598 - Sun May 27 15:35:20 IRDT 2018 نمایش خبر

بانک هایى که موفق ترند

در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سالهای گذشته، علت ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیتها را روشن نماییم

پایگاه 598؛ موضوع بنگاه داری بانکها همواره به عنوان یکی از اصلیترین عوامل عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور توسط منتقدان نظام بانکی و گروهی از اقتصاددان ها مطرح میشود. ارائه لایحه و تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به خوبی درجه اهمیت این موضوع را از دیدگاه سیاستگذاران کشور نشان می دهد. به صورت عام، به مشارکت بانکها در پروژهها و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و عدم پرداختن به وظایف واسطه گری عنوان بنگاهداری اطلاق شده است. به هر روی، علی رغم وجود یک توافق تقریباً عمومی برای خروج بانکها از فعالیتهایی به جز واسطه گری مالی، هیچگاه علل و عوامل وادار شدن بانکها برای پرداختن به این فعالیتهای اقتصادی مورد توجه کارشناسان امر واقع نشده است. از طرف دیگر، میان هیچ یک از فعالیتهای غیرواسطه گری بانکها نیز تمایزی ایجاد نشده است. در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سالهای گذشته، علت ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیتها را روشن نماییم تا تا بینشی عمیقتر را نسبت به این چالش چند وجهی به وجود آوریم. چالش نرخ سود نرخی که بانکها به سپردهگذاران خود پیشنهاد میکنند، تحت تأثیر عوامل گوناگونی تغییر میکند. شورای پول و اعتبار با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاستهای پولی مدنظر، نرخی را به عنوان نرخ مرجع برای تأمین مالی به بانکها ابلاغ مینماید. چگونگی تعیین این نرخ و نظرات موافقان و مخالفان آن خود موضوعی است که به یک موشکافی عمیق نیاز دارد و این نوشتار بدان نمی پردازد. مسئلهای که در اینجا مورد توجه قرار دارد، واکنش بازیگران بازار پول به این نرخ است. در سالیان گذشته با توجه به وجود نهادهای گوناگون برای اعطای مجوز فعالیت به تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه، راه اندازی چنین موسساتی چندان دشوار نبوده و همین امر سبب شکلگیری یک نظام بانکداری سایه بسیار قوی در کشور شده است. چه اینکه در برههای از زمان رییس کل بانک مرکزی میزان منابع در اختیار این بازار غیرمتشکل را نزدیک به یک چهارم از کل نقدینگی کل کشور میدانست. بارزترین ویژگی این موسسات نیز عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و صد البته دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی بوده است. جایی که پاشنه آشیل تعیین دستوری نرخ سود در بازار خود را نشان میدهد. عملکرد موسسات غیرمجاز همواره اینگونه نرخگذاری را به چالش میکشیده است. دست باز دست اندکاران این نهادها در پیشنهاد نرخ بهره به مشتریان باعث میشده است بخش بزرگی از منابع حساس به نرخ نظام بانکی به سمت آنها گسیل شده و بانکها برای حفظ مشتریان و جذب منابع مشتریان جدید در منگنه قرار گیرند. بنابراین بانکها ناتوان در رقابت با بازار غیرمتشکل به رقابت میان خود برای جذب مشتریان یکدیگر پرداخته اند. در این راه، با توجه به عدم تمایز خدمات قابل ارائه توسط بانکها، یگانه ابزار در اختیار برای جلب توجه مشتریان، پیشنهاد نرخ سود بالاتر بوده است. اقتصاد متلاطم در سالهای میانی دهه هفتاد و هشتاد، تورم مسئله اصلی اقتصاد کشور بوده است. پس از تجربه تورم افسارگسیخته میانه دهه هفتاد، عزم دولتها بر کنترل تورم بوده است. در سالهای میانی دهه هشتاد با توجه به سیر صعودی درآمدهای نفتی، توان دولتها در کنترل نرخ تورم با تکیه بر واردات و مهار نرخ ارز افزایش یافت. روی دیگر سکه افزایش درآمدهای نفتی، افزایش مخارج دولت برای گسترش رفاه جامع و بسط رونق اقتصادی در جامعه بود که خود را در اجرای طرحهایی نظیر ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر نشان میدهد. اما عاملی خارجی که تمام این برنامهها و مفروضات را بر هم زد، تحریمهایی بود که در پایان دهه 80 بر اقتصاد کشور تحمیل شد. تحریمها با کاهش درآمدهای نفتی و محدود کردن دسترسی بانک مرکزی به داراییهای خارجی اثر خود را به شکل افزایش شدید نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به جای گذاشتند. در واقع، با پایان دهه 80 و آغاز دهه 90 مسئله تورم جای خود را با رکود تورمی عوض کرد. از جمله ویژگیهای این دوره روبرو شدن بنگاهها با افزایش هزینه منابع تولید و عدم وجود بازار برای فروش محصولات است، مسئلهای که به زودی اثر خود را در صورتهای مالی بانکها خواهد گذاشت. تنگنای سودآوری واکنش بانکها نسبت به افزایش نرخ تأمین مالی، در ابتدا افزایش نرخ تسهیلات بوده است. اما فعالان اقتصادی تنها تا اندازهای توان بازپرداخت تسهیلات گرانقیمت را خواهند داشت، مسئلهای که با توجه به گسترش رکود تورمی به زودی به واقعیت مبدل شد و بسیاری از بانکها با عدم بازگشت منابع تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری روبرو شدند. بنابراین طبیعی بود که بانکها به دنبال محل درآمدزایی دیگری باشند که بتوانند با آن هزینه فزاینده بهره ای را جبران کرده و از پس هزینه های غیربهره ای نیز برآیند. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که در سالهایی که نه بانک مرکزی و نه هیج مرجع دیگری توان و اراده نظارت بر عملکرد موسسات غیرمجاز را نداشتند، درخواست از بانکها برای رعایت نرخهای سود و عدم ورود به جنگ نرخ چندان محلی از اعراب نداشت زیرا با تعلل هر یک از بانکداران، مشتریان بدون توجه به ریسکهای مهلک سپرده گذاری در این قبیل موسسات، منابع خود را به سرعت از چرخه بازار متشکل خارج میکردند. بنابراین تنها را نجات برای بانکها یافتن مسیرهای درآمدزایی جدید بود. در روزهایی که به دلیل تحریمها مبادلات ارزی کشور روز به روز کاهش می یافت و از طرف دیگر با توجه به تحریم اکثر بانکهای کشور عملاً عملیات ارزی در خارج از نظام بانکی و در صرافیها صورت میگرفت، پیگیری افزایش درآمدهای غیرمشاع یا گسترش خدمات ارزی دیگر از گزینه های روی میز نبود. در این میان، افزایش تعداد و نرخ و در واقع رونق معاملات املاک در انتهای دهه 80 این بخش اقتصادی جذاب را از سایرین متمایز میکرد. بر این نکته تأکید میشود که خروج نسبی بانکها از عملیات واسطه گری نه به دلیل اشتیاق بانکها برای عدم بهره مند کردن آحاد اقتصادی از منابع مالی، بلکه در واکنش به شرایطی بوده که در کلیت اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. حتی بانکها با تصمیمی خطیر روبرو بوده اند، گزینه ی بسیار پرریسک اعطای تسهیلات به مشتریانی که اغلب بدهکارند و احتمالا توانایی بازپرداخت اصل و سود را ندارند یا سرمایهگذاری در پروژه هایی که حداقل ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی آن را خود انجام داده اند. میتوان تصمیم بانکها را به انتخاب میان حمایت از تولید یا جلوگیری از متضررشدن سپرده و سرمایهگذاران و وقوع یک هجوم بانکی (bank run) محتمل تشبیه کرد. موسسات غیرمجاز با افزایش عزم حاکمیت، برخورد با موسسات غیرمجاز از ابتدای دهه 90 آغاز شد. همانطور که پیش از این گفته شد ویژگی اصلی این موسسات عدم پیروی از مقررات نظام بانکی بوده است. اگر پیشنهاد سود غیرمتعارف به مشتریان، پرداخت وام بدون ضابطه و خارج از عقود و از همه مهمتر و موضوع نوشتار حاضر، «بنگاهداری» از جمله آفات و تخلفات بانکها بر شمرده میشود، این موارد از ملزومات حیات موسسات غیرمجاز به شمار میآید. خط مشی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز، انحلال موسسات و انتقال دارایی به یک نهاد دارای مجوز بوده است. حال این نهاد نوپا میراث دار همه داراییها (موضوع تمرکز این گزارش) و بدهی های این موسسات است. نقطه مشترک اکثر موسسات بازار غیرمتشکل، سرمایه گذاری سنگین در بخش املاک و مستغلات بوده است، به عنوان مثال یکی از پروژه های عظیمی که اخیراً به بهره برداری رسیده و بسیاری از توجهات را به خود و مالکان آن جلب کرده است، از جمله دارایی های بانک تات بوده است که به ترازنامه بانک آینده منتقل شده است. موردی که میتوان با صراحت بیشتری در مورد آن صحبت کرد، یک بنگاه اقتصادی یا بانک را در نظر بگیرید که یک پروژه ارزشمند و به لحاظ اقتصادی دارای پتانسیل ارزش افزوده را در اختیار دارد و میداند که با تکمیل آن سود سرشاری عاید سپرده- گذاران و سرمایه گذاران خود خواهد کرد، اما فروش پروژه نیمه کار ارزش افزوده چندانی ندارد و برای بهره برداری از آن نیز به منابع فراوانی نیاز است. از طرف دیگر میتواند این منابع را در اختیار مشتریانی بگذارد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود بیش از پیش در معرض ریسک نکول قرار دارند. این بنگاه اقتصادی یا بانک میان سرمایه گذاری یا پرداخت تسهیلات و پس از آن عدم بازگشت منابع و متورم شدن مطالبات غیرجاری کدام را انتخاب میکند؟ عقل و منطق اقتصادی حکم بر این میدهد که پروژه را تکمیل کند و علاوه بر آنکه یک ظرفیت بالقوه تجاری، فرهنگی، گردشگری برای کل کشور، به نام بازار بزرگ ایران ایجاد میکند، با ایجاد ارزش افزوده، سپرده گذاران و سرمایه گذاران خود را نیز به عنوان مشتریان و شهروندان کشور منتفع نماید. رد دیون-وثایق تملیکی یکی دیگر از نکاتی که در بحث بنگاه داری بانکها مورد غفلت واقع شده این است که بخشی از شرکتهای متعلق به بانکها نه به دلخواه بلکه به صورت تحمیلی و به دلیل رد دیون دولت به ترازنامه بانکها منتقل شده است. بخشی دیگر از این اموال نیز در پی عدم ایفای تعهدات مشتریان و اقدامات حقوقی بانکها و تحت عنوان وثایق تملیکی به مالکیت بانک درآمده است. چه باید کرد؟ به هر روی، بانکها به منظور جلوگیری از کاهش سودآوری، به خطر افتادن منافع سپرده گذاران و سرمایه گذاران و همچنین قرار نگرفتن در معرض ریسک مشتریان اعتباری، به روشهای اجباری از جمله رد دیون و به تملک درآوردن وثایق یا انتقال دارایی از یک موسسه غیرمجاز به یک نهاد مجاز مالک یا شریک یک پروژه یا بنگاه اقتصادی تبدیل شدهاند. سیاستگذار نیز برای جلوگیری از شیوع این رویه و ضربه اقتصاد ملی به تصویب قانون و اعمال جریمه و مالیات بر این فعالیت متوسل شده است. با این وجود چرا بانکها از سرمایه گذاری های خود خارج نشده اند؟ بدون شک بانکها نیز به منظور مالکیت ابدی و طولانی مدت وارد چنین فعالیتهایی نشده اند، بلکه پس از شناسایی یک فرصت بالقوه در یک بخش از بازار منابع خود را به امید کسب سود و خروج به موقع به آن بخش تزریق کردهاند، اما گاهی به دلیل رعایت نشدن زمانبندی ها یا براورده نشدن پیشبینی ها نتوانسته اند سرمایه خود را از این فعالیت خارج کنند و خود اولین شخصی هستند که از این وضعیت متضرر میشوند، برای موسسه ای که از به گردش درآوردن پول منتفع میشود هیچ خسرانی بزرگتر از راکد و غیرمولدشدن سرمایه نیست. اما به نظر میرسد نظام بانکی با دستور و یا تلاش برای اعمال فشار افکار عمومی قادر به عبور سلامت از این وضعیت بغرنج نیست، خروج از پروژه ها و سرمایه گذاری ها به چیزی بیش از دستور یا فشار نیاز دارد، چه بسیار از مزایده های برگزار شده توسط بانکها به دلیل حضور نیافتن مشتری با شکست مواجه شده است. بی شک شرایط اقتصادی موجود اثر قابل توجهی در ناتوانی بانکها در فروش املاک و اموال غیربانکیشان داشته است. در این بین به ثمر نشستن سرمایه گذاری های گذشته بانکها، مانند سرمایه گذاری بانک آینده در احداث بازار بزرگ ایران -ایران مال- باید بیش از پیش جامعه را خوشنود و راضی کند زیرا احتمال خروج موفقیت آمیز از آن پروژه خطیر و کسب سود مورد نظر یا راهبری و مالکیت بر طرح به منظور درآمدزایی و پاسداری از سرمایه سپرده گذار و سپس سرمایه گذاران بیش از هر زمان به تحقق نزدیک شده است. در زمانی که زمزمه تحمیل دوباره تحریم های ظالمانه بر کشور عزیزمان به گوش میرسد و شرایط اقتصادی کشور نیز نیازمند حضور قدرتمند و با روحیه بانک هاست، نظام بانکی نیز بیش از هر زمانی به اعتماد افکار عمومی نیاز دارد. بنابراین به نظر میرسد بایستی در تحلیل عملکرد این فعالان اقتصادی و انعکاس نظرات مربوط به آن باید تأمل بیشتری به خرج داد.
598 ورود به کشورهای مختلف چقدر هزینه دارد؟ Tue Feb 27 10:02:48 IRST 2018
598 دستاوردهای دولت را هم ببینید! Wed Mar 08 11:39:27 IRST 2017
598 دستگیری یک تروریست در شب قبل از آخرین میتینگ انتخاباتی مشهد Sun Jun 25 12:52:55 IRDT 2017
598 صادقیان: در ترکیه برعکس ایران به من احترام می‌گذراند Sat Sep 02 14:31:34 IRDT 2017
598 گزارشی از فروش یک نوزاد چند روزه Sun Jul 01 11:57:22 IRDT 2018
598 «سوال از رئیس جمهور» به هیات رئیسه تقدیم شد Sat Jul 28 14:20:02 IRDT 2018
598 سوزاندن اعضای "فرقه داودیه" توسط FBI + عکس Fri May 25 12:48:21 IRDT 2018
598 وزیر پیشنهادی برای صنعت دو تابعیتی است؟ Tue Oct 09 00:17:41 IRST 2018
598 پشت پرده انگیزه‌های محدودیت واردات خودرو Tue Jan 24 10:45:32 IRST 2017
598 سرخوردگی ملی نتیجه بی دستاوردترین دولت تاریخ انقلاب جمهوری اسلامی ایران Thu May 31 15:35:21 IRDT 2018
598 حمله بازیکنان بایرن به اتاق داور جنجالی Wed Apr 19 13:06:49 IRDT 2017
598 نگاه رویترز به حمایت جامعه مدرسین از آیت‌الله رئیسی Wed May 03 20:31:16 IRDT 2017
598 مشاور نوبخت: پول ندارید، سفر خارجی نروید! Wed Dec 13 11:16:17 IRST 2017
598 همایش بزرگ حمایت جامعه طب اسلامی ایرانی از رئیسی Mon May 15 10:10:04 IRDT 2017
598 آتش‌نشان شهیدی که هرگز به جلسه امتحان نرسید+تصاویر Fri Jan 27 16:45:57 IRST 2017
598 مسئول نظامی هیأت تحریرالشام کشته شد Sun Jul 02 11:28:17 IRDT 2017
598 ماجرای قهر «نوبخت» از جلسات «کارگران» Wed May 03 11:19:17 IRDT 2017
598 پامپئو و ماهاتیر محمد دیدار کردند Fri Aug 03 21:07:23 IRDT 2018
598 حماس به نیرو‌های خود در غزه آماده باش داد Mon Nov 12 11:09:11 IRST 2018
598 کشف بالگردی که به دیوان عالی ونزوئلا حمله کرد Thu Jun 29 13:10:14 IRDT 2017
598 رضایی:با ترک استقلال و انتخاب شارلروا ریسک بزرگی کردم Sat Nov 04 15:13:19 IRST 2017
598 استخدام بانک گردشگری در سال 97 (استخدام جدید) Thu Jun 21 10:35:49 IRDT 2018
598 قیمت گوشت تا 30 هزار تومان کاهش می‌یابد Mon Mar 13 09:56:44 IRST 2017
598 افزایش سن امید به زندگی در افراد هموفیلی Wed Jul 26 09:33:11 IRDT 2017
598 ذکری که معادل هزار سال عبادت است! Tue May 02 12:34:38 IRDT 2017
598 انفجار انتحاری دو زن داعشی Mon Jul 03 14:02:09 IRDT 2017
598 آیا تک رقمی کردن نرخ تورم و عمیق تر کردن رکود یک دستاورد ارزشمند است؟! Fri Apr 28 14:54:02 IRDT 2017
598 دلجویی عوامل سریال «پایتخت» از پیشکسوت استقلال! Thu Apr 05 13:57:51 IRDT 2018
598 تصاویر/ دهمین روز جشنواره فیلم فجر -برج میلاد Wed Feb 08 14:49:07 IRST 2017
598 آمریکا رئیس بانک مرکزی را هم تحریم کرد Wed May 16 09:03:08 IRDT 2018
598 نحوه استقرار نامزدها تعیین شد/ آغاز اولین مناظره انتخاباتی تا دقایقی دیگر Fri Apr 28 16:27:18 IRDT 2017
598 داورزنی نام 7 رئیس بازنشسته را اعلام کرد Sun Oct 07 12:03:03 IRST 2018
598 اعتراض شدید اللحن کاوه رضایی به زمانی Tue Mar 07 19:05:00 IRST 2017
598 شروط 3 گانه روحانی برای انتخاب وزیر کار Mon Sep 24 11:10:43 IRST 2018
598 رمزگشایی از کارنامه بهاری بازار مسکن Wed Jun 28 14:56:36 IRDT 2017
598 ثبت نام احمدی نژاد در انتخابات + حرف‌های احمدی‌نژاد بعد از ثبت‌نام Wed Apr 12 12:44:03 IRDT 2017
598 تصاویر/ صفحه اول روزنامه‌های 26 شهریور Sun Sep 17 09:03:00 IRDT 2017
598 فرآیند اعزام حجاج 96 از 3 مرداد آغاز می‌شود Wed Jun 21 13:24:32 IRDT 2017
598 سنگنورد ایرانی برترین ورزشکار سال جهان در رشته‌های غیرالمپیکی شد Thu Feb 01 12:21:40 IRST 2018
598 کنایه مجری تلویزیون به دختران وزرا Wed Aug 15 14:48:47 IRDT 2018
598 شعارهای ضدسعودی در فلسطین و اردن Sun Dec 10 10:26:25 IRST 2017
598 گریم اکبر عبدی برای نقش ترامپ Wed Feb 07 14:52:39 IRST 2018
598 رحیم‌پور ازغدی را اعدام کنید! Thu Aug 23 16:19:34 IRDT 2018
598 کودکان کاری که در رباط کریم فلج شدند Sat Feb 25 14:47:56 IRST 2017
598 باید یارانه دو دهک پایین جامعه را 3 برابر کرد/ با ایجاد "مسکن کرامت" می‌توان مشکل بیکاری را از بین برد+فیلم Wed Apr 26 10:16:05 IRDT 2017
598 رباتی که در 14 ساعت ساختمان می‌سازد Mon May 01 10:53:21 IRDT 2017
598 مخالف سرمایه‌گذاری‌خارجی نیستیم Wed Jul 12 13:15:36 IRDT 2017
598 درگیری روستاییان در پیرانشهر Thu May 24 01:50:12 IRDT 2018
598 اینفوگرافیک خاندان سعودی Wed Jun 21 16:02:45 IRDT 2017
598 رونمایی از دو کتاب ایرانی در دانشگاه لوزان سوئیس Thu Nov 01 08:19:32 IRST 2018
598 رقم پیشنهادی استقلالی ها به فاتح تریم لو رفت Sun Sep 24 11:57:40 IRST 2017
598 انتقاد تند حجت الاسلام ذوالنور از مسئولین؛ رهبر انقلاب جور کم کاری سران سه قوه را می کشند Wed Jan 10 14:46:15 IRST 2018
598 میرسلیم: وارد افشاگری‌های انتخاباتی نشدیم Fri Aug 11 16:21:36 IRDT 2017
598 عکس/ تنها کودک مسافر هواپیمای 3704 Sun Feb 18 14:04:10 IRST 2018
598 تشریح طرح فروش اوراق بهادار سکه/ چگونه می‌توان تقاضای کاذب بازار سکه را کاهش داد؟ Thu Aug 23 15:46:28 IRDT 2018
598 قالیباف در بدو ورود به صدا و سیما: روحانی و معاونش در مناظره اول برای دفاع از دولت وقت داشتند Fri May 05 15:37:21 IRDT 2017
598 ضربه وزارت اطلاعات به یک تیم تروریستی Tue Jun 27 02:06:47 IRDT 2017
598 روحانی: وعده ندادم +لیست 414 وعده‌ روحانی در 60 روز Sat May 06 13:15:40 IRDT 2017
598 وقتی خانم بازیگر چادری می شود +تصاویر Tue Sep 26 14:36:02 IRST 2017
598 پژمان‌فر: مردم انتقادات روحانی را فرار به جلو می‌دانند Thu Mar 09 15:45:46 IRST 2017
598 مردم، صندوق رأی و حقوق‌های نجومی Mon Apr 10 09:21:12 IRDT 2017
598 سومین شکست علیمنصور در پنجمین بازی Tue Aug 22 19:55:20 IRDT 2017
598 اشتغالزایی به شیوه دولت یازدهم Sun Jul 09 11:48:13 IRDT 2017
598 دنا 80 میلیون تومان شد Mon Nov 19 14:02:53 IRST 2018
598 مرگ وکیل زن پس از تیراندازی نامزدش در دفتر وکالت Wed Sep 20 14:56:31 IRDT 2017
598 داعشی‌ها خانواده‌های خود را اعدام می‌کنند Tue Jul 18 15:07:47 IRDT 2017
598 آتش 5 لنج را خاکستر کرد Mon Aug 27 22:59:28 IRDT 2018
598 بارش باران در 5 جاده Sat Nov 10 09:10:09 IRST 2018
598 تیلرسون اتهام‌زنی علیه ایران را تکرار کرد Thu Dec 28 10:28:05 IRST 2017
598 وقتی سلبریتی دغدغه خود را به عنوان دغدغه مردم جا میزند Wed Dec 13 20:25:57 IRST 2017
598 دستگیری تعدادی از منافقین در ایام انتخابات Sun May 28 14:27:04 IRDT 2017
598 تخلف مالی سلبریتی‌ها در فضای مجازی Mon May 28 12:15:00 IRDT 2018
598 لیست نقل و انتقالاتی شفر برای فصل آینده لو رفت! Wed Apr 18 10:01:03 IRDT 2018
598 سخنگوی جبهه مردمی: اختیار انتخاب نامزدها به مجمع واگذار شد Mon Mar 13 12:43:48 IRST 2017
598 رهبر سابق اخوان المسلمین درگذشت Sun Jul 02 12:38:02 IRDT 2017
598 تصاویر/ سومین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی -قم Sat Jul 01 14:01:07 IRDT 2017
598 سرپرست اسبق کمیته امداد درگذشت Sat Jul 01 20:50:31 IRDT 2017
598 جزئیات ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری Sat Sep 16 09:24:47 IRDT 2017
598 آرایشگر کرجی که عشق کور فرهاد آن را سوزاند! +عکس Thu Aug 24 11:11:02 IRDT 2017
598 ناگفته‌هایی از پرونده «قتل ستایش قریشی» Tue Apr 18 19:43:41 IRDT 2017
598 خبر شگفت‌انگیز نقل و انتقالاتی برای پرسپولیسی‌ها Mon Jan 30 23:36:03 IRST 2017
598 «ویلایی‌ها» زندگی همسر شهید نوری بود Mon Jul 17 09:30:23 IRDT 2017
598 5 محور اصلی و فرعی کشور مسدود شد Wed Feb 14 09:21:21 IRST 2018
598 افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار Sat Dec 31 17:19:18 IRST 2016
598 دانش‌آشتیانی گفت سند 2030 را اجرا میکند Mon May 08 10:03:18 IRDT 2017
598 چرا طیب نیا اخراج شد Sat Aug 12 15:08:06 IRDT 2017
598 ورود گردشگر به پارک ملی لار ممنوع شد Thu Sep 07 14:02:27 IRDT 2017
598 دردسر جدید ایران برای بازی با پرتغال Sat Jun 23 09:41:18 IRDT 2018
598 بغداد، آب پاکی را روی دست اقلیم کردستان ریخت Sat Sep 09 15:32:33 IRDT 2017
598 شکایت باشگاه طارمی به AFC Fri Feb 16 16:06:37 IRST 2018
598 «یاحسین» گفتن کافی نیست با «حسین» باشیم Mon Sep 17 10:37:56 IRDT 2018
598 دلجویی به‌سبک همسر بشار اسد +عکس Sun Jul 16 09:20:14 IRDT 2017
598 امریکایی‌ها دولتهای مرتجع را می‌دوشند و در نهایت ذبحشان می‌کنند/ دولت سعودی باطل و نابود شدنی است Sun May 28 01:43:33 IRDT 2017
598 ازن در شهریورماه هم خودی نشان داد Sat Sep 02 11:55:53 IRDT 2017
598 اعزام نیروی کار ایرانی به انگلیس Tue Sep 19 11:40:15 IRDT 2017
598 العبادی و صدر اعلام ائتلاف کردند Sun Jun 24 11:14:26 IRDT 2018
598 کنایه حمید فرخ ‌نژاد به گران شدن دلار Mon Mar 26 14:28:34 IRDT 2018
598 گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان Sun Apr 08 10:47:29 IRDT 2018
598 واکنش علی دایی به صحبت های طارمی Wed Jan 24 16:05:45 IRST 2018
598 ثبت نام 5 نامزد جمنا بلامانع اعلام شد Thu Apr 13 19:58:17 IRDT 2017
روزنو خواستگاری رسمی رونالدو از مادر پسرش در لندن! عکس Thu Nov 22 12:07:43 IRST 2018
آریا اهدای نمادین پیراهن تیم ملی کرواسی به پوتین+عکس Sun Jul 15 18:07:20 IRDT 2018
روزنامه دنیای اقتصاد ارتقا ی کارآیی در سه سطح Mon Apr 17 11:22:27 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران وزیر اسرائیلی خواستار تشکیل ائتلاف نظامی علیه ایران شد! Tue Jun 05 15:03:40 IRDT 2018
خبرگزاری مهر جشنواره بین المللی شعر رضوی در ارومیه آغاز بکار کرد Tue Aug 01 13:19:46 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی کشف و ضبط 60 کیلو هروئین در لرستان Sat May 12 21:35:00 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم علی عسکری: آنتن رسانه ملی را به کسی که ادبیات سیاه نمایی دارد، ندهید Sat Oct 20 16:44:00 IRST 2018
خبرگزاری دانشجو فردا؛ پایان مهلت شرکت در مسابقه تبلیغات جشنواره فجر 36 Wed Dec 20 10:45:53 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا متخصص چه رشته‌هایی در شورای پنجم عهده‌دار امور شهری شده‌اند؟ Mon May 22 15:01:05 IRDT 2017
خبرگزاری حوزه در مسیر طلبگی نباید از لوازم موفقیت غفلت شود Wed Sep 12 15:58:00 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران راه‌یابی استفن‌کری به جمع 10 بازیکن برتر NBA در پرتاب 3 امتیازی Mon Mar 06 08:12:25 IRST 2017
برنا فراخوان جشنواره ملی عکس «نیمه خرداد» Tue May 30 13:47:01 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین پیشگیری از سرطان اولویت‎ نخست بهداشتی/ طرح پایش سرطان در استان گلستان اجرا شد Mon May 08 16:29:17 IRDT 2017
تی نیوز دستگاه فکس؛ هنوز پرکاربرد Mon Apr 16 15:46:04 IRDT 2018
افکارخبر علیپور: نوروزی در جشن قهرمانی پرسپولیس شریک است/ برانکو نقش زیادی در قهرمانی داشت Sun Apr 16 13:18:45 IRDT 2017
خبرگزاری شبستان وداع مردم شیراز با پیکر نماینده ولی فقیه در فارس Wed May 09 07:16:00 IRDT 2018
خبرگزاری شبستان 8 هزار دانشجو در مراکز علمی کاربردی کردستان تحصیل می کنند Tue Aug 14 18:07:00 IRDT 2018
ورزش 3 شوت از راه دور سورپرایز افتتاحیه لیگ؛/ لیگ هفدهم به کام شوت‌زن‌ها Sat Jul 29 10:22:00 IRDT 2017
خبرگزاری مهر رئیسی وارد شهرکرد شد Sat May 13 12:26:59 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران ضرورت بازارسازی و گسترش صادرات در حوزه فولاد Wed May 31 02:10:01 IRDT 2017
نامه نیوز نام فامیلی اصلی جهانگیری چیست؟ Tue Dec 11 12:12:06 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران احساس زلزله در آذربایجان شرقی Mon Dec 11 19:22:15 IRST 2017
خبرگزاری فارس فیلم/ برترین سیوهای هفته سی‌ام سری‌آ ایتالیا Tue Apr 03 21:18:16 IRDT 2018
جهان نیوز یک سوم مدارس در معرض فروریختگی قرار دارند Tue Aug 28 19:57:37 IRDT 2018
ایران آنلاین انتشار عکس قدیمی از اجتماع مقابل منزل احمدی نژاد/ بیانیه غیر احساسی مشاور رئیس جمهور سابق Fri Apr 21 00:30:33 IRDT 2017
جماران برداشت خیار چنبر 85 سانتی متری در سردشت Sun Aug 20 20:52:33 IRDT 2017
آریا تولید انیمیشن جسارت می‌خواهد Tue Jan 23 04:44:30 IRST 2018
ایسکانیوز پیام تسلیت ظریف به وزیر خارجه هند Sat Aug 18 15:02:33 IRDT 2018
ایلنا توقیف شناور حامل 540 کیلوگرم تریاک در بندر گناوه Thu Aug 03 10:59:17 IRDT 2017
گجت نیوز انتشار ویدیویی از قاب محافظ گلکسی نوت 9 سامسونگ Thu Jul 26 20:05:25 IRDT 2018
خبرگزاری شبستان انفجار انتحاری بوکوحرام در نیجریه دست کم 110 کشته و زخمی بر جای گذاشت Wed Aug 16 09:12:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی 2 داور یزدی به دوره آموزشی مربیان فوتسال کشور دعوت شدند Sat Aug 25 14:01:00 IRDT 2018
خرداد نیوز محمود صادقی:عملکرد «روحانی» مشخص است، نیازی به موضع تدافعی ندارد Sun May 07 12:53:19 IRDT 2017
اعتدال ایران سومین تامین‌کننده بزرگ فولاد اروپا Fri Feb 17 12:22:21 IRST 2017
عصر ایران یوسف صیادی «همین الان یهویی» روی آنتن شبکه دو Sat Nov 10 17:52:45 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم سفر رئیس جمهور به مقر سازمان ملل متحد - نیویورک Thu Sep 21 11:31:00 IRDT 2017
بنکر رشد حجم معاملات آتی سکه در بورس Sat May 06 11:42:59 IRDT 2017
اتاق خبر24 کتاب "تحلیل واقعه عاشورا" ازمرتضی مطهری+ عکس Sun Sep 23 15:45:00 IRST 2018
خبرگزاری تسنیم افزایش وام بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در سال جاری Sat Jun 30 17:42:46 IRDT 2018
خبرگزاری فارس کشف یک‌هزار و 800 کیلوگرم مواد مخدر در شهرضا Tue Nov 21 20:00:00 IRST 2017
پارس فوتبال نتیجه دیدار ایران و پرتغال از نظر ستاره سابق پرسولیس و تیم ملی Fri Jun 22 17:08:01 IRDT 2018
ایران آنلاین 800 هزار نفر از فهرست بلاک کاربران فیس بوک خارج شدند Wed Jul 04 10:40:58 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم پاسخ اسپالتی به شایعات درباره توافقش با یوونتوس Sun Mar 12 13:33:16 IRST 2017
واحد مرکزی خبر گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت در کرمان Tue Aug 29 22:24:47 IRDT 2017
نامه نیوز واکنش سخنگوی وزارت بهداشت به ارقام اعلامی یکی از کاندیداها درباره طرح تحول سلامت Sat May 06 17:59:15 IRDT 2017
تابناک طرح خاورمیانه‌ای ترامپ و تجدید حیات فلسطین Sun Dec 24 08:53:04 IRST 2017
بی باک نیوز قدرت‌نمایی اخیر، پاسخی به رزمایش آمریکا بود Thu Aug 31 02:28:01 IRDT 2017
روزنامه کیهان روحانی: برای دوره بعد هم برنامه 100 روزه دارم‌! Tue Apr 25 21:53:43 IRDT 2017
خبرگزاری مهر 9 میلیارد تومان در سکونتگاه های غیر رسمی زنجان هزینه شد Sat Feb 18 17:39:24 IRST 2017
سیتنا توییت پرمعنای علی مطهری Sat May 20 14:39:42 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر سینما در خصوص تاریخ معاصر، حق مطلب را ادا نکرده است Sat Feb 04 00:39:19 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران چرایی حمله صهیونیست ها به سوریه/پشت پرده تصمیمات ترامپ درباره خروج از سوریه چیست؟+تصاویر Wed May 23 07:45:52 IRDT 2018
ورزش 3 سوژه روز رسانه های عرب زبان/ پرسپولیس در دبی از الهلال میزبانی می کند؟ Fri Sep 15 13:07:00 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی افزایش 50 درصدی سقط قانونی جنین در کردستان Wed Jan 31 18:13:00 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن ضرورت توجه مومنان به اطعام فقرای جامعه Sat Sep 02 08:56:41 IRDT 2017
اقتصاد آنلاین افزایش قیمت طلا در بازار نیویورک درپی افزایش تقاضا Mon Mar 06 16:51:51 IRST 2017
ورزش 11 نیمار، سوارز را می خواهد Sun Jul 08 08:54:11 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا فهرست گران‌ترین بازیکنان لیگ آمریکا Wed Apr 26 11:10:15 IRDT 2017
پارسینه مقامات میانمار خواستار بازگشت آوارگان به کشور شدند Mon Oct 02 15:02:50 IRST 2017
تابناک انتقاد وزیر ارشاد از وضع قوانین محلی Fri Feb 17 08:20:19 IRST 2017
ایران آنلاین انگیزه مهاجم متروی شهر ری چه بود؟ Sat Jul 15 14:10:42 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر ­انتقال آب از دریای عمان با اولویت پیگیری شود Mon Sep 03 13:52:48 IRDT 2018
میزان چلسی مشتری جدید گزینه لیورپول Sat Aug 11 00:01:01 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر امیر آذریان: ارتش ولایتمدار و انقلابی است Sat Sep 23 23:05:55 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران افزایش صادرات از مرز سومار Mon Jul 10 08:14:02 IRDT 2017
خبرآنلاین خطر بازگشت دوباره اعتیاد تزریقی و جهش آمار ابتلا به ایدز در ایران Wed Dec 05 09:08:00 IRST 2018
صراط لاریجانی در دامنه البرز یک اصله نهال غرس کرد Mon Mar 06 10:20:06 IRST 2017
پایگاه خبری الف آمار جدید از شهدا و مجروحان حادثه چابهار Thu Dec 06 12:05:00 IRST 2018
ایران آنلاین نام من از گزینه های مطرح شده شهرداری حذف شود Wed Oct 31 12:40:39 IRST 2018
جماران پیام تسلیت یادگار امام در پی حادثه سنندج Wed Jul 11 11:52:14 IRDT 2018
تی نیوز رقابت سه تیم در کورس بهترین خط حمله لیگ برتر Sat Apr 07 18:27:42 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران دبیر نخستین دوره نمایش‌های خیابانی در فضای دانشگاهی منصوب شد Mon Jan 30 12:40:40 IRST 2017
فردا خبر غیبی از امیرالمومنین که به حقیقت پیوست Mon Aug 14 08:03:31 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر پایگاههای جمعیت هلال احمر میبد در آماده باش کامل Tue Mar 21 12:59:00 IRST 2017
خبرگزاری مهر بیان ناگفته های مردم درگیر جنگ به غنای ادبیات پایداری کمک می کند Wed Dec 05 12:35:04 IRST 2018
جهان نیوز پلیس آماده برگزاری شام غریبان سالار شهیدارن Sun Oct 01 17:56:45 IRST 2017
ایسکانیوز ظرفیت افزایش 15 تا 20 درصدی ضریب بازیافت در مناطق نفتخیز جنوب وجود دارد Tue Aug 15 02:00:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان Sun May 14 09:48:50 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران آینده صنایع ‌آذربایجان‌شرقی را خوب پیش بینی می‌شود Thu Jul 13 09:03:18 IRDT 2017
آنا ارسال طرح ایمنی خط مترو فرودگاه امام خمینی(ره) به وزارت راه و شهرسازی Tue Aug 08 14:19:16 IRDT 2017
پارس فوتبال عکس ؛ هافبک جوان طلایی پوشان قراردادش را تمدید کرد Thu Jun 21 23:00:19 IRDT 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن باشگاه یادداشت‌نویسان طلبه راه‌اندازی می‌شود Wed Oct 04 14:02:15 IRST 2017
جماران نوبخت: فراکسیون امید به رئیس فشاری وارد نکرده است Tue Jul 18 11:52:50 IRDT 2017
دریک آنلاین کارنامه دولت یازدهم در بافت فرسوده Thu Aug 17 10:08:17 IRDT 2017
روزنامه کیهان مخالفت مجلس با طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت Sun Jul 29 22:21:47 IRDT 2018
خبرگزاری فارس کشاورزی اولویت همکاری‌های اقتصادی قرقیزستان با اوراسیا است Fri Feb 10 16:22:00 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران 5 زخمی در انفجاری در بحرین Mon Oct 02 22:01:55 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم فوتبال جهان| افزایش شمار غایب‌های یوونتوس برای مصاف با فروزینونه Sun Sep 23 10:11:37 IRST 2018
واحد مرکزی خبر بهره برداری از چند طرح درمانی و خدماتی در یزد Tue Sep 18 11:15:51 IRDT 2018
خبرگزاری شبستان تقویت مهارت های اجتماعی در بین کودکان جدی گرفته شود Wed Oct 03 12:18:00 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی وقایع دوران دفاع مقدس بخشی از تاریخ سرنوشت ساز کشور است Mon Sep 10 14:10:00 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران تجهیز پایانه دو بندر شهید رجایی با اعتبار 100 میلیون یورویی Mon Oct 29 05:30:02 IRST 2018
آفتاب ایران مشکل ویزای آمریکا مانع اعزام ملی پوشان نوجوانان به قهرمانی وزنه برداری جهان شد Fri Nov 30 16:10:23 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران درب های فدراسیون به روی ژیمناست های مهاجر باز است Sun Jul 16 12:37:09 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا مشکلات معلولان لنده ای وحلقه مفقوده مناسب سازی شهری Mon Jan 22 09:38:54 IRST 2018
واحد مرکزی خبر سرمایه گذاری پنج میلیارد دلاری برای توسعه زیرساختهای حمل ونقل ریلی کشور Mon Nov 26 11:13:19 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران سینما ساحل اصفهان بازسازی می شود Wed Sep 06 10:39:00 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران باید ایران را با همه زیبایی ها و تنوع فرهنگی و آیینی آن حفظ کنیم Thu Aug 16 06:26:21 IRDT 2018
ورزش 11 مرزبان: باید خودمان را از منجلاب بیرون بکشیم Thu Oct 25 11:31:00 IRST 2018
واحد مرکزی خبر تکاپوی کشاورزان استان برای توسعه کشت های کم آّبخواه Sun Jul 15 11:55:28 IRDT 2018