598 - Sun May 27 15:35:20 IRDT 2018 نمایش خبر

بانک هایى که موفق ترند

در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سالهای گذشته، علت ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیتها را روشن نماییم

پایگاه 598؛ موضوع بنگاه داری بانکها همواره به عنوان یکی از اصلیترین عوامل عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور توسط منتقدان نظام بانکی و گروهی از اقتصاددان ها مطرح میشود. ارائه لایحه و تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به خوبی درجه اهمیت این موضوع را از دیدگاه سیاستگذاران کشور نشان می دهد. به صورت عام، به مشارکت بانکها در پروژهها و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و عدم پرداختن به وظایف واسطه گری عنوان بنگاهداری اطلاق شده است. به هر روی، علی رغم وجود یک توافق تقریباً عمومی برای خروج بانکها از فعالیتهایی به جز واسطه گری مالی، هیچگاه علل و عوامل وادار شدن بانکها برای پرداختن به این فعالیتهای اقتصادی مورد توجه کارشناسان امر واقع نشده است. از طرف دیگر، میان هیچ یک از فعالیتهای غیرواسطه گری بانکها نیز تمایزی ایجاد نشده است. در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سالهای گذشته، علت ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیتها را روشن نماییم تا تا بینشی عمیقتر را نسبت به این چالش چند وجهی به وجود آوریم. چالش نرخ سود نرخی که بانکها به سپردهگذاران خود پیشنهاد میکنند، تحت تأثیر عوامل گوناگونی تغییر میکند. شورای پول و اعتبار با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاستهای پولی مدنظر، نرخی را به عنوان نرخ مرجع برای تأمین مالی به بانکها ابلاغ مینماید. چگونگی تعیین این نرخ و نظرات موافقان و مخالفان آن خود موضوعی است که به یک موشکافی عمیق نیاز دارد و این نوشتار بدان نمی پردازد. مسئلهای که در اینجا مورد توجه قرار دارد، واکنش بازیگران بازار پول به این نرخ است. در سالیان گذشته با توجه به وجود نهادهای گوناگون برای اعطای مجوز فعالیت به تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه، راه اندازی چنین موسساتی چندان دشوار نبوده و همین امر سبب شکلگیری یک نظام بانکداری سایه بسیار قوی در کشور شده است. چه اینکه در برههای از زمان رییس کل بانک مرکزی میزان منابع در اختیار این بازار غیرمتشکل را نزدیک به یک چهارم از کل نقدینگی کل کشور میدانست. بارزترین ویژگی این موسسات نیز عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و صد البته دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی بوده است. جایی که پاشنه آشیل تعیین دستوری نرخ سود در بازار خود را نشان میدهد. عملکرد موسسات غیرمجاز همواره اینگونه نرخگذاری را به چالش میکشیده است. دست باز دست اندکاران این نهادها در پیشنهاد نرخ بهره به مشتریان باعث میشده است بخش بزرگی از منابع حساس به نرخ نظام بانکی به سمت آنها گسیل شده و بانکها برای حفظ مشتریان و جذب منابع مشتریان جدید در منگنه قرار گیرند. بنابراین بانکها ناتوان در رقابت با بازار غیرمتشکل به رقابت میان خود برای جذب مشتریان یکدیگر پرداخته اند. در این راه، با توجه به عدم تمایز خدمات قابل ارائه توسط بانکها، یگانه ابزار در اختیار برای جلب توجه مشتریان، پیشنهاد نرخ سود بالاتر بوده است. اقتصاد متلاطم در سالهای میانی دهه هفتاد و هشتاد، تورم مسئله اصلی اقتصاد کشور بوده است. پس از تجربه تورم افسارگسیخته میانه دهه هفتاد، عزم دولتها بر کنترل تورم بوده است. در سالهای میانی دهه هشتاد با توجه به سیر صعودی درآمدهای نفتی، توان دولتها در کنترل نرخ تورم با تکیه بر واردات و مهار نرخ ارز افزایش یافت. روی دیگر سکه افزایش درآمدهای نفتی، افزایش مخارج دولت برای گسترش رفاه جامع و بسط رونق اقتصادی در جامعه بود که خود را در اجرای طرحهایی نظیر ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر نشان میدهد. اما عاملی خارجی که تمام این برنامهها و مفروضات را بر هم زد، تحریمهایی بود که در پایان دهه 80 بر اقتصاد کشور تحمیل شد. تحریمها با کاهش درآمدهای نفتی و محدود کردن دسترسی بانک مرکزی به داراییهای خارجی اثر خود را به شکل افزایش شدید نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به جای گذاشتند. در واقع، با پایان دهه 80 و آغاز دهه 90 مسئله تورم جای خود را با رکود تورمی عوض کرد. از جمله ویژگیهای این دوره روبرو شدن بنگاهها با افزایش هزینه منابع تولید و عدم وجود بازار برای فروش محصولات است، مسئلهای که به زودی اثر خود را در صورتهای مالی بانکها خواهد گذاشت. تنگنای سودآوری واکنش بانکها نسبت به افزایش نرخ تأمین مالی، در ابتدا افزایش نرخ تسهیلات بوده است. اما فعالان اقتصادی تنها تا اندازهای توان بازپرداخت تسهیلات گرانقیمت را خواهند داشت، مسئلهای که با توجه به گسترش رکود تورمی به زودی به واقعیت مبدل شد و بسیاری از بانکها با عدم بازگشت منابع تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری روبرو شدند. بنابراین طبیعی بود که بانکها به دنبال محل درآمدزایی دیگری باشند که بتوانند با آن هزینه فزاینده بهره ای را جبران کرده و از پس هزینه های غیربهره ای نیز برآیند. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که در سالهایی که نه بانک مرکزی و نه هیج مرجع دیگری توان و اراده نظارت بر عملکرد موسسات غیرمجاز را نداشتند، درخواست از بانکها برای رعایت نرخهای سود و عدم ورود به جنگ نرخ چندان محلی از اعراب نداشت زیرا با تعلل هر یک از بانکداران، مشتریان بدون توجه به ریسکهای مهلک سپرده گذاری در این قبیل موسسات، منابع خود را به سرعت از چرخه بازار متشکل خارج میکردند. بنابراین تنها را نجات برای بانکها یافتن مسیرهای درآمدزایی جدید بود. در روزهایی که به دلیل تحریمها مبادلات ارزی کشور روز به روز کاهش می یافت و از طرف دیگر با توجه به تحریم اکثر بانکهای کشور عملاً عملیات ارزی در خارج از نظام بانکی و در صرافیها صورت میگرفت، پیگیری افزایش درآمدهای غیرمشاع یا گسترش خدمات ارزی دیگر از گزینه های روی میز نبود. در این میان، افزایش تعداد و نرخ و در واقع رونق معاملات املاک در انتهای دهه 80 این بخش اقتصادی جذاب را از سایرین متمایز میکرد. بر این نکته تأکید میشود که خروج نسبی بانکها از عملیات واسطه گری نه به دلیل اشتیاق بانکها برای عدم بهره مند کردن آحاد اقتصادی از منابع مالی، بلکه در واکنش به شرایطی بوده که در کلیت اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. حتی بانکها با تصمیمی خطیر روبرو بوده اند، گزینه ی بسیار پرریسک اعطای تسهیلات به مشتریانی که اغلب بدهکارند و احتمالا توانایی بازپرداخت اصل و سود را ندارند یا سرمایهگذاری در پروژه هایی که حداقل ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی آن را خود انجام داده اند. میتوان تصمیم بانکها را به انتخاب میان حمایت از تولید یا جلوگیری از متضررشدن سپرده و سرمایهگذاران و وقوع یک هجوم بانکی (bank run) محتمل تشبیه کرد. موسسات غیرمجاز با افزایش عزم حاکمیت، برخورد با موسسات غیرمجاز از ابتدای دهه 90 آغاز شد. همانطور که پیش از این گفته شد ویژگی اصلی این موسسات عدم پیروی از مقررات نظام بانکی بوده است. اگر پیشنهاد سود غیرمتعارف به مشتریان، پرداخت وام بدون ضابطه و خارج از عقود و از همه مهمتر و موضوع نوشتار حاضر، «بنگاهداری» از جمله آفات و تخلفات بانکها بر شمرده میشود، این موارد از ملزومات حیات موسسات غیرمجاز به شمار میآید. خط مشی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز، انحلال موسسات و انتقال دارایی به یک نهاد دارای مجوز بوده است. حال این نهاد نوپا میراث دار همه داراییها (موضوع تمرکز این گزارش) و بدهی های این موسسات است. نقطه مشترک اکثر موسسات بازار غیرمتشکل، سرمایه گذاری سنگین در بخش املاک و مستغلات بوده است، به عنوان مثال یکی از پروژه های عظیمی که اخیراً به بهره برداری رسیده و بسیاری از توجهات را به خود و مالکان آن جلب کرده است، از جمله دارایی های بانک تات بوده است که به ترازنامه بانک آینده منتقل شده است. موردی که میتوان با صراحت بیشتری در مورد آن صحبت کرد، یک بنگاه اقتصادی یا بانک را در نظر بگیرید که یک پروژه ارزشمند و به لحاظ اقتصادی دارای پتانسیل ارزش افزوده را در اختیار دارد و میداند که با تکمیل آن سود سرشاری عاید سپرده- گذاران و سرمایه گذاران خود خواهد کرد، اما فروش پروژه نیمه کار ارزش افزوده چندانی ندارد و برای بهره برداری از آن نیز به منابع فراوانی نیاز است. از طرف دیگر میتواند این منابع را در اختیار مشتریانی بگذارد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود بیش از پیش در معرض ریسک نکول قرار دارند. این بنگاه اقتصادی یا بانک میان سرمایه گذاری یا پرداخت تسهیلات و پس از آن عدم بازگشت منابع و متورم شدن مطالبات غیرجاری کدام را انتخاب میکند؟ عقل و منطق اقتصادی حکم بر این میدهد که پروژه را تکمیل کند و علاوه بر آنکه یک ظرفیت بالقوه تجاری، فرهنگی، گردشگری برای کل کشور، به نام بازار بزرگ ایران ایجاد میکند، با ایجاد ارزش افزوده، سپرده گذاران و سرمایه گذاران خود را نیز به عنوان مشتریان و شهروندان کشور منتفع نماید. رد دیون-وثایق تملیکی یکی دیگر از نکاتی که در بحث بنگاه داری بانکها مورد غفلت واقع شده این است که بخشی از شرکتهای متعلق به بانکها نه به دلخواه بلکه به صورت تحمیلی و به دلیل رد دیون دولت به ترازنامه بانکها منتقل شده است. بخشی دیگر از این اموال نیز در پی عدم ایفای تعهدات مشتریان و اقدامات حقوقی بانکها و تحت عنوان وثایق تملیکی به مالکیت بانک درآمده است. چه باید کرد؟ به هر روی، بانکها به منظور جلوگیری از کاهش سودآوری، به خطر افتادن منافع سپرده گذاران و سرمایه گذاران و همچنین قرار نگرفتن در معرض ریسک مشتریان اعتباری، به روشهای اجباری از جمله رد دیون و به تملک درآوردن وثایق یا انتقال دارایی از یک موسسه غیرمجاز به یک نهاد مجاز مالک یا شریک یک پروژه یا بنگاه اقتصادی تبدیل شدهاند. سیاستگذار نیز برای جلوگیری از شیوع این رویه و ضربه اقتصاد ملی به تصویب قانون و اعمال جریمه و مالیات بر این فعالیت متوسل شده است. با این وجود چرا بانکها از سرمایه گذاری های خود خارج نشده اند؟ بدون شک بانکها نیز به منظور مالکیت ابدی و طولانی مدت وارد چنین فعالیتهایی نشده اند، بلکه پس از شناسایی یک فرصت بالقوه در یک بخش از بازار منابع خود را به امید کسب سود و خروج به موقع به آن بخش تزریق کردهاند، اما گاهی به دلیل رعایت نشدن زمانبندی ها یا براورده نشدن پیشبینی ها نتوانسته اند سرمایه خود را از این فعالیت خارج کنند و خود اولین شخصی هستند که از این وضعیت متضرر میشوند، برای موسسه ای که از به گردش درآوردن پول منتفع میشود هیچ خسرانی بزرگتر از راکد و غیرمولدشدن سرمایه نیست. اما به نظر میرسد نظام بانکی با دستور و یا تلاش برای اعمال فشار افکار عمومی قادر به عبور سلامت از این وضعیت بغرنج نیست، خروج از پروژه ها و سرمایه گذاری ها به چیزی بیش از دستور یا فشار نیاز دارد، چه بسیار از مزایده های برگزار شده توسط بانکها به دلیل حضور نیافتن مشتری با شکست مواجه شده است. بی شک شرایط اقتصادی موجود اثر قابل توجهی در ناتوانی بانکها در فروش املاک و اموال غیربانکیشان داشته است. در این بین به ثمر نشستن سرمایه گذاری های گذشته بانکها، مانند سرمایه گذاری بانک آینده در احداث بازار بزرگ ایران -ایران مال- باید بیش از پیش جامعه را خوشنود و راضی کند زیرا احتمال خروج موفقیت آمیز از آن پروژه خطیر و کسب سود مورد نظر یا راهبری و مالکیت بر طرح به منظور درآمدزایی و پاسداری از سرمایه سپرده گذار و سپس سرمایه گذاران بیش از هر زمان به تحقق نزدیک شده است. در زمانی که زمزمه تحمیل دوباره تحریم های ظالمانه بر کشور عزیزمان به گوش میرسد و شرایط اقتصادی کشور نیز نیازمند حضور قدرتمند و با روحیه بانک هاست، نظام بانکی نیز بیش از هر زمانی به اعتماد افکار عمومی نیاز دارد. بنابراین به نظر میرسد بایستی در تحلیل عملکرد این فعالان اقتصادی و انعکاس نظرات مربوط به آن باید تأمل بیشتری به خرج داد.
598 تصاویر/ صفحه اول روزنامه‌های 11 اسفند Wed Mar 01 08:59:46 IRST 2017
598 اصرار سئوال برانگیز سیف برای عدم تحقیق و تفحص! Fri Jul 13 13:07:32 IRDT 2018
598 2050 جوان نیازمند به خانه بخت رفتند Sat Apr 20 13:52:48 IRDT 2019
598 تقدیر علمای اهل سنت عراق از ایران Tue Nov 28 12:58:21 IRST 2017
598 سکه گران شد/ دلار مرز 5 هزار تومان را رد کرد Mon Mar 26 14:26:31 IRDT 2018
598 جنگ تجاری آمریکا و چین به نفع پسته ایران تمام می‌شود Wed Apr 04 12:12:56 IRDT 2018
598 آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب کرد Thu May 18 10:24:52 IRDT 2017
598 هراز و کندوان عصر امروز یک‌طرفه می‌شود Sat Sep 09 15:17:43 IRDT 2017
598 جشن بزرگ هفته مقاومت در کاشان برگزار شد + تصاویر Thu Aug 17 18:34:11 IRDT 2017
598 پیش‌بینی وزش باد شدید در تهران Sat Feb 10 15:15:45 IRST 2018
598 حوادث طبیعی در کشور سالانه چقدر هزینه دارد؟ Sun May 07 12:39:41 IRDT 2017
598 بانک آینده موفق به دریافت گواهینامه استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان گردید Mon Dec 18 11:11:00 IRST 2017
598 سومین روز از برگزاری جشنواره فیلم فجر/ هیجان در نیمه های شب به واسطه ی پخش فیلم «نگار» Wed Feb 01 14:07:13 IRST 2017
598 مصادیق جرم انتخاباتی در روز انتخابات Thu May 18 12:13:05 IRDT 2017
598 مجلس روش دولت برای حذف یارانه‌ها را تصویب نمی‌کند Mon Dec 25 11:23:12 IRST 2017
598 آغاز مجددعملیات ارتش سوریه به سوی «حلفایا» در استان «حماة» Thu Apr 20 15:02:10 IRDT 2017
598 دادستان علیه مدیریت تلگرام اعلام جرم کرده Wed Sep 27 10:01:08 IRST 2017
598 ردپای « م-ج » در پرونده وام 150 میلیاردی Sun Feb 04 14:48:52 IRST 2018
598 ------------------«روز شنبه»-------------------- Sat May 13 08:58:31 IRDT 2017
598 بی‌کیفیتی خودروی داخل دلیل گرایش به خودروی خارجی است/ اختاپوس صنعت خودروی داخلی به دنبال منافع خودش است Mon Mar 26 15:10:18 IRDT 2018
598 چوب حراج برهانی به کفش‌های خاطره‌انگیز Sat May 13 11:29:54 IRDT 2017
598 خاطره عجیب علی اکبر صالحی Sat Jun 09 11:24:28 IRDT 2018
598 نرگس آبیار: عمر خود را در شبکه‌های اجتماعی تلف نکنید Tue Sep 05 10:06:01 IRDT 2017
598 زیباکلام: خر آقای روحانی از پل گذشته است Mon Oct 08 12:01:36 IRST 2018
598 سوال درباره واریز زودهنگام سود سهام عدالت Thu Jul 06 10:27:39 IRDT 2017
598 عکس/ چادر ویژه سعودی‌ها برای حجاج پولدار Mon Jul 24 12:49:40 IRDT 2017
598 عوامل واردات غیرقانونی 6400 خودرو بازداشت شدند Sun Jul 08 00:52:00 IRDT 2018
598 نمی‌گذاریم ایران در سوریه بماند/ کمپین فشار بر ایران به راه افتاده است Sun Sep 02 10:34:53 IRDT 2018
598 چرا برنامه تولید"خودروی رقابتی" محقق نشد!؟ Sun Feb 19 10:40:06 IRST 2017
598 آقایانی که خوب نسخه می‌نویسند بیایند مشکلات فوتبال را رفع کنند/ پول نداریم سرمربی تیم ملی را انتخاب کنیم! Tue Mar 12 12:09:39 IRST 2019
598 عکس/ گنبد و بارگاه حضرت خدیجه(س) Sat May 26 11:06:57 IRDT 2018
598 آغاز ثبت نام اعتکاف در دانشگاه تهران Sun Jan 27 14:32:53 IRST 2019
598 رئیسی: کسانی که می گویند نمی‌شود شغل ایجاد کرد، چگونه خود را در معرض رای مردم قرار می‌دهند؟ Tue May 02 18:45:59 IRDT 2017
598 بالاخره سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور اعلام وصول شد Wed Aug 01 08:48:23 IRDT 2018
598 خبر توقف تولید سریال عاشقانه صحت دارد؟ Sun Apr 09 10:28:09 IRDT 2017
598 اعمال مخصوص روز مباهله Thu Sep 14 13:58:34 IRDT 2017
598 مظلومیت معدنچیان با بیمه کتابداری! Sat May 06 09:46:52 IRDT 2017
598 صوت/ مهدی رسولی؛ شب پنجم محرم 97 Sun Sep 16 13:56:44 IRDT 2018
598 اصلاح طلبان روحانی را سانسور کردند Sat Dec 15 11:14:26 IRST 2018
598 «توییتروریسم آشنای روحانی» علیه چهره‌های تأثیرگذار Mon Mar 20 01:53:41 IRST 2017
598 چینی: باشگاه پیگر رفع محرومیت رحمتی است Fri Mar 24 18:38:09 IRDT 2017
598 پاسخ فرمانده ناجا درباره احتمال عمدی بودن حادثه پلاسکو Wed Jan 25 15:09:43 IRST 2017
598 لاریجانی: افتخار می‌کنیم که پاسدار باشیم Tue Apr 09 09:58:17 IRDT 2019
598 ایجاد رقابت داخلی در جبهه نیروهای انقلاب به هر بهانه‌ای خطایی راهبردی است Wed Mar 22 15:50:15 IRDT 2017
598 چرا نمایندگان از «رای علنی» استقبال نمی کنند! Wed Aug 29 09:39:43 IRDT 2018
598 اهواز ترند توئیتر شد Sat Sep 22 13:22:40 IRST 2018
598 بانک صادرات حامی هنرمندان باقی می‌ماند Tue Aug 22 13:05:14 IRDT 2017
598 استقلال مثل بایرن‌مونیخ است، مشکل این تیم ضعف بدنی و انگیزشی است/ آبی‌ باید بالاتر از قرمز باشد Tue Oct 03 09:14:43 IRST 2017
598 سازمان ملل این بار برای «مسکن و شهرسازی» ایران تعیین تکلیف می‌کند! +سند Sun Aug 13 08:34:58 IRDT 2017
598 گلایه معاون روحانی از مجلس Thu Apr 12 12:57:52 IRDT 2018
598 احتمال سیلاب در سواحل شرقی خزر Thu Aug 03 13:07:11 IRDT 2017
598 فیلم/کنایه رضا رفیع به نقش آفرینی بازیگر ترکیه‌ای در سینمای ایران Sun Nov 05 12:49:53 IRST 2017
598 چگونه با استفاده از کفالت پدربزرگ از سربازی معاف شویم؟ Sat Feb 23 12:10:48 IRST 2019
598 منبع پخش شایعه سهمیه‌بندی بنزین بازداشت شد Sun May 05 10:21:45 IRDT 2019
598 وقت اجرا گریم نمی‌کنم/ صداوسیما که فضای مجازی نیست Sun Nov 18 11:42:14 IRST 2018
598 صوت/ مجید بنی‌فاطمه؛ شب دوم محرم 96 Sun Sep 24 11:21:03 IRST 2017
598 دانلود کلیپ "کارت ملی" حامیان رئیسی درباره «دولت کاروکرامت» Tue May 09 13:23:15 IRDT 2017
598 ازدواج 46 میلیون دلاری نوه ملکه انگلیس با بازیگر آمریکایی Sat May 19 11:33:05 IRDT 2018
598 شبکه تونل‌های داعش توسط نیروهای عراقی کشف شد Mon Aug 21 15:51:37 IRDT 2017
598 بازیکنان استقلال بالاخره پولدار شدند Mon Sep 11 23:53:02 IRDT 2017
598 بطحایی: مدارس ناچارند از خانواده‌ها کمک مالی بگیرند Thu Sep 14 14:23:17 IRDT 2017
598 نمی‌توانند IT را از سبد خانوار حذف کنند Mon Jul 17 14:43:10 IRDT 2017
598 مداح معروف از "رئیسی" حمایت کرد Wed May 17 18:22:51 IRDT 2017
598 بارزانی فردا به ترکیه می‌رود Sat Feb 25 13:21:11 IRST 2017
598 مرکل و ماکرون دوشنبه با هم دیدار می‌کنند Sat May 13 12:46:07 IRDT 2017
598 ذوب آهن رده دوم گروه C لیگ‌ قهرمانان Wed Feb 22 09:22:04 IRST 2017
598 ورود‌3‌دستگاه‌مهم‌به‌موضوع‌"امنیت‌اقتصادی" Tue Jan 16 18:04:39 IRST 2018
598 کدخدایی: با استعفای رئیسی موافقت شد Thu Apr 06 13:53:51 IRDT 2017
598 کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، با عزّت، متدیّن، پیشرفته در علم؛ محصول تلاش چهل‌ساله انقلاب/ راه حل مشکلات زانو زدن در برابر دشمن و بوسه‌زدن بر پنجه‌ گرگ نیست Wed Feb 13 14:28:13 IRST 2019
598 اندیشکده آمریکایی به توان موشکی ایران اعتراف کرد Mon Feb 13 12:15:02 IRST 2017
598 خیراندیش: دخترم به خاطر «معمای شاه» از سینما طرد شد/ تمجید از «قصر شیرین» Thu Feb 07 14:42:56 IRST 2019
598 فوت 50 نفر در 2 روز ابتدای مسافرتها! Fri Mar 17 20:05:21 IRST 2017
598 کی‌روش: در بازی با روسیه باید ثابت کنیم چرا بهترین تیم آسیا هستم/می‌جنگیم تا در جام‌جهانی حضور خوبی داشته باشیم Thu Oct 05 09:16:44 IRST 2017
598 پرداخت 4 میلیارد صدقه در یک ماه Sat Jun 09 14:00:38 IRDT 2018
598 انتشار نخستین ترجمه فارسی کتاب جنجالی «آتش و خشم» Thu Jan 25 09:57:47 IRST 2018
598 حساب‌های ثامن الحجج تعیین تکلیف شد Wed Jun 21 15:34:25 IRDT 2017
598 واکنش کریم باقری به تشویق هواداران پرسپولیس Sun Jul 02 22:16:09 IRDT 2017
598 آمار قربانیان سونامی اندونزی؛ 280 نفر Mon Dec 24 15:07:39 IRST 2018
598 بازهم از پشت بلندگو! Thu Apr 25 11:37:35 IRDT 2019
598 سرمربی التعاون: ویژگی ممتاز استقلال ارسال توپ‌های هوایی است Sun Feb 26 14:04:10 IRST 2017
598 بردن ماشین سازی استقلال را باانگیزه‌تر می‌کند Tue Jan 31 10:52:28 IRST 2017
598 خروج دیگ بخار از زیر آوار پلاسکو +عکس Thu Jan 26 09:03:51 IRST 2017
598 قلب چه کسانی هر روز آسپیرین می‌خواهد؟ Tue Aug 07 10:20:11 IRDT 2018
598 پول ژوزه تامین شد، پرسپولیس بی پول! Sun Sep 17 14:57:44 IRDT 2017
598 اعتبار اجتماعی حضرت خدیجه در خدمت انسانیت Thu May 16 11:07:01 IRDT 2019
598 تخلفات فریدون فقط دربحث دانیال‌زاده نیست Tue Jan 24 14:46:10 IRST 2017
598 عاملان قتل خاشقجی خودکشی کردند Fri Jan 04 19:45:12 IRST 2019
598 پاسخ ظریف به سوالی درباره کاندیداتوری Sun Feb 26 01:18:58 IRST 2017
598 رئیس جدید AFC انتخاب شد +عکس Sat Apr 06 14:09:04 IRDT 2019
598 چهارشنبه 29 شهریور 20:00 استقلال - ذوب آهن Wed Sep 20 09:57:37 IRDT 2017
598 درگیری شدید میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها Tue Mar 19 10:36:57 IRST 2019
598 رحمتی تکلیف خودش رامشخص کرد Sat Dec 31 12:42:11 IRST 2016
598 عراق: هیچ منطقه‌ای برای داعش باقی نمانده است/ عبادی: بازپس گیری مسجد نوری به معنی پایان دولت باطل داعشی است Fri Jun 30 17:45:05 IRDT 2017
598 تلفن همراه شما را درمعرض چه نوع بیماری‎هایی قرار می‌دهد؟ Thu Feb 23 10:55:15 IRST 2017
598 رقیب برانکو در آسیا چهارشنبه به جده می‌رسد Sat Jun 24 12:05:05 IRDT 2017
598 ورود همزمان دو سامانه بارشی به کشور Sat Apr 20 14:24:15 IRDT 2019
598 استعفای 38 مدیر دوشغله از وزارت کار Fri May 24 15:53:26 IRDT 2019
598 دست خالی و صدای کلفت! Mon May 08 20:30:46 IRDT 2017
598 ورود سلبریتی ها به مسائل سیاسی موجب غلبه فضای هیجانی بر فضای عقلانی میشود/ شورای شهر آیینه تمام نمایی از تبعات منفی حضور سلبریتی ها درصحنه سیاست است Wed Dec 27 11:16:57 IRST 2017
598 وضعیت جوی مناطق زلزله‌زده خراسان رضوی Thu Apr 06 11:12:18 IRDT 2017
خانه ملت عدم پذیرش استفاده از مزدوران به عنوان ابزارهای تضعیف صلح و نقض حقوق بشر Wed Oct 17 16:47:04 IRST 2018
دولت موافقت هیئت دولت با صدور مجوز هزینه کرد درآمد حاصل از فروش پسماند‌های موادمعدنی استان زنجان برای جانمایی و انتقال پسماند Tue Nov 13 15:21:05 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران گربه ای که از چهار سنجاب سرپرستی می‌کند + فیلم Fri Apr 26 19:09:00 IRDT 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی توپ اعتبار بدمینتون ،پَر ندارد Mon Feb 20 11:01:00 IRST 2017
ایسکانیوز حمایت تمام قد کرگر از اوزیل Tue Nov 21 12:39:47 IRST 2017
تی نیوز کارگاههای پژوهشی نوازندگان اروپایی در تهران Mon Apr 23 14:22:02 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی مردم از ذبح دام در منازل خودداری کنند Thu Sep 06 08:51:00 IRDT 2018
اقتصاد آنلاین استخدام مترجم در تهران Mon Jul 16 07:53:16 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا گلایه مندی مستاجران شهرکرد از نبود نظارت بر اجاره بها/ قیمت های فضایی اجاره بها، مستاجرین را به چالش کشانده است Sun Jul 23 14:28:52 IRDT 2017
خبرگزاری فارس تکلیف دولت برای بنگاه های واگذار شده Wed Apr 18 09:49:00 IRDT 2018
تی نیوز سوییت در شمال شهر تهران چند؟+جدول Thu Sep 21 22:55:08 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران مظنه اجاره در سال 97 چگونه خواهد بود؟ Sun Apr 15 13:14:42 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم محرومیت سنگین بازیکنان تیم ملی فوتبال عراق به دلیل ناکامی در جام ملت‌های آسیا Thu Feb 28 09:41:00 IRST 2019
شبکه اطلاع رسانی دانا هیچ مشکلی برای اعزام حجاج به حج تمتع نداریم/ اعزام زائران حج تمتع استان از 21 مرداد ماه Wed Jul 05 12:36:39 IRDT 2017
آریا خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی به صورت شایسته اطلاع رسانی شود Sat Apr 13 15:40:16 IRDT 2019
فردا فرار بزرگ طارمی پس از تخلف بزرگ Mon Dec 18 18:42:46 IRST 2017
فردا تهدیدات تروریستی در لیست پدافند غیرعامل Wed Sep 20 15:22:10 IRDT 2017
سلامت نیوز حال خرید راهبردی خدمات خوب نیست/قدرت رقابت با بخش خصوصی را نداریم Sun Jul 16 14:19:00 IRDT 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا خانه ای که اول مرداد آن متفاوت از همه تقویم هاست Sun Jul 23 14:32:04 IRDT 2017
تی نیوز واکنش فرهاد مجیدی به حضور شفر در استقلال/ این تازه اول راه است Thu Oct 05 00:57:16 IRST 2017
پارس نیوز آیات 12 تا 20 سوره مبارکه «فصلت»+صوت Wed Oct 10 04:25:52 IRST 2018
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین احتمال رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید و آبگرفتگی معابر عمومی در 15 استان کشور Sat Oct 20 09:30:00 IRST 2018
خبرگزاری فارس افزایش2 درصدی بودجه وزارت ورزش در سال 98 Thu Mar 07 19:02:54 IRST 2019
جماران نماینده سراوان به علت حمله عصبی در بیمارستان بستری شد Mon Dec 24 17:45:49 IRST 2018
واحد مرکزی خبر شفاف­ سازی از مهم‌ترین رسالت رسانه­‌ها Tue Aug 28 09:55:21 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجو سهم 10 درصدی معادن شن و ماسه در آلودگی هوای تهران Wed May 31 10:30:45 IRDT 2017
تدبیر و امید تصاویر/تشییع پیکر دانش آموزان حادثه واژگونی اتوبوس Thu Dec 14 14:57:03 IRST 2017
تهران پرس مسئول اطلاعاتی گروه تروریستی تحریرالشام کشته شد Sat Sep 08 14:39:00 IRDT 2018
پارس فوتبال ضرری که بیرانوند به پرسپولیس زد ! Wed May 29 18:19:35 IRDT 2019
واحد مرکزی خبر آمریکا و روسیه به هم اعتماد ندارند Thu May 04 12:48:12 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر صدور شناسنامه ایمنی برای بیش از 800 واحد صنعتی فارس Fri Dec 22 09:39:34 IRST 2017
تدبیر و امید توصیه رئیس جمهور به همه دستگاهای اجرایی Wed Apr 12 15:02:55 IRDT 2017
برنا بازدید از برخی بناهای تاریخی در حال مرمت شهرستان اهواز Thu Jul 27 07:02:49 IRDT 2017
خبرگزاری فارس سند 2030 به جز ترویج لیبرال و سرمایه‌داری چیزی برای ما ندارد/ هدف این سند نفوذ دشمن در نظام است Tue May 09 11:12:00 IRDT 2017
برنا خروج از برجام، اقدامی بسیار خطرناک Thu Oct 05 12:26:02 IRST 2017
افق نیوز آنچه حکما درباره گوجه‌سبز می‌گویند Fri May 03 21:35:54 IRDT 2019
دنیای معدن کشمکش کارخانه های سنگ آهن و فولاد همچنان ادامه دارد/چه زمانی مشکلات تأمین چرخه فولاد حل می شود؟ Sat Nov 18 09:28:00 IRST 2017
تی نیوز تبریک على دایى بابت تولد جواد نکونام Fri Sep 08 19:57:34 IRDT 2017
جهان نیوز امارات هم تسلیم مطالبات نفتی ترامپ شد Tue Jul 03 19:14:09 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی توسعه فضای سبز نیازمند استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی است Mon Mar 06 11:01:00 IRST 2017
میزان بازدید2 عضو کمیسیون امنیت ملی از سفارت‌خانه‌های ایران در «اوکراین» و «بلاروس»؛ به زودی Wed Apr 25 11:06:54 IRDT 2018
ساعت24 امشب آزادی را آبی استقلالی کنید/ یا پاس گل می‌دهم یا گل می‌زنم Tue Mar 12 16:11:08 IRST 2019
خبرگزاری تسنیم اجرای تئاتر و استفاده از ظرفیت فرهنگی کاشان محدود به جشنواره نشود Wed Nov 28 14:34:05 IRST 2018
تی نیوز ترامپ تهدید کرد، از سلاح هسته ای علیه کره شمالی استفاده می کند Mon Sep 04 15:11:00 IRDT 2017
پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین دوره حرف درمانی به اتمام رسیده است Sat May 06 10:19:00 IRDT 2017
شفاف آشفته بازار میوه در تهران Tue May 09 18:47:11 IRDT 2017
العالم هیات آل سعود مسئول شکست مذاکرات سوریه در ژنو است Thu Mar 02 22:00:23 IRST 2017
پارس فوتبال عکس ؛ اتفاق خاصی که زیدان در رئال رقم زد! Sat Jun 02 20:05:10 IRDT 2018
تی نیوز توافق بر سر انتقال 7 زندانی از ارمنستان به ایران توافق بر سر انتقال 7 زندانی از ارمنستان به ایران Tue Oct 03 01:15:24 IRST 2017
واحد مرکزی خبر دعوت دو اصفهانی به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران نونهال Tue Jul 03 13:25:54 IRDT 2018
اخبار بانک عرضه اسکناس نو در شعب منتخب بانک ملی ایران Sun Mar 12 08:48:14 IRST 2017
خبرگزاری فارس پیشرفت 70 درصدی محوطه‌سازی باغ پرندگان Sun Jun 09 19:47:20 IRDT 2019
باشگاه خبرنگاران مشاهده 2 حیوان عجیب در گهواره Mon Jun 10 11:05:48 IRDT 2019
بولتن نیوز افشای نفوذ هکرها به نیروگاه های برق انگلیس Wed Jul 19 13:54:22 IRDT 2017
جهان نیوز زن جوان با همدستی مرد غریبه شوهرش را کشت Sun Jan 20 15:06:10 IRST 2019
آفتاب سفیدی مو، زنگ خطری برای مردان Tue Apr 11 01:25:01 IRDT 2017
ساعت24 افزایش کودکان مبتلا به اوتیسم در آمریکا Tue Nov 27 14:08:01 IRST 2018
تابناک دریاچه سقالکسار پاک‌ترین دریاچه ایران Mon Nov 05 01:57:40 IRST 2018
پایگاه خبری الف مصر از ائتلاف ضدایرانی انصراف داد Thu Apr 11 07:29:00 IRDT 2019
خبرگزاری تسنیم ارتش میانمار 1000 مسلمان روهینگا را به قتل رسانده است Thu Feb 09 09:12:00 IRST 2017
تی نیوز طلای سیاه در آستانه 60 دلاری شدن Wed Sep 27 15:10:24 IRST 2017
خبرگزاری نسیم لایحه بودجه 98 در حوزه کشاورزی تناسبی با برنامه ششم ندارد Sun Jan 20 11:41:03 IRST 2019
خبرگزاری دانشجویان ایران وزیر کشور: وضعیت تمام سدها تحت کنترل است/ مردم به اخطارها توجه کنند Sun Mar 31 20:16:50 IRDT 2019
واحد مرکزی خبر کمک یک میلیارد ریالی خیران بهابادی در جشن گلریزان Thu Jun 14 10:42:44 IRDT 2018
سراج 24 عکس یهویی از مهران مدیری Wed Sep 06 15:30:00 IRDT 2017
ایران آنلاین دستگیری عامل تیراندازی‌های شهر کرمانشاه Thu Feb 16 13:01:06 IRST 2017
تیک توصیه های آیت الله مکارم شیرازی به روحانی Sat May 27 21:48:40 IRDT 2017
آفتاب ایران ونزوئلا از آن چه در تلویزیون می بینید به شما نزدیک تر است! Fri Feb 01 00:50:08 IRST 2019
خبرگزاری مهر ورود سامانه سرد و بارشی به گلستان/ احتمال ریزش برف در ارتفاعات Sat Apr 20 21:43:10 IRDT 2019
خبرگزاری مهر بارندگی شدید در شرق گلستان حادثه آفرید Fri Aug 11 11:58:23 IRDT 2017
نامه نیوز شفاف‌سازی درباره پاس‌های بازیکنان پرسپولیس به منشا/ توطئه در کار نیست Tue Aug 15 01:14:59 IRDT 2017
تی نیوز قطعی شدن معامله 18.84 درصد سهام بیمه آسیا Wed Apr 25 20:27:37 IRDT 2018
فردا فرآورده‌های غیرمجازی که مجوز ندارند+ اسامی Sun Mar 03 18:47:17 IRST 2019
خبرگزاری جمهوری اسلامی افزایش تنش سیاسی میان روسیه و اوکراین؛ سرخط روزنامه های صربستان/23مرداد Sat Aug 13 19:13:00 IRDT 2016
فرارو زلزله مکزیک جان 273 نفر را گرفت Fri Sep 22 20:21:50 IRST 2017
خبرگزاری مهر مدیران استان همدان به دنبال تأمین رضایت سرمایه‌گذاران هستند Mon Jul 03 18:17:45 IRDT 2017
باشگاه خبرنگاران افراد نسبت به تعویض کارت پایان خدمت سریع تر اقدام کنند Wed Oct 04 11:02:11 IRST 2017
واحد مرکزی خبر معافیت خانوار‌های تحت حمایت کمیته امداد یزد از پرداخت هزینه‌های انشعاب Wed Nov 15 10:11:04 IRST 2017
پرشین خودرو جهش سود هوندا با فروش آمریکا Wed Aug 02 04:23:00 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم سومین سوگواره تعزیه خراسان جنوبی دهه اول محرم در قهستان برگزار می‌شود Thu Sep 14 12:08:32 IRDT 2017
خبرگزاری مهر بازگشت پرسپولیس به صدر با شکست استقلال/ دو صدرنشینی برای سرخ‌ها Thu Feb 14 17:50:47 IRST 2019
میزان روز به روز قیام مردم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی گسترش پیدا خواهد کرد Mon May 14 21:00:01 IRDT 2018
شبکه اطلاع رسانی دانا کشت گیاهان دارویی در 35 هکتار از عرصه های ملی کوه سیاه لنده+تصاویر Sun Dec 17 20:23:51 IRST 2017
بهار نیوز پلیس: مراقب گل‌فروشی در فضای مجازی باشید Sat Jun 15 09:07:39 IRDT 2019
روزنو نظر گرشاسبی درباره اختلاف مسلمان و برانکو Tue May 15 15:40:01 IRDT 2018
تی نیوز توپ مدیریت به زمین منصوریان شوت شد Mon Sep 04 02:49:23 IRDT 2017
افکارخبر دلار گران‌تر شد+ جدول Sat Aug 19 09:50:37 IRDT 2017
جماران چهار پایگاه انتقال خون گیلان برای خونگیری فعال است Mon Nov 27 10:33:20 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن لزوم حمایت‌های لازم برای تسریع در اجرایی شدن پروژه‌های پیشران کردستان Sun Feb 17 13:53:16 IRST 2019
آفتاب ایران انتقادهای موسوی خویینی ها، 'افشاگرانه' یا 'مغرضانه' Tue Jan 15 16:10:24 IRST 2019
نامه نیوز مسجد جامعی خطاب به معاونت شهرسازی: بجای حرف عمل کنید Sun Jun 09 13:06:25 IRDT 2019
ایران آنلاین کار‌های تاسیساتی دانشگاه به دانشجویان فنی و حرفه‌ای واگذار می شود Thu Jul 05 09:55:58 IRDT 2018
خبرگزاری مهر فوق العاده جذب بازنشستگان دانشگاهی وضرایب شغلی شان تعیین تکلیف شد Mon Dec 31 15:27:05 IRST 2018
شفاف 15 هزار بازداشت ظالمانه، شکنجه 5 هزار نفر و بازداشت 1700 کودک در بحرین Fri Feb 15 12:44:58 IRST 2019
خبرگزاری نسیم تسلط ارتش لبنان بر دو تپه راهبردی در ارتفاعات رأس بعلبک Sun Aug 06 16:54:01 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر مصرف کمتر از یک درصد روغن پالم دنیا در ایران Fri Aug 18 17:31:48 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر بهره مندی کودکان دارابی از بسته‌های حمایتی کمیته امداد Mon Jul 24 16:37:13 IRDT 2017
آریا آپدیت فرمور 5.04 پلی استیشن 4 منتشر شد Fri Dec 15 10:59:15 IRST 2017
مشرق نیوز تاریخچه همه دیدارهای فرانسه و ایرلند +جدول Sun Jun 26 06:14:01 IRDT 2016
خبرگزاری بین المللی قرآن چرا نوشیدن آب به کاهش استرس کمک می‌کند Sat Feb 04 08:47:50 IRST 2017