598 - Sun May 27 15:35:20 IRDT 2018 نمایش خبر

بانک هایى که موفق ترند

در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سالهای گذشته، علت ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیتها را روشن نماییم

پایگاه 598؛ موضوع بنگاه داری بانکها همواره به عنوان یکی از اصلیترین عوامل عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور توسط منتقدان نظام بانکی و گروهی از اقتصاددان ها مطرح میشود. ارائه لایحه و تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به خوبی درجه اهمیت این موضوع را از دیدگاه سیاستگذاران کشور نشان می دهد. به صورت عام، به مشارکت بانکها در پروژهها و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و عدم پرداختن به وظایف واسطه گری عنوان بنگاهداری اطلاق شده است. به هر روی، علی رغم وجود یک توافق تقریباً عمومی برای خروج بانکها از فعالیتهایی به جز واسطه گری مالی، هیچگاه علل و عوامل وادار شدن بانکها برای پرداختن به این فعالیتهای اقتصادی مورد توجه کارشناسان امر واقع نشده است. از طرف دیگر، میان هیچ یک از فعالیتهای غیرواسطه گری بانکها نیز تمایزی ایجاد نشده است. در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سالهای گذشته، علت ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیتها را روشن نماییم تا تا بینشی عمیقتر را نسبت به این چالش چند وجهی به وجود آوریم. چالش نرخ سود نرخی که بانکها به سپردهگذاران خود پیشنهاد میکنند، تحت تأثیر عوامل گوناگونی تغییر میکند. شورای پول و اعتبار با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاستهای پولی مدنظر، نرخی را به عنوان نرخ مرجع برای تأمین مالی به بانکها ابلاغ مینماید. چگونگی تعیین این نرخ و نظرات موافقان و مخالفان آن خود موضوعی است که به یک موشکافی عمیق نیاز دارد و این نوشتار بدان نمی پردازد. مسئلهای که در اینجا مورد توجه قرار دارد، واکنش بازیگران بازار پول به این نرخ است. در سالیان گذشته با توجه به وجود نهادهای گوناگون برای اعطای مجوز فعالیت به تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه، راه اندازی چنین موسساتی چندان دشوار نبوده و همین امر سبب شکلگیری یک نظام بانکداری سایه بسیار قوی در کشور شده است. چه اینکه در برههای از زمان رییس کل بانک مرکزی میزان منابع در اختیار این بازار غیرمتشکل را نزدیک به یک چهارم از کل نقدینگی کل کشور میدانست. بارزترین ویژگی این موسسات نیز عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و صد البته دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی بوده است. جایی که پاشنه آشیل تعیین دستوری نرخ سود در بازار خود را نشان میدهد. عملکرد موسسات غیرمجاز همواره اینگونه نرخگذاری را به چالش میکشیده است. دست باز دست اندکاران این نهادها در پیشنهاد نرخ بهره به مشتریان باعث میشده است بخش بزرگی از منابع حساس به نرخ نظام بانکی به سمت آنها گسیل شده و بانکها برای حفظ مشتریان و جذب منابع مشتریان جدید در منگنه قرار گیرند. بنابراین بانکها ناتوان در رقابت با بازار غیرمتشکل به رقابت میان خود برای جذب مشتریان یکدیگر پرداخته اند. در این راه، با توجه به عدم تمایز خدمات قابل ارائه توسط بانکها، یگانه ابزار در اختیار برای جلب توجه مشتریان، پیشنهاد نرخ سود بالاتر بوده است. اقتصاد متلاطم در سالهای میانی دهه هفتاد و هشتاد، تورم مسئله اصلی اقتصاد کشور بوده است. پس از تجربه تورم افسارگسیخته میانه دهه هفتاد، عزم دولتها بر کنترل تورم بوده است. در سالهای میانی دهه هشتاد با توجه به سیر صعودی درآمدهای نفتی، توان دولتها در کنترل نرخ تورم با تکیه بر واردات و مهار نرخ ارز افزایش یافت. روی دیگر سکه افزایش درآمدهای نفتی، افزایش مخارج دولت برای گسترش رفاه جامع و بسط رونق اقتصادی در جامعه بود که خود را در اجرای طرحهایی نظیر ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر نشان میدهد. اما عاملی خارجی که تمام این برنامهها و مفروضات را بر هم زد، تحریمهایی بود که در پایان دهه 80 بر اقتصاد کشور تحمیل شد. تحریمها با کاهش درآمدهای نفتی و محدود کردن دسترسی بانک مرکزی به داراییهای خارجی اثر خود را به شکل افزایش شدید نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به جای گذاشتند. در واقع، با پایان دهه 80 و آغاز دهه 90 مسئله تورم جای خود را با رکود تورمی عوض کرد. از جمله ویژگیهای این دوره روبرو شدن بنگاهها با افزایش هزینه منابع تولید و عدم وجود بازار برای فروش محصولات است، مسئلهای که به زودی اثر خود را در صورتهای مالی بانکها خواهد گذاشت. تنگنای سودآوری واکنش بانکها نسبت به افزایش نرخ تأمین مالی، در ابتدا افزایش نرخ تسهیلات بوده است. اما فعالان اقتصادی تنها تا اندازهای توان بازپرداخت تسهیلات گرانقیمت را خواهند داشت، مسئلهای که با توجه به گسترش رکود تورمی به زودی به واقعیت مبدل شد و بسیاری از بانکها با عدم بازگشت منابع تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری روبرو شدند. بنابراین طبیعی بود که بانکها به دنبال محل درآمدزایی دیگری باشند که بتوانند با آن هزینه فزاینده بهره ای را جبران کرده و از پس هزینه های غیربهره ای نیز برآیند. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که در سالهایی که نه بانک مرکزی و نه هیج مرجع دیگری توان و اراده نظارت بر عملکرد موسسات غیرمجاز را نداشتند، درخواست از بانکها برای رعایت نرخهای سود و عدم ورود به جنگ نرخ چندان محلی از اعراب نداشت زیرا با تعلل هر یک از بانکداران، مشتریان بدون توجه به ریسکهای مهلک سپرده گذاری در این قبیل موسسات، منابع خود را به سرعت از چرخه بازار متشکل خارج میکردند. بنابراین تنها را نجات برای بانکها یافتن مسیرهای درآمدزایی جدید بود. در روزهایی که به دلیل تحریمها مبادلات ارزی کشور روز به روز کاهش می یافت و از طرف دیگر با توجه به تحریم اکثر بانکهای کشور عملاً عملیات ارزی در خارج از نظام بانکی و در صرافیها صورت میگرفت، پیگیری افزایش درآمدهای غیرمشاع یا گسترش خدمات ارزی دیگر از گزینه های روی میز نبود. در این میان، افزایش تعداد و نرخ و در واقع رونق معاملات املاک در انتهای دهه 80 این بخش اقتصادی جذاب را از سایرین متمایز میکرد. بر این نکته تأکید میشود که خروج نسبی بانکها از عملیات واسطه گری نه به دلیل اشتیاق بانکها برای عدم بهره مند کردن آحاد اقتصادی از منابع مالی، بلکه در واکنش به شرایطی بوده که در کلیت اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. حتی بانکها با تصمیمی خطیر روبرو بوده اند، گزینه ی بسیار پرریسک اعطای تسهیلات به مشتریانی که اغلب بدهکارند و احتمالا توانایی بازپرداخت اصل و سود را ندارند یا سرمایهگذاری در پروژه هایی که حداقل ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی آن را خود انجام داده اند. میتوان تصمیم بانکها را به انتخاب میان حمایت از تولید یا جلوگیری از متضررشدن سپرده و سرمایهگذاران و وقوع یک هجوم بانکی (bank run) محتمل تشبیه کرد. موسسات غیرمجاز با افزایش عزم حاکمیت، برخورد با موسسات غیرمجاز از ابتدای دهه 90 آغاز شد. همانطور که پیش از این گفته شد ویژگی اصلی این موسسات عدم پیروی از مقررات نظام بانکی بوده است. اگر پیشنهاد سود غیرمتعارف به مشتریان، پرداخت وام بدون ضابطه و خارج از عقود و از همه مهمتر و موضوع نوشتار حاضر، «بنگاهداری» از جمله آفات و تخلفات بانکها بر شمرده میشود، این موارد از ملزومات حیات موسسات غیرمجاز به شمار میآید. خط مشی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز، انحلال موسسات و انتقال دارایی به یک نهاد دارای مجوز بوده است. حال این نهاد نوپا میراث دار همه داراییها (موضوع تمرکز این گزارش) و بدهی های این موسسات است. نقطه مشترک اکثر موسسات بازار غیرمتشکل، سرمایه گذاری سنگین در بخش املاک و مستغلات بوده است، به عنوان مثال یکی از پروژه های عظیمی که اخیراً به بهره برداری رسیده و بسیاری از توجهات را به خود و مالکان آن جلب کرده است، از جمله دارایی های بانک تات بوده است که به ترازنامه بانک آینده منتقل شده است. موردی که میتوان با صراحت بیشتری در مورد آن صحبت کرد، یک بنگاه اقتصادی یا بانک را در نظر بگیرید که یک پروژه ارزشمند و به لحاظ اقتصادی دارای پتانسیل ارزش افزوده را در اختیار دارد و میداند که با تکمیل آن سود سرشاری عاید سپرده- گذاران و سرمایه گذاران خود خواهد کرد، اما فروش پروژه نیمه کار ارزش افزوده چندانی ندارد و برای بهره برداری از آن نیز به منابع فراوانی نیاز است. از طرف دیگر میتواند این منابع را در اختیار مشتریانی بگذارد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود بیش از پیش در معرض ریسک نکول قرار دارند. این بنگاه اقتصادی یا بانک میان سرمایه گذاری یا پرداخت تسهیلات و پس از آن عدم بازگشت منابع و متورم شدن مطالبات غیرجاری کدام را انتخاب میکند؟ عقل و منطق اقتصادی حکم بر این میدهد که پروژه را تکمیل کند و علاوه بر آنکه یک ظرفیت بالقوه تجاری، فرهنگی، گردشگری برای کل کشور، به نام بازار بزرگ ایران ایجاد میکند، با ایجاد ارزش افزوده، سپرده گذاران و سرمایه گذاران خود را نیز به عنوان مشتریان و شهروندان کشور منتفع نماید. رد دیون-وثایق تملیکی یکی دیگر از نکاتی که در بحث بنگاه داری بانکها مورد غفلت واقع شده این است که بخشی از شرکتهای متعلق به بانکها نه به دلخواه بلکه به صورت تحمیلی و به دلیل رد دیون دولت به ترازنامه بانکها منتقل شده است. بخشی دیگر از این اموال نیز در پی عدم ایفای تعهدات مشتریان و اقدامات حقوقی بانکها و تحت عنوان وثایق تملیکی به مالکیت بانک درآمده است. چه باید کرد؟ به هر روی، بانکها به منظور جلوگیری از کاهش سودآوری، به خطر افتادن منافع سپرده گذاران و سرمایه گذاران و همچنین قرار نگرفتن در معرض ریسک مشتریان اعتباری، به روشهای اجباری از جمله رد دیون و به تملک درآوردن وثایق یا انتقال دارایی از یک موسسه غیرمجاز به یک نهاد مجاز مالک یا شریک یک پروژه یا بنگاه اقتصادی تبدیل شدهاند. سیاستگذار نیز برای جلوگیری از شیوع این رویه و ضربه اقتصاد ملی به تصویب قانون و اعمال جریمه و مالیات بر این فعالیت متوسل شده است. با این وجود چرا بانکها از سرمایه گذاری های خود خارج نشده اند؟ بدون شک بانکها نیز به منظور مالکیت ابدی و طولانی مدت وارد چنین فعالیتهایی نشده اند، بلکه پس از شناسایی یک فرصت بالقوه در یک بخش از بازار منابع خود را به امید کسب سود و خروج به موقع به آن بخش تزریق کردهاند، اما گاهی به دلیل رعایت نشدن زمانبندی ها یا براورده نشدن پیشبینی ها نتوانسته اند سرمایه خود را از این فعالیت خارج کنند و خود اولین شخصی هستند که از این وضعیت متضرر میشوند، برای موسسه ای که از به گردش درآوردن پول منتفع میشود هیچ خسرانی بزرگتر از راکد و غیرمولدشدن سرمایه نیست. اما به نظر میرسد نظام بانکی با دستور و یا تلاش برای اعمال فشار افکار عمومی قادر به عبور سلامت از این وضعیت بغرنج نیست، خروج از پروژه ها و سرمایه گذاری ها به چیزی بیش از دستور یا فشار نیاز دارد، چه بسیار از مزایده های برگزار شده توسط بانکها به دلیل حضور نیافتن مشتری با شکست مواجه شده است. بی شک شرایط اقتصادی موجود اثر قابل توجهی در ناتوانی بانکها در فروش املاک و اموال غیربانکیشان داشته است. در این بین به ثمر نشستن سرمایه گذاری های گذشته بانکها، مانند سرمایه گذاری بانک آینده در احداث بازار بزرگ ایران -ایران مال- باید بیش از پیش جامعه را خوشنود و راضی کند زیرا احتمال خروج موفقیت آمیز از آن پروژه خطیر و کسب سود مورد نظر یا راهبری و مالکیت بر طرح به منظور درآمدزایی و پاسداری از سرمایه سپرده گذار و سپس سرمایه گذاران بیش از هر زمان به تحقق نزدیک شده است. در زمانی که زمزمه تحمیل دوباره تحریم های ظالمانه بر کشور عزیزمان به گوش میرسد و شرایط اقتصادی کشور نیز نیازمند حضور قدرتمند و با روحیه بانک هاست، نظام بانکی نیز بیش از هر زمانی به اعتماد افکار عمومی نیاز دارد. بنابراین به نظر میرسد بایستی در تحلیل عملکرد این فعالان اقتصادی و انعکاس نظرات مربوط به آن باید تأمل بیشتری به خرج داد.
598 بیانیه سپاه پاسداران درپاسخ به اظهارات ترامپ Thu Oct 19 13:39:53 IRST 2017
598 نتایج اولیه کنکور نیمه اول مرداد اعلام می‌شود Thu Jul 06 11:25:49 IRDT 2017
598 دمای شمال 12 درجه سردتر می‌شود Tue Sep 26 13:08:05 IRST 2017
598 وزیر خارجه کره شمالی: شیطان آمریکایی محیط سازمان ملل را آلوده کرد Sun Sep 24 09:06:23 IRST 2017
598 طرح «ممنوعیت واگذاری سکه به‌ صورت نامحدود» Sun Jul 01 11:55:19 IRDT 2018
598 فیلم/ نوحه خوانی مجید خراطها بر سر مزار شهید مدافع حرم Sat Dec 09 09:11:23 IRST 2017
598 هموطن، زندگیتو با چادر سر نکن + فیلم Tue Feb 13 14:35:21 IRST 2018
598 ماموریت لاریجانی به دو کمیسیون مجلس Mon Nov 13 12:56:24 IRST 2017
598 سه دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی Thu Feb 01 13:32:46 IRST 2018
598 بازخوانی جعبه سیاه سانچی پایان یافت Sun Apr 08 13:43:16 IRDT 2018
598 فوت 3 حاجی ایرانی Mon Aug 28 12:39:19 IRDT 2017
598 ترافیک نیمه سنگین در جاده‌های شمالی، تهران-قم و تهران-کرج Wed Mar 28 10:52:00 IRDT 2018
598 قیمت حج دردسرساز شد Thu Mar 01 12:29:00 IRST 2018
598 دولت پیرتر شد Wed Aug 09 09:54:02 IRDT 2017
598 خبرنگار پیشکسوت درگذشت + عکس Tue May 29 10:53:46 IRDT 2018
598 دیدار ظریف با ولید معلم Sat Dec 31 12:39:56 IRST 2016
598 سوال از روحانی درباره ارز کلید خورد Sun Dec 17 14:13:56 IRST 2017
598 قطر راهِ هواپیماهای عربستان را بست Sun Aug 20 20:48:02 IRDT 2017
598 وزیر بهداشت: هرچه ما برای مبارزه با دخانیات می‌بافیم، وزارت صنعت پنبه می‌کند! Wed Jul 05 19:53:09 IRDT 2017
598 حمله تند افخمی به فرخ‌نژاد در «هفت» Sat Feb 25 11:29:03 IRST 2017
598 فیلم/ وعده‌های شیک و مجلسی دولتمردان! Tue Feb 14 09:14:53 IRST 2017
598 آیا شیطان می‌تواند در قالب انسان ظاهر شود؟ Sun Jul 29 08:58:47 IRDT 2018
598 جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با جهانگیری Wed Oct 03 10:49:15 IRST 2018
598 عکس/ احمدی نژاد در دیدار امروز رهبری Wed Dec 06 14:46:47 IRST 2017
598 علت افزایش عصبانیت و شرارت دولت آمریکا/ چند اقـدام لازم که مسئـولان در آستانه خیمه‌شب بازی جدید دولت آمریکا باید انجام دهند Sat Oct 14 08:37:15 IRST 2017
598 استقبال آمریکا از تلاش‌های اروپا برای تحریم جدید ایران Tue Apr 10 21:18:17 IRDT 2018
598 عکس/ پیام علی دایی پس از باخت ایران به اسپانیا Thu Jun 21 10:17:40 IRDT 2018
598 میوه ای که یک وعده غذایی کامل است Thu Jul 27 09:01:03 IRDT 2017
598 فروش لباس عید 30 درصد کاهش یافت!/ پاساژها پر از جمعیت است، اما...! Sat Mar 11 12:08:18 IRST 2017
598 از شکار جدید نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس رونمایی شد Tue Jan 03 01:37:46 IRST 2017
598 موشک ماهواره‌بر آماده پرواز ما را از ترس آمریکا داخل انبار گذاشته‌اند Thu Mar 09 19:35:25 IRST 2017
598 پیروزی پرگل مس مقابل ازبکستان/ نماینده ایران صعود کرد Sat Aug 04 14:01:33 IRDT 2018
598 زمانی: با رحمتی و حیدری برخوردمیکنیم Wed Mar 08 14:31:56 IRST 2017
598 سومین تلاش استقلالی ها برای محروم شدن پرسپولیس Wed Feb 08 02:57:01 IRST 2017
598 این است معجزه برانکو/ بازی عجیب تقویم! Sun Mar 12 12:33:33 IRST 2017
598 سکه دو میلیون و 400 هزار تومان شد Sun Jun 10 16:14:37 IRDT 2018
598 خیز نیم‌میلیون دلاری قلعه‌نوعی! Thu May 24 14:39:28 IRDT 2018
598 واکنش زنگنه به افزایش قیمت بنزین Tue Dec 12 15:01:53 IRST 2017
598 انتظار عجیب آمریکا از حسن روحانی Thu May 25 10:34:48 IRDT 2017
598 قصاص قاتل ندا در ملأ عام Sun Jun 17 01:13:40 IRDT 2018
598 قعرنشین لیگ یک به دنبال ستاره سابق پرسپولیس! Fri May 05 14:45:13 IRDT 2017
598 ایرانی ها کد اشتغال می گیرند Wed May 24 21:48:01 IRDT 2017
598 در حال بروز رسانی/ پیکر 13 شهید بیرون کشیده شد/ هویت 3 جانباخته مشخص شد Thu Jan 26 09:09:39 IRST 2017
598 تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 8 بهمن Sun Jan 28 08:53:04 IRST 2018
598 تسلیت تحریریه‌ پایگاه 598 به دکتر محمد سلیمانی Mon Jan 23 16:15:50 IRST 2017
598 دو شوک دردآور به تراکتور در دو دقیقه! Sat May 13 12:35:11 IRDT 2017
598 ذوب‌آهن از شکاری شکایت کرد Wed Mar 01 09:31:49 IRST 2017
598 اخبار نقل و انتقالاتی/ یک بازیکن جدید در راه پرسپولیسی شدن Tue Feb 14 02:05:01 IRST 2017
598 برق پنج ساختمان مرکزی بانک ها قطع شد Sun Jul 15 12:48:47 IRDT 2018
598 مصوبه حصر‌ تصمیم شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی بود و آقای روحانی هم در این جلسه حضور داشت/ اگر ده تریبون هم به موسوی میدادیم حرفی برای گفتن نداشت Sun Sep 03 10:05:51 IRDT 2017
598 کرار: بازی با پرسپولیس فینال زودرس است Wed Feb 01 15:21:31 IRST 2017
598 درخشان: پرسپولیس باهوش و فکورانه بازی کرد Thu Jun 01 11:20:47 IRDT 2017
598 کورش تهامی: 2 سیمرغ طلبکارم Wed Apr 25 10:14:09 IRDT 2018
598 آندو دلش با استقلال و تیم ملی است Sun Jan 15 10:02:57 IRST 2017
598 امیرعبداللهیان وارد بیروت شد Mon Jul 31 13:54:34 IRDT 2017
598 رسانه‌های حامی دولت تفاوت لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و «FATF» را نمی دانند؟ Sun Aug 12 14:26:07 IRDT 2018
598 پیشنهاد‌دولت برای حذف‌یارانه 30 میلیون نفر Sun Dec 10 13:30:37 IRST 2017
598 اگر حقتو از یک ماه فروش نفت بهت بدن، زندگیت چه شکلی میشه؟ Wed Oct 11 09:49:54 IRST 2017
598 شب خونین انگلستان/ انفجار در منچستر 19 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت Tue May 23 08:44:29 IRDT 2017
598 کسر خدمت 6 ماهه برای دو بازیکن پرسپولیسی Sun Mar 05 13:53:37 IRST 2017
598 اردوغان: با غرب مقابله به مثل می‌کنیم Wed May 31 12:56:31 IRDT 2017
598 جزئیات تیراندازی در شهرک آپادانا Wed Feb 28 15:13:23 IRST 2018
598 رشد هزینه‌ جاری دولت 2 برابر نرخ تورم! Wed Jul 25 14:55:52 IRDT 2018
598 آخرین وضعیت تهران از تجمعات خیابانی +عکس Mon Jan 01 11:15:36 IRST 2018
598 تلفات «جبهة النصره» در نفوذ ناکام به لبنان Wed Mar 29 15:42:43 IRDT 2017
598 روحانی زبان صحبت با دنیا را متوجه شد Tue Jul 03 19:30:04 IRDT 2018
598 مونالیزای داعش دستگیر شد!؟ +عکس Thu Jul 06 09:22:16 IRDT 2017
598 ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس/ بی‌اعتنایی دولت به اعتراضات Sat Apr 08 12:05:44 IRDT 2017
598 حمله جنگنده سعودی به اتوبوس مسافربری Sun Dec 17 10:05:20 IRST 2017
598 سردار پاکپور: گلوله‌باران ضدانقلاب در شمال عراق Wed Jul 05 19:54:47 IRDT 2017
598 آیت الله نوری همدانی: سند 2030 یک نفوذ جدی است و با فرهنگ، دین و حتی ایرانی بودن ما ناسازگار است؛ توجیهاتی که آقایان می‌کنند قابل‌قبول نیست/ وقتی انسان فصل‌های این سند را می‌خواند متاثر می شود Mon May 29 16:33:05 IRDT 2017
598 کارگر، خانه ندارد! Thu Apr 27 10:16:19 IRDT 2017
598 انهدام شبکه جاسوسی «موساد» در لبنان Thu Jan 26 01:55:11 IRST 2017
598 تعیین حداقل دستمزد 96 با شیوه‌های علمی Tue Jan 03 09:40:31 IRST 2017
598 رئیسی 16 میلیون رأی حلال به دست آورد Thu May 25 12:53:49 IRDT 2017
598 مجلس با دوفوریت طرح «تامین کالاهای اساسی» موافقت کرد Sun Sep 02 13:18:36 IRDT 2018
598 پیگیری‌ها ادامه دارد/ محرومان استقلال بخشیده می‌شوند؟ Thu Jul 27 14:33:15 IRDT 2017
598 حامیان دولت ببینند؛ ظریف چه چیزی را تکذیب می‌کند؟ +فیلم Sat Jan 20 18:56:18 IRST 2018
598 از راه فاضلاب وارد مجلس نشوید! Wed Jul 18 12:40:48 IRDT 2018
598 ان آر تی؛ تصمیم خطرناک ترامپ درباره سپاه Sat Feb 25 12:33:41 IRST 2017
598 استقلالی‌ها دست به‌دامان وزارت خارجه Tue Jan 24 18:12:15 IRST 2017
598 عراق توافق کاهش تولید اوپک را دور زده است Thu May 04 12:56:15 IRDT 2017
598 قطع دسترسی کاربران زیر 13 سال به فیس‌بوک و اینستاگرام Wed Jul 25 14:33:32 IRDT 2018
598 تصاویر/ صفحه نخست روزنامه های امروز Tue May 01 09:11:50 IRDT 2018
598 دیدار رهبر چین با پادشاه عربستان Thu Mar 16 13:01:25 IRST 2017
598 حواشی حضور روحانی در دانشگاه سیستان‌ Mon Dec 04 11:07:23 IRST 2017
598 لطفا این 12 کار را با گوشی اندرویدی‌تان انجام ندهید! Wed Jul 05 11:15:35 IRDT 2017
598 صدور کیفرخواست برای یک دوتابعیتی Wed Feb 08 20:55:43 IRST 2017
598 سرلشکر سلیمانی از ابراز همدردی رهبرانقلاب قدردانی کرد + متن پیام Fri Nov 03 18:34:13 IRST 2017
598 عکس/قالیباف و میرسلیم مراسم تنفیذ روحانی Thu Aug 03 12:59:46 IRDT 2017
598 با خروج آمریکا از برجام آیا اروپا در کنار ایران خواهد بود؟/ کارشناسان سیاسی: این امکان وجود ندارد Wed May 09 12:36:46 IRDT 2018
598 چرا آتش کینه از «آیت» خاموش نمی‌شود؟ Sun Aug 06 13:14:12 IRDT 2017
598 هشدار نسبت به کلاهبرداری در پیش فروش خودرو Tue Aug 22 14:50:03 IRDT 2017
598 تلاش 4 کاپیتان پرسپولیس برای متوقف کردن پرسپولیس! Mon Jan 30 20:36:02 IRST 2017
598 صوت/ حاج حسین سازور؛ شب سوم محرم 97 Sat Sep 15 15:07:41 IRDT 2018
598 تصاویر/ وضعیت مردم سیل زده تنگه مرغزار Sun Aug 20 12:50:19 IRDT 2017
598 صوت/ تو کاظمین آقا حاجتمو داده Sat Apr 08 09:39:11 IRDT 2017
598 چرخش نفتی هند از آمریکا به سمت ایران Sat Oct 06 11:19:59 IRST 2018
598 حدود الهی در رابطه با متهمان جنایت مدرسه‌ی غرب تهران اجرا شود Tue May 29 21:48:19 IRDT 2018
598 اوکراین بر دامنه تحریم‌های روسیه می‌افزاید Fri May 04 10:54:01 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران حضور افتخارى در تمرین آبى پوشان Tue Mar 28 13:17:36 IRDT 2017
میزان راهکارهای اورژانسی برای تسکین درد دندان Sun Jul 02 21:26:01 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم فعالیت 340 نشریه چاپی و الکترونیکی در اصفهان/اقدام صندوق حمایت از هنرمندان برای بیمه خبرنگاران Wed Aug 09 16:26:12 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجو کاهش 50 درصدی احداث واحد‌های مسکونی جدید Mon May 28 10:19:30 IRDT 2018
خبرگزاری نسیم تساوی سوئد و دانمارک در دیداری دوستانه Sun Jun 03 18:40:02 IRDT 2018
تدبیر 24 ستاد انتخاباتی رئیسی از فردا در قم آغاز به کار می‌کند Sun Apr 23 14:01:26 IRDT 2017
ایلنا طرح ایراپن وسیله‌ای برای کمک به کاهش مرگ و میر مردم بر اثر بیماری‌های غیرواگیر Sun Sep 03 19:01:43 IRDT 2017
همشهری آنلاین نتایج مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب بخش بانوان Sat May 13 10:03:09 IRDT 2017
ایسکانیوز تأثیر بخش غیردولتی در کاهش هزینه تمام شده آب و ایجاد رقابت اقتصادی Wed Jan 17 14:00:22 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش بانکی کره شمالی Tue Sep 26 22:59:32 IRST 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن مرثیه ارکستر سمفونیک تهران برای جان‌باختگان سانچی Sat Jan 20 09:35:31 IRST 2018
واحد مرکزی خبر قهرمانی منطقه آزاد اروند در تورنمت بسکتبال چهارجانبه یاسوج Sun Jul 29 11:46:36 IRDT 2018
اقتصاد آنلاین سوپر گل دیدنی رونالدو به بوفون +فیلم Wed Apr 04 11:20:12 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر گفتگوی مقامات ارشد امنیتی روسیه و عراق درباره همکاری در زمینه مقابله با تروریسم Mon Apr 23 22:08:38 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم دشمن از طریق تغییر نگرش نفوذ می‌کند Sat Aug 12 17:12:27 IRDT 2017
خبرگزاری شبستان جای خالی زنان زندانی سیاسی در داستان‌های انقلاب Tue Aug 15 09:25:00 IRDT 2017
میزان جدول قطعی برق 18 مرداد ماه + برنامه احتمالی Thu Aug 09 11:36:02 IRDT 2018
باشگاه خبرنگاران روش سارقان حرفه ای برای دزدی از خودرو/نمایی از بیمارستان بدون بیمار میرجاوه/آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان نیمه‌کاره + فیلم و تصاویر Tue Sep 26 20:57:02 IRST 2017
اقتصاد آنلاین شیشه عمر ترامپ در دستان مشاور ارشد اسبق Tue Feb 27 15:55:59 IRST 2018
ورزش 3 به بهانه جدایی نیمار؛ آمار خیره کننده MSN Tue Aug 01 17:53:00 IRDT 2017
آریا سامانه یکپارچه مدیریت املاک در 21 استان راه اندازی شد Wed Jun 27 15:30:48 IRDT 2018
خبرگزاری فارس بررسی رابطه مهارت های مدیریتی با افزایش بهره وری منابع انسانی Mon Mar 20 07:30:00 IRST 2017
خبرگزاری فارس گردشگری به فرهنگ روستا آسیب می‌زند/ جمعیت روستاییان در نظام حکومتی دیده نمی‌شود Mon Apr 30 14:37:00 IRDT 2018
تدبیر و امید صعود تاریخی شاخص بورس به 116 هزار واحد Mon Jul 30 13:23:11 IRDT 2018
خبرگزاری تسنیم لیست کامل اعضای تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ هجدهم مشخص شد Thu Jul 26 11:21:17 IRDT 2018
تابناک «فروشنده» به عنوان فریاد اعتراض هالیوود علیه ترامپ، در آستانه بردن جایزه اسکار Tue Feb 14 23:49:38 IRST 2017
شفاف عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ راه رفتن با آتش Wed Jul 12 10:49:23 IRDT 2017
آفتاب ایران سامسونگ وارد عرصه خودروسازی شد Wed Oct 17 13:30:10 IRST 2018
پرس شیعه 800 هزار شغل سنتی در انقلاب صنعتی چهارم از بین می رود Tue Feb 13 14:13:32 IRST 2018
جماران جهان ورزش در هفته گذشته از قاب دوربین/ برترین عکس ها Fri Nov 24 13:05:05 IRST 2017
ساعت24 پنجشنبه و جمعه هیجان ناب کشتی را تجربه کنید Wed Jul 05 23:01:56 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر از انفجار در واحد شارژ تا کشف جسد Sat Apr 29 10:47:01 IRDT 2017
پایگاه خبری الف اردوغان: هلند را به دست داشتن در قتل عام سربرنیتسا می‌شناسیم Tue Mar 14 14:42:41 IRST 2017
آرا نیوز قالیباف سند هزارصفحه‌ای اقدامات 12ساله شهرداری تهران را تقدیم شورای شهر کرد Tue Aug 22 15:30:44 IRDT 2017
سلامت نیوز غذاهایی که باعث تحریک کیسه صفرا می شوند! Sat Aug 26 10:37:00 IRDT 2017
پارس فوتبال ما به اشتباهات داوری علیه ” استقلال ” عادت داریم ! Thu Nov 23 12:53:55 IRST 2017
تابناک عوامل بروز سفته بازی در بازار Wed Jul 11 16:48:23 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر شادیانه برای شکرانه برداشت آخرین محصول گل محمدی +آلبوم Sat Jun 16 15:20:47 IRDT 2018
میزان سناریوهای مختلف برای سقوط هواپیمایی آسمان/آیا ATR مناسب آسمان ایران است؟ Tue Feb 27 09:12:10 IRST 2018
روزنامه ایران اخبار زنان Sun Feb 21 06:00:00 IRST 2016
خبرگزاری فارس برگزاری هفته دوم رقابت‌های لیگ بین المللی اسنوبرد 29 و 30 فروردین Tue Apr 17 21:10:59 IRDT 2018
بولتن نیوز 25 بازیکن به اردوی تیم ملی ایتالیا دعوت شدند Sat Mar 18 19:24:44 IRST 2017
روزنامه ایران در خوزستان چه گذشت ؟ Mon Feb 13 00:00:00 IRST 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران هشدار گورباچف نسبت به عواقب خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد Fri Dec 08 17:30:55 IRST 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی خشم چین از استقرار سامانه دفاع موشکی تاد درکره جنوبی Thu Jul 14 20:48:00 IRDT 2016
سلامت نیوز چگونه متوجه افسردگی همسرمان شویم؟ Wed Feb 01 12:09:00 IRST 2017
خبرگزاری مهر نفوذ تدریجی سرما و فعالیت سامانه بارشی در استان از سه شنبه شب Mon Dec 04 20:37:33 IRST 2017
ایلنا واکنش سیدعباس صالحی به ثبت‌نام محمود احمدی‌نژاد در انتخابات Sat Apr 15 10:46:18 IRDT 2017
ایران جیب واردات برنج تا 31 شهریور آزاد شد Sun Aug 12 14:30:03 IRDT 2018
تابناک سوالات زیباکلام درباره برخورد با خریداران سکه/به حجاح دلار می‌دهید که بروند از سعودی‌ها سوغاتی بخرند؟/«پیوندها» سقوط کرد!/جدیدترین تصویر از خاوری در کانادا Thu Jul 05 20:32:41 IRDT 2018
تابناک عصر امروز، مراسم یادبود سردار دانشیار Mon Apr 17 12:14:22 IRDT 2017
واحد مرکزی خبر هشدار پلیس انگلیس درباره افزایش جرم و جنایت در پی برگزیت Sun Feb 12 09:40:52 IRST 2017
خبرگزاری مهر هزینه های درمانی کشور باپیشگیری ازابتلا به بیماری ها کاهش می یابد Tue Feb 28 19:55:21 IRST 2017
ایلنا حقوق شهروندی در دستورکار فرمانداری آستارا / به رسانه‌ها به چشم مزاحم نگاه نمی‌کنم Sun Feb 26 13:49:45 IRST 2017
تهران پرس آثار و افکار احسان نراقی نقد می شود Sat Feb 24 15:58:00 IRST 2018
باشگاه خبرنگاران سئو حرفه‌ای / بهینه سازی سایت برای موتور جستجو (SEO) به زبان ساده Sat Jul 28 08:01:01 IRDT 2018
خبرگزاری جمهوری اسلامی سیل مرگبار با ده ها قربانی در چین ، هند و پاکستان Tue Jul 05 18:42:00 IRDT 2016
ایسکانیوز خوشامدگویی ساکت به سرمربی و تیم ملی توگو Tue Oct 03 20:11:51 IRST 2017
خبرگزاری تسنیم کسری کود شیمیایی در بازار تا 15 روز آینده جبران می شود Tue Aug 28 18:50:00 IRDT 2018
تابناک الجعفری:ترس از ایران هیچ توجیهی ندارد Tue May 30 13:55:27 IRDT 2017
خبرگزاری نسیم قدم‌های اینستاگرامی سلبریتی‌ها برای تامین هزینه‌های بیماران Sun May 13 13:59:05 IRDT 2018
مشرق نیوز حمایت عجیب یک راننده تاکسی لبنانی از تیم ملی ایران +عکس Wed Jun 27 11:22:30 IRDT 2018
جماران 126‌ طرح عمرانی در شهرستان درمیان آماده افتتاح است Sat Aug 18 17:19:36 IRDT 2018
تابناک ویدیو: با جوهر روح با صدای خوزه گونزالس Tue Apr 25 22:20:35 IRDT 2017
خبرگزاری تسنیم آیینی با پارچه‌های جریده Wed Nov 01 13:58:36 IRST 2017
شبکه اطلاع رسانی دانا زلزله به 19منزل مسکونی روستایی رابرخسارت زد Thu Aug 23 15:31:40 IRDT 2018
واحد مرکزی خبر جمهور (7)؛ مشارکت 70 درصدی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری Tue Mar 14 12:01:56 IRST 2017
پارسینه رقیب گوگل را بشناسید! Sun Apr 01 05:23:01 IRDT 2018
بی باک نیوز خلاصه بازی زسکا مسکو 1 - 4 منچستریونایتد Sat Sep 30 09:26:02 IRST 2017
واحد مرکزی خبر اخطار پلمب برای 80 آشپزخانه متخلف در مشهد Mon Jan 22 11:38:32 IRST 2018
ایران آنلاین مشاهده خون در مدفوع را جدی بگیرید Tue Jul 17 14:25:27 IRDT 2018
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشست صمیمی فرماندار بستان آباد با خبرنگاران Sat Aug 18 10:19:46 IRDT 2018
جماران شفر: تساوی ما شبیه باخت بود/ شاید از این تساوی خسته باشیم اما باید برای بازی با السد آماده شویم Wed Aug 22 23:05:49 IRDT 2018
ایران آنلاین حجم بارش ها در مهر ماه چقدر بود؟ Sun Oct 08 10:23:18 IRST 2017
آریا سرنگونی جنگنده رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را دستپاچه کرد Mon Feb 12 11:19:01 IRST 2018
اخبار بانک شعبده بازی بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده Tue Apr 25 11:47:26 IRDT 2017
خبرگزاری جمهوری اسلامی سیف: افراد مجهول الهویه در بازار ارز فعالیت سوداگرانه داشتند Sat Feb 17 13:20:00 IRST 2018
مشرق نیوز «پارسیگویان » هدیه رادیو ایران به فارسی زبانان جهان Wed Jul 11 21:01:20 IRDT 2018
جام نیوز ادرار سوختگی کودکتان را با این روش درمان کنید!! Sun Nov 12 09:25:11 IRST 2017
جماران تراژدی کم آبی در دارالمرحمه ایران Mon Oct 08 08:19:05 IRST 2018
تدبیر 24 اظهارات تند پرویز پرستویی علیه مهران مدیری Sun May 27 14:05:20 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران دردهای سوریه در "آستانه" پایان؟ Sun Jan 22 15:43:27 IRST 2017
آفتاب نعیمی‌پور: دولت قدر اعتماد مردم را بداند/ بیادی: برخی باندهای اثرگذار نمی‎گذارند تحریم‎ها رفع شود Mon Aug 28 10:28:23 IRDT 2017
خبرگزاری دانشجویان ایران تایید فعالیت‌های شرکت جهان نوین آریا از سوی نیسان   Mon Jun 19 14:36:10 IRDT 2017
بولتن نیوز انصراف عراق از تغییر قیمت‌گذاری نفت برای مشتریان آسیایی Wed Sep 13 09:25:09 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن اولین گردهمایی مذهبی شرکت‌های استارتاپی، دانش‌بنیان و کسب‌و‌کارهای اینترنتی Wed Sep 27 07:29:30 IRST 2017
واحد مرکزی خبر پاکستان در مخاصمه چین و هند Mon Aug 07 17:26:53 IRDT 2017
بولتن نیوز یک خودروی ون در بارسلون ده‌ها نفر را زیر گرفت / 22 کشته و زخمی تاکنون + عکس Thu Aug 17 21:41:54 IRDT 2017
خبرگزاری بین المللی قرآن دلی به وسعت دریا از جنس محبت حسین(ع) Mon Jan 30 12:52:54 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران راه‌اندازی اینترنت 4.5G همراه اول در نطنز Wed Jan 25 11:28:36 IRST 2017
مشرق نیوز ایران قیمت نفتش را 80 سنت ارزان کرد Fri Aug 10 10:56:52 IRDT 2018
خبرگزاری دانشجویان ایران اصرار قطری‌ها با وجود کوتاه آمدن فوتبال ایران Thu Jan 11 09:47:05 IRST 2018
آفتاب ایران جزئیات جدید مرگ دستفروش قمی +فیلم | علت مرگ مظفر چیست؟ Tue Aug 15 11:05:07 IRDT 2017
آنا هنگام پاسخگویی، دامن عبایتان را جمع می کنید و کنار می کشید/ لزوم پرداختن به مسائل اصلی کشور به جای بحران سازی‌های کاذب Sat May 05 15:09:14 IRDT 2018
پارس فوتبال روزنامه پیروزی ، سه‌شنبه 27 تیر ؛ برانکو شاکی شد ! Mon Jul 17 23:48:34 IRDT 2017
ایسکانیوز امام جمعه سابق گنبدکاووس دعوت حق را لبیک گفت Fri Nov 24 10:15:23 IRST 2017
بی باک نیوز جزئیات برگزاری دیدار استقلال و پرسپولیس در آلمان تشریح شد Sun Jul 16 12:31:01 IRDT 2017
عصر ایران سیدحسن نصرالله: سناریوی آمریکا و اسرائیل در آستانه شکست است/ روش امام موسی صدر را در پیش می‌گیریم Thu Aug 31 19:58:43 IRDT 2017
خبرگزاری مهر رزمی کار کردستانی نشان برنز مسابقات قهرمانی کشور را از آن خود کرد Mon Jan 02 09:13:06 IRST 2017
باشگاه خبرنگاران لیورپول به دنبال جذب کیتا Mon Jun 26 12:25:52 IRDT 2017