598 - Sun May 27 15:35:20 IRDT 2018 نمایش خبر

بانک هایى که موفق ترند

در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سالهای گذشته، علت ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیتها را روشن نماییم

پایگاه 598؛ موضوع بنگاه داری بانکها همواره به عنوان یکی از اصلیترین عوامل عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور توسط منتقدان نظام بانکی و گروهی از اقتصاددان ها مطرح میشود. ارائه لایحه و تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به خوبی درجه اهمیت این موضوع را از دیدگاه سیاستگذاران کشور نشان می دهد. به صورت عام، به مشارکت بانکها در پروژهها و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و عدم پرداختن به وظایف واسطه گری عنوان بنگاهداری اطلاق شده است. به هر روی، علی رغم وجود یک توافق تقریباً عمومی برای خروج بانکها از فعالیتهایی به جز واسطه گری مالی، هیچگاه علل و عوامل وادار شدن بانکها برای پرداختن به این فعالیتهای اقتصادی مورد توجه کارشناسان امر واقع نشده است. از طرف دیگر، میان هیچ یک از فعالیتهای غیرواسطه گری بانکها نیز تمایزی ایجاد نشده است. در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سالهای گذشته، علت ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیتها را روشن نماییم تا تا بینشی عمیقتر را نسبت به این چالش چند وجهی به وجود آوریم. چالش نرخ سود نرخی که بانکها به سپردهگذاران خود پیشنهاد میکنند، تحت تأثیر عوامل گوناگونی تغییر میکند. شورای پول و اعتبار با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاستهای پولی مدنظر، نرخی را به عنوان نرخ مرجع برای تأمین مالی به بانکها ابلاغ مینماید. چگونگی تعیین این نرخ و نظرات موافقان و مخالفان آن خود موضوعی است که به یک موشکافی عمیق نیاز دارد و این نوشتار بدان نمی پردازد. مسئلهای که در اینجا مورد توجه قرار دارد، واکنش بازیگران بازار پول به این نرخ است. در سالیان گذشته با توجه به وجود نهادهای گوناگون برای اعطای مجوز فعالیت به تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه، راه اندازی چنین موسساتی چندان دشوار نبوده و همین امر سبب شکلگیری یک نظام بانکداری سایه بسیار قوی در کشور شده است. چه اینکه در برههای از زمان رییس کل بانک مرکزی میزان منابع در اختیار این بازار غیرمتشکل را نزدیک به یک چهارم از کل نقدینگی کل کشور میدانست. بارزترین ویژگی این موسسات نیز عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و صد البته دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی بوده است. جایی که پاشنه آشیل تعیین دستوری نرخ سود در بازار خود را نشان میدهد. عملکرد موسسات غیرمجاز همواره اینگونه نرخگذاری را به چالش میکشیده است. دست باز دست اندکاران این نهادها در پیشنهاد نرخ بهره به مشتریان باعث میشده است بخش بزرگی از منابع حساس به نرخ نظام بانکی به سمت آنها گسیل شده و بانکها برای حفظ مشتریان و جذب منابع مشتریان جدید در منگنه قرار گیرند. بنابراین بانکها ناتوان در رقابت با بازار غیرمتشکل به رقابت میان خود برای جذب مشتریان یکدیگر پرداخته اند. در این راه، با توجه به عدم تمایز خدمات قابل ارائه توسط بانکها، یگانه ابزار در اختیار برای جلب توجه مشتریان، پیشنهاد نرخ سود بالاتر بوده است. اقتصاد متلاطم در سالهای میانی دهه هفتاد و هشتاد، تورم مسئله اصلی اقتصاد کشور بوده است. پس از تجربه تورم افسارگسیخته میانه دهه هفتاد، عزم دولتها بر کنترل تورم بوده است. در سالهای میانی دهه هشتاد با توجه به سیر صعودی درآمدهای نفتی، توان دولتها در کنترل نرخ تورم با تکیه بر واردات و مهار نرخ ارز افزایش یافت. روی دیگر سکه افزایش درآمدهای نفتی، افزایش مخارج دولت برای گسترش رفاه جامع و بسط رونق اقتصادی در جامعه بود که خود را در اجرای طرحهایی نظیر ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر نشان میدهد. اما عاملی خارجی که تمام این برنامهها و مفروضات را بر هم زد، تحریمهایی بود که در پایان دهه 80 بر اقتصاد کشور تحمیل شد. تحریمها با کاهش درآمدهای نفتی و محدود کردن دسترسی بانک مرکزی به داراییهای خارجی اثر خود را به شکل افزایش شدید نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به جای گذاشتند. در واقع، با پایان دهه 80 و آغاز دهه 90 مسئله تورم جای خود را با رکود تورمی عوض کرد. از جمله ویژگیهای این دوره روبرو شدن بنگاهها با افزایش هزینه منابع تولید و عدم وجود بازار برای فروش محصولات است، مسئلهای که به زودی اثر خود را در صورتهای مالی بانکها خواهد گذاشت. تنگنای سودآوری واکنش بانکها نسبت به افزایش نرخ تأمین مالی، در ابتدا افزایش نرخ تسهیلات بوده است. اما فعالان اقتصادی تنها تا اندازهای توان بازپرداخت تسهیلات گرانقیمت را خواهند داشت، مسئلهای که با توجه به گسترش رکود تورمی به زودی به واقعیت مبدل شد و بسیاری از بانکها با عدم بازگشت منابع تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری روبرو شدند. بنابراین طبیعی بود که بانکها به دنبال محل درآمدزایی دیگری باشند که بتوانند با آن هزینه فزاینده بهره ای را جبران کرده و از پس هزینه های غیربهره ای نیز برآیند. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که در سالهایی که نه بانک مرکزی و نه هیج مرجع دیگری توان و اراده نظارت بر عملکرد موسسات غیرمجاز را نداشتند، درخواست از بانکها برای رعایت نرخهای سود و عدم ورود به جنگ نرخ چندان محلی از اعراب نداشت زیرا با تعلل هر یک از بانکداران، مشتریان بدون توجه به ریسکهای مهلک سپرده گذاری در این قبیل موسسات، منابع خود را به سرعت از چرخه بازار متشکل خارج میکردند. بنابراین تنها را نجات برای بانکها یافتن مسیرهای درآمدزایی جدید بود. در روزهایی که به دلیل تحریمها مبادلات ارزی کشور روز به روز کاهش می یافت و از طرف دیگر با توجه به تحریم اکثر بانکهای کشور عملاً عملیات ارزی در خارج از نظام بانکی و در صرافیها صورت میگرفت، پیگیری افزایش درآمدهای غیرمشاع یا گسترش خدمات ارزی دیگر از گزینه های روی میز نبود. در این میان، افزایش تعداد و نرخ و در واقع رونق معاملات املاک در انتهای دهه 80 این بخش اقتصادی جذاب را از سایرین متمایز میکرد. بر این نکته تأکید میشود که خروج نسبی بانکها از عملیات واسطه گری نه به دلیل اشتیاق بانکها برای عدم بهره مند کردن آحاد اقتصادی از منابع مالی، بلکه در واکنش به شرایطی بوده که در کلیت اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. حتی بانکها با تصمیمی خطیر روبرو بوده اند، گزینه ی بسیار پرریسک اعطای تسهیلات به مشتریانی که اغلب بدهکارند و احتمالا توانایی بازپرداخت اصل و سود را ندارند یا سرمایهگذاری در پروژه هایی که حداقل ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی آن را خود انجام داده اند. میتوان تصمیم بانکها را به انتخاب میان حمایت از تولید یا جلوگیری از متضررشدن سپرده و سرمایهگذاران و وقوع یک هجوم بانکی (bank run) محتمل تشبیه کرد. موسسات غیرمجاز با افزایش عزم حاکمیت، برخورد با موسسات غیرمجاز از ابتدای دهه 90 آغاز شد. همانطور که پیش از این گفته شد ویژگی اصلی این موسسات عدم پیروی از مقررات نظام بانکی بوده است. اگر پیشنهاد سود غیرمتعارف به مشتریان، پرداخت وام بدون ضابطه و خارج از عقود و از همه مهمتر و موضوع نوشتار حاضر، «بنگاهداری» از جمله آفات و تخلفات بانکها بر شمرده میشود، این موارد از ملزومات حیات موسسات غیرمجاز به شمار میآید. خط مشی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز، انحلال موسسات و انتقال دارایی به یک نهاد دارای مجوز بوده است. حال این نهاد نوپا میراث دار همه داراییها (موضوع تمرکز این گزارش) و بدهی های این موسسات است. نقطه مشترک اکثر موسسات بازار غیرمتشکل، سرمایه گذاری سنگین در بخش املاک و مستغلات بوده است، به عنوان مثال یکی از پروژه های عظیمی که اخیراً به بهره برداری رسیده و بسیاری از توجهات را به خود و مالکان آن جلب کرده است، از جمله دارایی های بانک تات بوده است که به ترازنامه بانک آینده منتقل شده است. موردی که میتوان با صراحت بیشتری در مورد آن صحبت کرد، یک بنگاه اقتصادی یا بانک را در نظر بگیرید که یک پروژه ارزشمند و به لحاظ اقتصادی دارای پتانسیل ارزش افزوده را در اختیار دارد و میداند که با تکمیل آن سود سرشاری عاید سپرده- گذاران و سرمایه گذاران خود خواهد کرد، اما فروش پروژه نیمه کار ارزش افزوده چندانی ندارد و برای بهره برداری از آن نیز به منابع فراوانی نیاز است. از طرف دیگر میتواند این منابع را در اختیار مشتریانی بگذارد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود بیش از پیش در معرض ریسک نکول قرار دارند. این بنگاه اقتصادی یا بانک میان سرمایه گذاری یا پرداخت تسهیلات و پس از آن عدم بازگشت منابع و متورم شدن مطالبات غیرجاری کدام را انتخاب میکند؟ عقل و منطق اقتصادی حکم بر این میدهد که پروژه را تکمیل کند و علاوه بر آنکه یک ظرفیت بالقوه تجاری، فرهنگی، گردشگری برای کل کشور، به نام بازار بزرگ ایران ایجاد میکند، با ایجاد ارزش افزوده، سپرده گذاران و سرمایه گذاران خود را نیز به عنوان مشتریان و شهروندان کشور منتفع نماید. رد دیون-وثایق تملیکی یکی دیگر از نکاتی که در بحث بنگاه داری بانکها مورد غفلت واقع شده این است که بخشی از شرکتهای متعلق به بانکها نه به دلخواه بلکه به صورت تحمیلی و به دلیل رد دیون دولت به ترازنامه بانکها منتقل شده است. بخشی دیگر از این اموال نیز در پی عدم ایفای تعهدات مشتریان و اقدامات حقوقی بانکها و تحت عنوان وثایق تملیکی به مالکیت بانک درآمده است. چه باید کرد؟ به هر روی، بانکها به منظور جلوگیری از کاهش سودآوری، به خطر افتادن منافع سپرده گذاران و سرمایه گذاران و همچنین قرار نگرفتن در معرض ریسک مشتریان اعتباری، به روشهای اجباری از جمله رد دیون و به تملک درآوردن وثایق یا انتقال دارایی از یک موسسه غیرمجاز به یک نهاد مجاز مالک یا شریک یک پروژه یا بنگاه اقتصادی تبدیل شدهاند. سیاستگذار نیز برای جلوگیری از شیوع این رویه و ضربه اقتصاد ملی به تصویب قانون و اعمال جریمه و مالیات بر این فعالیت متوسل شده است. با این وجود چرا بانکها از سرمایه گذاری های خود خارج نشده اند؟ بدون شک بانکها نیز به منظور مالکیت ابدی و طولانی مدت وارد چنین فعالیتهایی نشده اند، بلکه پس از شناسایی یک فرصت بالقوه در یک بخش از بازار منابع خود را به امید کسب سود و خروج به موقع به آن بخش تزریق کردهاند، اما گاهی به دلیل رعایت نشدن زمانبندی ها یا براورده نشدن پیشبینی ها نتوانسته اند سرمایه خود را از این فعالیت خارج کنند و خود اولین شخصی هستند که از این وضعیت متضرر میشوند، برای موسسه ای که از به گردش درآوردن پول منتفع میشود هیچ خسرانی بزرگتر از راکد و غیرمولدشدن سرمایه نیست. اما به نظر میرسد نظام بانکی با دستور و یا تلاش برای اعمال فشار افکار عمومی قادر به عبور سلامت از این وضعیت بغرنج نیست، خروج از پروژه ها و سرمایه گذاری ها به چیزی بیش از دستور یا فشار نیاز دارد، چه بسیار از مزایده های برگزار شده توسط بانکها به دلیل حضور نیافتن مشتری با شکست مواجه شده است. بی شک شرایط اقتصادی موجود اثر قابل توجهی در ناتوانی بانکها در فروش املاک و اموال غیربانکیشان داشته است. در این بین به ثمر نشستن سرمایه گذاری های گذشته بانکها، مانند سرمایه گذاری بانک آینده در احداث بازار بزرگ ایران -ایران مال- باید بیش از پیش جامعه را خوشنود و راضی کند زیرا احتمال خروج موفقیت آمیز از آن پروژه خطیر و کسب سود مورد نظر یا راهبری و مالکیت بر طرح به منظور درآمدزایی و پاسداری از سرمایه سپرده گذار و سپس سرمایه گذاران بیش از هر زمان به تحقق نزدیک شده است. در زمانی که زمزمه تحمیل دوباره تحریم های ظالمانه بر کشور عزیزمان به گوش میرسد و شرایط اقتصادی کشور نیز نیازمند حضور قدرتمند و با روحیه بانک هاست، نظام بانکی نیز بیش از هر زمانی به اعتماد افکار عمومی نیاز دارد. بنابراین به نظر میرسد بایستی در تحلیل عملکرد این فعالان اقتصادی و انعکاس نظرات مربوط به آن باید تأمل بیشتری به خرج داد.
598 «نگار» در 2 روز 125 میلیونی شد Fri Sep 08 17:16:07 IRDT 2017
598 طرح ترافیک موتورسیکلت‌ها منتفی شد Sun May 21 13:05:38 IRDT 2017
598 4 تهدید امنیت غذایی مردم ایران Tue Jul 25 12:22:42 IRDT 2017
598 ترامپ: موشک‌های «پیونگ یانگ» به خاک آمریکا نمی‌رسند Tue Jan 03 09:49:04 IRST 2017
598 حضور بدل های اوباما، کیم جونگ اون و ترامپ در هنگ کنگ Sat Apr 08 11:38:43 IRDT 2017
598 محمود واعظی از ریاست دفتر روحانی می‌رود؟ Mon Sep 03 13:25:55 IRDT 2018
598 بازی السد با پرسپولیس مثل مسابقه بوکس است/مواظب باشید ناک اوت نشوید! Mon Oct 22 11:12:29 IRST 2018
598 عکس/ افتتاح رشته جدید تحصیلی! Mon May 29 01:30:14 IRDT 2017
598 100 هزار تن برنج ویتنامی در راه ایران Fri Oct 06 20:50:42 IRST 2017
598 با این میوه، 3 روزه 3 کیلو لاغر شوید! Sun Sep 16 14:24:07 IRDT 2018
598 پخش شیرینی در جشن نابودی داعش +عکس Tue Nov 21 14:41:51 IRST 2017
598 تغییر مکان مجمع تشخیص صحت ندارد Thu Feb 09 09:11:06 IRST 2017
598 شرایط جذب سرباز معلمان برای سال جدید Mon Apr 23 10:43:24 IRDT 2018
598 با همگروه‌های استقلال خوزستان در آسیا Tue Feb 14 09:48:53 IRST 2017
598 زوج بازیگری که به دلیل بیکاری آدامس می‌فروشند! +عکس Tue Aug 29 11:11:05 IRDT 2017
598 سوال از رئیس جمهور تابو نیست Sat Feb 03 12:29:17 IRST 2018
598 استقلال نه، میخواهم درنفت بمانم Sat Dec 31 12:42:59 IRST 2016
598 تحریم رسانه های ایران از سوی کی روش Sun Jan 22 13:30:05 IRST 2017
598 یکشنبه 1395/10/12 ساعت: 17:00 لیگ برتر والیبال : پیکان تهران - پارسه تهران زنده از شبکه ورزش Sat Dec 31 09:12:56 IRST 2016
598 سه استانی که اوج تصادفات نوروزی هستند Fri Mar 31 15:17:26 IRDT 2017
598 کنایه جالب خداداد به بختیاررحمانی Mon Jan 30 12:40:28 IRST 2017
598 جزییات تورم در فروردین Sat Apr 22 15:20:25 IRDT 2017
598 اهتزاز پرچم ایران در دهکده بازیهای آسیایی جاکارتا Thu Aug 16 09:17:18 IRDT 2018
598 آقای فردوسی پور بازی با فکر و روان مردم را تمام کن! Thu Jun 21 14:24:17 IRDT 2018
598 چهارشنبه 19 دی جام ملت های آسیا قطر - لبنان ساعت: 19:30 زنده از شبکه ورزش Sat Jan 05 12:29:05 IRST 2019
598 نتانیاهو عهده دار وزارت جنگ رژیم صهیونیستی شد Mon Nov 19 09:48:48 IRST 2018
598 اعتراف اسرائیل به شکست در برابر بشار اسد Thu Jul 05 15:07:33 IRDT 2018
598 روحانی در بندرعباس: برای قدرت دفاعی مذاکره نمی‌کنیم Wed Feb 28 15:04:35 IRST 2018
598 زمان تشییع پیکر مرحوم کاسه ساز اعلام شد Wed Jul 19 12:54:12 IRDT 2017
598 سخنان رهبر انقلاب در انتقاد به لایحه FATF/ مجلس خودش قانون بگذارد، مثلاً یک قانون مبارزه با پول‌شویی/ توصیه به پرهیز کامل نمایندگان از سفر‌های خارجی غیر ضرور Wed Jun 20 14:22:21 IRDT 2018
598 آقای وزیر! مگر قحط‌ الرجال است؟ Sun Aug 06 14:56:43 IRDT 2017
598 گفتگو با خالقِ «ممد نبودی» Wed Sep 26 13:12:25 IRST 2018
598 توافق بر سر اقلام موجود در سبد کارگران Tue Feb 21 10:19:39 IRST 2017
598 واکنش دفتر روحانی به انتقادهای آیت‌الله مکارم‌ Thu Jan 24 11:22:20 IRST 2019
598 تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 29 مرداد Mon Aug 20 08:40:24 IRDT 2018
598 سرپرست پرسپولیس و استقلال در فدراسیون Tue Jul 11 14:36:04 IRDT 2017
598 عکس/ سخنرانی ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ Sun Feb 19 14:31:38 IRST 2017
598 آغاز انتخاب رشته داوطلبان آزمون دکتری 96 Sat Apr 29 09:05:58 IRDT 2017
598 پیام‌های مهم تعلل توتال در‌توسعه پارس جنوبی Sun Nov 12 14:43:24 IRST 2017
598 جواد نکونام به تیم غول کش رسید Sun Sep 17 09:58:09 IRDT 2017
598 چینی‌ها جیغ ایرانی‌ها را در آوردند Wed Aug 16 12:40:00 IRDT 2017
598 یارانه تیرماه واریز شد Wed Jul 18 12:23:45 IRDT 2018
598 لینک تماس صوتی و تصویری تلگرام ویروس است؟ Tue Jan 30 13:28:58 IRST 2018
598 اردوغان از تنهایی به تهران پناه می‌آورد! Sat Sep 02 13:11:02 IRDT 2017
598 عکس/خودرویی که مدیر GEM داخل آن ترور شد Sun Apr 30 13:15:42 IRDT 2017
598 سوال از ربیعی درباره پلاسکو روی میز هیأت رئیسه مجلس Tue Jan 24 09:32:15 IRST 2017
598 مدیرعامل بیمه تعاون: صدور بیمه نامه تضمین کیفیت کالای ایرانی آغاز شد Tue Apr 24 13:40:35 IRDT 2018
598 عکس/ بازیگری که تفریحاتش لاکچری است! Thu Jul 06 09:18:02 IRDT 2017
598 تکرار نامه 100 نفره این‌بار به امضای کروبی Sat Jun 30 19:05:46 IRDT 2018
598 دومین مجمع ملی «جمنا» آغاز شد Thu Apr 06 09:06:36 IRDT 2017
598 آمریکا سخت‌گیری درباره تحریم نفت را کنار گذاشته Tue Oct 09 10:24:33 IRST 2018
598 رصد تحرکات تروریست‌ها در100کیلومتری مرز ایران Sat Feb 11 13:17:15 IRST 2017
598 تشییع شهدای نُجَباء در مثلث مرزی عراق، سوریه و اردن + تصاویر Sun Aug 27 11:20:49 IRDT 2017
598 نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به وزیر راه Mon Mar 13 15:04:15 IRST 2017
598 ضرغامی خطاب به جمنا: رئیسی مستقل است؛ دیگران را معرفی کنید Sun Apr 09 18:48:32 IRDT 2017
598 نخستین طلای تاریخ دسته 105 بر گردن هاشمی Tue Dec 05 09:33:55 IRST 2017
598 شورش عناصر داعش علیه ابوبکر بغدادی Mon Mar 13 15:33:24 IRST 2017
598 میرکاظمی خبر داد: همکاری جلیلی با رئیسی در تدوین برنامه‌ها Sun Apr 23 09:18:20 IRDT 2017
598 مشکلی در پایانه مرزی مهران وجود ندارد Mon Oct 22 10:53:54 IRST 2018
598 ذوق‌زدگی از تحویل یک فروند ایرباس مصداق بازی «اسب بیار افسار ببر» است! Sun Jan 15 01:26:03 IRST 2017
598 واکنش وزیر خارجه سعودی به انتخاب مجدد «روحانی» Sun May 21 10:39:52 IRDT 2017
598 «بهتاش» پایتخت 5:مردم جای سلام به من می‌گویند «اَی خِدا» Thu Apr 12 14:00:56 IRDT 2018
598 آقایان؛ دولت قبل دولت شماست Sat May 13 10:53:29 IRDT 2017
598 من مزدورم آقای وزیر! Fri Jun 02 14:35:19 IRDT 2017
598 قطر رسما شروط عربستان را رد کرد Fri Jun 30 17:51:30 IRDT 2017
598 طرح استیضاح لاریجانی تقدیم هیئت رئیسه شد Tue Nov 27 15:07:42 IRST 2018
598 ردپای واردات واگن در نطق‌ انتخاباتی دولت Wed May 10 09:46:03 IRDT 2017
598 جزئیات جدید از پرونده کسر امتیازپرسپولیس Sat Feb 04 11:14:41 IRST 2017
598 رهبر معظم انقلاب درگذشت حجج اسلام "برهان" و "ابن‌الرضا" را تسلیت گفتند Tue Apr 04 17:08:21 IRDT 2017
598 کدام استان‌ها از فردا بارانی می‌شود؟ +جدول Sun Apr 09 09:20:43 IRDT 2017
598 نویسنده یهودی: صهیونیسم تا کمتر از 25 سال دیگر فرومی‌پاشد Fri Sep 01 20:34:55 IRDT 2017
598 شرایط جدید بازارعراق برای تجار ایرانی Thu Feb 16 09:30:30 IRST 2017
598 نامزد‌شورای‌شهر هدف‌گلوله قرار‌گرفت!+فیلم Tue May 16 10:56:27 IRDT 2017
598 هشدارهواشناسی درمورد ورود‌سامانه‌‌پربارش Wed Feb 07 18:18:39 IRST 2018
598 دولت، پیگیر شکایت از نمایندگان منتقد! Sun Mar 12 10:20:13 IRST 2017
598 بازداشت راننده کامیون حادثه تصادف نوربخش Fri Nov 16 15:09:56 IRST 2018
598 دفتر رییس‌جمهور چه چیزی را تکذیب میکند!! Mon Jan 15 18:43:09 IRST 2018
598 آخرین خبر از تعیین علت فوت عارف لرستانی Sun Apr 16 11:09:41 IRDT 2017
598 کاریکاتور/تالاب هورالعظیم وخانم ابتکار؛یهویی Sun Mar 05 13:47:45 IRST 2017
598 کنایه مسجدجامعی به شهردارتهران: تهرانی‌ها شب زلزله تنها بودند Sun Dec 24 13:06:11 IRST 2017
598 اعتراضات کارگری اینترنتی شد Mon Aug 07 15:32:46 IRDT 2017
598 انصاری‌فرد مهاجم اصلی المپیاکوس در لیگ اروپا شد Wed Feb 22 15:49:38 IRST 2017
598 نگهداری هواپیما در حیاط خانه تهرانی +عکس Wed Dec 13 12:10:19 IRST 2017
598 سند 2030 یکی از میوه های آلوده نظام برنامه ریزی معیوب کشور است + صوت Sat Jun 03 15:12:28 IRDT 2017
598 اعلام شرایط پرداخت حقوق و مزایای دانشجو معلمان Sat Jan 28 10:32:31 IRST 2017
598 هجوم کامیون به جمعیتی در آمریکا Sun Feb 26 09:38:02 IRST 2017
598 هنگام سقوط آسانسور چه کار کنیم؟ Sat Feb 25 14:54:08 IRST 2017
598 طارمی مهیای لیگ قهرمانان می‌شود Wed Jan 24 13:53:59 IRST 2018
598 گزارشگر و مجری فوتبال عزادار شد +عکس Sun Apr 23 09:53:58 IRDT 2017
598 خودکشی مرد‌میانسال از روی پل معلق آمل +تصاویر Wed Apr 19 12:31:13 IRDT 2017
598 پاسخ تند ترامپ به نخست وزیر استرالیا Thu Feb 02 14:22:44 IRST 2017
598 پیشنهاد جالب مهدوی کیا Wed Jan 09 09:35:36 IRST 2019
598 مرحوم احمدعزیزی یک پدیده استثنایی بود Wed Mar 08 09:22:01 IRST 2017
598 گندمکاران به رهبری نامه نوشتند Tue Mar 27 14:39:41 IRDT 2018
598 اولین بازی در لیگ قهرمانان آسیا همراه با پرسپولیس برانکو Sat Oct 13 12:45:36 IRST 2018
598 رفتار‌های بچه‌گانه دروازه‌بان استقلال تمامی ندارد Mon Sep 24 19:52:33 IRST 2018
598 راهنمای خرید در کیش و قشم Sat Apr 21 10:01:33 IRDT 2018
598 روایتی عجیب از نبش قبر یک شهید! +عکس Sun Dec 16 13:24:24 IRST 2018
598 ولنگاری فرهنگی طبقه اشراف در شرایط نابسمان اقتصادی ایران/ رقص بانوان در وزارت ارشاد آزاد شد!! + فیلم Thu Sep 06 15:17:36 IRDT 2018
598 تصاویر/ صفحه اول روزنامه‌های 11 اسفند Wed Mar 01 08:59:46 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران تجهیز ناوگان راهداری استان اصفهان به ردیاب خودرویی (GPS) Tue Jun 19 18:30:11 IRDT 2018
بنکر منابع خارجی بانک مرکزی در دسترس است Sat Apr 15 12:02:19 IRDT 2017
آریا عضو مجلس ملی پاکستان: ایران الگوی ایستادگی در برابر استکبار است Thu Apr 05 02:08:22 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران شکارچیان غیر مجاز در دام محیط بانان مازندران Mon Dec 11 23:45:01 IRST 2017
اتاق خبر24 تهران برفی می‌شود Fri Jan 26 10:33:00 IRST 2018
واحد مرکزی خبر برگزاری جشنواره ماهیگیری در مریوان Fri May 11 14:32:39 IRDT 2018
روزنو همه جیز درباره «لاسینا ترائوره» مهاجم مدنظر استقلال Wed Dec 19 11:20:01 IRST 2018
سیتنا واکنش بازیکن تیم‌ملی به پیشنهاد چند ده میلیاردی چینی‌ها Sat Jul 07 12:06:26 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر توله خرس ها در پناهگاه کوه سبلان Sun Sep 03 08:45:01 IRDT 2017
شارا مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران: روابط ‎عمومی ضامن حل و فصل مسائل و مشکلات سازمان است Tue Nov 27 13:42:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس واکنش سازمان لیگ و مدیر ایفمارک به شایعه لغو بازی‌ها Sun Dec 17 11:50:00 IRST 2017
اقتصاد آنلاین چه ورزشی برای کودکان مناسب است؟ Mon Oct 29 00:16:03 IRST 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران تشکیل ستادی ویژه برای پیگیری ثبت نام دانش آموزان اتباع Mon Jul 30 12:03:37 IRDT 2018
پارسینه فیلم ایرانی «ائو» بهترین اثر جشنوار جهانی شد Thu Apr 27 21:46:09 IRDT 2017
آفتاب ایران تیراندازی در استانبول Tue Aug 15 15:24:05 IRDT 2017
ایسکانیوز پلیس فرانسه باید تضمین‌کننده فعالیت حرفه ای رسانه‌ها باشد Wed May 02 21:00:00 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر تاخیر پرواز کرمان - اصفهان Mon Jan 29 11:09:16 IRST 2018
تجارت نیوز کسری بودجه بی‌سابقه آمریکا و عربستان در سال آینده Mon Dec 31 06:00:26 IRST 2018
صبحانه با خبر قیمت مسکن مهر افزایش می‎یابد؟ Mon Nov 12 16:37:32 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران نشست تبیین سیاست‌های مراکز در نکوداشت 40 سالگی انقلاب Fri Jul 20 19:48:35 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم مراسم عزاداری تاسوعا در ارومیه ، کیش Wed Sep 19 15:38:47 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم آغاز مقابله با پوشاک قاچاق از فروشگاه‌های 400 متر به بالا Mon Dec 31 10:34:22 IRST 2018
خبرگزاری بین المللی قرآن برگزاری برنامه‌های قرآنی مردم‌محور در دهه فجر امسال Tue Dec 18 10:02:13 IRST 2018
خبرگزاری فارس اقتصاد مقاومتی جلوی ریخت‌وپاش‌ها را می‌گیرد Fri May 26 14:13:00 IRDT 2017
بی باک نیوز فرهنگ سرای اندیشه از هنرمندان خادم رضوی تجلیل می‌کند Tue Aug 01 09:16:01 IRDT 2017
جماران خطر بی‌سوادی مدرن جامعه‌ی ما را تهدید می‌کند Sat Apr 21 17:10:25 IRDT 2018
میزان بازیگر ماجرای نیمروز میهمان دورهمی می شود Thu Apr 13 13:06:29 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران ثبت 68 روز آلوده با ریزگردها در گچساران Wed Dec 27 13:20:11 IRST 2017
خبرگزاری مهر استقبال مردم از جشنواره کودک نقطه تمایز آن با دوره‌های قبل بود Sat Jul 08 14:58:46 IRDT 2017
پارسینه رشد چشمگیر قیمت مسکن در آذرماه نسبت به پارسال Sun Dec 23 12:21:03 IRST 2018
پارسینه شهادت مامور نیروی انتظامی در ساوجبلاغ Tue Sep 18 03:40:01 IRDT 2018
ایسکانیوز توزیع بسته مهرانه برای حمایت از کودکان کار و خیابانی در شهرستان بویراحمد Thu Sep 21 22:21:15 IRDT 2017
پارسینه وزیر امور خارجه واقعی آمریکا کیست؟ Sat Sep 09 08:39:47 IRDT 2017
بی باک نیوز اشتباهات رایج در تمرینات بدنسازی پا - قسمت دوم Fri Aug 04 14:56:02 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران آسوشیتدپرس: حضور گسترده مردم ایران در اولین انتخابات پس از توافق هسته‌ای Fri May 19 15:38:15 IRDT 2017
ایران آنلاین بیکار‌ بنشینیم‌ اتفاقی‌ نمی‌افتد Mon Oct 15 04:01:00 IRST 2018
ایران آنلاین سیبیل عجیب محسن تنابنده در یک تست گریم Tue Oct 30 15:12:11 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا قهرمانان بی‌ادعا Sat Feb 04 12:01:28 IRST 2017
خبر گزاری دانا غربالگری عوامل خطر بیماری های سالمندان در تهران انجام می شود Sat Feb 10 10:47:46 IRST 2018
واحد مرکزی خبر ریزش قنات در روستای پیر دره سی اسفهلان تبریز Sun Feb 03 18:12:07 IRST 2019
نامه نیوز خطرات بسته بندی شکم در پلاستیک! Sat Feb 11 09:28:41 IRST 2017
میزان لوپتگی: بازی با پرتغال برای ما فینال جام جهانی است/ دیدار با بهترین تیم آسیا آسان نخواهد بود Fri Dec 29 12:22:50 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران 15 تریلی حامل کمک‌های منطقه پارس جنوبی به مناطق زلزله‌زده کرمانشاه ارسال شد Sun Nov 26 18:03:27 IRST 2017
دفاع مقدس تصاویر/ همایش مدیران،هنری و سینمایی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس Thu Nov 22 21:12:34 IRST 2018
روزنو مسلمان شرط و گروکشی دو پرسپولیسی برای تمدید است؟ Fri May 18 11:15:01 IRDT 2018
شفاف رنج شیرین نشا برنج Wed Apr 26 13:56:27 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران احداث پارک در خیابان شهید اخلاقی Wed May 10 15:03:02 IRDT 2017
تی نیوز حمله توهین آمیز رییس جمهور آمریکا به بشار اسد، ایران و روسیه Sun Apr 08 23:43:55 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم تایوان نیازمند حمایت نظامی آمریکا در برابر چین است Tue Jul 24 14:48:01 IRDT 2018
آریا خارجی ها بیش از 19 میلیون دلار در قزوین سرمایه گذاری کردند Mon Oct 29 12:12:51 IRST 2018
آریا زیرساخت لازم برای رصد تراکنش‌های بانکی توسط بانک مرکزی وجود دارد Fri Feb 15 16:03:57 IRST 2019
سراج 24 تکذیب رسمی ترس کی‌روش از زلزله در ایران Sun Dec 24 20:00:00 IRST 2017
تی نیوز مجموعه 167 شرکت نفت در گچساران دچار آتش سوزی شد Mon Apr 16 17:15:14 IRDT 2018
آفتاب ایران مراسم ازدواج 167 زوج دانشجو در دانشگاه آزاد برگزار شد Sat Apr 28 16:52:29 IRDT 2018
پایگاه خبری الف وقوع طوفان تندری تا ساعاتی دیگر/ احتمال بروز سیلاب در 4 استان Sun Mar 19 11:57:59 IRST 2017
وزارت نیرو حجم بارش‌های کشور به 183 میلی‌متر رسید/ 316 میلی‌متر بارندگی در حوضه خلیج فارس و دریای عمان Sun Mar 26 14:50:15 IRDT 2017
جماران یک شکارچی غیرمجاز در تاکستان دستگیر شد Tue Nov 27 12:59:51 IRST 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی لاهور- پاکستان/ حمله انتحاری با حداقل 4 کشته Wed Apr 05 17:55:00 IRDT 2017
ایسکانیوز آمدن ترامپ برای کره جنوبی همراه با چالش خواهدبود Sat Dec 31 09:33:06 IRST 2016
شبکه اطلاع رسانی دانا پوستر/ شهادت حضرت فاطمه(س) Tue Feb 20 12:48:37 IRST 2018
دریک آنلاین راه عبور از بحران بانکی کدام است؟ Sun Aug 06 11:10:38 IRDT 2017
خبرگزاری فارس بیش از 5 تن موادغذایی فاسد در آستارا امحا شد Sun Apr 08 07:07:00 IRDT 2018
بهار نیوز ریگی را در آسمان می گیریم، نمی توانیم مرتضوی را بگیریم؟ Mon Apr 16 10:47:00 IRDT 2018
آفتاب ایران اندیشه «مدرس » باید در حوزه های مختلف اجرایی شود Sun Dec 02 13:10:04 IRST 2018
تدبیر و امید بیماران قلبی مجرد در معرض ریسک بالای مرگ قرار دارند Tue Dec 26 08:20:02 IRST 2017
صبحانه با خبر آپارتمان‌های زیرقیمت در بازار مسکن +جدول Wed Dec 13 09:33:06 IRST 2017
خبرگزاری مهر علیرضا منصوریان به اجلاس مربیان برتر آسیا دعوت شد Sun Jul 16 10:51:46 IRDT 2017
افکارخبر امیر قطر به عربستان رفت Mon May 01 15:55:07 IRDT 2017
دولت آمادگی سازمان ملی زمین و مسکن برای اختصاص زمین به بنیاد مسکن Sat Jan 05 09:36:29 IRST 2019
جوان آنلاین بانک تجارت و صادرات اطلاعیه شفاف‌سازی دادند Sun Feb 03 22:47:52 IRST 2019
جام نیوز افشاگری عجیب منشا ؛ کری خوانی سنگین بازیکن نیجریه ای پرسپولیس  Mon Dec 03 08:36:19 IRST 2018
خبرگزاری مهر آمادگی کامل 30 سایت برف روبی در شمال تهران Sat Jan 27 18:47:29 IRST 2018
بی باک نیوز از وام 40 میلیونی ازدواج چه خبر؟ Sat Apr 15 05:42:01 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر اعزام نخستین کاروان راهیان نور دختران دانش آموز بجنورد Sat Nov 10 13:40:34 IRST 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا خدادادی: 11 میلیون نفر کارت اعتباری دریافت می‌کنند Tue Oct 09 10:17:16 IRST 2018
سلامت نیوز نجات معجزه‌آسای کارگر افغان از آوار چاه Tue Jan 01 13:15:00 IRST 2019
خبرگزاری فارس ترکیه دادستان کل را مسئول بررسی پرونده خاشقچی کرد Tue Oct 09 18:28:39 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران پلمب یک واحدفروش مصالح ساختمانی Thu Aug 03 13:20:20 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا 80درصد خانوارهای بخش موران از نعمت گاز بهره مند هستند Thu Jan 18 18:37:12 IRST 2018
برنا جشنواره فیلم‌های کودک فرصتی برای گفت‌وگو است Fri Jun 30 16:59:12 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی لازمه مقابله با هژمونی استکبار توسعه بدون وابستگی است Mon Nov 05 08:23:00 IRST 2018
پرس شیعه کتاب «جامعه‌شناسی خودمانی و شرق‌شناسی» منتشر شد Tue Jul 04 12:10:24 IRDT 2017
پایگاه خبری الف واکنش ایران به ادعای عربستان درباره انتقال سلاح به یمن Wed May 10 21:59:21 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر عصبانیت استکبار و نوچه‌های آن از پیشرفت جمهوری اسلامی ایران Sun Apr 15 17:02:04 IRDT 2018
تدبیر و امید بارسلونا سال 2018 را با صدرنشینی به پایان رساند Sun Dec 23 04:20:02 IRST 2018
دفاع مقدس 7 کشته و یک مصدوم در سانحه هواپیمای بوئینگ 707 Mon Jan 14 10:51:57 IRST 2019
خبرگزاری مهر 875 هزار کارت بانکی به کارت سوخت تبدیل شد/ آمار مراجعات آنلاین Sat Dec 08 12:01:51 IRST 2018
خبرگزاری حوزه پشتوانه مردمی مهم ترین عامل اقتدار نظام اسلامی است Thu Jan 24 23:10:00 IRST 2019
بی باک نیوز مسیر خمینی کبیر(ره) بیداری را در جهان اسلام شکل داد Mon Jun 05 07:42:01 IRDT 2017
روزنامه ایران سازمان ملل: آسانژ آزاد شود Sat Feb 06 06:00:00 IRST 2016
باشگاه خبرنگاران سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انفجار انتحاری امروز در کابل را محکوم کرد Sat Jan 27 16:36:45 IRST 2018
یک ورزش کردستان قطب داوری کشور می شود/ آموزش علمی و پایه در اولویت Sun Sep 10 09:42:56 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم رئیس‌جمهور لایحه استخدامی شهرداری‌ها را به مجلس تقدیم کرد Sun Aug 14 14:00:43 IRDT 2016
خبرگزاری حوزه تسلط طلاب به زبان و سواد رسانه ای یکی از بهترین ابزارهای تبلیغ اسلام است Tue Feb 06 15:17:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران آمادگی ادارات و نهادها برای شرکت در راهپیمایی روز قدس Thu Jun 22 10:02:53 IRDT 2017
خبرگزاری مهر نیما عالمیان برابر حریف آمریکایی به پیروزی رسید Sat Aug 06 19:27:49 IRDT 2016
شفاف کاهش آلودگی هوا با تمهیدات کمیته اضطرار Mon Dec 18 21:59:20 IRST 2017
آریا حسن پور بیگلری در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت: تیم اقتصادی دولت هماهنگی لازم را ندارد Sat Aug 19 11:01:21 IRDT 2017
تیتر نیوز فصلی نو در تجارت هفت میلیارد دلاری ایران و ترکیه Wed Oct 04 11:46:46 IRST 2017
جوان آنلاین صفحه نخست روزنامه های چهارشنبه/16 فروردین Wed Apr 05 09:18:12 IRDT 2017