43:42 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم عابدینی: با روال کاری بهاروند احساس کردم مفید نیستم/ جیووا غرامت 2 میلیون یورویی را در خواب ببیند Mon May 29 11:39:15 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم مؤمنی: زمان ثبت‌نام برای لیگ‌های آینده کاراته تا 9 اردیبهشت است Fri Mar 10 13:56:56 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم عملیات نفوذ نیروهای مقاومت در حومه جنوبی حلب Sat Jun 25 12:36:48 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم نخستین برد پاس در فصل جدید Tue Sep 12 19:46:05 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم کاشان| اعزام 30 مبلغ دینی در ایام شعبانیه به مناطق محروم Thu May 03 17:14:18 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم رئال بهترین باشگاه اروپایی/ اتلتیکو و بارسا دوم و سوم هستند Tue Jul 11 14:54:49 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم اهدا لوح یادبود فدراسیون فوتبال ایران به همتای آفریقایی Thu Oct 05 21:15:38 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم چگونه ام البنین(س) همسر امام علی(ع) شد؟ Sun Mar 12 11:55:29 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم تولید میوه‌های گرمسیری در گلخانه‌های استان سمنان افزایش می‌یابد Sun Jul 22 10:16:13 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم نخستین همایش استانی تئاتر خیابانی در کرمانشاه برگزار می‌شود Wed Jun 28 16:17:56 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم کرمانشاه| برق تعدادی از روستاهای زلزله‌زده وصل شده است Sun Aug 26 05:57:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم تابستان امسال مشکلی در زمینه تامین و توزیع آب در خراسان‌جنوبی نخواهیم داشت Sun Jun 25 14:43:30 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم مناظره انتخاباتی در دنیا چگونه برگزار می‌شود؟ Sat Apr 29 19:12:14 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم مقامات نام‌آشنای ساواته جهان به تهران آمدند Thu Jun 07 11:33:51 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم پای حرف مردم تبریز؛ ترافیک دست آورد قطعی برق و خرابی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی Tue Aug 07 12:20:47 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم فطریه و کفاره را آنلاین پرداخت کنید Thu Jun 14 11:40:38 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم کمالوند سرمربی اکسین البرز شد + عکس Fri Jun 22 14:32:51 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم آزمون دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی Thu May 10 12:45:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم دولت درخصوص مدیریت بازار ارز تصمیمات عجولانه نگیرد Sat Sep 09 10:04:19 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم تبریز|تراکتورسازی با درخشش استوکس استقلال خوزستان را شش‌تایی کرد Fri Sep 28 19:36:15 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم حسین قناعت: بودجه کافی برای تولید فیلم‌های ژانر کودک و نوجوان نیست Sun Jul 02 06:28:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم حمله تند خاتمی به روحانی Tue Dec 05 15:55:25 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم شرکت کشتیرانی هاپاگ لوید آلمان فعالیت خود در ایران را کاهش داد Tue Jun 12 10:09:40 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم انحراف 8هزار میلیارد تومانی منابع بانک مسکن/ رانتخواری 3ساله بانک دولتی Mon Jul 25 10:15:35 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم 408 نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر در سنقر و کلیایی دستگیر شدند Sat Apr 08 14:02:31 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم وزیر ارشاد: فرهنگ و هنر به جای دولتی بودن باید مردمی شود Sat Jan 06 11:35:54 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم تعیین تکلیف هزینه "ویزا" و عوارض خروج زائران اربعین حسینی Sun Sep 23 11:33:25 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم ایلام|‌ مدیریت‌ در پدافند غیرعامل نقش حیاتی دارد Mon Jul 02 17:21:23 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم توضیح افتخاری درباره پرداخت مطالبات دو بازیکن خارجی و بازیکنان استقلال Fri Mar 03 12:45:03 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم مس با برد گیتی‌پسند مدعی‌تر شد/ شکست خانگی تأسیسات با گل به خودی شمسایی Thu Feb 16 18:33:27 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم گرگان| 138 مرکز دهستان استان گلستان تحت پوشش طرح ارجاع الکترونیک بیماران قرار گرفت Sun Jun 10 11:40:20 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم وضعیت عرضه محصولات در روز بازارهای شهر قم به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست Sat Jun 30 15:44:25 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم آخرین وضعیت طرح افزایش نمایندگان مجلس Sat Sep 15 11:59:30 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم توسعه روابط حماس با ایران، خوب پیش می‌رود/ سخنان ترامپ نگرانمان نمی‌کند Tue Feb 21 00:45:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم دیدار تیم های فوتبال پدیده و پارس جنوبی جم Fri Feb 09 18:10:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم "کارآفرینی" یکی از اصلی‌ترین دغدغه جوانان امروز است Tue Jul 25 19:42:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم سرجیو: گسترش فولاد در نیمه اول خوب بود Fri Aug 03 23:05:52 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم گزارش تمرین تیم ملی| آغاز کار ملی‌پوشان روی چمن/ کی‌روش دیر آمد و زود رفت + عکس Sun Oct 07 17:26:12 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم همکاری­‌های نظامی ایران و ترکیه در سطح عالی‌رتبه برای نخستین بار انجام می­‌گیرد Mon Aug 21 09:24:39 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم برای استفاده بهینه از باتری لپ‌تاپ از این مرورگر استفاده کنیم Mon Apr 03 19:49:48 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم سیف: 95 سال توفیقات قابل ملاحظه‌ در حوزه سیاستگذاری پولی بانکی بود Sat Mar 25 10:55:36 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 25 هزار شغل جدید در تبریز2018 ایجاد می‌شود Wed Jan 25 09:42:29 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم بودجه تربیت بدنی در آموزش و پرورش 24 برابر شده است Mon May 29 17:51:49 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم کرج|رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درباره ارز هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای به مردم ندادند Thu May 17 11:38:56 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم قزوین| هفته ملی کودک فرصت مناسبی جهت تبیین حقوق کودکان است Thu Oct 04 14:40:33 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم داوران دربی: امیدواریم ادامه دهنده راه شهدا باشیم‎ Sat Feb 11 11:05:42 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم همدان| مراسم بزرگداشت 15 خرداد در حوزه علمیه آیت الله آخوند(ره) برگزار می‌شود Wed May 30 12:09:38 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیستیم/ با ائتلاف 1+21 مشارکت می‌کنیم Sun Mar 19 00:01:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم ایستگاه صلواتی در جنت آباد Sun Jun 10 14:46:42 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم سخنرانی نماینده ایران در اجلاس توسعه پایدار Fri Jul 20 03:44:34 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم تیراندازی شدید در اطراف مقر ستاد مشترک ارتش ترکیه Sat Jul 16 13:53:10 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم مرکزی| 320 هزار گردشگر داخلی از بیت تاریخی امام(ره) در خمین بازدید کرد+فیلم Tue Jun 05 15:19:13 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم آمریکا: ارائه اس-300 به سوری‌ها چیزی را تغییر نمی‌دهد Tue Oct 02 18:29:56 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم تقدیر لبنانی‌ها از نقش «سه‌گانه طلایی» در پیروزی «عرسال»: مقاومت تاج سر ماست + فیلم Mon Aug 07 14:25:20 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم تکرار/ جزئیات حذف یارانه نقدی 3دهک درآمدی Fri Jun 29 10:51:29 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم دبیرکل نجباء: به زودی آزادی کامل عراق را اعلام می‌کنیم Tue Oct 31 09:16:28 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم آلگری در بازی خیریه مصدوم شد! + عکس Wed May 31 10:00:47 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به جلسه فردای بهارستان موکول شد Tue Jul 12 10:07:49 IRDT 2016
خبرگزاری تسنیم موافقت مجلس با حذف بازداشت موقت از سیستم کیفری Wed Oct 10 11:10:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم ویتنام حریف ایران در یک هشتم نهایی شد Sun May 14 21:37:44 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم شیری: مطمئنم با حضور دایی در لیگ امسال نتایج خوبی می‌گیریم/ بازیکنان جوان سایپا آینده درخشانی دارند Tue Jul 04 08:40:51 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم گیلان| جشنواره بازی‌های بومی محلی در کلاچای+ تصاویر Thu Jun 28 12:06:15 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم گشت زنی‌‌های دریایی آمریکا تغییری نخواهد کرد Mon May 08 19:02:58 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم واردات برنج ممنوع شد Wed Aug 09 18:58:12 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 13 هزار نفر در مراکز فنی و حرفه‌ای دولتی چهارمحال و بختیاری ماهر شدند Sun Mar 12 15:03:33 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم 204 میلیارد ریال برای توسعه ورزش کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت Sun Aug 19 14:35:39 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم اخبار کوتاه از پدیده| تلاش برای تغییر محل بازی با پرسپولیس و دو گزینه برای جانشینی قاضی Sun Jul 08 17:00:09 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم مومنی: در لیگ برتر فهمیدم امتیاز زیر پای فیل است!/ مقابل ملوان حساب شده حمله نکردیم Sun Sep 10 12:38:51 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم 65 کیلوگرم طلا از معدن موته اصفهان استخراج شد Fri Jun 23 10:41:12 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم خوزستان|پیکر پاک شهید حسین منجزی فردا تشییع می شود Sun Sep 23 18:24:53 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم جلالی: حریف‌مان با تمام وجود بازی کرد و در بهترین بازی فصلش پیروز شد Fri Nov 24 18:55:07 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم عزت‌الله انتظامی، «آقای بازیگر» سینمای ایران درگذشت Fri Aug 17 10:01:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم قیام امام حسین(ع) با فلسفه خلقت آمیخته شده بود Wed Oct 18 19:02:24 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم مکاتباتی برای تأمین اعتبار زیرساخت‌های 2 منطقه روستایی لرستان انجام می‌شود Tue Mar 07 15:21:16 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم فرانسه در فشار بر ایران با آمریکا هم‌صدا شده است Sat Nov 25 04:32:00 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم انتقاد از کم‌لطفی سیاستگذاران و هشدار نسبت به شرایط رو به زوال تئاتر کشور Wed Feb 01 15:19:53 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم سه گزینه پاری‌سن‌ژرمن برای جانشینی اِمری؛ PS3 Fri Mar 30 15:31:17 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم تکرار/ سرنوشت اقلیم خوزستان در کمین گلستان؛ 300 هزار هکتار از اراضی گلستان در معرض بیابانی شدن Mon Jun 18 09:29:03 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم جلسه رئیس پلیس فوتبال انگلیس با سوروخین در مسکو/ معرفی سفیر سوچی Mon Mar 06 15:54:27 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم دریافت شناسه کالا برای تجهیزات سیم کارت‌خور الزامی است Wed Oct 11 16:16:20 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم یک قران از خسارت 3 هزار میلیاردی باغداران پرداخت نشد Sun Jul 09 12:48:48 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم موزه "علوم و فنون " در شهرستان آران و بیدگل راه‌اندازی شد Sat Aug 26 10:39:28 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم فقر رسانه‌ای؛ رسانه‌های خراسان شمالی هم از «محرومیت تاریخی استان» ارث برده‌اند Wed Aug 08 11:47:07 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم مازندران|ضعف مدیران سبب افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران شد Mon Apr 30 19:17:19 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم استکی: موفقیت ما باعث حضور هندبالیست‌های ایرانی بیشتری در اروپا می‌شود Sun May 21 08:01:48 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم اتحاد ایران و عراق یعنی آمریکا باید برود Thu Sep 13 10:32:01 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم ردپای مشکلات فرهنگی در پرونده‌های قضایی مشهود است Sun Feb 26 13:04:45 IRST 2017
بی باک نیوز بخش راه آهن برخلاف برنامه توسعه مورد توجه قرار نگرفته است Thu Jul 06 10:17:02 IRDT 2017
پرس شیعه «زائر-محقق» امکانات بیشتری برای فهم جهان زندگی دینی دارد Wed Apr 04 08:44:01 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران نماینده نطنز: حضور حداکثری مردم مهر تأییدی بر مقبولیت نظام زد Sun May 21 13:29:50 IRDT 2017
پارس نیوز حسن هوری از صنعت نفت جدا شد Thu Feb 02 15:23:50 IRST 2017
فردا عکس: ملکه 91 ساله انگلیس پشت رول! Thu Jun 01 14:02:55 IRDT 2017
پرشین خودرو زندگی روزمره مدیر عامل اپل+عکس Wed Jan 10 04:06:00 IRST 2018
روزنامه دنیای اقتصاد نقد باهنر به دولت Thu Oct 04 00:00:00 IRST 2018
پرس شیعه اعراب واقعی در برابر اسرائیل ایستاده‎اند Tue Jun 27 15:57:20 IRDT 2017
عصر خبر تسلیت آیت الله سید حسن خمینی به سردار سیف اللهی Thu Nov 23 17:17:00 IRST 2017
واحد مرکزی خبر حمله توپخانه ای نیروهای یمنی به نظامیان سعودی در نجران Wed Aug 23 00:36:50 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی آموزش مهارتهای زندگی به کودکان از برنامه های کانون پرورش فکری است Thu Jun 23 14:52:00 IRDT 2016
جام نیوز انفجار شدید، پایگاه داعش در «حویجه» را به لرزه درآورد Mon Aug 14 05:47:00 IRDT 2017
ساعت24 کشف 2 تخته پوست یوزپلنگ جدید در باغ وحش مشهد/کشف داروهای تاریخ گذشته در باغ وحش Sun Jul 29 15:07:55 IRDT 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری نمایشگاه آثار مهناز علیزاده در نگارخانه مجتمع فرهنگی وهنری بناب Sun Sep 02 12:01:11 IRDT 2018
دولت بهار دردسر جدید حریف پرسپولیس در لیگ قطر Wed Jan 04 01:55:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران 4000 معلول در مرند زندگی می کنند Mon Dec 04 16:22:14 IRST 2017
انتخاب درخواست گوترش از اعضای شورای امنیت Wed Apr 19 12:17:28 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین اعلام زمان فروش بلیت بازی‌های ایران در جام جهانی/ برای خرید به سایت فدراسیون مراجعه کنید Thu Dec 28 11:52:39 IRST 2017
اقتصاد ایران آنلاین محسن رضایی: انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص؛ سال آینده/ کاندیدا نمی شوم Sun Mar 12 18:15:57 IRST 2017
خبرگزاری فارس روحانی باید کابینه را طوری بچینند که پاسخگوی مطالبات باشد/ رئیس جمهور اسم دولت دوازدهم را «تدبیر و اقدام» بگذارد Sat Jul 29 19:07:00 IRDT 2017
شیعه نیوز سعودی‌ها جزیره تیران مصر را تحویل گرفتند Tue Feb 06 08:36:58 IRST 2018
بی باک نیوز چرا اسلام شناسان غربی شیفته علی(ع) هستند؟ Sat Jul 15 07:48:01 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران کشف 70 کیلوگرم تریاک از یک دستگاه موتورسیکلت Sun Aug 05 19:46:34 IRDT 2018
خبرگزاری مهر آغاز سومین جلسه لاهه درباره مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران Thu Oct 11 16:40:46 IRST 2018
ساعت24 مطهری: دولت تسهیلاتی برای کارکنان در ایام ماه رمضان در نظر گیرد Tue May 15 14:11:11 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران یوونتوس 3 - ناپولی 1/آرژانتینی های یووه راه را برای صعود به فینال هموار کردند Wed Mar 01 01:25:00 IRST 2017
میزان 2 راه حل جالب دولت مالزی برای تسویه بدهی ها/ کمک 33 میلیاردی مردم به دولت Sun Jul 01 15:22:46 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا واکنش ایران به توئیت‌های نفتی ترامپ Thu Jul 05 16:51:01 IRDT 2018
دریک آنلاین ارائه رزومه توسط 5 شرکت ایرانی برای ساخت جکت‌های فاز 11 پارس جنوبی Sat Aug 19 14:55:22 IRDT 2017
شفاف دلار 4200 تومانی وجود ندارد Mon May 07 09:57:55 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن ثبت‌نام بیش از 270 هزار زائر در سامانه سماح Wed Oct 10 14:34:05 IRST 2018
آفتاب ایران یولیا اسکریپال به بیمارستان نظامی منتقل شد Wed Apr 11 16:26:33 IRDT 2018
عصر ایران ایده جالب محیط زیستی یک نانوا (عکس) Tue Oct 10 10:25:37 IRST 2017
اقتصاد آنلاین نفت پیش از پایان سال به 60دلار می‌رسد Mon Jul 10 16:59:10 IRDT 2017
آنا آردا توران در آستانه حضور در میلان Tue Jan 02 09:01:03 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران «موج کوتاه» بزودی وارد پیش تولید می‌شود/ «میرآب» منتظر سرمایه است Sat Apr 22 03:04:02 IRDT 2017
فردا یک طلا و یک برنز حاصل کار کشتی گیران ایران Sun Oct 01 16:13:09 IRST 2017
رخداد24 دستگیری سارق لوازم خودرو در کرج/اعتراف به 38 فقره سرقت Thu Feb 01 14:33:00 IRST 2018
وطن امروز اخبار Thu Aug 09 00:00:00 IRDT 2018
ساعت24 بمب جدید استقلال منفجر شد/ صیدی که منصوریان از چنگ پرسپولیس درآورد Tue May 23 16:00:58 IRDT 2017
انتخاب اسحاق جهانگیری: دولت با قدرت سیاست تک نرخی شدن ارز را اجرا خواهد کرد/ افزایش قیمت در حوزه دارو و کالاهای اساسی نخواهیم داشت Tue Apr 10 20:30:30 IRDT 2018
تهران پرس / در سینما چه خبر است؟/ Wed May 30 16:58:00 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر محمد علی الحوثی: کشورهای متجاوز علیه اقتصاد یمن اعلام جنگ کرده اند Tue Oct 09 05:21:06 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی بیانات رهبرانقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره 14 هزار شهید جامعه کارگری کشور Mon Feb 26 12:19:00 IRST 2018
اطلاعات کیک بیسکویتی Fri Aug 03 12:07:43 IRDT 2018
نامه نیوز ایتالیا در اقدام نظامی علیه سوریه شرکت نمی کند Thu Apr 12 22:30:10 IRDT 2018
نود تی وی تجلیل از باشگاه‌های برتر با حضور سلطانی‌فر Tue Jan 23 13:18:00 IRST 2018
افکارخبر فقط نصف اهداف اشتغالزایی برنامه ششم محقق می‌شود؟ Sun Sep 03 14:50:11 IRDT 2017
آنا جزئیات تعیین شهریه مدارس غیردولتی اعلام شد Sat Dec 31 15:47:00 IRST 2016
آفتاب ایران احمد ابوالغیط: همه پرسی کردستان به تعویق بیفتد Sun Sep 10 11:14:07 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر تداوم صدرنشینی تیم تکواندو بانوان بیمه رازی Mon Nov 13 10:30:25 IRST 2017
خبرگزاری فارس آلمان، کشورهای ایران، چین و روسیه را به جاسوسی از خود متهم کرد Tue Jul 04 18:16:00 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم مخازن شرکت آرامکو عربستان هدف موشک یمنی‌ها قرار گرفت Thu Apr 05 13:50:03 IRDT 2018
نامه نیوز فروش مشروبات الکلی در پوشش بسته‌بندی آب معدنی Sun Dec 10 08:32:51 IRST 2017
جام نیوز نطق سلحشوری و حیدری در راستای وظایف نمایندگی بود! Sat Sep 08 21:42:37 IRDT 2018
پول نیوز پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل ایتالیا Thu Nov 23 20:20:07 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تلاش کارگران در سکوت کارگاه چوب بری + فیلم Mon Jul 03 17:09:50 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر باغ‌های زیبای اروپایی که با آثار هنری پر شده اند Sat Jul 22 11:22:39 IRDT 2017
خبرگزاری مهر مراقب بیماری های کمبود خواب باشید Sun Jul 23 06:10:53 IRDT 2017
تابناک صد و سی‌امین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد Sun Aug 26 14:33:14 IRDT 2018
میزان ژنرال آمریکایی، ایران و روسیه را به دخالت در امور افغانستان متهم کرد Mon Feb 13 08:45:00 IRST 2017
تیک عارف: نگذاشتم انصار حزب‌الله کلاس درس دکتر سروش را تعطیل کند/نامه حمایت از ناطق را امضا نکردم Fri Mar 24 12:18:23 IRDT 2017
دولت بهار آشوب قیمت‌ها با ابلاغیه جدید Tue Sep 05 13:49:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر محور هراز تا 26 اردیبهشت شبها بسته است Sun May 06 12:39:56 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم مراحل خلق پرده «واقعه عاشورا» را از نزدیک ببینید Tue Oct 09 13:46:03 IRST 2018
پارسینه ضرورت پرداخت تئاتر ما به تاریخ معاصر ایران Wed Jul 05 15:02:54 IRDT 2017
تیتر نیوز پرداخت یارانه 600.000.000.000 تومانی به واردکنندگان خودرو Wed Jul 04 11:27:30 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران قانون فصل الخطاب همه مراحل نظارت بر انتخابات است Sat Mar 18 09:58:10 IRST 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین سازمان ملل خواستار پایان درگیری های نظامی در سودان جنوبی شد Sun Apr 30 19:25:00 IRDT 2017
شیعه نیوز عربستان مانع ورود کشتی های حامل مواد نفتی به بندر الحدیده شد Thu Aug 17 10:41:09 IRDT 2017
پارس فوتبال فاتح تریم در آب نمک استقلالی ها ؛ افتخاری گزینه جدید در نظر دارد Mon Sep 25 06:45:10 IRST 2017
تین با تهران حقیرانه رفتار می‌کنند! Sat Feb 04 13:34:02 IRST 2017
جماران پیام تسلیت مجمع زنان اصلاح‌طلب به مناسبت درگذشت شهلا حبیبی Thu Sep 07 09:21:25 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا راهبرد آستان قدس رقابت با بخش خصوصی و تصدی‌گری نیست Sat Apr 07 13:12:17 IRDT 2018
تدبیر و امید تصاویر/هفتاد و دومین سالگرد تاسیس سازمان ملل Tue Nov 07 15:13:36 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن تهذیب جامعه از برکات نشر فرهنگ انتظار و مکتب مهدویت است Wed May 02 13:24:39 IRDT 2018
ایسکانیوز برای وضع درآمدی شهرداری‌های خوزستان متأسف شدم Fri Oct 20 11:34:25 IRST 2017
خبرگزاری نسیم تجلیل از سیروس ابراهیم‌زاده Tue Jan 16 19:11:07 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا هیئت مدیره پتروشیمی ابن سینا به قول وزارت نفت بی اعتماد است/سرمایه گذاران خلف وعده کنند، گزینه جایگزین وجود دارد Sun Feb 25 12:15:54 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران رشد 19 درصدی بودجه دانشگاه‌ها/فاصله ایران با دنیا در حوزه آموزش عالی و پژوهش زیاد می شود Tue May 08 13:31:49 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران تولید محتوا در فضای مجازی یک نیاز اساسی است/ نمی‌توانیم سیاست تقابل و تسلیم را پیش بگیریم Tue Aug 01 11:15:01 IRDT 2017
فردا نه محکم داور بین‌المللی‌ گلستانی‌ به بازیکن رژیم‌ صهیونستی‌‌‌ Sat Dec 23 21:21:58 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا شهدای مدافع حرم مایه سربلندی نظام و ملت هستند Tue Aug 15 10:24:41 IRDT 2017
آریا شهید مدرس الگوی مناسبی برای نمایندگان است Sun Dec 03 23:11:24 IRST 2017
پول نیوز آخرین قیمت محصولات کیاموتورز (جدول) Sun Sep 10 16:58:30 IRDT 2017
بولتن نیوز افزایش قیمت مس در آستانه اعتصاب در بزرگترین معدن دنیا Wed Feb 08 11:54:47 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی دولت یازدهم به معنی واقعی اقتصاد مقاومتی را در کشور اجرایی کرد Sat Jul 15 13:12:00 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر نمایشگاه کوچه‌های بی پلاک در کازرون Tue Sep 25 18:42:01 IRST 2018
آفتاب داعش مسئولیت انفجارهای مصر را برعهده گرفت Sun Apr 09 22:22:15 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران ممنوع التصویر شدن سوغاتی‌های محلی + صوت Wed Sep 26 09:02:07 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران مُهر؛ شهرستانی چندین هزار ساله + تصاویر Fri Jan 05 07:34:01 IRST 2018
میزان سازمان اطلاعات هند ارتباط نزدیکی با "طالبان پاکستان" دارد Sat Sep 30 12:36:01 IRST 2017
پرشین خودرو سود مزدا افزایش یافت Thu Feb 08 06:37:00 IRST 2018
برنا دستمزد پیشنهادی چلسی برای جذب فان دایک مشخص شد Thu Jun 01 13:32:13 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن برگزاری یادواره کوچک‌ترین شهید دانش‌آموز خراسان رضوی در سبزوار Sun Mar 12 08:56:01 IRST 2017
ایسکانیوز وزیر خارجه فرانسه فردا با رئیس مجلس دیدار می‌کند Mon Jan 30 15:10:56 IRST 2017
شفاف تحمل سختی برای خدا، گشایش قبر می آورد Sun Apr 15 11:43:01 IRDT 2018
آفتاب حاشیه دیدار استقلال - السد| دستگیری 2 دختر پسر‌نما / گرفتار شدن خودروی عروس و داماد بین هواداران + عکس Mon Aug 27 20:24:01 IRDT 2018
آفتاب کودک 3 ساله سمنانی در پارک جان باخت Sun Mar 12 15:18:43 IRST 2017
خبرگزاری نسیم برنامه‌های چهارمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» اعلام شد+ جدول Tue Dec 19 12:56:05 IRST 2017